Regulamin
Archiwum Uniwersyteckiego
 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

 

 Postanowienia ogólne

  

§ 1

     Regulamin określa strukturę organizacyjną Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwanego dalej Archiwum, szczegółowe zasady postępowania z jawnymi materiałami archiwalnymi oraz jawną dokumentacją niearchiwalną przechowywaną w Archiwum.

 

§ 2

    Archiwum jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną realizującą zadania naukowe, dydaktyczne, administracyjne i usługowe.  Zadania Archiwum

  

§ 3

 

1.   Do zadań Archiwum należy w szczególności:

1)  kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego poprzez gromadzenie, zabezpieczanie, scalanie, rejestrowanie, porządkowanie, opracowywanie techniczno - naukowe;

2)  udostępnianie materiałów archiwalnych;

3)  przyjmowanie do archiwizacji akt od jednostek organizacyjnych KUL oraz organizacji działających na KUL;

4)  gromadzenie innego rodzaju dokumentacji dotyczącej działalności KUL;

5)  występowanie z inicjatywą pozyskiwania spuścizny po pracownikach KUL w formie daru lub zakupu;

6)  opracowywanie pomocy ewidencyjno - informacyjnych;

7)  przeprowadzanie brakowania akt kategorii B;

8)  nadzór nad brakowaniem akt kategorii B;

9)  konserwacja zasobu archiwalnego;

10)               udostępnianie archiwaliów dla potrzeb naukowych i urzędowych;

11)               wydawanie zaświadczeń do celów urzędowych;

12)               przeprowadzanie kwerend archiwalnych;

13)               prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie przygotowania materiałów źródłowych dziejów KUL;

14)               wykonywanie innych prac naukowych, szczególnie z zakresu archiwistyki i historii nauki;

15)               nawiązywanie współpracy z archiwami innych szkół wyższych, archiwami kościelnymi i państwowymi oraz organizacjami archiwalnymi;

16)               sprawowanie opieki dydaktycznej nad praktykami archiwalnymi dla studentów specjalizacji archiwalnej;

17)               opracowywanie i redagowanie wydawnictw dotyczących dziejów KUL, organizacji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych z nim związanych, a także przygotowywanie innych wydawnictw popularyzujących wiedzę o materiałach archiwalnych;

18)               popularyzowanie wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach;

19)               zbieranie i gromadzenie informacji o źródłach do dziejów Uniwersytetu, jego pracowników, absolwentów;

20)               udzielanie informacji dotyczących dziejów Uniwersytetu.

2.   W zakresie kształtowania narastającego zasobu Archiwum prowadzi:

1)  prowadzenie nadzoru nad działalnością aktotwórczą organów i jednostek organizacyjnych oraz organizacji działających na terenie KUL;

2)  nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Oddziałów Archiwum;

3)  instruktaż dotyczący zakładania, prowadzenia i opisywania teczek, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt;

4)  instruktaż dotyczący przechowywania akt w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;

5)  instruktaż w sprawie przygotowania dokumentacji do przekazania do Archiwum;

6)  instruktaż w sprawie przygotowania dokumentacji niearchiwalnej do brakowania w jednostkach organizacyjnych/stanowiskach pracy.

3.   Szczegółowe zasady gromadzenia, zabezpieczenia i udostępnienia zasobu archiwalnego ustala Rektor.

 

Organizacja Archiwum

  

§ 4

 

  Archiwum podlega Rektorowi.

  

§ 5

 

1.   Archiwum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.   Dyrektor reprezentuje Archiwum.

3.   Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Archiwum.

4.   Do obowiązków dyrektora należy, w szczególności:

1)  sprawowanie nadzoru nad kształceniem pracowników Archiwum;

2)  zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Archiwum;

3)  nadzór nad prawidłowym gromadzenia materiału archiwalnego;

4)  nadzorowanie stanu majątkowego Archiwum.

  

§ 6

 

1.   Organem doradczym Rektora jest Rada Archiwalna.

2.   W skład Rady wchodzą:

1)  kierownik Katedry Historii Ustroju i Administracji Polski Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych jako przewodniczący;

2)  powołany przez Rektora nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie Historii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL;

3)  powołany przez Rektora nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii KUL

4)  Dyrektor Archiwum.

3.   Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powoływane są do Rady Archiwalnej na okres 4 lat.

4.   Do zadań Rady Archiwalnej należy w szczególności:

1)  czuwanie na właściwym przebiegiem prac naukowych i dydaktycznych w Archiwum;

2)  opiniowanie planów działalności Archiwum;

3)  opiniowanie sprawozdań z działalności Archiwum;

4)  opiniowanie zasad podziału środków w budżecie KUL przeznaczonych na działalność Archiwum.

  

§ 7

 

1.   W ramach struktury organizacyjnej Archiwum dopuszczalne jest tworzenie specjalistycznych oddziałów Archiwum.

2.   Specjalistyczne oddziały Archiwum archiwizują określone rodzaje dokumentacji.

3.   Działalnością specjalistycznych oddziałów Archiwum kierują kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni, przy których utworzony jest oddział.

4.   Nadzór nad działalnością specjalistycznych oddziałów Archiwum sprawuje dyrektor.

 

 

Pracownicy Archiwum

  

§ 8

 

Bezpośrednim przełożonym pracowników Archiwum jest dyrektor.

 

§ 9

 

1.   W Archiwum zatrudnia się pracowników naukowych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej lub innych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

2.   Do zadań pracowników należy w szczególności:

1)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją i przygotowania jej do przekazania do Archiwum;

2)  przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z jednostek organizacyjnych;

3)  prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych;

4)  opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie przejętej dokumentacji;

5)  udostępnianie dokumentacji;

6)  wydawanie dokumentów i zaświadczeń na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych;

7)  brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B.

  

  

Lokal Archiwum

  

§ 11

 

1.   Lokal Archiwum powinien zapewniać warunki umożliwiające realizację zadań Archiwum.

2.   Lokal powinien składać się z:

1)  magazynów o powierzchni zapewniającej miejsce na stały dopływ akt;

2)  pomieszczeń biurowych;

3)  pracowni naukowej.

3.   Prawo wstępu do magazynów Archiwum mają wyłącznie pracownicy Archiwum oraz osoby upoważnione przez dyrektora.

4.   Szczegółowe zasady dostępu do pomieszczeń oddziałów Archiwum określają ich kierownicy.

 

Przepisy końcowe

  

§ 12

 

1.   Traci moc Statut Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 5 grudnia 1980 roku.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2010, godz. 14:36 - Marek Pawelec