DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2006

1-3 czerwca 2007 r. - prof. dr hab. Jan Głuchowski wziął udział w kongresie  naukowym „Tax Law Procedures" zorganizowanym przez European Association of Tax Law Professors w Budapeszcie (Węgry).

2 czerwca 2006 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wygłosiła referat nt. Prawne aspekty w stanowieniu ustaw w pluralistycznym społeczeństwie w odniesieniu do prawa do życia podczas spotkania sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych zorganizowanego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

2-4 czerwca 2006 r. - dr Kazimierz Ostaszewski wygłosił referat nt. Biurokracja w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, dr Jan Mariusz Izdebski i dr Piotr Zacharczuk wygłosili referat nt. Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej, dr Juliusz Stanisław Święcki wygłosił referat nt. Upolitycznienie mediów, a biurokracja. Od reżimu partyjno-biurokratycznego ku wolności słowa w mediach, dr Wojciech Wytrążek wygłosił referat nt. Wirtualna biurokracja a sprawność administracji podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biurokracja”, zorganizowanej w Krynicy przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie.

6 czerwca 2006 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Jan Paweł II promotor świętości podczas posiedzenia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

8 czerwca 2006 r. - ks. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił referat nt. Art. 10 konkordatu z 1993 r. w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa poslkiego i stosowania w praktyce podczas „Konferencji Naukowej oraz Wystawie Dokumentow związanych z zawieraniem przez Polskę umow konkordatowych ze Stolicą Apostolską” zorganizowanych przez Szkołę Wyższą Krakowską im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

10 czerwca 2006 r. - na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych gościła w KUL prof. Caroline Goldner-Cinquanto, Dyrektor Programu LL.M. in Trial Advocacy na James E. Beasley School of Law - Temple University w Filadelfii (USA), która wraz z prof. Delaine'em Swensonem przeprowadzila szkolenie nt. Legal Thinking.

12 czerwca 2006 r. - dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła referat nt. Granice zakazu ne bis in idem na tle art. 54 Konwencji Schengen podczas konferencji naukowej „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

16-17 czerwca 2006 r. - dr Marzena Dyjakowska wygłosiła referat nt. Crimen laesae maiestatis divinae w literaturze XVII wieku, ks. dr Stanisław Jóźwiak wygłosił referat nt. Rola Biskupa w państwie rzymskim w świetle korespondencji św. Augustyna, mgr Maciej Jońca wygłosił referat nt. Prawo rzymskie a rewolucja (Gerhard von Beseler contra Gustav Radbruch), podczas Spotkania Naukowo-Szkoleniowego Romanistów „Prawo rzymskie – Interpretacje”, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ostródzie.

21 czerwca 2006 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Podstawy prawne gospodarki odpadami podczas konferencji „Racjonalna gospodarka odpadami – prawo i praktyka”, zorganizowanej przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie.

22 czerwca 2006 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem zorganizowała wizytę studyjną grupy studentów z Uniwersytetu z Nijmegen (Holandia), w ramach której odbyła się II Międzynarodowa Sesja Naukowa „The quality of Environment in Poland and in the Netherlands". Podczas sesji dr Anna Haładyj  wygłosiła referat nt. Environment Protection Law and Environmental Policy in Poland.

22 - 24 czerwca 2006 r. mgr Sławomir Hypś wziął udział w 4 Simposio Europeo dei docenti universitari pt. „L'impresa e la costruzione di un nuovo umanesimo", zorganizowanej przez Vicariato di Roma Unifficio Pastorale Universitaria w Rzymie i przedstawił referat pt. „The family and economic well - being of state";

29 czerwca 2006 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju podczas konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce", zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2007, godz. 23:37 - Sławomir Hypś