I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym
– doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie”


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
19-20 października 2006 r.

(Obrady w Hotelu VICTORIA w Lublinie, ul. G. Narutowicza 58-60)

ORGANIZATORZY:
Katedra Ochrony Środowiska
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z:
Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we LwowieREFERATY Z KONFERENCJI [+zobacz+]Zob. PROGRAM >>> 
[Programme - english vers. >>>]

Zob. STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ >>> 

Pobierz: 
1. ABSTRAKTY W JĘZYKU UKRAIŃSKM >>>
2. MAPA DOJAZDU.doc MAPA DOJAZDU.doc

Tło:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania  na Ukrainie” jest pierwszą z cyklu spotkań poświeconych aspektom ochrony środowiska w Polsce i na Ukrainie. Cykl obejmuje także konferencję poświeconą planowaniu przestrzennemu w kontekście szans i zagrożeń środowiskowych (planowany termin: marzec 2007) oraz seminarium dotyczące praktycznych form, konferencję  „Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego”(planowany termin: wrzesień 2007) oraz efektów współpracy polsko-ukraińskiej w ochronie środowiska (planowany termin: grudzień 2007).

Cykl obejmuje nie tylko organizację czterech międzynarodowych konferencji, ale także wydanie trzech monografii w j. polskim, ukraińskim i angielskim, ale przede wszystkim zakłada praktyczną wymianę doświadczeń między praktykami z Polski i Ukrainy, zmierzającą do implementacji założeń zrównoważonego rozwoju do  ukraińskiego prawa i praktyki ochrony środowiska.

Wszystkie konferencje odbywają się w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego- Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina NTERREG IIIA/TACIS CBC. Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy Uniwersytetów oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, tworząc warunki do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych i ich zasobów ludzkich.

Celem jest także zwiększenie rangi Partnerów i budowa podstaw do integracji regionów poprzez wzrost kontaktów i współpracy Partnerów, uczestników konferencji i odbiorców publikacji. Bezpośrednim celem projektu jest nawiązanie długookresowej współpracy w zakresie dydaktyki i nauki oraz znajdywanie powiązań pomiędzy nauką a gospodarką mających zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami w europejskiej przestrzeni badawczej. Tematyka konferencji  i publikacji została tak dobrana, aby podtrzymywać i budować więzi kulturowe, ukazywać wspólne dziedzictwo, wspólnotę interesów i zasadność współpracy w rzeczywistości Europy regionów. Podnoszenie wiedzy społeczności o sąsiadach, ich kulturze, tradycjach wspierać będzie integrację społeczno-gospodarczą zmierzającą do poprawy jakości życia mieszkańców.

Projekt zakłada działania w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy zmierzającej do zwiększenia rangi partnerów w regionach  i europejskiej przestrzeni badawczej, tworzeniu warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych. Projekt zakłada organizację 21 międzynarodowych konferencji, seminariów i paneli, 2 szkoleń oraz wydanie 23 publikacji. Ich tematyka ogniskuje się na identyfikowaniu wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego, współpracy międzyregionalnej  i międzynarodowej Polski i Ukrainy, wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu prawa, ochrony środowiska, kultury oraz spraw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.

Problem:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania  na Ukrainie” ma na celu stworzenie płaszczyzny współpracy między władzami publicznymi, instytucjami naukowymi oraz praktykami w obszarze wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Nowy paradygmat rozwoju wynikający z realizacji zasady zrównoważonego rozwoju pozwala ujmować łącznie rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska w celu zapewnienia możliwości zaspakajania potrzeb i aspiracji współczesnego i przyszłych pokoleń.
Od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. wymogi płynące z koncepcji zrównoważonego rozwoju stały się niezbędnym elementem  dokumentów przyjmowanych  na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, a od roku 1997 zrównoważony rozwój stał się konstytucyjną zasadą prawa w Polsce. 

Dodatkowy asumpt w zakresie realizacji zasady równoważonego rozwoju dało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, która – na podstawie traktatów ją ustanawiających – zalicza zrównoważony rozwój do swoich podstawowych celów. 

W tym kontekście warto postawić pytanie, w jaki sposób fakt uczynienia z koncepcji zrównoważonego rozwoju zasady prawa wpływa na praktykę w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce oraz – w jaki sposób doświadczenia te mogą zostać wykorzystane przez partnera ukraińskiego.

Cele konferencji:
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń między stroną polską i ukraińską w zakresie wdrażania rozwoju zrównoważonego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,  ale również obejmuje swoim zasięgiem doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem  założeń płynących ze zrównoważonego rozwoju w życiu polityczno-społeczno-gospodarczym. Koncentruje się ona na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między władzami publicznymi, instytucjami naukowymi oraz praktykami w celu zaangażowania ich w realizację celów i priorytetów płynących z paradygmatu zrównoważonego rozwoju.

Konferencja jest organizowana przez środowisko nauki (Katedra Ochrony Środowiska i Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) i zakłada wykorzystanie potencjału lubelskich ośrodków naukowych oraz doświadczenia praktyków wdrążających założenia rozwoju zrównoważonego.
Jej podstawowym zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat zmieniającej się sytuacji prawno-ekonomiczno-społecznej dla zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie nowych metod pozwalających nim efektywnie zarządzać.   

Szczegółowa tematyka konferencji:
Obrady podzielone zostaną na sesje tematyczne obejmujące zagadnienia programowania i planowania rozwoju zrównoważonego, aspekty ekonomiczno-prawne oraz społeczno-edukacyjne w Polsce i na Ukrainie   z uwzględnieniem dobrych praktyk z innych krajów UE.

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – przewodniczący
dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Informacje ogólne:
Konferencja odbędzie się w dniach
19-20 października 2006 r.
Hotel Victoria
Ul. Narutowicza 58-60
Lublin
Zgłoszenie uczestnictwa:
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia” na adres zamieszczony poniżej do dnia 01 września 2006 r.  Terminowe przesłanie „Karty zgłoszenia” jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

Komunikaty:
Organizatorzy zachęcają do przygotowania krótkich (pięciominutowych) komunikatów oraz przygotowania artykułów do druku. Szczegółowe wymogi formalne dotyczące artykułów zostaną przekazane osobom zainteresowanym w komunikacie II.
Z nadesłanych artykułów Komitet Naukowy dokona wyboru do monografii, która ukaże się w styczniu 2007 r.

Języki konferencji:
Informujemy, że obrady będą się toczyć w j. polskim, ukraińskim i angielskim (organizatorzy zapewniają zarówno tłumaczenie symultaniczne podczas obrad, jak i tłumaczenie artykułów do druku).

Opłata konferencyjna:
Co do zasady udział w konferencji jest wolny od opłat.
Niemniej jednak,  z uwagi na konieczność rozliczenia grantu osoby, które zgłoszą udział w obradach a następnie nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone opłatą w wysokości 1000 euro (pokrywająca wszystkie koszty uczestniczenia w konferencji).

Sekretariat merytoryczny konferencji:
Dr Anna Haładyj- kierownik konferencji 
mgr Agnieszka Zielińska – koordynator sekcji tematycznej

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
ahaladyj@kul.lublin.pl 

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
franka@kul.lublin.pl


 

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2007, godz. 17:52 - Filip Ciepły