WYMAGANIA REDAKCYJNE

 

 1. Redakcja przyjmuje materiały w języku polskim lub w językach obcych w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane.
 2. Ostateczny termin nadsyłania materiałów na kolejny rok mija 1 listopada roku poprzedniego.
 3. Radakcja przyjmuje jedynie materiały kompletne i spełniające wymagania redakcyjne.
 4. Każdy nadesłany artykuł jest poddawany wstępnej recenzji redaktora naczelnego lub innego z członków redakcji, a następnie jako anonimowy wysyłany do dwóch recenzentów. Redakcja może zwrócić się do autora z prośbą o dokonanie sugerowanych przez recenzentów uzupełnień czy poprawek lub w przypadku dwóch negatywnych recenzji odrzucić artykuł. W przypadku jednej negatywnej recenzji artykuł może być poddany trzeciej recenzji lub decyzję o jego publikacji podejmuje redaktor naczelny.
 5. Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres rtm@kul.pl. Plik zawierający artykuł winien być nazwany od nazwiska i imienia autora artykułu (np. nowak-jan.doc).
 6. W tekście nie należy stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.
 7. W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.
 8. Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu, wraz z afiliacją (np. KUL, Lublin). Księża winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą.
 9. Do artykułów publikowanych w języku polskim i angielskim należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (które zostaną przetłumaczone na język angielskie) oraz notę o autorze w języku polskim. Do artykułów publikowanych w innych językach należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz notę o autorze w języku polskim. Streszczenie powinno zawierać wyraźnie zaznaczony tytuł artykułu i należy je zamieścić na końcu artykułu. 
 10. Nota o autorze winna zawierać następujące informacje: tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, najważniejsze funkcje związane z nauką, pola zainteresowań naukowych oraz informacje kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail).
 11. Objętość tekstu artykułu nie powinna przekraczać 35 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami.
 12. Redakcja wprowadza limity następujące czasowe dotyczące publikacji recenzowanych książek: dla książek polskojęzycznych wydanych nie później niż trzy lata przed publikacją rocznika (np. w tomie 5(2013) zamieszczane są recenzje pozycji z lat 2010-2012); dla pozycji obcojęzycznych wydanych nie później niż pięć lat przed publikacją rocznika (np. w tomie 5 (2013) znajdą się recenzje książek z lat 2008-2012).
 13. Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
 14. Opublikowane w „Rocznikach Teologii Moralne” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma pod adresem www.kul.pl/rtm.

 

SUGEROWANY SPOSOB CYTOWANIA

 

 1. Odwołania do literatury należy podawać w przypisach na dole strony, jako tzw. przypisy dolne, stosując tzw. system kropkowy ich zapisu.
 2. Artykuł z czasopisma: Inicjał imienia. Nazwisko. Tytuł kursywą. Czasopismo (w pełnym brzmieniu w cudzysłowie). Rocznik:Rok wydania (bez kropki/spacja) numer lub zeszyt  (bez kroki/spacja) numery stron (np. J. Salij. Spowiedź w świetle chrześcijańskiej antropologii. „Znak” 50:1998 nr 9 s. 4-15).
 3. Artykuł z pracy zbiorowej: Inicjał imienia. Nazwisko. Tytuł kursywą. Litera ‘W:’ Tytuł pracy zbiorowej. Skrót 'Red.' Inicjał imienia i nazwisko redaktora. Miejsce wydania: Wydawnictwo i rok wydania (bez kropki/spacja) numery stron (np. J. Wilk. Atmosfera rodzinna w wychowaniu. W: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko.  Red. M. Majewski. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1988 s. 81-98).
 4. Książka: Inicjał imienia. Nazwisko. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo i rok wydania (bez kropki/spacja) numery stron (np.: J. Orzeszyna. Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty. Kraków: 1996 s. 23-25).
 5. Zasoby internetowe należy cytować analogicznie do artykułu z pracy zbiorowej. W miarę dostępności należy podać autora i tytuł. Obowiązkowo należy umieścić link do strony internetowej oraz datę dostępu (np.: P. Chavez Villanueva. Orędzie do Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego. W: http://www.infoans.org (dostęp: 20.11.2012)).
 6. Jeżeli tekst jest tłumaczeniem, po tytule artykułu lub książki należy podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza, poprzedzone skrotem "Tłum." (np. H. Jonas, Religia gnozy. Tłum. M. Klimowicz. Kraków: Wydawnictwo PLATAN 1994 s. 23).
 7. Kolejne cytowania tej samej pozycji zapisujemy w formie skróconej: Nazwisko autora. Skrócony tytuł (bez kropki/spacja) i numery stron.
 8. Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się słowem "Tamże".
 9. W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem 'Tenże/Taż'.
 10. W przypisach można stosować skróty zwłaszcza w odniesieniu do dokumentów Kościoła i czasopism. Skrót należy wprowadzić po pełnym opisie przy pierwszym przywołaniu danej pozycji (np. Jan Paweł II. Encyklika "Centesimus annus" nr 41 [dalej: CA].  
 11. Na końcu artykułu należy umieścić wykaz bibliograficznych wszystkich lub najważniejszych wykorzystanych publikacji. 
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2021, godz. 11:28 - Krzysztof Smykowski