Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor


Życiorys naukowy
Urodzony 24 kwietnia 1946 r. w Bełżycach.
12. 06.1970 - przyjęcie święceń kapłańskich.
06.05.1970  -  magister teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1973-1976 - studia prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
21.06.1976  - licencjat z prawa kanonicznego
08.05.1979 - doktor prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1994-  praca na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
24.06.1999  - obrona przewodu habilitacyjnego
02.03.2001 - powołanie przez Senat KUL na stanowisko prof. KUL

31.10.2007 - uzyskany tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk prawnych

Zmarł 9 sierpnia 2015 r. w Sokołowie Podlaskim

 

 


Zajęcia dydaktyczne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:
- wykład - procesy małżeńskie (studia dzienne)
- wykład - procesy małżeńskie (studia zaoczne)
- seminarium magistersko-licencjackie
- seminarium doktoranckie
Wydział Teologii
- Prawo kanoniczne - konwersatorium (studia eksternistyczno-magisterskie)
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.
- wykład - zarys prawa kanonicznego - (studia dzienne)
- proseminarium - (studia dzienne)
- seminarium magisterskie - (studia dzienne)
- wykład - zarys prawa kanonicznego - (studia zaoczne)
- proseminarium - (studia zaoczne)
- seminarium magisterskie - (studia zaoczne)


Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie
1. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999.

Artykuły
1.Edmund Ilcewicz (1924-1981), biskup sufragan lubelski, prawnik, popularyzator teologii, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. VIII, Warszawa 1995 s. 220-221.
2.  Uchylanie klauzul w Archidiecezji Lubelskiej, w: Ius matrimoniale 2(1997) s. 145-157.
3.  Seminarium o kościelnym prawie procesowym, w: Przegląd Uniwersytecki KUL, Listopad-grudzień 1997, nr 6/50 s. 28.
4.  Prawodawstwo kościelne wobec prowadzenia handlu przez osoby duchowne, w: Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. H. Karbownika, red. A. Dębiński, R. Górski, Lublin 1998 s. 389-408.
5.  Wpływ wychowania w rodzinie patologicznej na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Na podstawie wyroków Sądu Biskupiego w Lublinie, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 125-136.
6.  Psychiczne przyczyny niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa - próba systematyki, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 113-124.
7.  Sędziowska ocena uwag przedwyrokowych obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, K. Graczyk, S. Dubiel, t. I. Lublin 1999 s. 41-46.
8.  Separacja, „Gość Niedzielny” 48(1999) s. 24.
9.  Dysymulacja a dyspensa milcząca, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. Dr hab. B. Zuberta, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000 s. 517-542.
10.  Ks. prał. płk. Jan Wnuk (1946-2001), , w: Memoranda 4(2001) s. 961-963.
11.  Uchylanie klauzul nałożonych na osoby orzeczone jako niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, w: Memoranda 4(2001) s. 1004-1009.
12.  Osobowość starcza jako przyczyna poważnego braku rozeznania oceniającego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XI, Lublin 2001 s. 89-104.
13.  Powody skłaniające przełożonego kościelnego do tolerancji lub dysymulacji, w: Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65 rocznicę Urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001 s. 649-660.
14.  Wpływ narkomanii na poważny brak rozeznania oceniającego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XII, Lublin 2002 s. 151-168.
15.  Wpływ upośledzenia umysłowego na poważny brak rozeznania oceniającego, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzębosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002 s. 465-486.
19. Bp Piotr Hemperek jako sędzia Sądu Biskupiego w Lublinie, w: Memoranda 2(2002) s. 420-426.
20. Alkoholizm a psychiczna niezdolność do zawarcia związku małżeńskiego, w: Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, M. Greszata, t. II. Lublin 2002 s. 49-64.
21. Separacja w orzecznictwie Sądu Biskupiego w Lublinie, Kościelne Prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, M. Wróbel, t. III, Lublin 2003 s. 209-222.
22. Wpływ padaczki na poważny brak rozeznania oceniającego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XIII, Lublin 2003 s. 83-100.

 

Hasła encyklopedyczne
Hasło Konkubinat - Encyklopedia Katolicka, t. IX, kol. 647
Hasło Klauzula - Encyklopedia Katolicka, t. IX, kol. 81.

  

Autor: Marta Greszata
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015, godz. 11:24 - Marta Ordon