PROCEDURA OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Otwarcie przewodu doktorskiego możliwe jest po spełnieniu kilku warunków ustawowych (Ustawa o Stopniach i Tytułach Naukowych).

 

1. "Art.11 ust. 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego."

 

Powyższy wymóg ustawowy to NAJWAŻNIEJSZY warunek formalny. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa umożliwia otwarcie przewodu na podstawie informacji o przyjęciu do druku! Zatem nie ma potrzeby czekania do momentu publikacji.

 

Ustawa nie nakłada obowiązku ukończenia dysertacji przed otwarciem przewodu, ale poszczególni opiekunowie naukowi mogą - i mają prawo - mieć swoje wymagania w tym zakresie. Z formalnego punktu widzenia wymagany jest roboczy plan pracy: opisowa koncepcja głównych założeń.

 

Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego

Wniosek o warunkowe przełożenie terminu otwarcia przewodu doktorskiego

Kwestionariusz osobowy: DOC   PDF

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 12:25 - Natalia Turkiewicz