PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Dobra administracja - teoria a praktyka"

9 - 10 maja 2007 r.

10.00 - 11.30

·        Powitanie: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. WSH i KUL

·        Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski: „Prawo do dobrej administracji prawem podmiotowym obywatela"

·        Prof. dr hab. Elżbieta Ura: „Antykorupcyje rozwiązania prawne dotyczące służby publicznej jako element dobrej administracji"


11.30 - 11.45 Przerwa na kawę
 

SESJA TEMATYCZNA I

Zasada dobrej administracji z punktu widzenia prawa europejskiego

11.45 - 13.15

 • Referat wprowadzający: dr hab. Stanisław Sagan, prof. UR
 • Dr Rafał Biskup: „Podstawowe obowiązki organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym a prawo do dobrej administracji"
 • Dr Sebastian Bentkowski: „Wykorzystanie jakościowych kryteriów ocen w dążeniu do ‘dobrej' administracji"
 • Mgr Konrad Kędzierski: „Fundusze unijne a administracja państwowa"
 • Mgr Małgorzata Szreniawska: „Dobro publiczne jako cel statutowy organizacji pożytku publicznego"
 • Dr Piotr Szreniawski: Pojęcie administracji przewidującej"
 • Dr Ewa K. Czech: „Kilka refleksji na temat działań administracji publicznej w obszarze eliminacji szkód w środowisku"
 • Dr Longina Gardjan-Kawa: „Publiczny cel działalności organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz środowiska"
 • Panel dyskusyjny. Prowadzący: dr hab. Stanisław Sagan, prof. UR

 

13.15 - 13.30 Przerwa na kawę

 
SESJA TEMATYCZNA II

Zasada dobrej administracji z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego

13.30 - 14.30

 • Referat wprowadzający: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. WSH i KUL
 • Dr Małgorzata Ganczar: „Wpływ prawa dostępu do informacji publicznej na funkcjonowanie zasady jawności w prawie administracyjnym"
 • Mgr Katarzyna Kłosowska: „Konsultacje z mieszkańcami jako niewładcza forma działania administracji"
 • Dr Stanisław Pieprzny: „Kryteria doboru kadr w policji jako źródło dobrej administracji"
 • Dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś: „Realizacja zasad systemu zamówień publicznych jako istotny element transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"
 • Dr Marian A. Liwo, mgr Anna Wolińska: „Państwowa Inspekcja Pracy: zadania, organizacja, zarządzanie i efekty działania"
 • Mgr Michał Domagała: „Realizacja zasady współmierności w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki"
 • Panel dyskusyjny. Prowadzący: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. WSH i KUL

 

14.30 - 15.00 Przerwa obiadowa

SESJA TEMATYCZNA III

Zasada dobrej administracji z punktu widzenia nauki administracji oraz teorii organizacji i zarządzania

15.00- 16.30

 • Referat wprowadzający: dr hab. Jan Łukasiewicz prof. WSH i UR oraz dr hab. Stanisław Wrzosek prof. WSH i KUL
 • Mgr Marcin Jurewicz: „Sprawność funkcjonowania podmiotów wykonujących zadania administracji publicznej na przykładzie izb gospodarczych"
 • Mgr Artur Mazurkiewicz, mgr Tomasz Pado, mgr Michał Ura: „Etyka jako element dobrej administracji (wybrane zagadnienia)"
 • Dr Kazimierz Ostaszewski: „Zasada dobrej administracji a rozwój przedsiębiorczości"
 • Dr Juliusz Stanisław Święcki, dr Jacek Dziobek-Romański: „Wybrane zagadnienia koncepcji przepisów ogólnych prawa administracyjnego jako składnika dobrej administracji"
 • Dr Wojciech Wytrążek: „Informatyzacja a jakość administracji"
 • Mgr Marcin Szewczak: „Zasady dobrej praktyki administracyjnej a społeczna odpowiedzialność biznesu"
 • Panel dyskusyjny. Prowadzący: dr hab. Jan Łukasiewicz prof. WSH i UR oraz dr hab. Stanisław Wrzosek prof. WSH i KUL

 

16.30 - 16.45 Podsumowanie Konferencji

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2009, godz. 12:45 - Marta Ordon