church_and_roman_law"Anglojęzyczne monografie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji" - seria wydawnicza zainicjowana w 2009 roku. Ukazują się w niej wyłaniane w drodze konkursu opracowania odznaczające się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, które ze względu na podjęty temat mogą stanowić zauważalny wkład w rozwój nauki prawa, prawa kanonicznego lub administracji poza granicami naszego kraju. Autorzy wydawanych w serii książek to pracownicy naukowi Wydziału.

 

  „The Review of European and Comparative Law” – ukazuje się od 1988 roku, jako pismo publikujące artykuły w języku angielskim autorów polskich i zagranicznych. Zgodnie z nazwą periodyku, służy on jako forum wymiany poglądów i prezentowania instytucji prawnych w perspektywie komparatystycznej. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Do Rady Naukowej czasopisma wchodzą: ks. Antoni Dębiński, Paolo Carozza (Notre Dame), Xiangshun Ding (Pekin), Volodymyr Motyl (Lwów), James Patrick White (Indianapolis), Jürgen Harbich, Ewald Eisenberg, Stanka Setnikar-Cankar (Ljubljana).

 

studia-prawnicze „Studia Prawnicze KUL” - ukazują się od 2007 roku jako kwartalnik, który zastąpił czasopismo „Prawo-Administracja-Kościół”. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły i opracowania o zakresie tematycznym odpowiadającym kierunkom badań naukowych prowadzonych na Wydziale oraz materiały źródłowe do studiów nad prawem. W czasopiśmie zamieszczone są również sprawozdania z życia naukowego Wydziału. Od 2010 roku kwartalnik jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

studia-z-prawa-wyzn12_120.jpg „Studia z Prawa Wyznaniowego” - czasopismo naukowe opracowywane w Katedrze Prawa Wyznaniowego od roku 2000. Początkowo ukazywało się nieregularnie, a od 2003 roku wydawane jest jako rocznik. Na łamach periodyku publikowane są opracowania dotyczące statusu kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacji prawnej jednostki w zakresie wolności sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w czasopiśmie zamieszczane są również recenzje publikacji z zakresu prawa wyznaniowego oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów poświęconych problematyce wolności religijnej.  

 

 rnp„Roczniki Nauk Prawnych” – czasopismo wydawane przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Zostało wyodrębnione z „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” i ukazuje się od 1991 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

 

kipmini.jpg"Kościół i Prawo" - czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Ukazywało się w latach 1981-1995 pod redakcją naukową ks. Józefa Krukowskiego i wznowione zostało w 2012 roku. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych. 

 

biuletyn_SAWP_120.jpg„Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” - periodyk ukazujący się od 2006 roku, w którym oprócz publikacji opracowań naukowych dokumentowane są prace Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. 

 

LawBlogLawBlog.pl | Forum prawa handlowego - czasopismo internetowe powstałe z inicjatywy pracowników Katedry Prawa Handlowego KUL. Podstawowym celem czasopisma, jest stworzenie płaszczyzny wymiany informacji i opinii osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym prawem handlowym – zarówno w teorii, jak i w praktyce. 

 

koscielne-prawo-procesowe2_120.jpg„Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia” – seria wydawnicza ukazująca się od 1999 roku przy Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego. Przedmiot publikacji stanowią zagadnienia dotyczące prawa małżeńskiego, polskiego prawa rodzinnego oraz teorii kościelnego prawa procesowego. 

 

represje-wobec-osob.jpg„Publikacje Katedry Prawa Karnego” - seria wydawnicza ukazująca się od 1999 roku przy Katedrze Prawa Karnego. Kolejne tomy zawierają materiały z konferencji naukowych organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a od 2009 roku prace Profesora Juliusza Makarewicza. 

 

cz-r-p"Człowiek – Rodzina – Prawo" - czasopismo internetowe poświęcone zagadnieniom prawa rodzinnego wydawane przez pracowników Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny oraz Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. 

 

 

"Law and Business"

W wyniku współpracy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
oraz pozostałych uczestników  Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski,

na platformie wydawniczej Sciendo należącej do wydawnictwa De Gruyter, na rynku
wydawniczym w 2022 roku pojawiło się nowe czasopismo „Law and Business”.

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022, godz. 10:48 - Adam Jankowski