Prof. Jerzy Gocko SDB

 

WYKAZ PUBLIKACJI (chronologicznie)

 

1993

 1. Liberalna gospodarka rynkowa w świetle katolickiej nauki społecznej. Lublin 1993 (mps - s. 204).

1994

 1. Nauka społeczna Kościoła wobec zasad liberalizmu gospodarczego. „Seminare" 10:1994 s. 137-158.

1996

 1. Życie gospodarczo-społeczne w wybranych posoborowych publikacjach teologicznomoralnych. Lublin 1996 (rozprawa doktorska: mps - s. 416)
 2. Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne. Lublin: RW KUL 1996. ISBN: 83-228-0572-1
 3. Problematyka etyczna systemów ekonomicznych w encyklice „Centesimus annus". „Se­mi­na­re" 12:1996 s. 167-184.

1998

 1. Społeczna reorientacja katolickiej teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. [Materiały z sympozjum. KUL, 1-2 grudnia 1997]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 123-150.
 2. Wychowanie do wiary - wychowaniem do miłości społecznej, wolności i sprawiedliwości. Refleksje na kanwie encykliki „Centesimus annus" i Dokumentu Kapituły Generalnej XXIII salezjanów. „Seminare" 14:1998 s. 140-152.

1999

 1. Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. [Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - 27-28 sierpnia 1998 r.]. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 1999. ISBN8386473703
 2. Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej teologii moralnej. „Roczniki Teologiczne" 46:1999 z. 3 s. 81-106.
 3. Zagrożenia życia gospodarczo-społecznego. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. [Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów, Konstancin 7-9 czerwca 1998]. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 117-138.
 4. Moralno-społeczne aspekty kwestii ekologicznej. „Człowiek i przyroda" 1999 nr 10 s. 71-84.
 5. O ekonomię w służbie rodziny. W: Człowiek - miłość - rodzina. „Humanae vitae" po 30 latach. [Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 317-345.
 6. Moralno-społeczne aspekty konsumizmu w świetle społecznego nauczania Kościoła. „Saeculum Christianum" 6:1999 nr 2 s. 173-196.

2000

 1. Współczesne zagrożenia wobec wierności w zakresie ślubu ubóstwa w początkowej formacji. „Życie konsekrowane" 7:2000 nr 1 s 48-63.
 2. Rozeznanie ewangeliczne jako metoda odczytywania i interpretacji znaków czasu. „Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 159-187.
 3. Ewolucja porządku gospodarczego w koncepcji liberalnej. „Seminare" 16:2000 s. 389-419.
 4. Rok Jubileuszowy - rok darowania długów. „Homo Dei" 70:2000 nr 3 s. 60-75.
 5. Potrzeba nowej solidarności. Moralno-społeczne implikacje globalizacji. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. [Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 237-250.
 6. Znaczenie profetycznego wymiaru życia konsekrowanego w nowej ewangelizacji. „Życie konsekrowane" 7:2000 nr 4 s. 5-16.

2001

 1. Przykazania kościelne dzisiaj. Moralne przesłanie Kościoła. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001. ISBN8322809387
 2. Koncepcje moralności gospodarczej w posoborowej teologii moralnej. „Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 169-192.
 3. Piąte przykazanie kościelne: troska o potrzeby Kościoła. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Moralne przesłanie Kościoła. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001 [ISBN8322809387] s. 169-175.
 4. Doktryna liberalizmu. „Seminare" 17:2001 s. 369-392.
 5. Z duchowością komunii w nowe tysiąclecie. Refleksje na kanwie «Novo millennio ineunte». „Homo Dei” 71:2001 nr 4 s. 11-19.

