3 XII 1981 r. – Nagroda Edytorska Polskiego PEN CLUBU dla Redakcji Encyklopedii Katolickiej

„Nagroda, przyznana jednomyślnie - powiedział Prezes PEN CLUBU Juliusz Żuławski - jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania dla przedsięwzięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecne już na rynku trzy tomy Encyklopedii Katolickiej wskazują dobitnie, iż jest to dzieło o ogromnym znaczeniu dla kultury narodowej, dzieło, którego brak był boleśnie odczuwany".
W wygłoszonej „laudacji", ks. prof. dr Janusz Pasierb dokonał charakterystyki wydawnictw typu encyklopedycznego od czasów najdawniejszych po współczesne podkreślając czym jest dla kultury solidnie, rzetelnie i obiektywnie opracowany zbiór wiedzy encyklopedycznej. Te walory w całej rozciągłości prezentują gotowe już tomy Encyklopedii Katolickiej opracowywanej i wydawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Za przyznana nagrodę i wysoką ocenę dzieła, które dopiero po 30 latach usilnych zabiegów i starań mogło ujrzeć światło dzienne, podziękował rektor KUL ks. prof. dr Mieczysław Krąpiec. „Najlepszym sposobem społecznego uświadomienia sobie wartości chrześcijańskiej kultury – powiedział rektor – a zwłaszcza jej polskiej specyfiki integrującej wszystkie wątki kulturowe, jest encyklopedyczne pokazanie całemu społeczeństwu jak w rozmaitych dziedzinach ludzkiego życia momenty religijne formowały i modyfikowały działanie indywidualne i społeczne człowieka. I to jest wyraźnie zamierzonym i – w miarę możliwości – realizowanym celem Encyklopedii Katolickiej. Jest to w okresie polskiego „sacrum millennium” jakby zbiorowy rachunek sumienia nad tym, kim byliśmy i kim jesteśmy oraz jak widzimy sprawy ludzkie – my jako chrześcijanie-Polacy”. W swym przemówieniu ks. Rektor podkreślił ogromne zasługi w pracy nad Encyklopedią zmarłego w czerwcu 1981 r. ks. doc. dr Romualda Łukaszyka, niezmordowanego organizatora i wydawcy pierwszych omów Encyklopedii.
Za przyznane wyróżnienie podziękował także obecny na uroczystość, obecny redaktor Encyklopedii Katolickiej - ks. prof. dr Stanisław Kamiński Uroczystość zgromadziła wielu przyjaciół i sympatyków KUL z Warszawy oraz wybitnych przedstawicieli świata kultury i literatury. Gratulacje i życzenia na ręce ks. rektora złożyli m. m. Władysław Bartoszewski - sekretarz Zarządu PEN CLUBU oraz znam pisarze i poeci: Jerzy Zagórski, Paweł Hertz, Artur Międzyrzecki i Leszek Prorok.
(Biuletyn informacyjny KUL, nr 2 1981, s. 71-72.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona