Wolontariat


Jest świetną okazją aby aktywnie spędzić wolny czas, zdobyć nowe doświadczenia, poznać nowych ludzi a także rozpocząć karierę zawodową.


Wolontariat to niezwykła szansa dla młodych ludzi, którzy szukają doświadczeń zawodowych, a nie mają zatrudnienia. Na wolontariacie młodzi ludzie uczą się  obowiązkowości  oraz zdobywają doświadczenie niezbędne do poruszania się na rynku pracy. Pracodawcy szukają  w życiorysie młodego człowieka informacji świadczących o tym , ze jest  aktywny, pomysłowy, otwarty na ludzi i na nowe doświadczenia, potrafi współpracować w grupie. Doświadczenia zdobyte w  pracy wolontariusza mogą  stać się przepustką do życia zawodowego.


Wolontariusz to osoba, która poświęcając swój czas, zaangażowanie i energię działa na rzecz innych ludzi i za swoją pracę nie otrzymuje pieniędzy. Wolontariusze robią wszystko to, co spowoduje że innym ludziom będzie się żyło lepiej lub otaczający ich świat będzie choć  odrobinę lepszy. Wolontariuszem może zostać każdy, nie ma ograniczeń ze względu na  wiek czy  miejsce zamieszkania.


Wolontariusze mogą pracować nie tylko w organizacjach pozarządowych, ale także w administracji rządowej i samorządowej, w przedszkolach, ośrodkach pomocy społecznej. Zakres ich działań jest bardzo różny i w dużej mierze zależy od organizacji w której pracują oraz  zaangażowania samego wolontariusza.


Co mogą robić wolontariusze?

 

 • Pracować w świetlicach środowiskowych  - odrabiać lekcję z dziećmi, organizować gry i zabawy, ogniska, spacery czy dyskoteki 
 • Prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży, np. szkolenia komputerowe
 • Odwiedzać dzieci nieuleczalnie chore, czy pomagać osobom starszym
 • Pomagać w organizowaniu konferencji, szkoleń i innych akcji
 • Prowadzić kampanie i akcje ekologiczne
 • Nawiązywać kontakt ze sponsorami
 • Tłumaczyć lub prowadzić korespondencję w językach obcych
 • Pomagać we wszelkiego rodzaju pracach biurowych 
 • Opracowywać i realizować własne plany, przedsięwzięcia łączące partnerów z różnych sektorów życia społecznego i ekonomicznego

 

Prawo a wolontariat.

 

24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dziale III ustawy znalazły się przepisy określające prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji i instytucji mogących korzystać z ich świadczeń. Zgodnie z tą ustawą wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:

 

1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;


2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;

 

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.


W powyższej ustawie określono zobowiązania organizacji i instytucji wobec wolontariuszy:

 • Zakres, sposób i czas wykonywania pracy wolontarystycznej powinny być zawierane w porozumieniach (minimum ustnych) między wolontariuszem a daną organizacją.
 • Wolontariusz musi zostać powiadomiony o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Jeżeli praca będzie wykonywana dłużej niż 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.
 • Na prośbę wolontariusza organizacja lub instytucja jest zobowiązana wystawić pisemne potwierdzenie umowy oraz wydać zaświadczenie o czasie i zakresie wykonywanych prac.
 • Jak zostać wolontariuszem?

 

Niektóre spośród organizacji pozarządowych same pozyskują swoich wolontariuszy, można więc wybrać jedną - zgodnie z własnymi zainteresowaniami, skontaktować się telefonicznie i omówić możliwość ewentualnej współpracy. Można skorzystać też z pośrednictwa Centrum Wolontariatu - swoistej skrzynki kontaktowej dla potrzebujących pomocy i tych, którzy tę pomoc chcą nieść. Centrum Wolontariatu prowadzi również szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów.

 

Przydatne adresy organizacji zajmujących się działalnością wolontariacką:


Lubelskie Centrum Wolontariatu
ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin
tel. 5342652,
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl;
http://www.wolontariat.org.pl/  - zakładka Regionalne a następnie  Lublin

 

Lubelskie Hospicjum  Dla Dzieci im. Małego Księcia
ul. Hutnicza 20B
20-218 Lublin
tel. (081) 746 19 00
e-mail:  hospicjum@hospicjum.lublin.pl http://www.hospicjum.lublin.pl/


Caritas Archidiecezji Lubelskiej
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2,
20-950 Lublin
tel. centrala: 081/532 20 12; 534 66 22
e-mail: lublin@caritas.pl; http://www.lublin.caritas.pl/


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
ul. 3- go Maja 18/3a
20-078 Lublin
tel. 81 534 61 91; fax. 81 534 61 92
e- mail: eds@eds-fundacja.pl; http://www.eds-fundacja.pl/


Informacje o wolontariacie na stronach internetowych:


www.wolontariat.org.pl
- Regionalne centra wolontariatu
http://www.pah.org.pl/ -Polska Akcja Humanitarna.
http://www.jedenswiat.org.pl/ - Stowarzyszenie "Jeden Świat"
http://www.maitri.diecezja.gda.pl/ - Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
http://www.ashoka.pl/ - Ashoka

Oto kilka organizacji w Polsce, które wysyłają wolontariuszy za granicę:


www.youth.org.pl

www.salos.pl/misje
http://www.batory.org.pl/Poradnik dofinansowany przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z programu "Pierwsza Praca"

 

 

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 14:05 - Marta Wziątek