Dr hab. Marta Greszata - Telusiewicz, prof. KUL

fotka_13.jpg

Życiorys naukowy

Urodzona 8 lipca 1973 roku w Komarowie Osadzie. W latach 1980 – 1988 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie. Następnie uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, gdzie naukę ukończyła w 1992 roku i uzyskała świadectwo dojrzałości. W tym samym roku podjęła studia teologiczne na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Rok później w ramach drugiego kierunku podjęła studia z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 1997 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra teologii i jednocześnie podjęła studia licencjacko - doktoranckie z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL. Rok później w 1998 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra i stopień licencjata prawa kanonicznego i podjęła pracę jako pracownik naukowo – dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego. W 1999 roku uzyskała stopień licencjata teologii na Wydziale Teologii KUL. Dnia 19 czerwca 2001 roku odbyła się publiczna obrona jej rozprawy doktorskiej pt. „Skuteczność prawna instytucji lis pendens w kanonicznym sądowym procesie spornym”, w ten sposób uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W 2002 roku otrzymała stanowisko adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego. Od 2003 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W tym samym roku podjęła dodatkową pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Od 2004 roku jest adwokatem kościelnym Diecezji Drohiczyńskiej. Dnia 9 grudnia 2008 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku i rozprawy pt. "Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa", w ten sposób uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność – prawo procesowe. W 2009 roku została kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Dnia 18 grudnia 2009 roku, z rąk Jego Magnificencji Księdza Rektora Stanisława Wilka, otrzymała Nagrodę Indywidualną za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Dnia 1 października 2010 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dnia 22 listopada 2010 roku, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2010 roku została odznaczona Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę. Od 2011 roku jest członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Aktualnie prowadzone zajęcia dydaktyczne

Kościelne prawo procesowe (seminarium magisterskie)

Kościelne prawo procesowe (seminarium doktorskie)

Elementy strukturalne i proceduralne iudicium (wykład monograficzny dla doktorantów)

Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym (wykład fakultatywny)

Proces zwyczajny (wykład)

 

 

Publikacje książkowe:

1.    Litispendencja w procesie kanonicznym. Lublin 2003, ss. 223, ISBN 83 – 7300 – 269 – 3.

2.    Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. Lublin 2007, ss. 240, ISBN 978 – 83 – 7300 – 919 – 6.

3.    Kanoniczny proces zwyczajny w ujęciu Księdza Profesora Jerzego Grzywacza. Lublin 2007, ss. 260, ISBN 978 – 83 – 7300 – 918 – 9.

4.    Współautorstwo komentarza wraz z A. Dzięga, W. Kiwior, T. Rozkrut, H. Stawniak, R. Sztychmiler, W. Wenz, A. Stankiewicz. W: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”. Redakcja naukowa ks. Tomasz Rozkrut. Sandomierz 2007 s. 363 - 411, ss. 47, ISBN 978 - 83 - 7300 - 796 - 3. Tytuły XII - XV: Podważenie wyroku, Proces oparty na dokumentach, Adnotacja o nieważności małżeństwa i formalności do przedstawienia na wstępie do celebracji nowego małżeństwa, Wydatki sądowe oraz bezpłatna obrona.

5.    12. Canonical matrimonial law, 13. Canonical marriage annulment procedure. Matrimonial and Family Law. Andrzej Dzięga, Zdzisław Jancewicz, Piotr Telusiewicz, Marta Greszata. W: A Synthesis of Polish Law. Part 1. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, Maria R. Pałubska (eds.). Peter Lang 2009, s. 641 – 656.

6.    Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. Lublin 2008, ss. 415, ISBN 978 – 83 – 257 – 0018 – 8.

7. Współautorstwo Rozdziału V: Prawo rodzinne. Kanoniczne prawo małżeńskie (Andrzej Dzięga, Zdzisław Jancewicz, Piotr Telusiewicz, Marta Greszata – Telusiewicz): 12. Kanoniczne prawo małżeńskie. 13. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa. W: Prawo polskie. Próba syntezy. Red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska. Warszawa 2009 s. 587 – 601.

8.    Współautorstwo Instrukcji Dignitas connubii. Tytuł XII: Zaskarżenie wyroku, Tytuł XIII: Proces dokumentalny, Tytuł XIV: Odnotowanie nieważności małżeństwa i formalności poprzedzające zawarcie nowego małżeństwa, Tytuł XV: Koszty sądowe oraz bezpłatna obrona. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Red. naukowa P. Majer. Kraków 2011 s. 1581 – 1595.

9. Współautorstwo Rozdziału VII: Prawo rodzinne. Kanoniczne prawo małżeńskie (Andrzej Dzięga, Zdzisław Jancewicz, Piotr Telusiewicz, Marta Greszata – Telusiewicz): 12. Kanoniczne prawo małżeńskie. 13. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa. W: Synteza prawa polskiego od 1989 roku. Red. T. Guz, J. Głuchowski, M. R. Pałubska. Warszawa 2013 s. 495 – 507.

 

 

Redakcje:

1.    Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 1. Lublin 1999, ss. 281, ISBN 83 – 86862 – 95 – 5.

2.    Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 2. Lublin 2002, ss. 144, ISBN 83 – 7363 – 020 - 1.

3.    Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 4. Red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz. Lublin 2007, ss. 472, ISBN 978 – 83 – 7300 – 791 – 8.

4.    Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 5. Red. Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, Dr hab. M. Greszata – Telusiewicz, Ks. dr Z. Jancewicz, Dr P. Telusiewicz. Lublin 2010, ss. 548, ISBN 978 – 83 – 257 – 0215 – 1.

5.    Od 21.04.2012 członek rady naukowej, Człowiek – Rodzina – Prawo, Czasopismo internetowe wpisane do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1222.

6. Redakcja naukowa 1 (14) 2012 "Kościół i Prawo".

7. Redakcja naukowa 2 (15) 2013 „Kościół i Prawo”.

8. Współredakcja "Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi". Red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz. Lublin 2013.

 

 

Recenzje wydawnicze:

1. Rodzina w prawie. Materiały z drugiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2007 r. Stalowa Wola 2009.

2. Mediacja w teorii i praktyce. Stalowa Wola 2009.

3. Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa. Lublin 2009.

4. Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Lublin 2011.

 

 

Artykuły naukowe i inne publikacje:

1.    Bierzmy więc to uciążliwe powołanie. W: Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich. Moderatorzy G. Witaszek, J. Suchy. Lublin 1997 s. 118 - 120, ss. 3, ISBN 83 – 228 – 0494 - 6.

2.    Biegli trybunałów kościelnych na wydziale prawa KUL. „Gość Niedzielny” nr 6 (22) 1999 s. 17, ss. 1, ISBN i ISSN brak.

3.    Cykl warsztatów szkoleniowych dla biegłych trybunałów kościelnych. „Przegląd Uniwersytecki” nr 1 (63) 1999 s. 18 - 19, ss. 2, ISSN 0866 - 9961.

4.    Seminaria dla biegłych trybunałów kościelnych zorganizowane w dniach 16-17 stycznia 1999 roku oraz 24 - 26 września 1999 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Prawo – Administracja - Kościół” nr 1 (2000). Lublin 2000 s. 121 - 123, ss. 3, ISBN 83 – 228 – 0607 - 8.

5.    Konferencja naukowa „Wokół instytucji małżeństwa” zorganizowana 23 czerwca 1999 roku przez Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego. „Prawo – Administracja - Kościół” nr 1 (2000) s. 126 - 128, ss. 3, ISBN 83 – 228 – 0607 - 8.

6.    Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła. „Prawo – Administracja - Kościół” nr 1 (5) 2001 s. 153 - 168, ss. 16, ISBN 83 – 228 - 0811 – 9.

7.    Postępowanie kanoniczne w sprawach o separację. „Prawo – Administracja - Kościół” nr 4 (8) 2001 s. 75 - 93, ss. 20, ISBN 83 – 7363 – 010 - 4.

8.    O pojęciu kanonicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Aspekt kanoniczny. Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 2. Red. A. Dzięga, M. Greszata. Lublin 2002 s. 11 – 25, ss. 15, ISBN 83 – 7363 – 020 - 1.

9.    Pojęcie cytacji i notyfikacji w świetle norm VII księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. „Prawo – Administracja - Kościół” nr 1 (9) 2002. Lublin 2003 s. 149 – 166, ss. 17, ISSN 1644 - 9924.

10.  Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej „Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce” zorganizowanej 24 października 2001 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Prawo – Administracja - Kościół nr 1 (9) 2002. Lublin 2003 s. 271 – 273, ss. 3, ISSN 1644 - 9924.

11.  Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym. „Roczniki Nauk Prawnych” 12 (2003) z. 2 s. 102 – 125, ss. 24, ISSN 1507 – 7896.

12.  Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa. Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 3. Red. A. Dzięga, M. Wróbel. Lublin 2003 s. 239 – 258, ss. 19, ISBN 83 – 7300 – 271 - 5.

13.  Zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym. W: „X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa. Psychospołeczne Aspekty Padaczki”. Sala konferencyjna Hotelu Novotel – Bronowice, u. Armii Krajowej 11, Kraków 15 listopada 2003, s. 3, ss. 1, ISBN i ISSN brak.

14.  Istota litis contestatio w procesie kanonicznym. „Roczniki Nauk Prawnych” 14 (2004) z. 2 s. 137 – 159, ss. 23, ISSN 1507 – 7896.

15.  Recenzja – Ks. Mirosław Wróbel, Zawarcie małżeństwa pod warunkiem w świetle prawa kościelnego, Lublin – Sandomierz 2003, ss. 231, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. „Roczniki Nauk Prawnych” 14 (2004) z. 2 s. 261 - 264, ss. 4, ISSN 1507 – 7896.

16.  Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XV, numer 1 – 2005 s. 381 – 391, ss. 11, ISSN 1507 – 7896.

17.  Recenzja - Piotr Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, ss. 318, Wydawnictwo KUL. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XV, numer 1 – 2005 s. 487 – 489, ss. 3, ISSN 1507 – 7896.

18.  Rola i zadania notariusza sądowego. W: Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11 – 12 października 2004 roku. Red. T. Rozkrut. Tarnów 2005 s. 65 – 88, ss. 21, ISBN 83 – 7332 – 268 – X.

19.  Litispendencja i jej skutki w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XV, numer 2 – 2005 s. 249 – 262, ss. 14, ISSN 1507 – 7896.

20.  analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XVI, numer 1 – 2006, s. 245 – 258, ss. 14, ISSN 1507 – 7896.

21.  Zaskarżenie wyroku, proces dokumentalny (artykuły 269 - 308). W: Proces małżeński według instrukcji „Dignitas Connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13 – 14 czerwca 2005 roku. II Ogólnopolskie Forum Sądowe. Red. T. Rozkrut. Tarnów 2006 s. 145 – 167, ss. 23, ISBN 83 – 7332 – 324 – 4.

22.  Jerzy Grzywacz (1923 - 1995). Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik. Lublin 2006 s. 91 – 96, ss. 6, ISBN 83 – 7363 – 370 – 7.

23.  Procesowa specyfikacja kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci. W: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. IV. Red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz. Lublin 2007 s. 189 – 213, ss. 23, ISBN 978 – 83 – 7300 – 791 – 8.

24.  Dylematy dotyczące udziału adwokata w procesie o nieważność małżeństwa. W: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. IV. Red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz. Lublin 2007 s. 215 – 228, ss. 14, ISBN 978 – 83 – 7300 – 791 – 8.

25.  Apelacja w świetle Instrukcji Dignitas Connubii. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XVI, numer 2 – 2006, s. 229 – 239, ss. 11, ISSN 1507 – 7896.

26.  Recenzja - Małgorzata Baran, Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, Sandomierz 2005, ss. 104, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XVI, numer 2 – 2006, s. 507 – 512, ss. 7, ISSN 1507 – 7896.

27.  Grzywacz. W: Słownik Polskich Teologów Katolickich 1994 – 2003. T. 9 az. Red. J. Mandziuk. Warszawa 2006 s. 209 – 210, ss. 2, ISBN 83 – 7072 – 405 – 1.

28.  Zasadność wykorzystania akt sprawy rozwodowej w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa. w: Rodzina w prawie. Materiały z Konferencji zorganizowanej w Stalowej Woli dnia 7 grudnia 2006 r. Red. P. Telusiewicz. Stalowa Wola 2007 s. 107 - 125, ss. 19, ISBN 978 - 83 - 7300 - 712 - 3.

29.  Poszlaka w kanonicznych procesach małżeńskich. W: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi. Red. T. Płoski, J. Krzywkowska. Olsztyn 2008 s. 194 – 209, ss. 16, ISBN 978 – 83 – 7299 – 560 – 5.

30.  V. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego. W: Księga Jubileuszowa z okazji 90 – lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska – Gagoś, H. Witczak. Lublin 2008 s. 469 – 492, ss. 23, ISBN 978 – 83 – 7363 – 700 – 9.

31.  Zasada kolegialności w procesie o nieważność małżeństwa w świetle Instrukcji Dignitas connubii. W: Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11 – 12 czerwca 2007 roku. III Ogólnopolskie Forum Sądowe. red. T. Rozkrut. Tarnów 2008 s. 63 – 85, ss. 23, ISBN 978 – 83 – 733257 – 8- 4.

32.  Jerzy Grzywacz (1923 - 1995). W: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik. Lublin 2008 s. 149 – 157, ss. 9, ISBN 978 – 83 – 7363 – 711 – 5.

33.  Przewodniczący zespołu sędziowskiego w świetle Instrukcji Dignitas Connubii. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XVII, numer 2 – 2007, s. 111 – 132, ss. 21, ISSN 1507 – 7896.

34.  Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej a różnica charakterów i umysłowości. W: Rodzina w prawie. Materiały z drugiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Stalowej Woli w dniu 13 grudnia 2007 r. Red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz. Stalowa Wola 2009 s. 73 - 104.

35.  Zasada tajności i publiczności w sądownictwie kościelnym. W: Finis legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Tom 1. Red. J. Wroceński, J. Krajczyński. Warszawa 2009 s. 401 – 414.

36.  Formalno – prawny oraz eklezjalny walor dyskusji sprawy w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. W: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 5. Red. Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, dr hab. M. Greszata – Telusiewicz, Ks. dr Z. Jancewicz, Dr P. Telusiewicz. Lublin 2010 s. 411 – 434, ss. 24, ISBN 978 – 83 – 257 – 0215 – 1.

37.  Specyfika kościelnego postępowania sporno – administracyjnego w relacji do norm procesu zwyczajnego. W: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 5. Red. Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, dr hab. M. Greszata – Telusiewicz, Ks. dr Z. Jancewicz, Dr P. Telusiewicz. Lublin 2010 s. 435 – 454, ss. 20, ISBN 978 – 83 – 257 – 0215 – 1.

38.  Kanoniczne domniemanie prawne za ważnością małżeństwa jako przejaw troski o rodzinę. W: Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. 5. Red. Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL, dr hab. M. Greszata – Telusiewicz, Ks. dr Z. Jancewicz, Dr P. Telusiewicz. Lublin 2010 s. 455 – 467, ss. 13, ISBN 978 – 83 – 257 – 0215 – 1.

39.  Zasada niepodważalności dekretów i wyroków przedstanowczych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Studia Prawnicze KUL 4 (40) 2009 s. 53 – 65, ss. 13, ISSN 1897 – 7146.

40.  Opiekun, II. 1. W prawie kanonicznym. Encyklopedia Katolicka, t. XIV. Lublin 2010 k. 652 – 653.

41.  Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XX, numer 1 – 2010, s. 157 – 173, ss. 17.

42.  Zasada dwustronności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. W: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami. Red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska. Olsztyn 2011 s. 217 – 236, ss. 20.

43.  Skutki deklaracji domniemanej śmierci w prawie kanonicznym a skutki uznania za zmarłego w polskim prawie rodzinnym. Studium prawno - porównawcze (współautorstwo z P. Telusiewicz). W: Vir Ecclesiae Deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego. Red. W. Irek. Wrocław 2011 s. 91 - 100, ss. 10.

44.  Przysięga. Encyklopedia Katolicka, t. XVI. Lublin 2012 k. 792 – 794.

45.  Querela nullitatis – monolit instytucji a dwoistość formy. W: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13 – 14 czerwca 2011 roku. V Ogólnopolskie Forum. Red. T. Rozkrut. Tarnów 2012 s. 59 – 97.

46.  Jak rozumiał proces kanoniczny Ksiądz Profesor Jerzy Grzywacz? w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, Lublin 2012, s. 12, ss. 1.

47.  System kanonicznego prawa procesowego, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, (red.) P. Telusiewicz, Nr 1, Lublin 2012, s. 10, ss. 1.

48.  Arcybiskup Andrzej Dzięga jako procesualista, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, Data wydania: 21 czerwca 2012 roku, s. 12, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_3.pdf .

49.  Strona jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 14, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5.pdf .

50.  Sędzia jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6, Data wydania: 21 września 2012 roku, s. 12, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_6.pdf.

51.  Przedmiot sporu jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 12, ss.1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8.pdf, ISSN 2299 - 0283.

52.  Dlaczego jednak pogodzenie stron?, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 1, data wydania: 21 stycznia 2013 roku, s. 17 - 21, ss.5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_1_2013.pdf.

53.  Pojęcie i rodzaje procesu kanonicznego (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część I), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 1, data wydania: 21 stycznia 2013 roku, s. 23 - 28, ss.6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_1_2013.pdf.

54. Wezwanie w procesie kanonicznym, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 27 lutego 2013 roku, s. 10 - 16, ss. 7, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf. 

55. Właściwość sądowa oraz pojęcie, rodzaje i stopnie trybunałów kościelnych (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część II), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 27 lutego 2013 roku, s. 18 - 22, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf.

56. O kodeksowym rozumieniu urzędu obrońcy węzła, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 30 marca 2013 roku, s. 9 - 16, ss. 8, NUMER_3_2013.pdf.

57. Urzędy w kościelnym wymiarze sprawiedliwości – sędzia (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część III), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 30 marca 2013 roku, s. 18 - 22, ss. 5, NUMER_3_2013.pdf.

58. Zasada salus animarum jako centrum procesu kanonicznego. W: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek – Zwijacz, M. Wójcik. Lublin 2013 s. 1023 – 1033.

59. Interpretacja kanonu 1402 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku,  w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 30 kwietnia 2013 roku, s. 10 - 14, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_4_2013.pdf.

60. Funkcje i urzędy w kościelnym wymiarze sprawiedliwości – audytor, relator, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz oraz obowiązki sędziów i pracowników trybunału (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część IV),  w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 30 kwietnia 2013 roku, s. 16 - 21, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_4_2013.pdf.

61. Zasada dyspozycyjności i inkwizycyjności w sądownictwie kościelnym. W: Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30 - lecia pracy naukowej. Red. M. Różański, J. Krzywkowska. Olsztyn 2013 s. 101 - 111.

62. Uprawnienie do zawarcia nowego małżeństwa po orzeczeniu nieważności poprzedniego małżeństwa, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, data wydania: 31 maja 2013 roku, s. 18 - 23, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5_2013.pdf.

63. Kolejność rozpoznawania spraw; terminy i odroczenia sądowe; miejsce sądu; osoby, które dopuszcza się do auli, oraz sposób sporządzania i przechowywania akt; pojęcie stron procesowych (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część V), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, data wydania: 31 maja 2013 roku, s. 25 - 29, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5_2013.pdf.

64. Obrońca węzła w normach procesowych Kodeksu Prawa Kanonicznego. W: Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi. Red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz. Lublin 2013 s. 177 – 190.

65. Nałożenie klauzuli sądowej w relacji do zasady dyspozycyjności i inkwizycyjności, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 31 lipca 2013 roku, s. 10 - 15, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_7_2013.pdf.

66. Pełnomocnicy procesowi i adwokaci; aktywność stron w procesie; etapy postępowania sądowego oraz relacje prawne powstające podczas procesu (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część VI), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 31 lipca 2013 roku, s. 17 - 22, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_7_2013.pdf.

67. Skarga powodowa oraz wezwanie sądowe i zawiadomienie o aktach sądowych (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część VII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 31 sierpnia 2013 roku, s. 16 - 20, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8_2013.pdf.

68. Klasyfikacja kanonicznych zasad procesowych, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 31 sierpnia 2013 roku, s. 22 - 26, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8_2013.pdf.

69. Współautorstwo z Piotrem Telusiewiczem: Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji jest także dostępne dla trybunałów kościelnych, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 31 sierpnia 2013 roku, s. 29 - 31, ss. 3, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8_2013.pdf.

70. Pojęcie, sposoby i rodzaje zawiązania sporu; udział stron w ustalaniu formuły sporu; instancja sporu; postępowanie dowodowe – podstawowe pojęci; rodzaje dowodów; cele etapu dowodzenia; obowiązek dowodzenia (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część VIII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 30 września 2013 roku, s. 12 - 17, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_9_2013.pdf.

71. Współautorstwo z Piotrem Telusiewiczem: O pewności dokonania skutecznego zawiadomienia (notificatio) w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 30 września 2013 roku, s. 19 - 25, ss. 7, NUMER_9_2013.pdf.

72. Zasada ustności i pisemności w sądownictwie kościelnym, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 10, data wydania: 31 października 2013 roku, s. 6 - 10, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_10_2013.pdf.

73. Ogólny mechanizm przeprowadzania każdego dowodu; oświadczenia stron; dowód z dokumentów (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część IX) , w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 10, data wydania: 31 października 2013 roku, s. 12 - 16, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_10_2013.pdf.

74. Świadkowie i zeznania oraz biegli (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część X), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 12 - 17, ss. 6, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_11_2013.pdf.

75. Wizja lokalna, oględziny sądowe, domniemania, sprawy wpadkowe, niestawiennictwo stron, udział osoby trzeciej w sprawie, ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego oraz dyskusja sprawy (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część XI), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 19 - 23, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_11_2013.pdf.

76. Próba pogodzenia stron w procesie kanonicznym. W: Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia, Tom XIX. Kraków 2013 s. 283 – 291.

77. Pewność moralna; procedura wyrokowania; pojęcie wyroku; formalne elementy wyroku; skarga o nieważność wyroku (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część XII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 12, data wydania: 31 grudnia 2013 roku, s. 13 - 17, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_12_2013.pdf.

78. Apelacja; stan rzeczy osądzonej i nowe wniesienie sprawy; przywrócenie do stanu poprzedniego; opłaty sądowe i bezpłatna pomoc; wykonanie wyroku (Z rozważań nad kanonicznym procesem zwyczajnym – część XIII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 12, data wydania: 31 grudnia 2013 roku, s. 19 - 22, ss. 4, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_12_2013.pdf.

79. Pojęcie i rodzaje kanonicznych zasad procesowych (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część I), w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 1, data wydania: 31 stycznia 2014 roku, s. 14 - 18, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_1_2014.pdf.

80.  Zasada kontradyktoryjności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część II),  w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 28 lutego  2014 roku, s. 13 - 17, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2014.pdf.

81. Zasada równości stron (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część III), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 31 marca 2014 roku, s. 12 - 16, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_3_2014.pdf.

82. Zasada dwustronności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych - część IV),w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 30 kwietnia 2014 roku, s. 6 - 10, ss. 5, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_4_2014.pdf.

83. Sędzia. I. W prawie kanonicznym. Encyklopedia Katolicka, t. XVIII. Lublin 2013 k. 80 – 81.

84. Świadek. Encyklopedia Katolicka, t. XIX. Lublin 2013 k. 312 – 313.

85. Klauzula – akt mądrości czy asekuracja? W: Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX – lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10 – 11 czerwca 2013 roku. VI Ogólnopolskie Forum Sądowe. Red. T. Rozkrut. Tarnów 2014 s. 71 – 87.

86. Skuteczność dowodzenia w kanonicznym procesie pisemnym i ustnym – podobieństwa i różnice. W: Dowodzenie w procesach kościelnych. Red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler. Olsztyn 2014 s. 33 – 44.

87. Kogo sędzia może wezwać w procesie kanonicznym? „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XXIII, numer 3 – 2013, s. 117 – 130.

88. Zasada odpowiedzialności przewodniczącego (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część V), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5 (26), data wydania: 31 maja 2014 roku, s. 9 - 14,  NUMER_05_2014.pdf.

89. Zasada kolegialności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część VI), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6 (27), data wydania: 30 czerwca 2014 roku, s. 6 - 11, NUMER_06_2014.pdf.

90. Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur… (kanon 1402 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku). W: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin 2014 s. 339 – 346.

91. Zasada litiskontestacji (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część VII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7 (28), data wydania: 31 października 2014 roku, s. 9 - 15, NUMER_07_2014.pdf.

92. Zasada litispendencji (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część VIII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7 (28), data wydania: 31 października 2014 roku, s. 16 - 20, NUMER_07_2014.pdf.

93. Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, w: Adnotatio Iurisprudentiae, Časopis Jurisprudence Kanonického Práca, Supplementum 1, Datum vydání: 18.5.2015, s. 237 – 247.

94. Processus brevior, w: Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Red. J. Krajczyński, s. 75 – 92.

95. Sędzia i obrońca węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa wyrazicielami prawdy o małżeństwie, Pedagogika Katolicka nr 17 (2/2015) lipiec – grudzień, s. 33 – 42.

96. Biskup – pasterz i ojciec orzekający prawdę o małżeństwie. Pedagogika Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno – Prawno – Pedagogiczny nr11 (2/2015) lipiec grudzień s. 49 – 57.

97. Zasada salus animarum jako kryterium interpretacyjne obowiązków procesowych sędziego i obrońcy węzła. W: Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu „Dignitas connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 8 – 9 czerwca 2015 roku. VII Ogólnopolskie Forum Sądowe. Red. T. Rozkrut. Tarnów 2016 s. 105 – 116.

98. Uprawnienia wikariusza sądowego w processus brevior coram Episcopo według motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus. Przegląd Prawno – Ekonomiczny, styczeń – luty – marzec, nr 34 (1/2016) s. 206 – 217.

99. Reverendissimo Domino Stanislao Paździor in memoriam (1946 - 2015). Studia Prawnicze KUL 4(64) 2015, s. 235 – 239.

100. [z Piotr Telusiewicz] Zawiadomienie w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi. Red. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta. Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 115-126.

101. Badanie przedprocesowe jako początek kanonicznego procesu małżeńskiego. Przegląd Prawno – Ekonomiczny, październik – listopad – grudzień, nr 41 (4/2017) s. 33 – 43.

102. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego. [W] K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień (red.) 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 2018 s. 299 – 324.

103. Badanie przedprocesowe czyli duszpasterskie. Rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2-5). [W:] T. Rozkrut (red.) Reforma procesowa Papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12 – 13 czerwca 2007 roku. VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe. Tarnów 2018 s. 125 – 142.

104. Hasło – opiekun. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 1978 – 1985.

105. Hasło – relator. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 2488 – 2492.

106. Hasło – sędzia kościelny. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 2591 – 2601.

107. Hasło – sprawa główna. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 2622 – 2625.

108. Hasło – właściwość sądowa. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 2980 – 2989.

109. Hasło – zawiązanie sporu. [W:] M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego. Lublin 2019 k. 3118 – 3126.

 

Artykuły publikowane w języku obcym:

1.    The Litispendence Principle in Canonical Process for Marriage Invalidation. Review of comparative law, volume 9, year 2004, s. 87 – 93, ss. 6, ISBN 83 – 7363 – 215 – 8.

2.    Sistema del diritto canonico processuale, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, (red.) P. Telusiewicz, Nr 1, Lublin 2012, s. 11, ss. 1.

3.    Come intendeva il processo canonico il Reverendo Professor Jerzy Grzywacz? w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, Lublin 2012, s. 13, ss. 1.

4.    Arcivescovo Andrzej Dzięga, esperto in diritto processuale, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 21 czerwca 2012 roku, s. 13, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_3.pdf .

5.    La parte come elemento strutturale del contenzioso nel processo canonico, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 15, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_5.pdf.

6.    Il giudice come elemento strutturale del processo contenzioso canonico, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6, Data wydania: 21 września 2012 roku, s. 13, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_6.pdf.

7.    L’oggetto del vertenza come elemento strutturale del processo contenzioso canonico, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 13, ss. 1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_8.pdf, ISSN 2299 - 0283.

8.    La conciliation (la réconciliation) de parties dans le procès canonique, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 1, data wydania: 21 stycznia 2013 roku, s. 22, ss.1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_1_2013.pdf.

9.    La prénotion et les genres du procès canonique (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique – la partie I), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 1, data wydania: 21 stycznia 2013 roku, s. 29, ss.1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_1_2013.pdf.

10. La citation dans le procès canonique, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 27 lutego 2013 roku, s. 17, ss.1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf. 

11. Le for compétent et la notion, les genres et les degrés de tribunaux ecclésiastiques (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie II), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 2, data wydania: 27 lutego 2013 roku, s. 23, ss.1, https://www.kul.pl/files/192/public/NUMER_2_2013.pdf.

12. Le défenseur du lien dans Code de Droit Canonique, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 30 marca 2013 roku, s. 17, ss. 1, NUMER_3_2013.pdf.

13. Les offices dans ecclésiastique administration de la justice - le juge (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie III), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 3, data wydania: 30 marca 2013 roku, s. 23, ss. 1, NUMER_3_2013.pdf.

14. L'interprétation du canon 1402 du Code de Jean Paul II, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 30 kwietnia 2013 roku, s. 15, ss. 1, NUMER_4_2013.pdf.

15. Les fonctions et les offices dans ecclésiastique administration de la justice - l'auditeur, le rapporteur, le promoteur de justice, le défenseur du lien, le notaire et la fonction des juges et des ministres du tribunal (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie IV), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 4, data wydania: 30 kwietnia 2013 roku, s. 22, ss. 1, NUMER_4_2013.pdf.

16. Le droit à contracter un nouveau mariage après déclaré la nullité du précédent mariage, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, data wydania: 31 maja 2013 roku, s. 24, ss. 1, NUMER_5_2013.pdf.

17. L'ordre de l'examen des causes; délais et ajournements; le lieu du jugement; l'admission des personnes à l'audience, la redaction et la conservation des actes; l'idée de parties du procès (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie V), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, data wydania: 31 maja 2013 roku, s. 30, ss. 1, NUMER_5_2013.pdf.

18. Une interdiction judiciaire dans la relation à le principe disponible et le principe inquisitorial, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 31 lipca 2013 roku, s. 16, ss. 1, NUMER_7_2013.pdf.

19. Lel procureurs judicaires et les avocats; l'activité des parties dans un procès; les étapes du procès et les relations légales se formantes pendant le procès (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie VI), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 7, data wydania: 31 lipca 2013 roku, s. 23, ss. 1, NUMER_7_2013.pdf.

20. Le libelle introductif d'instance et la citation et la notification des actes judiciaires (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie VII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 31 sierpnia 2013 roku, s. 21, ss. 1, NUMER_8_2013.pdf.

21. La classifica dei canonici processuali principi, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 31 sierpnia 2013 roku, s. 27, ss. 1, NUMER_8_2013.pdf.

22. La notion, les façons et les sortes de la litiscontestation; la participation des parties dans la litiscontestation; l'instance; la procédure de preuve (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie VIII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 30 września 2013 roku, s. 18, ss. 1, NUMER_9_2013.pdf.

23. Współautorstwo z Piotrem Telusiewiczem: On certainty of effective service of notification (notificatio) during the marriage annulment proceedings, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 30 września 2013 roku, s. 26, ss. 1, NUMER_9_2013.pdf.

24. Le principe de l'oralité et d'écrit dans la justice ecclésiastique, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 10, data wydania: 31 października 2013 roku, s. 11, ss. 1, NUMER_10_2013.pdf.

25. Le général mécanisme de réaliser de la preuve; les déclarations des parties; la preuve documentaire (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie IX) , w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 10, data wydania: 31 października 2013 roku, s. 17, ss. 1, NUMER_10_2013.pdf.

26. Les témoins et les témoignages et aussi les experts (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie X), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 18, ss. 1, NUMER_11_2013.pdf.

27. Le transport sur les lieux, la reconnaissance judiciaire, les présomptions, les causes incidentes, le parties défaillantes, l'intervention de tiers dans la cause, la publication des actes, la conclusion de la cause et la discussion de la cause (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie XI) w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 11, data wydania: 30 listopada 2013 roku, s. 18, ss. 1, NUMER_11_2013.pdf.

28. La certitude morale; la procédure du senetence; la notion du senetence; les éléments formels du senetence; la plainte en nullité contre la sentence, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 12, data wydania: 31 grudnia 2013 roku, s. 18, ss. 1, NUMER_12_2013.pdf.

29. L'appel; la chose jugée et la nouvelle présentation de la cause; la remise en l'état; les dépens et l'assistance judiciaire gratuite; l'exécution de la sentence (Les contemplations sur le procès contentieux ordinaire canonique - la partie XIII), w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 12, data wydania: 31 grudnia 2013 roku, s. 23, ss. 1, NUMER_12_2013.pdf.

30. Účinnost rozsudku v kanonickém řízeni o neplatnost manželstvi, w: Adnotatio Iurisprudentiae, Časopis Jurisprudence Kanonického Práca, Supplementum 1, Datum vydání: 18.5.2015, s. 248 – 259.

 

 

Referaty i wystąpienia na sesjach naukowych:

1.    Alkoholizm a psychiczna niezdolność osoby do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. Studium akt sprawy. „Causae naturae psychicae...” can. 1095 3. Seminarium dla biegłych trybunałów kościelnych i katolickich poradni rodzinnych. Lublin - KUL 16 - 17 stycznia 1999 roku.

2.    Osobowość bierno - zależna (problem jedynactwa) a psychiczna niezdolność osoby do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. Studium akt sprawy. „Causae naturae psychicae...” can. 1095 3. Seminarium dla biegłych trybunałów kościelnych i katolickich poradni rodzinnych. Lublin - KUL 16 - 17 stycznia 1999 roku.

3.    Kanoniczne postępowanie w sprawach o separację. Konferencja Naukowa „Wokół instytucji małżeństwa” Lublin - KUL 23 czerwca 1999 roku.

4.    Postępowanie kanoniczne w sprawach o separację jako szansa ochrony małżeństwa. „Causae naturae psychicae...” can. 1095 3. Seminarium dla biegłych trybunałów kościelnych i katolickich poradni rodzinnych. Lublin - KUL 24 - 26 września 1999.

5.    Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa – w prawie kanonicznym. X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Psychospołeczne Aspekty Padaczki” Sala Konferencyjna Novotel – Bronowice, ul. Armii Krajowej 11, Kraków 15 listopada 2003 roku.

6.    Postępowanie o nieważność małżeństwa – studium porównawcze CIC i CCEO. Konferencja Naukowa „Canones huius Codicis...” zorganizowana z okazji dwudziestolecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Lublin – KUL 18 listopada 2003 roku.

7.    Urzędy sadownictwa kościelnego i strony procesowe. Referat wygłoszony w czasie Warsztatów Szkoleniowych dla pracowników Trybunałów Kościelnych Ukrainy, które odbyły się w dniach od 7 do 9 czerwca 2004 roku w Seminarium Duchownym we Lwowie.

8.    Rola i zadania notariusza sądowego. Referat wygłoszony w dniach 11 – 12 października w czasie Sympozjum dla pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem „Urzędy sądowe – władza i służba”.

9.    Kanoniczne formy ochrony małżeństwa. Referat wygłoszony 16 marca 2005 roku podczas Dni Patronalnych Nauk o Rodzinie w czasie Dnia Pierwszego: InoRmalnie o Rodzinie, pod hasłem „nas dwoje, nasTroje” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

10.  Zaskarżenie wyroku, proces dokumentalny (artykuły 269 - 308). Referat wygłoszony w czasie II Ogólnopolskiego Forum Sądowego czyli Ogólnopolskiej Konferencji naukowej poświęconej instrukcji procesowej „Dignitas Connubii” (2005), które odbyło się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem, w dniach 13 – 14 czerwca 2005 roku.

11.  Zasadność wykorzystania akt sprawy rozwodowej w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa. Referat wygłoszony w czasie Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Prawa na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zatytułowanej „Rodzina w prawie”, która odbyła się 7 grudnia 2006 roku.

12.  Zasada kolegialności w procesie o nieważność małżeństwa. Referat wygłoszony w czasie III Ogólnopolskiego Forum Sądowego "Proces małżeński w świetle Dignitas connubii - pierwsze doświadczenia" pod patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Centrum Formacyjno - Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej "ARKA" w Gródku nad Dunajcem w dniach 11 - 12 czerwca 2007 roku, ss. 15.

13.  Różnica charakterów i umysłowości a niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Referat wygłoszony w czasie Drugiej Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w prawie", która odbyła się 13 grudnia 2007 roku w auli „Solidarności” Wydziału zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, ss. 5.

14.  Poszlaka w kanonicznych procesach małżeńskich. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym", Olsztyn - Kortowo, Wydział Prawa i Administracji UWM, Centrum Konferencyjne (ul. Dybowskiego 11), 9 - 10 maja 2008 roku, ss. 11.

15.  Kanoniczne domniemanie prawne za ważnością małżeństwa jako przejaw troski o rodzinę. Referat wygłoszony podczas Trzeciej Konferencji Naukowej "Rodzina w prawie”, która dobyła się 15 grudnia w auli "Solidarności", zorganizowana przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, ss. 8.

16.  Rola adwokata w procesie małżeńskim wg orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej. Referat wygłoszony w czasie IV Ogólnopolskiego Forum Sądowego „Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła”, Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „ARKA”, Gródek nad Dunajcem, 15 i 16 czerwca 2009 roku, ss. 7.

17.  Kanoniczna pomoc prawna w kryzysie małżeństwa i rodziny. Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Prawnych, Radom 17 marca 2011 roku, ss. 14.

18.  Querela nullitatis – monolit instytucji a dwoistość formy. V Ogólnopolskie Forum Sądowe „Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Gródek nad Dunajcem, „Arka”, 13 – 14 czerwca 2011 roku, ss. 40.

19.  „Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 20 stycznia 2012 roku.

20. Sposoby zaskarżenia wyroku. Referat wygłoszony podczas Seminarium dla pracowników sądów kościelnych na Ukrainie. Lwów 04-05.03.2013.

21. Klauzula – akt mądrości czy asekuracja. VI Ogólnopolskie Forum Sądowe „Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II”, Gródek nad Dunajcem, „Arka”, 10 – 11 czerwca 2013 roku.

22. Ucinnost rozsudku v kanonickem procesu neplatnosti manzelstvi. Symposium kanickeho prava v Brne, 6. – 9. 10. 2013.

23. Zasada salus animarum jako kryterium interpretacyjne obowiązków sędziego i obrońcy węzła małżeńskiego. VII Ogólnopolskie Forum Sądowe „Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii”, Gródek nad Dunajcem, „Arka”, 8 – 9 czerwca 2015 roku.

24. Początki nauczania kościelnego prawa procesowego w KUL. Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Uroczyste Odnowienie Doktoratów „Auctoritas in Iudicium”, 21 października 2015 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14.

25. Proces biskupi (skrócony). Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”, 5 listopada 2015 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14.

26. Processus brevior. Konferencja Naukowa – W przededniu wejścia w życie motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, 26 listopada 2015 roku, Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie – Letnisku k. Warszawy, Al. Centralna 6.

27. Badanie przedprocesowe (czyli duszpasterskie) – rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2 - 5). VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe „Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia”, Gródek nad Dunajcem, „Arka”, 12 – 13 czerwca 2017 roku.

 

 

Przewodniczenie w czasie konferencji:

1.    Prowadzenie (wspólnie z prof. Stanisławem Wrzoskiem, miał być Abp dr hab. A. Dzięga, prof. KUL) Sesji Plenarnej w Auli Auditorium Primum. Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Prawnych, Radom 17 marca 2011 roku.

2.    Przewodniczenie III Sesji w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, 2 czerwca 2012 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, Lublin, ul. Spokojna 1 (sala CI - 300).

3. Przewodniczenie II A Sesji w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, 1 czerwca 2013 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, Lublin, ul. Spokojna 1 (sala CI - 300).

4. Przewodniczenie II Sesji w czasie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji”, KUL, Lublin, 26 marca 2015 roku.

 

 

 

Kontakt:

e- mail: marta.greszata@gmail.com lub mgresz@kul.pl

Autor: Marta Greszata-Telusiewicz
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 13:27 - Marta Greszata-Telusiewicz