DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2006

Prof. Delaine Swenson przeprowadził cykl szkoleń dla sędziów z zasad kontradyktoryjnego procesu karnego w Chinese National Judicial College w Pekinie (Chiny) we współpracy z Renmin University w Pekinie i Indiana University Law School w Indianapolis (USA).

3-5 kwietnia 2006 r. - Koło Naukowe Studentów Prawa zorganizowało XIV Tydzień Prawników. W ramach Tygodnia dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat nt. Główne problemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (4 kwietnia).

4 kwietnia 2006 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Dowodzenie męczeństwa w sprawach kanonizacyjnych podczas sympozjum „Błogosławiony Władysław Goral bp i męczennik (1898-1945)”, zorganizowanego w KUL.

6-8 kwietnia 2006 r.
– mgr Marcin Szewczak wygłosił cykl wykładów nt. Realization of the Common Agricultural Policy in Poland na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie.

21 kwietnia 2006 r.
– dr Jan Mariusz Izdebski i ks. dr Tadeusz Stanisławski wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Actual questions of law in post-modren society” zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Pavla Josefa Safarika w Koszycach (Słowacja).

23 kwietnia 2006 r. - Ks. dr Grzegorz Wojciechowski wygłosił referat nt. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Hiszpanii dla Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "MAITRI".

24 kwietnia 2006 r.Katedra Prawa Karnego zorganizowała konferencję naukową „Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej”. Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak nt. Aksjologia komunistycznego prawa karnego Polski Ludowej, dr Małgorzata Gałązka, nt. Społeczne niebezpieczeństwo czynu w komunistycznym prawie karnym Polski Ludowej, dr Radosław Hałas nt. Prawnokarna reglamentacja życia indywidualnego i wspólnotowego w Polsce Ludowej, dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek nt. Instytucje procedury karnej charakterystyczne dla komunistycznego prawa Polski Ludowej, dr Krzysztof Wiak nt. Naczelne zasady prawa karnego na tle komunistycznego prawa karnego Polski Ludowej, mgr Sławomir Hypś nt. Prawnokarna ochrona interesów ekonomicznych Polski Ludowej, mgr Damian Szeleszczuk nt. Polityka karna na tle ustawodawstwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego w Polsce Ludowej.

Dr Anna Haładyj
wygłosiła referat nt. Considering Legal Issues of Stakeholders Involvement in Poland – Lessons Learned and Challenges Ahead podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Current Issues Of Sustainable Development”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

26 kwietnia 2006 r.
Instytut Prawa Kanonicznego i Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego zorganizowały konferencję naukową „Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne”. Referaty wygłosili m.in. ks. prof. dr hab. Henryk Misztal nt. Eucharystia źródłem do doskonałości polskich świętych i błogosławionych, ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz nt. Synod Biskupów o Eucharystii z 2005 roku, ks. dr Sylwester Kasprzak nt. Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji, dr Elżbieta Szczot nt. „Uniones de facto” a Eucharystia, ks. dr Mirosław Sitarz nt. Obowiązek odprawiania Mszy św. „pro populo”, dr Ambroży Skorupa nt. Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych, ks. dr Grzegorz Wojciechowski nt. „Communicatio in sacris” w porządku kanonicznym, ks. dr Mirosław Wróbel nt. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.

Bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Problem udziału sędziego katolika w sprawach rozwodowych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich”, zorganizowanej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

28 kwietnia 2006 r.
  – ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Recepcja soborowej nauki o Kościele w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w Teologicznym Instytucie Rzymskokatolickim św. Cyryla i Metodego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja).

Dr Małgorzata Ganczar wygłosiła referat nt. Wpływ społeczeństwa informacyjnego na rozwój regionalny, dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś wygłosiła referat nt. Promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych jako jeden z celów polityki regionalnej Unii Europejskiej, podczas III Regionalnej Konferencji Młodych Pracowników Nauki „Czynniki Rozwoju Regionalnego”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Autor: Filip Ciely
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2007, godz. 20:14 - Filip Ciepły