2002

 1. 75 lat salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie (1927-2002). Red. J. Gocko, A. Paszek. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002. ISBN8386473215
 2. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002. ISBN837363116X
 3. Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002. ISBN8386473258
 4. Życie gospodarczo-społeczne u progu III tysiąclecia. Analiza w perspektywie «Novo millennio ineunte» Jana Pawła II „Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 ss. 135-154.
  Integralny charakter posłannictwa Kościoła. „Seminare" 18:2002 s. 203-219.
 5. Oblicza współczesnej demokracji - W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002 s. 73-81.
 6. Trud odczytania wyzwań współczesności w życiu osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane" 9:2002 nr 4 ss.72-86.
 7. Sport w perspektywie integralnej wizji ludzkiej cielesności. W: Antropologia a sport. Red. Z. Dziubiński. Warszawa 2002 s. 118-127.
 8. Salezjanie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Perspektywa historyczna. W: 75 lat salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie (1927-2002). J. Gocko, A. Paszek. Lublin 2002 s. 69-84.
 9. Wymiar ekonomiczno-społeczny kwestii ekologicznej. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 169-185.
 10. Radość konsekracji - dar i zadanie osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane" 9:2002 nr 6 s.54-63.
 11. Klęski żywiołowe. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 134-135.
  Konsumpcjonizm [współaut. P. Janowski]. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 741-742.

2003

 1. Kościół obecny w świecie - posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003. ISBN 83-7363-107-0
 2. Porządek własności w kontekście powszechnego przeznaczenia dóbr. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego. J. Kupny, S. Fel. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2003 s. 103-118.
 3. Subsydiarność jako kryterium jedności Europy. W: Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002 s. 191-214.
 4. Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej. „Seminare" 19:2003 s. 247-259.
 5. Trzeci sektor a podstawowe zasady życia społecznego. „Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 145-158.
 6. Znaki czasu jako «wyzwania» współczesności i «wezwania» Boga (PDV 10). „Życie konsekrowane" 10:2003 nr 1 ss. 67-78.

2004

 1. Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2004. ISBN8388659197
 2. Problematyka moralna zasady autonomii rzeczywistości ziemskich. „Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 3 s. 107-121.
 3. Miejsce i zadania świeckich w urzeczywistnianiu posłannictwa Kościoła w świecie. „Seminare" 20:2004 s. 331-341.
 4. Kościół jako sakrament ewangelizacji świata. W: Idźcie i nauczajcie. Wezwania ewangelizacyjne dzisiaj. Red. G. Noszczyk. Katowice-Sosnowiec 2004 s. 37-48.
 5. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Kraków: WAM 2004 s. 942-959.
 6. W: Encyklopedia katolicka. T. 10. Lublin 2004 kol. 839-840.
 7. Lichwa (aspekt moralny). W: Encyklopedia katolicka. T. 10. Lublin 2004 kol. 997-999.

2005

 1. Moralno-społeczne aspekty globalizacji gospodarki. „Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 s. 129-144.
 2. Miejsce i znaczenie państwa w dobie globalizacji. „Seminare” 21:2005 ss. 425-435.
 3. Rozwój społeczny człowieka. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. M. Kalinowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 39-53.
 4. Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych. W: Wyjazdy zarobkowe szansa czy zagrożenie.Perspektywa społeczno-moralna. K. Glombik, P. Morciniec. Opole 2005 s. 183-195.
 5. Pornografia jako zagubienie sensu ludzkiej cielesności i płciowości. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2005 ss. 219-242.
 6. Teologia moralna. W: Teologia polska na XXI wiek. K. Góźdź, K. Klauza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 139-146.
 7. «Nieprzezwyciężone piętno XX wieku». Moralne aspekty ludobójstwa w świetle nauczania Kościoła. W: Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Doktorowi Piotrowi Kosmosowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 40-lecia pracy dydaktycznej. Red. P. Morciniec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005 s. 95-105.
 8. Zagadnienie wojny i pokoju w nauczaniu społecznym Kościoła. W: Kościół - pluralizm - Europa. M. Hintz. Warszawa: Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej 2005 s. 100-106.
 9. Profetyczny wymiar obecności Kościoła w życiu publicznym. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Red. K. Góźdź i in. T. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 179-194.
 10. Sekcja Teologów Moralistów Polskich (1958-2004). W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Lublin 2005 s. 239-249.
 11. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 142-145.
 12. Dobro wspólne. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 149-151.
 13. Ekonomia a porządek moralny. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 172-177.
 14. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 214-217.
 15. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 272-275.
 16. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 289-292.
 17. Praca ludzka. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 412-417.
 18. Własność. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 578-580.
 19. Wyżywienie - głód. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 589-592.
 20. Znaki czasu. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 600-602.
 21. Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Polskich Teologów Moralistów w ramach VII Kongresu Teologów Polskich (Lublin, 13 września 2004). „Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 s. 209-211.

 2006

 1. Świat u progu XXI wieku :Wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej. Studium z katolickiej nauki społecznej. [współaut.: H. Skorowski, J. Koral]. Warszawa 2006. ISBN 978-83-87876-60-7
 2. Eucharystia: dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata. Janusz Nagórny, Jerzy Gocko Lublin-Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 2006. ISBN8392445406
 3. Polska teologia moralna - czterdzieści lat po Soborze Watykańskim Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: 2006. ISBN8392445414
 4. Zasady nauki społecznej Kościoła i wartości podstawowe jako normy moralne życia społecznego. Refleksja na kanwie współczesnych dokumentów społecznych Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 3 s. 85-103.
 5. O ludzkie oblicze ekonomii. Jan Paweł II wobec współczesnych problemów gospodarczych. „Studia Elbląskie” 7:2006 s. 205-213.
 6. Teologia moralna społeczna jako nowy obszar badawczy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. W: Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 [ISBN8392445414] s. 183-193.
 7. Elementy polityki prorodzinnej państwa – refleksje na kanwie nauczania społecznego Kościoła. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 27-43.
 8. Wierność tożsamości kulturowej i pokój. W: Prawda pokoju. J. Kumala. Licheń 2006 s. 71-89.
 9. «Budzić nadzieję». Przesłanie Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. W: Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. J. Świtka, M. Kuć. Lublin 2006 s. 63-72.
 10. Teologia wyzwolenia. W: Encyklopedia „białych plam". A. Winiarczyk i in. T. XVII. Radom: Polwen 2006 s. 139-141.
 11. Łagodność. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. E. Ziemann i in. Lublin 2006 kk. 361.

2007

 1. Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. J. Gocko. Lublin 2007. ISBN:   978-83-9244-54-2-5
 2. 100 lat Salezjanów w Przemyślu (1907-2007). Red. J. Gocko, K. Skałka. Przemyśl 2007. ISBN9788388659669
 3. Apostolstwo świeckich a polityka. Refleksja na kanwie społecznego nauczania Kościoła w 40. rocznicę Dekretu „Apostolicam actuositatem”. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007 s. 379-397.
 4. Prosimiejna politika derżawy. W: Rodina – spilnota liubowy. E. Lubecka i in. Kiew 2007 s. 284-294.
 5. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2005. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 3 s. 193-199.
 6. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2005/2006. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 3 ss. 175-192.

2008

 1. Wychowywanie w służbie praw człowieka. Red. Jerzy Gocko, Ryszard Sadowski. Warszawa 2008. ISBN: 978-83-61-451-00-6
 2. Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. I). „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 63-77.
 3. „Sub luce Evangelii” (KDK 46). O potrzebie ewangelicznego rozeznawania znaków czasu. W: Znaki czasu – czas znaków. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 85-99.
 4. Teologiczny charakter społecznej nauki Kościoła. W: Świadek nadziei. Ks. Prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. S. Derdziuk. Lublin 2008 s. 403-418.
 5. Prawa człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej. W: Wychowywanie w służbie praw człowieka. Red. J. Gocko, R. Sadowski. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2008 [ISBN: 978-83-61-451-00-6] s. 29-42.
 6. Materializm (w teologii moralnej).W: Encyklopedia katolicka. Red. E. Ziemann i in. T. 12. Lublin 2008 kol. 195-196.
 7. Review: John Paul II. Encyclopedia of Moral Teaching. „Studia Moralia” 46:2008 s. 543-545.
 8. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2006. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 220-229.
 9. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2006/2007. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 207-219.
 10. Beata Wójtowicz. Słowo Boże źródłem apostolstwa świeckich w nauczaniu Jana Pawła II. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006 ss. 610. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 167-170.
 11. Michał Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 205. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 170-172.

2009

 1. Janusz Nagórny. Etyka przymierza Starego Testamentu. Próba ustalenia zasadniczej problematyki moralnej. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 [s. 254]. ISBN 978-83-7363-912-6
 2. Janusz Nagórny. Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 [s. 436]. ISBN 978-83-7363-919-5
 3. Janusz Nagórny. Płciowość - Miłość - Rodzina. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 [s. 372]. ISBN 978-83-7363-943-0 
 4. Janusz Nagórny. Wartość życia ludzkiego. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 [s. 440]. ISBN 978-83-7363-944-7
 5. Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. II). „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 81-92.
 6. Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. Studium na kanwie „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej i nauczania moralnego Jana Pawła II. [Współautor: Sławomir Chrześcijanek]. „Seminare” 2009 t. 26 s. 185-199.
 7. Historyczność jako wewnętrzna zasada myślenia teologicznego. W: In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Red. K. Góźdź. Tom 2. Lublin: Wydawnictwa KUL 2009 s. 377-384.
 8. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II. W: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja Red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 8-36.
 9. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2007. „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 261-275.
 10. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2007/2008. „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 247-261.

2010

 1. Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 [s. 466]. ISBN 978-83-7702-142-2
 2. Metodologiczne implikacje modeli eklezjologicznych w teologii moralnej społecznej. „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s. 153-166.
 3. Wezwanie do odnowy życia społecznego w Orędziu Miłosierdzia Bożego. [współautor: Sławomir Chrześcijanek] „Seminare” 2010 t. 28 s. 99-109.
 4. Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom moralnym i społecznym. „Annales” 13:2010 nr 1 s. 35-39.
 5. Społeczna reorientacja teologii moralnej (teologia moralna społeczna ks. prof. Janusza Nagórnego na tle społecznej reorientacji teologii moralnej po Soborze Watykańskim II). W: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 [ISBN 978-83-7702-142-2] s. 175-187.
 6. O prawach człowieka i niektórych kontrowersjach z nimi związanych. Spojrzenie z perspektywy nauki społecznej Kościoła. W: Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 33-48.
 7. Chrześcijańskie rozumienie wolności. W: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. [Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UKSW, Warszawa 21 października 2009]. Red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010 s. 17-29.
 8. Praca kluczem do kwestii społecznej? Z perspektywy nauczania Jana Pawła II oraz polskich przemian (1989-2009). W: Godność pracy ludzkiej. J. Cymbała. Olsztyn 2010: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego s. 33-43.
 9. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2008. „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s. 199-229.
 10. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2008/2009. „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s. 185-199.

2011

 1. Janusz Nagórny. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 [s. 672]. ISBN 978-83-7702-259-1
 2. Janusz Nagórny. Z wiary miłość i nadzieja. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 [s. 388]. ISBN 978-83-7702-330-3
 3. Janusz Nagórny. Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina. Red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 [s. 510]. ISBN 978-83-7702-390-7
 4. Posłannictwo Kościoła w dobie demokracji i pluralizmu. „Roczniki Teologii Moralnej” (3)58:2011 s. 211-224.
 5. Współczesne drogi i sposoby urzeczywistniania systemu prewencyjnego. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” (3)58:2011 s. 43-58.
 6. Wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego. „Seminare” 2011 T. 29 s. 203-221.
 7. Konsumpcjonizm jako faktor przemocy w rodzinie i w społeczeństwie. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 10:2011 s. 43-56.
 8. Podstawy moralności w życiu gospodarczo-społecznym. W: Odpowiedzialność społecznaw innowacyjnej gospodarce. Red. Kawalec, A. Błachut. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 81-101.
 9. Co z tą własnością? Moralne dylematy dotyczące własności. „Studia Bydgoskie” 5:2011 s. 345-371.
 10. Ks. Krzysztof Kietliński: Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 [ss. 361]. „Roczniki Teologii Moralnej” (3)58:2011 s. 245-250.
 11. Ks. Stanisław Skobel. Humanistyczny wymiar teologii moralnej. Francuska próba odnowy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II salezjańskiego teologa Xaviera Thévenota. Łódź: Instytut Teologiczny 2010 [ss. 269]. „Roczniki Teologii Moralnej” (3)58:2011 s. 250-253.
 12. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2009. [Współautor: Katarzyna Kołtun]. „Roczniki Teologii Moralnej” (3)58:2011 s. 271-297.
 13. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2009/2010. „Roczniki Teologii Moralnej” (3)58:2011 s. 257-271.

2012

 1. Polityka prorodzinna państwa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 192-210.
 2. Dyskusja na temat statusu metodologicznego katolickiej nauki społecznej. Wkład Księdza Profesora Pawła Góralczyka SAC. W: „Być bliżej Boga i człowieka”. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. rocznicę urodzin. S. Skobel. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka Instytut Teologiczny 2013 s. 103-119.
 3. „Trzy dobre uczynki” w ujęciu teologii moralnej społecznej. [Współautor: Katarzyna Kołtun]. „Seminare” 34:2013 s. 39-66.
 4. Od „Sollicitudo rei socialis” do „Caritas in veritate”. Solidarność kluczem do kwestii społecznej? „Roczniki Teologii Moralnej” (4)58:2012 s. 31-43.
 5. Arkadiusz Wuwer: Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011. „Roczniki Teologii Moralnej” (4)58:2012 s. 225-227.
 6. Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa. Terzo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo „La dottrina sociale della Chiesa non può essere incatenata”. Red. G. P. Crepaldi, S. Fontana. Siena: Cantagalli 2011 ss. 224. „Roczniki Teologii Moralnej” (4)58:2012 s. 228-230.
 7. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2010/2011. „Roczniki Teologii Moralnej” (4)58:2012 s. 252-264.
 8. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2010. [Współautor: Katarzyna Kołtun]. „Roczniki Teologii Moralnej” (4)58:2012 s. 264-289.

2013

 1. Jerzy Gocko. Nauka społeczna w poszukiwaniu własnej tożsamości. [Seria wydawnicza: Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego: Studia i rozprawy]. Lublin 2013. ISBN9788361451242
 2. Dwie dekady polskich przemian w perspektywie etycznej. „Roczniki Teologii Moralnej” (5)60:2013 s. 5-24.
 3. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2011/2012. „Roczniki Teologii Moralnej” (5)60:2013 s. 237-250.
 4. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2011. [Współautor: Katarzyna Kołtun]. „Roczniki Teologii Moralnej” (5)60:2013 s. 251-284.
 5. Polityka prorodzinna państwa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 192-210.
 6. Dyskusja na temat statusu metodologicznego katolickiej nauki społecznej. Wkład Księdza Profesora Pawła Góralczyka SAC. W: „Być bliżej Boga i człowieka”. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. rocznicę urodzin. Red. S. Skobel. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka Instytut Teologiczny 2013 s. 103-119.
 7. „Trzy dobre uczynki” w ujęciu teologii moralnej społecznej. [Współautor: Katarzyna Kołtun]. „Seminare” 34:2013 s. 39-66.

2014

 1. Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor” Jana Pawła II po 20 latach. Jerzy Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014. ISBN9788377028599
 2. Janusz Nagórny. Teologia moralna - wokół odnowy po Soborze Watykańskim II. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 [s. 430]. ISBN 978-83-7702-971-8 
 3. Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat „Gaudium et spes”. „Roczniki Teologii Moralnej” 61:2014 z. 3 s. 135-157.
 4. Mariusz Chamarczuk SDB. Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji. „Roczniki Teologii Moralnej” 61:2014 z. 3 s. 161-164.
 5. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2012/2013. „Roczniki Teologii Moralnej” 61:2014 z. 3 s. 186-197.
 6. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2012. „Roczniki Teologii Moralnej” 61:2014 z. 3 s. 198-221.
 7. Społeczna eksplikacja encykliki „Veritatis splendor”. W: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor” Jana Pawła II po 20 latach. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s.185-209.
 8. «Świat stworzony – świat zadany». Teologiczne i moralne implikacje prawdy o stworzeniu. W: Scirpturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bóg Stwórca. A. Paciorek i in. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014 s. 397-414.
 9. Wykluczenie społeczne jako problem moralny. W: Wykluczenie społeczno-moralne. K. Kietliński. Warszawa 2014 s. 79-87.

2015

 1. Kierownictwo duchowe w życiu św. Jana Bosko. [współautor: Paweł Centnar]. „Seminare” 36:2015 nr 1 s 67-78.
 2. W dwustulecie urodzin św. Jana Bosko. „Seminare” 36:2015 nr 1 s. 11-13.
 3. Wychowanie do demokracji. W: Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty. Mariusz Sztaba, Anna Różyło. Lublin 2015 s. 173-196.
 4. Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat „Gaudium et spes” (II). Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 3 s. 21-38.
 5. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2013/2014. „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 3 s. 170-181.
 6. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2013. (Współautor: Katarzyna Kołtun). „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 3 s. 181-203.

2016

 1. Call for Preserving Cultural Identity in the Face of Today’s Threats. „Seminare“ 37:2016 nr 4 s. 11-19.
 2. Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat „Gaudium et spes” (III). Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 79-88.
 3. Rec. Daniele CIRAVEGNA, Per un nuovo umanesimo nell’economia. L’enciclica „Caritas in Veritate” nella dottrina sociale della Chiesa, Turyn: Leumann (TO), Editrice ELLEDICI 2012, ss. 195. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 170-174.
 4. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2014/2015. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 193-202.
 5. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2014. (Współautor: Katarzyna Kołtun). „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 203-218.

 

 

1.      Wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej. Studium z katolickiej nauki społecznej. [współaut.: H. Skorowski, J. Koral]. Warszawa 2006. 

2.      Polska teologia moralna - czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006. 

3.      Teologia moralna społeczna jako nowy obszar badawczy teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. W: Polska teologia moralna – czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 183-193.

4.      Profetyczny wymiar obecności Kościoła w życiu publicznym. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Lublin 2005 s. 179-194.

5.      Sekcja Teologów Moralistów Polskich (1958-2004). W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Lublin 2005 s. 239-249. 

6.      Elementy polityki prorodzinnej państwa – refleksje na kanwie nauczania społecznego Kościoła. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 27-43.

7.      Zasady nauki społecznej Kościoła i wartości podstawowe jako normy moralne życia społecznego. Refleksja na kanwie współczesnych dokumentów społecznych Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 3 s. 85-103.

8.      Wierność tożsamości kulturowej i pokój. W: Pokój pokoju. Red. J. Kumala. Licheń 2006 s. 71-89.

9.      «Budzić nadzieję». Przesłanie Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. W: Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych. Red. J. Świtka, M. Kuć. Lublin 2006 s. 63-72.

10. Teologia wyzwolenia. W: Encyklopedia „białych plam". Red. A. Winiarczyk i in. T. XVII. Radom: Polwen 2006 s. 139-141.  

11. O ludzkie oblicze ekonomii. Jan Paweł II wobec współczesnych problemów gospodarczych. „Studia Elbląskie” 7:2006 s. 205-213.  

12. Łagodność. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2007 kk. 

2007 

 1. Wartości  moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007.
 2. 100 lat Salezjanów w Przemyślu (1907-2007). Red. J. Gocko, K. Skałka. Przemyśl 2007.
 3. Apostolstwo świeckich a polityka. Refleksja na kanwie społecznego nauczania Kościoła w 40. rocznicę Dekretu „Apostolicam actuositatem”. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki, Lublin 2007 s. 379-397.
 4. Prosimiejna politika derżawy. W: Rodina – spilnota liubowy. Red. E. Lubecka i in. Kiew 2007 s. 284-294.
 5. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2005. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 3 s. 193-199.
 6.  Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2005/2006. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 3 ss. 175-192.

2008 

 1. „Sub luce Evangelii” (KDK 46). O potrzebie ewangelicznego rozeznawania znaków czasu. W: Znaki czasu – czas znaków. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 85-99.
 2. Teologiczny charakter społecznej nauki Kościoła. W: Świadek nadziei. Ks. Prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. S. Derdziuk. Lublin 2008 s. 403-418. 
 3. Materializm (w teologii moralnej).W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2008 (oddane do druku). 
 4. Review: John Paul II. Encyclopedia of Moral Teaching. „Studia Moralia” 46:2008 s. 543-545.
 5. Wychowywać w służbie praw człowieka. Red. J. Gocko, R. Sadowski. Warszawa 2008 ss. 224.
 6.  Prawa człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej. W: Wychowywać w służbie praw człowieka. Red. J. Gocko, R. Sadowski. Warszawa 2008 s. 29-42.
 7. Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. I). „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 63-77.
 8. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2007. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s.
 9. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2006/2007. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s.
 10. Rec. Beata Wójtowicz. Słowo Boże źródłem apostolstwa świeckich w nauczaniu Jana Pawła II. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2006 ss. 610. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 167-170.
 11. Rec. Michał Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 205. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 170-172.

2009

 

 1. Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości ziemskich (cz. II). „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 81-92.
 2. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2007. „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 261-275.
 3. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2007/2008. „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 247-261.
 4.  Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. Studium na kanwie „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej i nauczania moralnego Jana Pawła II. „Seminare” 2009 t. 26 s. 185-199 [współautor: Sławomir Chrześcijanek].

34.  Historyczność jako wewnętrzna zasada myślenia teologicznego. W: In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 2. Lublin 2009.

35.          Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II. W: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska. Red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, R. Tłuczek. Lublin 2009 s. 8-36. 

2010

 

36.          Chrześcijańskie rozumienie wolności. W: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. [Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UKSW, Warszawa 21 października 2009]. Red. W. Kiwior, J. Krajczyński, H. Stawniak. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2010 s. 17-29.

37.          Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom moralnym i społecznym. „Annales” 13:2010 nr 1 s. 35-39.

38.          Wezwanie do odnowy życia społecznego w Orędziu Miłosierdzia Bożego. „Seminare” 2010 t. 28 s. 99-109 [współautor: Sławomir Chrześcijanek]. 

39.          Praca kluczem do kwestii społecznej? Z perspektywy nauczania Jana Pawła II oraz polskich przemian. [oddany do druku „Forum Teologiczne” 11:2010] 

40.          Teologia moralna społeczna ks. prof. Janusza Nagórnego na tle społecznej reorientacji teologii moralnej po Soborze Watykańskim II. [art. oddany do druku]

41.          Współczesne drogi i sposoby urzeczywistniania systemu prewencyjnego. [Artykuł oddany do druku „Roczniki Teologii Pastoralnej].

42.          Metodologiczne implikacje modeli eklezjologicznych w teologii moralnej społecznej [Artykuł oddany do druku „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s.]

43.          Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2009. [Artykuł oddany do druku „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s.]

44.          Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akademicki 2008/2009. [Artykuł oddany do druku „Roczniki Teologii Moralnej” (2)57:2010 s.]

45.          O prawach człowieka i niektórych kontrowersjach z nimi związanych. Spojrzenie z perspektywy nauki społecznej Kościoła. [art. oddany do druku]

46.          Wspólnototwórcze elementy systemu prewencyjnego. [art. oddany do druku „Seminare” 2011 t. 30]

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 22:37 - Jerzy Gocko