Majowa kartka z kalendarza historii KUL

11 maja 1928 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kuratorium Fundacji Potulickiej.
Obrady miały miejsce w Warszawie, a przewodniczył im Prymas Polski kard. August Hlond.
Kolejne posiedzenia miały miejsce: 27 października 1932 r. w Warszawie, 3 sierpnia 1933 r. w Potulicach, 4 sierpnia 1934 r. oraz 19 lutego 1935 r. (obydwa w Warszawie).
(Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, Rep 61 VIII 4, k. 66 – 67, 98 – 100, 106 – 108, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego”, 5 (1930) z. 1, s. 9).

V 1929 - Pierwsza Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
W maju 1929 r. członkowie „Odrodzenia” KUL zorganizowali I ogólnopolską pielgrzymkę studentów na Jasną Górę. Wzięło w niej udział 15 tys. osób ze wszystkich polskich uczelni. Od tego momentu pielgrzymki akademickie stały się tradycją.

19 V 1946 r. - Ks. bp. Stefan Wyszyński, jako biskup lubelski objął urząd Wielkiego Kanclerza KUL.

 

29 V 1967 r. - Początek działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii Kościelnej KUL.
29 maja 1967 r. Senat Akademicki KUL zatwierdził powołanie Koła Naukowego Studentów Muzykologii Kościelnej. Kilka tygodni później (16 czerwca) odbyło się zebranie, na którym wybrano zarząd oraz opracowano statut organizacji. Charakter jej działalności określono jako dwupłaszczyznowy – naukowy oraz popularyzatorski. Pierwszym prezesem Koła został ks. N. Jonek. Funkcję kuratora objął wówczas ks. doc. dr. hab. Karol Mrowiec.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1974), n. 1 – 2, s. 77 – 80.)

13 V 1969 r. - Powstał Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.
Inicjatorami założenia Zakładu byli: prof. Leokadia Małonowiczówna i doc. dr hab. Jan Szymusiak SJ. Od początku skupiać miał specjalistów różnych dyscyplin naukowych i koordynować polskie badania nad antykiem chrześcijańskim.

17 V 1974 r. - Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy fronton gmachu głównego KUL.
Po wieloletnich staraniach władze państwowe wyraziły zgodę na rozbudowę gmachu głównego KUL. 17 V 1974 r. pod nowy fronton został poświęcony kamień węgielny. W uroczystości uczestniczyli: ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński, ks. bp. Piotr Kałwa - wielki kanclerz KUL, ks. bp. Marian Rechowicz, ks. bp. Bolesław Pylak, rektor o. Mieczysław Krąpiec, Senat Akademicki oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu.
Po odczytaniu aktu erekcyjnego przez rektora KUL, kard. Wyszyński dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod przyszłą budowę. Ks. Prymas podkreślił przy tej okazji znaczenie podjętej pracy dla kontynuacji zadań Uniwersytetu. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Boże coś Polskę przez całą społeczność akademicką.
(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1974), n. 1 – 2, s. 81.)

V 1978 r. – Powstanie Ośrodka Obliczeniowego na KUL-u.
W maju 1978 roku powstał na KUL-u Ośrodek Obliczeniowy. Stało się to możliwe dzięki Fundacji Alexander von Humboldt-Stiftung, która ofiarowała Uczelni komputer firmy DEC: PDP 11/34. Zastosowanie zainstalowanych urządzeń było wielostronne. Początkowo Ośrodek dysponował minimalnym zestawem aparatów: dwiema pamięciami zewnętrznymi dyskowymi wymiennymi oraz urządzeniem końcowym – terminalem. Ośrodek służył badaniom i obliczeniom socjologów, psychologów i historyków.
(Zeszyty Naukowe KUL, nr 1-3 (1979), s. 240.)

16 V 1978 r. – Wręczenie medalu za zasługi prof. Dr Stefanowi Swieżawskiemu.
16 maja 1978 roku w salonach rektorskich KUL odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” prof. Dr Stefanowi Swieżawskiemu – wieloletniemu wykładowcy naszego uniwersytetu, współtwórcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
(Zeszyty Naukowe KUL, nr 2 (1987), s. 143-4.)

21 V 1979 r. – Wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL ks. rektorowi Antoniemu Słomkowskiemu.
Podczas uroczystości, która miała miejsce w Kaniach prorektor KUL, prof. Stefan Sawicki powiedział: Każde wielkie dzieło dla nauki, dla kultury, dla człowieka, musi żywić się ofiarą. Bez tego nic się nie dzieje. Jeśli jakiś człowiek (...) nie przekroczy siebie, oddając wszystko dla tego dzieła, które tworzy, to instytucja ta nie będzie miała z czego czerpać (...). Myślę, że Ksiądz Rektor należy również – nie waham się użyć tego słowa – do kilku, do bardzo wąskiego grona męczenników tej Uczelni. (...) Bo jak inaczej nazwać tę utratę wolności tylko ze względu na KUL, tylko w związku z pracą dla tej uczelni, pracą do końca życia. Jak nazwać to ograniczenie pewnych czynności i działalności, ograniczenie w dalszym rozwoju. To nie może być niezauważone. Jeśli używam tego słowa, to używam całkiem świadomie. Tą ofiarę Księdza Rektora i kilku innych osób my żywimy się jeszcze do dzisiaj.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1979) z. 1 – 3, s. 230, ks. J. Warzeszczak, Ks. Antoni Słomkowski...)

 

30 V 1983 r. - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL.
Więcej» 

 

11 V 1985 r. - Senat Akademicki powołał Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida.
Prężna działalność Zakładu znajduje swoje odbicie w organizacji zebrań dyskusyjnych (odbyło się ich już kilkadziesiąt) i ogólnopolskich sesji naukowych (pierwsza miała miejsce w dniach 30 IV – 1 V 1990 w Kazimierzu Dolnym, pt. Norwid wobec tradycji).

15 V 1991 r. – Doktorat honoris causa dla Piotra Michała Księcia Czartoryskiego z Pelkini.
15 maja 1991 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Piotrowi Michałowi Księciu Czartoryskiemu z Pelkini, przebywającemu na emigracji od zakończenia II wojny światowej.

Maj 2005 - Kardynał Joachim Meisner doktorem honoris causa KUL.
Na wniosek Wydziału Filozofii Senat Akademicki KUL nadał tytuł doktora honorowego Jego Eminencji ks. Joachimowi Meisnerowi, arcybiskupowi Kolonii.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona