Ramy chronologiczne

 

(1914) 1918 – 1939 / 1944 — nadal
 

Objętość

 

 1130 mb. /w tym archiwalia oraz prace habilitacyjne nie publikowane, doktorskie, licencjackie, magisterskie i dyplomowe/, same archiwalia obejmują: 10563 j. a. w tym 8773 teczki i 1790 ksiąg / zeszytów ( stan na dzień 01. 09. 2003 r.)

 

Zasób dzieli się na trzy działy
 

Dział I
Uniwersytet lat 1918-1939

 

Dział międzywojenny składa się z akt związanych z początkami i działalnością władz Uczelni, akt Wydziałów: Prawa Kanonicznego, Teologii i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. Akt osobowe studentów powyższych wydziałów i organizacji działających w ramach Uniwersytetu jak również związanych z pracownikami oraz studentami. Archiwalia okresu międzywojennego zawierają wszelkie ślady działalności Uczelni, łącznie z dokumentacją finansową. Druga wojna światowa nie poczyniła w aktach wielkich zniszczeń.

 

Dział II
Uniwersytet po 1944 r.

 

Dział powojenny jest otwarty i obejmuje zespoły m. in. władz centralnych Uczelni, Wydziałów: Teologii,Prawa Kanonicznego i Świeckiego, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Matematyczno-Przyrodniczego i Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim oraz akta personalne byłych pracowników, Biblioteki Uniwersyteckiej, instytutów i zakładów międzywydziałowych, organizacji pracowniczych i studenckich, jednostek administracyjnych i gospodarczych Uczelni.

 
Dział III
Instytucje związana z Uczelnią

 

Dział zawiera dokumentację m. in. Towarzystwa Naukowego KUL i Towarzystwa Przyjaciół KUL.

 

 Pomoce archiwalne

 

■ Archiwalia są w większości uporządkowane chronologicznie i rzeczowo. Pomoce archiwalne to spisy zdawczo-odbiorcze, wykaz akt z lat 1918-1939, katalog kartkowy akt studenckich i pracowniczych, inwentarze m. in. dla: Wydziałów: Nauk Humanistycznych (1944-), Teologii (1944-), Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych (1944-1953), Nauk Społecznych (1980-), Prawa Kanonicznego i Świeckiego (1945-1983-1998-) oraz Kancelarii Rektorskiej (1944-), Działu Współpracy z Zagranicą (1945-), Związek Nauczycielstwa Polskiego (1946-1980), Zrzeszenie Studentów Polskich (1945-1973), Towarzystwo Przyjaciół KUL (1945-), Towarzystwo Naukowe KUL (1946-), Ośrodek Informacji / Dział Informacji i Promocji (1985-) i koła naukowe studentów.

 

■ Tworzymy inwentarz archiwalny komputerowy.

 

■ Prace dyplomowe, czyli prace magisterskie, licencjackie, doktorskie i habilitacyjne (nie publikowane) są skatalogowane: katalog kartkowy dla prac powstałych do 1994 roku i komputerowy w programie katalogowym MAK dla prac powstałych w latach 1992 - 2002 (ok. 18600 rekordów).

 Dokumentacja pozaaktowa

 

■ Dokumentacja techniczna znajduje się w archiwum podręcznym Działu Inwestycji, albowiem wciąż jest wykorzystywana do bieżących prac budowlano-remontowych.

 

■ Dokumentacja kartograficzna jest niewielka, kilka planów związanych z przebudową zespołu świętokrzyskiego z lat trzydziestych XX wieku autorstwa prof. inż. Mariana Lalewicza.

 

■ Dokumentacja fotograficzna i filmowa dostępna jest w Pracowni Multimedialnej, gdzie można skorzystać z inwentarza pozytywów i negatywów z lat 1958-1975.

 

■ Dokumentacji dźwiękowej posiadamy kilkadziesiąt szpul i kaset magnetofonowych z zapisem wydarzeń uniwersyteckich z lat 1966 – 1998.

 

■ Dokumentacja na nośnikach elektronicznych zawiera ok. 4600 dyskietek 3,5' i płyt CD/DVD z zapisem prac dyplomowych.

 

 

Zbiory pochodzenia prywatnego, czyli spuścizny po pracownikach naukowych KUL i innych osobach nauki i kultury znajdują się w Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

       Sekcja Rękopisów dysponuje własnym katalogiem, możliwość skorzystania na miejscu w czytelni Sekcji.

 

        Adres: Ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin, tel. /0-81/445-31-12.

 

Oprac. Marek Pawelec

 

 

 

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2013, godz. 15:03 - Marek Pawelec