Zagadnienia do egzaminu z dydaktyki (szkoła ponadpodstawowa)

 1. Planowanie pracy dydaktycznej. Rodzaje przygotowania do zajęć.
 2. Konspekt lekcji i scenariusz lekcji.
 3. Rozkład materiału – budowa, zawartość, funkcja.
 4. Formy organizacji pracy na lekcjach.
 5. Podział środków dydaktycznych.
 6. Główne zasady dydaktyczne.
 7. Praca domowa: zasady zadawania, formy egzekwowania, rodzaje.
 8. Operacjonalizacja celów kształcenia. Cele ogólne i cele szczegółowe. Czasowniki operacyjne.
 9. Ocenianie: funkcje i rodzaje oceny, błędy w ocenianiu, komentarz do oceny. Sposoby kontroli osiągnięć uczniowskich.
 10. Podstawa programowa nauczania języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym – rola nauczyciela polonisty, cele, lektury obowiązkowe.
 11. Tradycyjne i nowe metody nauczania.
 12. Metody pracy z tekstem literackim.
 13. Praca z tekstem kultury na lekcjach polskiego (literacki, obraz, plakat, blog, artykuł, piosenka).
 14. Ciekawe sposoby rozpoczynania zajęć lekcyjnych.
 15. Współcześni przedstawiciele dydaktyki polonistycznej (w kraju).

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019, godz. 14:54 - Magdalena Marzec-Jóźwicka