Katedra Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN zapraszają na Ogólnopolską Konferencję nt.


ANTROPOLOGIA I ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY
W PEDAGOGICE OGÓLNEJ


11-14 czerwca 2007 roku
Dąbrowica k/LublinaPROGRAM

I DZIEŃ - 11 czerwca /poniedziałek/

12.30-14.00 - obiad
14.30- uroczyste otwarcie
15.00-18.30 - obrady

I. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY PEDAGOGIKI

1. Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Założenia antropologiczne przyjmowane w różnych typach dyskursów o edukacji

16.00-16.30 - przerwa kawowa

2. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki
(Akademia Świętokrzyska)
Osoba ludzka wobec wartości - w świetle chrześcijańskiego wychowania

3. Prof. dr hab. Halina Gajdamowicz
(Uniwersytet Łódzki)
Postmodernistyczna wizja człowieka. Kontekst pedagogiczny

4. Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Dr Monika Walczak,
Dr Agnieszka Salamucha
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Pojęcie godności człowieka w dyskusjach pedagogicznych: uwagi metodologiczne

5. Prof. dr hab. Alina Rynio
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Teologiczny wymiar integralnego wychowania osoby w myśli Jana Pawła II

19.00-20.00 - kolacja

II DZIEŃ - 12 czerwca /wtorek/

9.00- 13.00 - obrady

II. ANTROPOLOGIA PEDAGOGICZNA I KULTUROWA

1. Prof. dr hab. Krystyna Ablewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
(Nie)obecność ducha w wychowaniu - poszukiwanie uwarunkowań

2. Prof. dr hab. Andrzej Pluta
(Uniwersytet Opolski)
Idea zmiany i tradycji a problem minimum ontologicznego edukacji. Rzecz o „konstruowaniu" podmiotu (w) edukacji

3. Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
(Uniwersytet Jagielloński)
Potencjalność podmiotu wychowania - w perspektywie antropologii katolickiej

10.30 -11.00 - przerwa kawowa

4. Prof. dr hab. Barbara Sitarska
(Akademia Podlaska)
Uczenie się autobiograficzne jako rodzaj relacji między edukacją a dorosłym życiem

5. Dr Urszula Morszczyńska, Dr Wojciech Morszczyński
(Uniwersytet Śląski)
Wychowanek w drodze od platońskiej paidei do egzystencjalnej fenomenologii

6. Dr Jarosław Gara
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Metafora „drogi" i heurystyka „bycia w drodze" jako sposób ujmowania antropologicznych pryncypiów

7. Dr Bogusława Jodłowska
(Uniwersytet Jagielloński)
Czy koncepcja pedagogiki sokratejskiej może być podstawą pedagogiki europejskiej? Rozważania w kontekście problemów antropologicznych

8. Dr Katarzyna Wrońska
(Uniwersytet Jagielloński)
Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej transcendencji - propozycja antropologii pedagogicznej

13.30 -14.30 - przerwa obiadowa
14.30-18.30 - c.d. obrad

III. ANTROPOLOGIA A AKSJOLOGIA

1. Prof. dr hab. Roman Leppert
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Antropologia czy aksjologia? W poszukiwaniu odpowiedzi na pytani: Jaka pedagogika i dla jakiego człowieka?

2. Prof. dr hab. Wanda Dróżka
(Akademia Świętokrzyska)
Sytuacja aksjologiczna nauczycieli w Polsce w okresie transformacji w świetle badań autobiograficznych. Porównanie pokoleniowe

3. Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Osoba i wartość w pedagogice ogólnej

4. Dr Stanisław Michałowski
(Uniwersytet Śląski)
Antropologia personalistyczna a relacje dialogowe w wychowaniu

16.30-17.00 - przerwa kawowa
17.00 - c.d. obrad

5. Dr Anna Królikowska
(WSFP „Ignatianum")
Refleksja nad sposobami komunikowania wartości

6. Dr Alina Wróbel
( Uniwersytet Łódzki)
Antropologiczne konteksty intencjonalności wychowania

7. Dr Jarosław Horowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Uczestnictwo w człowieczeństwie innego źródłem motywacji w samowychowaniu

8. Dr Małgorzata Wałejko
(Uniwersytet Szczeciński)
Współbrzmienia samotności i wspólnotowości w osobie a proces wychowawczy

19.00 - uroczysta kolacja

III DZIEŃ - 13 czerwca /środa/

9.00-13.00 - obrady

1. Dr Anna Lendzion
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Homo patiens w antropologii egzystencjalnej i w antropologii chrześcijańskiej

2. Dr Barbara Kiereś
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej


3. Mgr Mariusz Ryszkowski
(PWSZ im. Jana Pawła II)
Antropologiczny aspekt teorii aktu i możności

10.30-11.00 - przerwa kawowa

IV. ANTROPOLOGIA PODSTAW I DZIEDZIN WYCHOWANIA

1. Dr Barbara Wolny
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Antropologiczne podstawy edukacji zdrowotnej

2. Dr Joanna Karczewska
(Akademia Świętokrzyska)
Integralne wychowanie człowieka w ujęciu o. Jacka Woronieckiego

3. Dr Anna Kieszkowska
(Akademia Świętokrzyska)
Wychowanie we współczesnej rodzinie polskiej

4. Ks. dr Janusz Miąso
(Uniwersytet Rzeszowski)
Homo mediens antropologicznym wyzwaniem dla pedagogiki

5. Dr Dorota Bis
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Antropologiczne podstawy edukacji medialnej

13.30-14.30 - przerwa obiadowa
14.30-16.30 - c.d. obrad

6. Mgr Aldona Król
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Antropologiczne podstawy wychowania do przebaczenia

7. Dr Krzysztof K. Przybycień
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Hessenowska koncepcja wychowania moralnego

8. Dr Małgorzata Olejarz
(Uniwersytet Zielonogórski)
Odkrywanie wartości uczenia się przez studentów miasta przygranicznego

9. Dr Małgorzata Kowalik
(Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Polichnie)
Koncepcja człowieka w „Rozrywkach dla młodzieży rzemieślniczej" Stanisława Jachowicza

16.30 -17.00 - przerwa kawowa

V. IMPLIKACJE PRAKTYCZNE PERSONOLOGII
PEDAGOGICZNEJ I PERSPEKTYWY

1. Dr Alicja Żywczok
(Uniwersytet Śląski)
Wychowanie w afirmacji życia-droga do regeneracji kultury europejskiej

2. Dr Elena Konovaluk
(PWSZ im. Jana Pawła II)
Antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej na Białorusi

3. Dr Elżbieta Ziarkiewicz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
Człowiek w sytuacji pomocy. Analiza dwóch narracji

4. Dr Mieczysław Dudek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Poczucie koherencji osób osadzonych w zakładach karnych

5. Dr Sergiy Nikitin
(Akademia Podlaska)
Antropologiczno-etyczne aspekty dalekowschodnich sztuk walki wobec problemów współczesnej pedagogiki w Polsce

19.00-19.30 - kolacja

IV DZIEŃ - 14 czerwca /czwartek/9.00 -12.00 - Nałęczów- Kazimierz i okolice

Dyskusja i podsumowanie obrad

12.00-13.00 - obiad i rozjazdKatedra Pedagogiki Ogólnej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Tel. 081 445 33 29
081 445 33 40


Miejsce obrad:
DOM SPOTKANIA
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Dąbrowica 130 A
21-008 Tomaszowice
Tel. 081 502 08 29


Odpowiedzialność organizacyjna:
Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL, tel. 609 754 598
Dr Piotr Magier, tel. 501 353 612
Mgr Iwona Szewczak, tel. 602 708 788Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2007, godz. 21:17 - Iwona Szewczak