Zeszyty Naukowe


Od samego początku każdy numer „Zeszytów Naukowych KUL” miał składać się z trzech części. Pierwszą tworzyły Rozprawy i artykuły, drugą Sprawozdania i recenzje. Trzecią stanowił dział Z życia uniwersytetu. Jego tytuł zmieniono najpierw na Z problemów i życia uniwersytetu, a po ukazaniu się pierwszych numerów „Biuletynu Informacyjnego KUL”, po raz kolejny zmieniono jego brzmienie i do dziś istnieje jako Diariusz wydarzeń uniwersyteckich. W 1957 r. władze Uniwersytetu zabiegały o zgodę na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys. egzemplarzy, początkowo uzyskano pozwolenie na nakład siedmiokrotnie mniejszy. Kolejne numery miały ukazywać się na początku każdego kwartału. Początkowo druk odbywał się w Lubelskiej Drukarni Prasowej w godzinach nadliczbowych. Do 1972 r. „Zeszyty Naukowe...” redagował komitet złożony z przedstawicieli Wydziałów oraz delegata Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracami redakcji w początkowym okresie kierował Konstanty Turowski. Od 1973 r. wprowadzono funkcję redaktor naczelnego, powoływanego z grona profesorów. W kolejnych latach pełnili ją: Antoni Stępień (1973 – 1975 oraz 1983 – 1993), ks. Wacław Hryniewicz (1976 – 1978), o. Mieczyslaw A. Krąpiec (1979 – 1983), Stanisław Fita (1994 – 2000) oraz ks. Józef Herbut (2000 – 2003). Od roku 2003 czasopismem kieruje ks. prof. Henryk Witczyk.
("Zeszyty Naukowe KUL”, (1998), n. 1- 2.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona