Procedura recenzowania artykułów naukowych

w czasopismach Wydziału Teologii KUL

 

1. Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 oraz komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. o kryteriach i trybie oceny czasopism naukowych.
 

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 

3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 

4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma i posiadają co najmniej stopień doktora.
 

5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 

6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (duble-blind review process).
 

7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 

8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 

9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez okres 5 lat. W recenzji zawarty winien być jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia wg kryteriów zawartych w formularzu recenzji.
 

10. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu; ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów, i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 

11. Autor artykułu, jeśli uzna to za stosowne, może ustosunkować się krytycznie do otrzymanej recenzji. Krytyczna odpowiedź autora przesyłana jest do recenzenta, który w razie potrzeby wyraża swoje stanowisko w odniesieniu do podnoszonych zarzutów. Jeśliby wątpliwości merytoryczne nie zostały rozwiane, artykuł zostanie przekazany do recenzji trzeciemu recenzentowi.
 

12. Nie będą przyjmowane recenzje ewidentnie niespełniające merytoryczne i formalne wymagania recenzji naukowej, w tym recenzje zdawkowe, zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 

13. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 

14. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 

15. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji podatkowej wysyłanej przez TN KUL.

 

Formularz recenzji do pobrania  

 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013, godz. 17:58 - Jerzy Gocko