Papieskie odznaczenia dla dr Janiny Gawrysiak oraz mgr Ireny Mateńko

Milo nam podzielić się informacją o przyznaniu odznaczeń Stolicy Apostolskiej

Pracownikom związanym z naszym wydziałem.

 

Pani dr Janina Gawrysiak – emerytowany pracownik Archiwum KUL

oraz Instytutu Historiiotrzymała krzyż Pro Ecclesia et Pontifice,

 

natomiast Pani mgr Irena Mateńko z Sekretariatu WNH – medal Benemerenti

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Wręczenie nominacji profesorskiej prof. Marzenie Góreckiej

Profesor Marzena Górecka otrzymała w dniu 6 kwietnia  2022 r.

nominację profesorską

z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

 


Pan Profesor Zenon Leszczyński (1931-2022)

 
Z głębokim żalem powiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku
odszedł od nas Pan Profesor Zenon Leszczyński, wybitny znawca dialektów, badacz polszczyzny historycznej i współczesnej,
wieloletni Kierownik Katedry Języka Polskiego na naszym Wydziale,
Nauczyciel i Mistrz kilku pokoleń językoznawców,
w latach 1980-1981 Prodziekan WNH. 
Pan Profesor przez całe swoje życie był związany z naszym Uniwersytetem: najpierw jako student, potem pracownik naukowy i dydaktyczny — autor 130 publikacji, współtwórca monumentalnego dzieła Mały atlas gwar polskich, promotor wielu magisteriów i doktoratów. 
W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako skrupulatny i dokładny uczony, a także człowiek wielkiego serca, kultury i szlachetności.
Requiescat in pace!

Patronat WNH nad V LO w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że Wydział Nauk Humanistycznych

objął patronatem kolejną klasę humanistyczną,

tym razem z V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

 

Umowa została podpisana w dniu 30 marca 2022 r.

 

 

 

 


Społeczność Wydziału Nauk Humanistycznych KUL solidarna z Ukrainą

Szanowni Państwo!

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci! Stanęliśmy wobec bezprawnej napaści Rosji na terytorium suwerennej i niepodległej Ukrainy, a także wobec bezprecedensowego cynizmu i hipokryzji, z jakimi władze Federacji Rosyjskiej przedstawiają tę agresję światu, odwracając moralne wektory. 

Inwazja, wymierzona nie tylko w obiekty wojskowe, lecz również w bezbronną ludność cywilną, jest aktem zbrodniczego barbarzyństwa, które przywodzi na pamięć najmroczniejsze karty dwudziestowiecznej historii.

Akt ten rozgrywa się na oczach całego świata, a jego odsłony dotykają bezpośrednio naszą społeczność. Nie wszyscy nasi studenci z Ukrainy, którzy wyjechali na ferie do swoich rodzin, zdołali do nas powrócić. Wobec powszechnej mobilizacji ci młodzi ludzie z dnia na dzień stali się żołnierzami. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Ci zaś, którzy wrócili, z trwogą i rozpaczą myślą o swoich najbliższych i losie ojczyzny. Zaopiekujmy się nimi najserdeczniej, jak tylko umiemy, we wszelkich możliwych wymiarach.

Okres względnego pokoju na naszym kontynencie właśnie się zakończył. Wojna, która ogarnęła ziemie naszych sąsiadów, toczy się zaledwie 90 km od siedziby naszego Uniwersytetu. Rodziny tych, którzy w niej giną, nigdy już nie będą szczęśliwe. Nasi ukraińscy przyjaciele pozostawiają swoje żony i matki, by bronić swojego kraju. Nasze ukraińskie koleżanki z partnerskiej uczelni – Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie – ratują swoje dzieci, wywożąc je do Polski, same zaś wracają czując, że tam jest ich miejsce. Tragizm tych pojedynczych ludzkich losów trudno opisać.

Nigdy dotąd nie odczuwaliśmy takiej solidarności z narodem ukraińskim, jak w tych dniach. Pozwólmy, by solidarność ta znalazła wyraz w gestach wielkich i małych: otwarciu serc – i otwarciu domów, gdy przyjdzie pora, by przyjąć szukających ratunku w naszych granicach. Bądźmy gotowi do okazania wszelkiej możliwej pomocy potrzebującym. Ocalmy wspólnie nasze człowieczeństwo.W imieniu Kolegium Dziekańskiego WNH

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

 

Спільнота факультету гуманітарних наук Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ солідарна з Україною

 

 

Шановні Пані й Панове!
Дорогі Працівники, Студенти й Докторанти!


Ми постали перед беззаконним вторгненням Росії на територію суверенної і незалежної України, а також перед безпрецедентним цинізмом та лицемірством, із якими влада Російської Федерації представляє цю агресію світу, перевертаючи моральні вектори.

Напад, спрямований не лише на військові об’єкти, але й на беззахисне населення, є актом злочинного варварства, яке змушує пригадати найпохмуріші сторінки історії ХХ сторіччя. Цей акт розігрується на очах усього світу, а його сцени безпосередньо заторкують нашу спільноту. Не всім нашим студентам з України, які виїхали на канікули до своїх сімей, вдалося до нас повернутися. З огляду на загальну мобілізацію ці молоді люди з дня на день стали солдатами. Пам’ятаймо про них у молитвах. Натомість ті, хто повернувся, з тривогою і розпачем думають про своїх найближчих і про долю Батьківщини. Заопікуймося ними від щирого серця, як лише можемо, у всіх можливих вимірах.

Період відносного миру на нашому континенті закінчився на наших очах. Війна, яка охопила землі наших сусідів, триває в якихось 90 кілометрах від місця розташування нашого Університету. Сім’ї тих, хто в ній гине, ніколи вже не будуть щасливими. Наші українські друзі залишають своїх дружин і матерів, щоб захищати свою країну. Наші українські подруги з партнерського університету – Українського Католицького університету у Львові – рятують своїх дітей, вивозячи їх до Польщі, а самі повертаються, відчуваючи, що їхнє місце саме там. Трагізм цих окремих людських доль складно описати.

Ще ніколи досі ми не відчували такої солідарности з українським народом, як у ці дні. Зробімо так, щоб ця солідарність знайшла вияв у великих і малих жестахвідкритті наших домів, коли надійте пора прийняти тих, хто шукає порятунку по наш бік кордону. Будьмо готові надати будь-яку можливу допомогу тим, хто її потребує. Збережімо спільно нашу людяність.


Від імені Колегії деканів факультету гуманітарних наук
д-р габ. Даріюш Скурчевський, проф. ЛКУ

 

 

 

The Community of the Faculty of Humanities of the John Paul II Catholic University of Lublin in full solidarity with Ukraine

 

Ladies and Gentlemen!

Dear Faculty Members!

Dear Students and Doctoral Students!

 

We are confronted with Russia's unlawful invasion of the territory of sovereign and independent Ukraine. We face the unprecedented cynicism and hypocrisy that the authorities of the Russian Federation use in presenting the aggression to the world, and we refuse to accept the shameful reversal of the moral vectors behind the message!

The invasion targets not only military facilities, but also defenceless civilians, and thus, it constitutes an act of criminal barbarity that brings to mind the darkest pages of the 20th-century history.

This act is taking place before the eyes of the whole world, and its consequences directly affect our community. Not all of our Ukrainian students, who left to join their families for the holidays, have managed to return to Lublin. In the wake of national military mobilisation, these young people became soldiers overnight. Let us remember them in our prayers. Those who managed to return are engrossed in anxiety and despair of their loved ones, and of the fate of their homeland. Let us take care of them as wholeheartedly as we can, in all possible ways.

The period of relative peace on our continent has just come to an abrupt end. The war that is spilling over the lands of our neighbours involves operations taking place just 90 km from where the seat of our University is located. The families of those who die in it will never be happy again. Our Ukrainian friends are leaving their wives and mothers to defend their country. Our Ukrainian colleagues at our partner university, the Ukrainian Catholic University in Lviv, seek refuge for their children by taking them to Poland, but then they go back to Lviv, as this is where they feel they belong. The tragedy of these individual human fates is truly hard to describe.

Never before did we feel this solidarity with the Ukrainian people as we do these days. Let us allow this solidarity to be expressed in big and small gestures: opening our hearts and opening our homes when the time comes to welcome those seeking rescue in our country. Let us be ready to offer whatever help we can to those in need. Let us save our humanity together!On behalf of the Dean's Team of the Faculty of Humanities KUL

Prof. Dariusz Skórczewski


Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Dariusza Skórczewskiego

Miło nam poinformować,

 

że Dziekan WNH dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

 

za znaczące osiągnięcia naukowe.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Gratulacje Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dla WNH

9 lutego 2022 r.

Szanowny Panie Dziekanie,

uprzejmie proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla całej wspólnoty Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jakie w imieniu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu pozwalam sobie przesłać w okazji nadania przez nasz uniwersytet tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu. 

Podziwiany na naszym uniwersytecie od wielu lat mistrz nauk filologicznych, Profesor Henryk Podbielski jest wspaniałym reprezentantem szanowanej przez nas społeczności Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ogromnie się cieszymy, że stał się od dnia 7 lutego 2022 r. również członkiem naszej społeczności akademickiej jako doktor honorowy. Dwudniowy pobyt Profesora na naszym uniwersytecie był dla nas wspaniałym świętem akademickim, cieszyliśmy się z rozmów z Panem Profesorem i reprezentującym JM Rektora KUL profesorem Krzysztofem Nareckim oraz pozostałymi członkami zaprzyjaźnionej delegacji.

Mamy przekonanie, że nasze środowiska połączyły jeszcze mocniej niż dotąd szacunek dla mistrzów akademickich, miłość do nauki oraz przywiązanie do dobra, piękna, wolności i wzniosłości jako podstaw demokracji, o których pouczają mądrzy uczeni dawnych wieków, których pisma przekłada i wspaniale komentuje nasz doktor honorowy Profesor Henryk Podbielski.Z wyrazami najwyższego szacunku

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


Profesor Henryk Podbielski doktorem honoris causa UAM

Społeczność WNH z ogromną radością i wdzięcznością przyjęła wiadomość

o nadaniu Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu

tytułu Doktora Honoris Causa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Panu Profesorowi składamy szczere gratulacje i wyrazy głębokiego szacunku.

 

List gratulacyjny Dziekana WNH do Profesora Henryka Podbielskiego

 


s8tqgysz8ncbdgjkc20220209095019

 

sroqgzcxg3n9nytku20220209093826

 

spf738f4ya07kaitr20220209092244

 

scw8zi0wmx6g6otxa20220209095020

 

su6f5vki51of3gj8a20220209095019

 

 

Za udostępnienie zdjęć z uroczystości dziękujemy

Panu Profesorowi Krzysztofowi Nareckiemu.


Wręczenie nagród dla najlepszych studentów Wydziału Nauk Humanistycznych

W dniu 26 stycznia 2022 odbyła się uroczystość

wręczenia "nagród opłatkowych" studentom WNH

szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz uniwersytetu.

 

Nagrody i dyplomy wręczyła laureatom

Pani Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

oraz Pani Prodziekan ds. studenckich WNH

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć