Konferencja Międzynarodowa

UKŁAD Z SCHENGEN - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKI I UKRAINY

Trybunał Koronny - Rynek Starego Miasta w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin
28 lutego- 1 marca 2007 r.


ORGANIZATORZY:
Katedra Prawa Unii Europejskiej
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z:
Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie

 

http://www.kul.lublin.pl/1856.html


INFORMACJA O PROJEKCIE:

Konferencja odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC wspierającego rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego. Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy Uniwersytetów oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, tworząc warunki do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych. Celem jest także zwiększenie rangi Partnerów i budowa podstaw do integracji regionów poprzez wzrost kontaktów i współpracy Partnerów, uczestników konferencji i odbiorców publikacji. Tematyka konferencji i publikacji została tak dobrana, aby podtrzymywać i budować więzi kulturowe, ukazywać wspólne dziedzictwo, wspólnotę interesów i zasadność współpracy w rzeczywistości Europy regionów. Podnoszenie wiedzy społeczności o sąsiadach, ich kulturze i tradycji wspiera integrację społeczno-gospodarczą zmierzającą do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada działania w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy zmierzającej do zwiększenia rangi partnerów w regionach i europejskiej przestrzeni badawczej, tworzeniu warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów. Ich tematyka ogniskuje się na identyfikowaniu wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Polski i Ukrainy, wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu prawa, ochrony środowiska, kultury oraz spraw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONFERENCJI:
W styczniu 2008 roku planowane jest poszerzenie strefy Schengen. Ma się ono zbiec z wprowadzeniem Systemu SIS II. Zasadniczym celem Układu z Schengen jest urzeczywistnienie swobody przepływu osób bez kontroli granicznych dla wszystkich, którzy się w tej strefie znajdują, w tym także obywateli państw trzecich. Równocześnie Konwencja Wykonawcza Schengen przewiduje szereg środków kompensacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze państw sygnatariuszy Układu. Są wśród nich: jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego, lecz uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen; ujednolicenie polityki wizowej, uwspólnotowienie procedur azylowych, zacieśnienie współpracy policyjnej, pogłębienie współpracy sądowniczej w sprawach karnych, współpraca w obszarze zwalczania terroryzmu i handlu narkotykami. Osiągnięciu tych celów służyć ma stworzenie i ciągłe modyfikowanie Systemu Informacyjnego Schengen. Dlatego też poszerzenie Strefy Schengen jest ściśle związane z wdrożeniem przez państwa przystępujące Systemu SIS II. Wiele z powyższych środków nie pozostanie bez wpływu dla współpracy transgranicznej Ukrainy i Polski. Stąd też zamiarem organizatorów konferencji jest spojrzenie na potencjalne skutki przystąpienia Polski do Układu z Schengen dla współpracy Polski i Ukrainy na poziomie krajowym i regionalnym. Wczesna refleksja nad konsekwencjami tego procesu podjęta przez władze polskie i ukraińskie może być inspirowana przez świat nauki i niezależnych ekspertów. Lublin będący tradycyjnym miejscem zbiegu kultur Wschodu i Zachodu, może stać się doskonałą okazją dla tego typu spotkania i wymiany poglądów. Obrady podzielone zostały na sesje tematyczne poświęcone kwestiom bezpieczeństwa granic, problemom wizowym i imigracyjnym, współpracy na poziomie regionalnym, relacjom gospodarczym, migracjom między Ukrainą a Unią Europejską. Próbą zebrania wniosków z konferencji będzie dyskusja zatytułowana „Czy Unia Europejska jest twierdzą?" Mamy nadzieję, że dzięki Konferencji zwiększy się zrozumienie problemów związanych z planowanym przystąpieniem Polski do Strefy Schengen. Ufamy również, iż zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania odnoszące się do wzajemnych stosunków Polski i Ukrainy, które nie naruszając acquis Schengen, pozwolą na rozwiązanie migracyjnych problemów obu krajów w zmieniających się warunkach prawnych.

 

Informacja:
www.kul.lublin.pl/unia/schengen

Sekretariat merytoryczny konferencji:
Dr Tomasz Sieniow - kierownik konferencji
Dr Leszek Ćwikła - koordynator sekcji tematycznej
Katedra Prawa Unii Europejskiej
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Tel. + 48 604 433 369 Fax +48 81 445-37-26
e-mail: tsieniow@kul.lublin.pl
Koordynator ze strony ukraińskiej - Prof. Mykhailo Matsiakh
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
Universytetska str., 1. r. 204 Tel. (380 32) 29-64-132 Tel. + 48 507 866 883

Ramowy plan konferencji:


DZIEŃ PIERWSZY - 28 lutego 2007 r. (środa)
9.30 - 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.45 Otwarcie Konferencji
Powitanie gości - Ks. Prof. Mirosław Kalinowski, Prorektor KUL
10.45 - 12.15 Sesja Panelowa „Wejście Polski do Strefy Schengen a bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej"
Moderator: Dr Tomasz Sieniow
Uczestnicy: Wiesław Tarka, Podsekretarz Stanu w MSWiA, Przedstawiciel MSW Ukrainy, Przedstawiciel Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
12.15 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.00 Sesja tematyczna: Polityka wizowa i imigracyjna Unii Europejskiej i Polski wobec Ukrainy: Płk dr Stanisław Dubaj (NOSG w Chełmie)
15.00-15.15 Przerwa
15.15 - 16.45 Sesja tematyczna: Konsekwencje wejścia Polski do Strefy Schengen dla współpracy na poziomie regionalnym
Uczestnicy: Przedstawiciele władz regionalnych z Lublina, Rzeszowa, Lwowa i Łucka
16.45 - Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
18.00 - kolacja
DZIEŃ DRUGI - 1 marca 2007 r. (czwartek)

9.30 - 11.00 Sesja tematyczna: Skutki wejścia Polski do strefy Schengen dla współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy
Moderator: dr hab. Artur Kuś (Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)
Uczestnicy: Dr Volodymyr Giericz (Żółkiew), Bogdan Kawałko (Rektor WSZiA w Zamościu), Dr Piotr Witkowski (WSPiA w Lublinie)
11.00 - 11. 15 Przerwa
11.15-12.45 Sesja tematyczna: Schengen - Wyzwanie dla polityki migracyjnej Unii Europejskiej
Moderator: Dr Tomasz Sieniow
Uczestnicy: Piotr Kaźmierkiewicz (Instytut Spraw Publicznych), Angelina Tchorbadjiyska (KULeuven, Belgia), Przedstawiciel Uniwersytetu im. Iwana Franki
12.45 - 14.00 Przerwa
14.00 - 15.30 Dyskusja Panelowa: Czy Unia Europejska jest twierdzą? Próba podsumowania politycznych i gospodarczych konsekwencji wejścia Polski do Strefy Schengen dla stosunków z Ukrainą.
Dyskusja z udziałem referentów i uczestników konferencji.
15.30 Zamknięcie konferencji - Ks. Prof. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2011, godz. 12:39 - Marta Ordon