NR 1/2000

 Całość tomu 1/2000 w wersji online

 

ARTYKUŁY

Henryk Misztal (KUL)
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci   str. 5-20
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Nauczanie religii w Polsce Ludowej  str. 21-36
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL)
Skierowanie do nauczania religii  str. 37-47 
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Zasady awansu zawodowego nauczycieli religii  str. 49-64 
Full_Text.pdf
Obowiązujące akty prawne dotyczące nauczania religii w szkole  str. 65-100 
Piotr Stanisz (KUL)
Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy  str. 101-116
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL)
Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa  str. 117-142 
Full_Text.pdf
Paweł Smoleń (KUL)
Ulgi mieszkaniowe w podatku dochodowym od osób fizycznych  str. 143-158 
Full_Text.pdf
Michalina Duda (KUL)
Obligatoryjne zwolnienie podmiotowe od podatku VAT  str. 159-172
Full_Text.pdf
Monika Münnich (KUL)
Kontrola podatkowa: prawa i obowiązki stron postępowania  str. 173-190
Full_Text.pdf

Licencja Creative Commons Dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 07:59 - Marta Ordon