Bibliografia publikacji związanych z zasobem i działalnością Archiwum Uniwersyteckiego KUL

 

  Kapitan Joanna, The records of science and private papers in holding Catholic University of Lublin, w: Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and Archival Needs, Warszawa 2003, s. 112 - 115.

  Kapitan J., Problemy gromadzenia i opracowywania akt osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w: Archiwa. Nowe problemy. Nowe rozwiązania, pod red. A. Krzemińskiej, Słupsk - Kraków 2010, s. 43 – 49.

 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, w: Katalog prac naukowych powstałych na uczelniach katolickich w Polsce. 1980-1982, przyg. do druku  Z. Sułowski, Lublin 1984, s. 59 - 158.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, w: Katalog prac naukowych powstałych na uczelniach katolickich w Polsce. 1983-1986, przyg. do druku J. Adamski, Lublin 1989, s. 83 - 238.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, w: Katalog prac naukowych powstałych na uczelniach katolickich w Polsce. 1987-1995, przyg. do druku  L. Górna, Lublin 2000, cz. I, ss. 509.

 

  Olczak Stanisław Kazimierz, Zasób archiwalny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Państwo - Kościół - Niepodległość, pod red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1984, s. 333-342.

  Olczak S. K., Materiały źródłowe w Archiwum KUL, w: Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 361-373.

 

  Pawelec Marek, The international contacts of the Catholic University of Lublin, w: The Sciences Archives in the European Integration. Materials of the International Conference, Warsaw, Poland, 2-3 XII 1999, s. 192-193.

  Pawelec M., Dokumenty ujarzmione. Bezdziennikowy System Kancelaryjny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Przegląd Uniwersytecki", Rok XIII, lipiec-sierpień 2002, nr 3 (65), s. 5.

  Pawelec M., Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pozaaktowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Archiwista Polski", nr 4 (28) 2002, s. 51-53.

  Pawelec M., Zarządzanie dokumentacją w świetle instrukcji kancelaryjnej wprowadzanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Archiwista Polski", nr 4 (28) 2002, s. 39- 42.

  Pawelec M., Functions and activities of the Archives at the Catholic University of Lublin, w: Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and Archival Needs, Warszawa 2003, s. 91 - 96.

  Pawelec, M., Herb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Historia rozwoju idei, „Przegląd Uniwersytecki”, Rok XV, marzec-kwiecień 2003, nr 2, (82), ss. 22-23.

  Pawelec M., Funkcjonowanie jednolitego wykazu akt w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Archiwista Polski", nr 3 (35) 2004, s. 57- 64.

  Pawelec M., Osoba i nauczanie Jana Pawła II w pracach doktorskich powstałych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1996 - 2003, „Ethos" nr 67-68, Lublin 2004, s. 509 - 518.

  Pawelec M., Zasady prawne funkcjonowania Archiwum Uniwersyteckiego w strukturze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Materiały z Konferencji Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP pt.: „Aspekty prawne funkcjonowania archiwów szkół wyższych i instytucji naukowych i kulturalnych" Gdańsk 22 - 23 września 2005 roku, Gdańsk 2006, ss. 8.

  Pawelec M., Dokumentacja nieaktowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury. XVI Konferencja Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP, Kielce - Jodłowy Dwór 25 - 27 maja 2008, pod red. M. Marcinkowskiej, Kielce 2009, s. 19 - 25.

  Pawelec, M., Jan Paweł II w pracach dyplomowych powstałych na KUL-u (do 2007 roku), "Przegląd Uniwersytecki", Rok XXI, styczeń-luty 2009, nr 1, (117), ss. 4-5

  Pawelec M., Nieznany epizod życia ks. Jerzego Popiełuszki - studia w KUL, "Przegląd Uniwersytecki" Rok XXII, styczeń-luty 2010, nr 1, (123), ss. 10-11.

  Pawelec M., Lista Katyńska KUL, „Przegląd Uniwersytecki", Rok XXII, lipiec-sierpień 2010, nr 4, (126), s. 8 - 15.

  Pawelec M., Zbiory fotograficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jako źródło do dziejów Uczelni, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Barańskiej, Lublin 2010, s. 946 - 958.

  Pawelec M., Studia Hanny Malewskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1929-1933, streszcz. ang., pol., "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", R. 55 (2012), nr 3, s. 5-18.

  Pawelec M., Ślady związków Karola Wojtyły – Jana Pawła II z KUL w dokumentacji Archiwum Uniwersyteckiego, „Przegląd Uniwersytecki”, Rok XXVI, marzec-kwiecień 2014, nr 2, (148), s. 24

  Pawelec M. (współred.), Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą...: Związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w dokumencie i fotografii, pod red. Ireny Rolskiej, [współred. Joanna Kapitan, Jan K. Miczyński, Krzysztof Przylicki], Lublin 2014, s. 191, [1], il. (w tym kolor.), bibliogr.

  Pawelec M., Florian Józef Stępniak, Henryk Kaczorowski, Jerzy Aleksander Popiełuszko, Leon Piotr Nowakowski, Stanisław Mysakowski, Stefan Grelewski, Antoni Tworek, Marian Józef Wojciech Morawski, Stanisław Szulmiński, w: Święci z KUL-u, redakcja ks. Krzysztof Guzowski, ks. Grzegorz Barth, Lublin 2015, bibliogr. przy rozdz., s. 179-222.

  Pawelec M., IN MEMORIA AETERNA. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 115, [2], [1] k. mapa złoż.

  Pawelec M., Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego pracownicy, absolwenci i studenci w latach 1939-1944, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, T. I, 1918-1944 , red. ks. Grzegorz Bujak, s. 193-216, Lublin-Warszawa 2019.

  Pawelec M., Kaźń polskiej elity: absolwenci KUL zamordowani w KL Auschwitz, w: "Nasz Dziennik" (Wyd. zasadnicze), 2020, nr 136, dod. Polscy Męczennicy Auschwitz, s. IV, 13-14 VI 2020.

  Pawelec M., Ostatni egzamin. Pracownicy, absolwenci i studenci KUL na sowieckim Wschodzie, W: Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 2020, nr 215, dod. Inwazja ze Wschodu. Dodatek Historyczny IPN, s. IV, 15 IX 2020.

 

  Styk Józef, Archiwum Uniwersyteckie KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne w Polsce", 23 ( 1971), s. 208-212.

 

  Ziółek Jan, Fundacja Potulicka im. Anieli hr. Potulickiej 1925 -1948. Historia i dokumenty, Lublin 1998.

 

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, godz. 11:53 - Marek Pawelec