REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZASOBU

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA ZASOBU

ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

(tekst jednolity uwzględniający zmianę z 5 sierpnia 2011 r.)

 

 

Rozdział I

Udostępnianie akt dla celów służbowych

  

§ 1

1.   Akta dla celów służbowych udostępnia się wyłącznie pracownikom Uczelni oraz na żądanie państwowych organów kontrolnych, organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, na podstawie rewersów.

2.   Na korzystanie z akt wytworzonych przez inne jednostki organizacyjnej/stanowiska pracy zgodę wyraża Dyrektor Archiwum.

3.   Korzystający z dokumentacji przejmuje na siebie odpowiedzialność za dokumentację, z której korzysta oraz za terminowy jej zwrot.

4.   Przed wypożyczeniem i po zwrocie dokumentacji Archiwum sprawdza stan jej zachowania. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń pracownik Archiwum sporządza protokół w 2 egzemplarzach podpisany przez zwracającego akta, jego przełożonego i pracownika Archiwum. Jeden egzemplarz załącza się w miejscu zaginionego aktu, drugi otrzymuje kierownik komórki organizacyjnej, której akta zaginęły.

5.   W przypadku przekroczenia terminu zwrotu dokumentacji, pracownik Archiwum informuje o tym kierownika jednostki organizacyjnej, której pracownik korzystał z akt. W sytuacji, gdy pomimo upomnienia akta nie zostaną zwrócone, pracownik Archiwum zawiadamia władze Uczelni.

 

 

Rozdział II

Udostępnianie dokumentacji aktowej w pracowni naukowej

  

§ 2

1.   Archiwum Uniwersyteckie udostępnia materiały powstałe, co najmniej przed 30 laty, których ujawnienie nie narusza prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli, a także tajemnic prawnie chronionych, zgodnie art. 17 1-1a Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2011 r. nr 123 poz. 698, j.t.

2.   Archiwalia, od których powstania nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane za zgodą Dyrektora Archiwum po konsultacji z Radcą Prawnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych, Dz. U. z 2008 r. nr 156 poz. 970.

 

§ 3

1.   Archiwum może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych ze względu na zły stan ich zachowania.

2.   Materiały archiwalne, których kopie użytkowe posiada Archiwum, udostępniane są w postaci reprodukcji (skanów, kserokopii, itp.).

 

§ 4

1.   Użytkownik informowany jest przez pracownika Archiwum o zasobie i dostępnych pomocach archiwalnych. Pomoce te mogą być udostępniane przed złożeniem stosownego wniosku.

2.   Przed złożeniem zamówienia użytkownik wypełnia kwestionariusz oraz okazuje pracownikowi Archiwum dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych.

3.   Przed otrzymaniem zamówionych materiałów archiwalnych użytkownik wpisuje się do księgi korzystających z zasobów Archiwum.

 

§ 5

1.   Materiały udostępniane są na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik nr 1).

2.   Jednorazowo można zamówić do 5 jednostek archiwalnych.

 

§ 6

1.   Z materiałów archiwalnych korzystać można wyłącznie w czytelni Archiwum.

2.   Pracownik Archiwum określa czas dostarczenia zamówionych materiałów do czytelni.

 

§ 7

1.   Użytkownik może korzystać z jednej jednostki archiwalnej. Pozostałe zamówione jednostki znajdują się u pracownika Archiwum i są dostarczane po zwrocie poprzedniej.

2.   Po zakończeniu pracy użytkownik zwraca materiały pracownikowi Archiwum z informacją o ich wycofaniu do magazynu lub pozostawieniu do ponownego wykorzystania. Materiały mogą być odłożone na okres miesiąca.

3.   Użytkownik może posługiwać się publikacjami znajdującymi się w bibliotece podręcznej Archiwum za zgoda pracownika Archiwum.

 

§ 8

1.   Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o stan fizyczny i bezpieczeństwo zamówionych materiałów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w układzie lub treści materiałów i pomocy archiwalnych.

2.   W trakcie pracy notatki powinny być sporządzane wyłącznie ołówkiem lub grafitem. W przypadku braku właściwych przyborów do pisania korzystający może się zwrócić do pracownika Archiwum o wypożyczenie ołówka.

3.   Nie wolno sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na materiałach archiwalnych.

4.   Zabronione jest samodzielne wykonywanie zdjęć lub reprodukowanie materiałów w inny sposób przez użytkownika. Informacji o warunkach wykonania reprodukcji udziela pracownik Archiwum.

 

§ 9

1.   Okrycie wierzchnie użytkownik pozostawia w szatni.

2.   Użytkownik powinien korzystać z materiałów w sposób nie zakłócający pracy innych osób.

3.   W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zasobu pracownik dyżurny może przeprowadzić kontrolę zawartości podręcznych torebek lub notatek użytkownika wynoszonych z pracowni naukowej.

4.   W innych kwestiach porządkowych użytkownik winien stosować się do poleceń pracownika.

 

§ 10

W przypadku stwierdzenia rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań Dyrektor może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych.

  

 

Rozdział III

Udostępnianie prac dyplomowych powstałych w KUL

 

 

§ 11

Prace dyplomowe powstałe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II są udostępniane wyłącznie w celach naukowych, oświatowych i kulturalnych.

 

§ 12

1.   Studenci i doktoranci chcący skorzystać z prac dyplomowych powstałych do dnia 10 czerwca 2011 r., powinni uzyskać pisemną zgodę promotora, u którego rozprawa powstała oraz pisemną aprobatę ich opiekuna naukowego.

2.   Inni użytkownicy pragnący skorzystać z prac dyplomowych powstałych do dnia 10 czerwca 2011 r., w celach zgodnych z § 11, powinni przedłożyć pisemne poparcie wniosku przez swojego przełożonego lub kierownika instytucji/organizacji oraz uzyskać zgodę promotora, u którego powstała praca.

3.   W sytuacji, kiedy promotor pracy nie jest już w stosunku pracy z KUL, zgodę na wykorzystanie pracy dyplomowej powinien wyrazić jego następca, kierownik katedry.

4.   W wypadku nieobecności promotora pracy lub jego następcy, zgodę na wykorzystanie pracy dyplomowej powinien wyrazić dyrektor instytutu lub dziekan wydziału, na którym powstała praca.

5.   Prace dyplomowe powstałe po 10 czerwca 2011 r. udostępniane mogą być tylko w przypadku, gdy autor udzielił KUL licencji na udostępnienie swojego dzieła w siedzibie Archiwum. Student lub doktorant jest zobowiązany dodatkowo przedstawić pisemną aprobatę opiekuna naukowego, a inni użytkownicy powinni przedłożyć pisemne poparcie wniosku przez swojego przełożonego lub kierownika instytucji/organizacji.

6.   Nauczyciele akademiccy, posiadający, co najmniej stopień naukowym doktora, mają obowiązek wypełnić wniosek z prośbą o udostępnienie pracy dyplomowej oraz zaznaczyć dokładnie cel kwerendy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 zdanie 1.

 

§ 13

1.   Użytkownicy korzystający z prac dyplomowych powinni wypełnić wniosek o udostępnienie prac dyplomowych (załącznik nr 2).

2.   Jednorazowo udostępnia się do 3 prac dyplomowych.

3.   Użytkownik może korzystać z prac przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wypełnionego formularza.

4.   Żaden element pracy dyplomowej nie może być kopiowany (kserokopiowany, skanowany, fotografowany i filmowany).

 

§ 14

1.   W wypadku uszkodzenia lub zagubienia choćby jednej strony z pracy dyplomowej, Archiwum w porozumieniu z Władzami KUL powiadomi dziekana danego wydziału, kierownika danej instytucji lub władze inne właściwej uczelni o zaistniałym zdarzeniu, z wyraźnym żądaniem wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osoby, której dany czyn został zarzucony.

2.   W wypadku udowodnienia plagiatu Władze KUL wystąpią na drogę postępowania dyscyplinarnego.

 

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona