DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec - wrzesień 2006

3-4 lipca 2006 r. - mgr Marcin Szewczak wziął udział w sesji naukowej „Politic situation in Poland” zorganizowanej w Uniwersytecie Wilhelma w Muenster (Niemcy).

7 sierpnia 2006 r. - bp. prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Specyfika postępowania dowodowego w świetle instrukcji Dignitas connubii podczas „XIII Sympozjum Kanonickeho Prawa - Dignitas connubii”, zorganizowanego przez Kapitułę Spiską w Spišské Podhradie (Słowacja).

Prof. Delaine Swenson przebywał w The Royal University of Law and Economics w Phnom Phen (Kambodża) gdzie doradzał przy reformie programu studiów i wprowadzaniu praktycznych przedmiotów nauczania.

4-5 września 2006 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz funkcji wychowawczej rodziny, ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referat nt. Funkcja wychowawcza rodziny w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego, ks. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił referat nt. Zadania szkoły w zakresie wychowawczym, podczas konferencji naukowej „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedrę Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, Szczecin.

5-17 września 2006 r. - prof. dr hab. Jan Głuchowski uczetniczył, jako członek Komitetu Naukowego i przewodniczący sesji plenarnej, w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy tworzenia i stosowania prawa finansowego  w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", zorganizowanej w Uniwersytecie J. Kupały w Grodnie (Białoruś).

7 września 2006 r. - dr Radosław Hałas wziął udział w wykładzie Prof. Jamesa Q Wilsona pt: Teoria i praktyka stosowania sankcji prawnych (Theory and Practice of Criminal Punishment), zorganizowanym przez Fundację Ius et Lex w Warszawie.

8 września 2006 r. - ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił referat nt. Zwyczaje okresu adwentu i Bożego Narodzenia w procesie wsparcia społecznego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego”, zorganizowanej przez Katedrę Filozofii i Socjologii Polityki Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie, Siedlce.

12 września 2006 r. - dr Robert Andrzejczuk wziął udział w dyskusji panelowej podczas seminarium „Pamięć – Tożsamość – Odpowiedzialność. Dziedzictwo Pierwszej Rzeczpospolitej”, zorganizowanego przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Kolegium Węgierskie oraz Centrum Informacji Obywatelskiej, Warszawa-Wilanów.

18-19 września 2006 r. - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowały we wspólpracy z Gesellschaft fur Rechtspolitik, Trir oraz Institut fur Rechtspolitik an der Universitat Trier V Miedzynorodową Konferencję Naukową „Kultura i Prawo - Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny”. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski wygłosił referat nt. Państwo a kultura i religia w Unii Europejskiej. W konferencji wzięli także udział ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, ks. dr Stanisław Jóźwiak, ks. dr Krzysztof Orzeszyna, ks. dr Mirosław Sitarz, ks. dr Piotr Stanisz, mgr Maciej Jońca. Konferencja odbyła się w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (Niemcy).

20 września 2006 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Podstawy prawne gospodarki odpadami komunalnymi podczas konferencji „Racjonalna gospodarka odpadami – prawo i praktyka”, zorganizowanej przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Wójta Gminy Niedźwiada.

21 września 2006 r. - ks. dr Sławomir Fundowicz wygłosił referat nt. Działalność pożytku publicznego w świetle Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. podczas sympozjum „Odkryjmy na nowo chrześcijański sens miłości", zorganizowanego w w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Dr Jacek Szczot wziął udział w dyskusji panelowej nt. Inwestuj wspólnie – wykorzystuj solidarnie podczas Międzynarodowego Forum i Wystawy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego „Polskie perspektywy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, zorganizowanego przez Agencję Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu.

22-23 września 2006 r. - Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa zorganizował drugą edycję szkolenia metodycznego dla młodszych pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu n/Wisłą. Szkolenie poprowadzili prof. Delaine Swenson i dr Tomasz Sieniow.

22-24 września 2006 r. - Katedra Historii Państwa i Prawa zorganizowała Zjazd Historyków Państwa i Prawa „Cuius regio, eius religio?”. Referaty wygłosili m.in. dr Marzena Dyjakowska nt. Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego, dr Marcin Zaborski nt. Ustrój adwokatury w Polsce w latach 1944-63. Zarys problematyki, dr Wojciech Sławiński nt. Rewindykacja majątku Kościołów Ewangelickich na przykładzie byłej gminy ewangelickiej w Chełmży.

26 września 2006 r. - prof. Delaine Swenson wygłosił referat nt. Zagrożenia dla Państwa Prawa podczas konferencji „Państwo Prawa. Demokracja a Wolny Rynek", zorganizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" w Warszawie. W ramach konferencji dr Tomasz Sieniow poprowadził panel dyskusyjny nt. Wpływ działań państwa na gospodarkę.

Dr Anna Haładyj wygłosiła referat nt. Ewolucja systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne podczas konferencji naukowej „Przemysł i środowisko – doświadczenia z okresu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat nt. Klasyczny liberalizm polityczny a porządek prawny społeczeństwa demokratycznego podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Międzyzdrojach.

29 września 2006 r. - dr Juliusz Petraniuk wygłosił wykład dotyczący zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego dla pracowników Kredyt-Banku w Arłamowie.

29-30 września 2006 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w kongresie przygotowawczym do Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Życia „La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita" w Watykanie, poczas którego dn. 30 września przedstawiła tezy referatu nt. L`obiezione di coscienza nelle diverse categorie professionali (farmacisti, giudici, amministratori, consultanti, etc..).

wrzesień - grudzień 2006 r. dr Krzysztof Wiak w trakcie stypendium naukowego na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie brał udział w następujących wykładach cyklicznych prowadzonych przez: Prof. Francesco Vigano (Università Statale di Milano) pt. Il terrorismo internationale: il ruolo del diritto penale; Dott. Luigi Domenico Cerqua (Presidente della I sez. della Corte d'Assise di Milano) pt. Il terrorismo internazionale: gli orientamenti della giurisprudenza; Dott. Armando Spataro (Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Milano) pt. Indagini sul terrorismo e cooperazione internazionale; Prof. John Vervaele (Utrecht University) pt. Il terrorismo internazionale: aspetti comparatistici; Prof. Renzo Guolo (Università di Torino) pt. Il terrorismo religioso; Prof. Roberto Bin (Università di Ferrara) pt. Il terrorismo internazionale tra sicurezza e democrazia.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007, godz. 16:52 - Sławomir Hypś