DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

maj 2006

5-7 maja 2006 r. - Katedra Prawa Rzymskiego zorganizowała w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą konferencję naukową „Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888 – 1946) in memoriam” . Referaty wygłosili ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński nt. Wkład Henryka Insadowskiego do nauki prawa rzymskiego, ks. dr Krzysztof Burczak nt. Małżeństwo w ustawodawstwie synodów galijskich IV – VII wieku, dr Marzena Dyjakowska nt. Horacy o rodzinie rzymskiej, ks. dr Stanisław Jóźwiak nt. Uwagi św. Augustyna na temat małżeństwa i rodziny rzymskiej, dr Joanna Misztal-Konecka nt. Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, dr Monika Wójcik nt. Wstąpienie do klasztoru jako przyczyna ustania małżeństwa w prawie justyniańskim, ks. dr Mirosław Wróbel nt. Przysposobienie dziecka w prawie rzymskim, kanonicznym i polskim, mgr Maciej Jońca nt. Antoniusz i Kleopatra: jakie małżeństwo?, mgr Dorota Ciuła nt. Przyczyny rozwodu w prawie rzymskim okresu archaicznego, mgr Joanna Gołębiowska nt. Przysporzenia na rzecz konkubiny i jej dzieci w ustawodawstwie cesarzy chrześcijańskich.

8-12 maja 2005 – ks. dr Grzegorz Wojciechowski wygłosił cykl wykładów nt. Relaciones Iglesia-Estado en la Polonia contemporánea w Universidad Católica de San Antonio en Murcia (Hiszpania).

10-14 maja 2006 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w XVII Sesji Plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny w Watykanie. W ramach sesji Pani Profesor wygłosiła referat nt. La situazione della famiglia in  Polonia (12 maja).  

11 maja 2006 r. - na zaproszenie Dziekana ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego na Wydziale przebywał dr Andrij Bojko Dziekan Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie. Celem wizyty było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy WPPKiA KUL i Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie.

11 - 13 maja 2006 r. - prof. dr hab. Jan Głuchowski przewodniczył obradom sesji naukowej „Financial Systems of Local Goverment" zorganizowanej przez Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europa w Ljubljanie (Słowenia).

12 maja 2006 r. - dr Rafał Biskup wygłosił referat nt. Dobre obyczaje w działalności gospodarczej, dr Małgorzata Ganczar wygłosiła referat nt. Działalność gospodarcza w dobie informatyzacji administracji publicznej, podczas konferencji naukowej „Etyka w działalności gospodarczej”, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

15 maja 2006 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w Posiedzeniu Rady Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia w Rzymie.

16-18 maja 2006 r. - Katedra Prawa Wyznaniowego zorganizowała konferencję naukową „Funkcje publiczne związków wyznaniowych” połączoną z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. Referaty wygłosili m.in. ks. prof. dr hab. Józef Krukowski nt. Funkcje publiczne kościołów a osobowość publicznoprawna, o. prof. dr hab. Wiesław Bar nt. Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, ks. dr hab. Artur Mezglewski nt. Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, ks. dr Tadeusz Stanisławski nt. Darowizny jako forma wspierania działalności publicznej związków wyznaniowych, ks. dr Piotr Stanisz nt. Rola związków wyznaniowych w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej, ks. dr Dariusz Walencik nt. Wpłaty 1–go procenta jako forma refinansowania pomocy społecznej, mgr Grzegorz Żmij nt. Finansowanie wyższych szkół wyznaniowych ze środków publicznych

19-20 maja 2006 r. - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji obchodził Jubileusz 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II...
>>>>

22 maja 2006 r.  - prof. dr hab. Jerzy Flaga wygłosił referat nt. Rola i funkcje bractw religijnych w Polsce XVI-XVIII wieku podczas V Sympozjum z Historii Porównawczej Polsko-Hiszpańskiej, zorganizowanego przez Katedrę Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie i Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie.

30 maja 2006 r. – dr Jacek Widło wygłosił referat nt. Instrumenty  finansowe jako przedmiot zastawu podczas seminarium zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób orzekających w Wydziałach Gospodarczych Rejestrów Zastawów, Popowo.

31 maja 2006 r. - dr Rafał Biskup wygłosił referat nt. Wspólnotowe zasady prawa subwencyjnego. Kilka uwag na tle wykorzystania zjawiska pomocy publicznej dla rozwoju przedsiębiorczości podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zmiana jako czynnik rozwoju: od zmian globalnych do zmian lokalnych”, zorganizowanej przez Instytut Zarządzania KUL oraz Kijowską Akademię Zarządzania Administracją - Lwowski Instytut Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2007, godz. 20:12 - Filip Ciepły