Prof. Jerzy Gocko SDB  


Wygłoszone referaty naukowe (wybór)

1. Społeczny wymiar moralności chrześcijańskiej. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: „Stare" i „nowe". Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. KUL 1-2 XII 1997 r.

2. Współczesne zagrożenia dla wierności w zakresie ślubu ubóstwa w okresie formacji początkowej. Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiego spotkania formatorów i spowiedników salezjańskich domów formacyjnych. Łódź 20 X 1999 r.

3. Czystość konsekrowana a miłość. Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiego spotkania formatorów i spowiedników salezjańskich domów formacyjnych. Łódź 18 X 2000 r.

4. Piąte przykazanie kościelne - Troska o potrzeby Kościoła.. Referat wprowadzający do dyskusji panelowej podczas Sympozjum: Przykazania kościelne. Przesłanie moralne Kościoła. KUL 5 XII 2000 r.

5. Oblicza współczesnej demokracji: gospodarka. Referat wygłoszony podczas Spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów „Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej - w 10 lat po «Centesimus annus». Konstancin-Jeziorna 11-13 VI 2001.

6. Wyzwania konsumpcyjnego stylu życia. Referat wygłoszony podczas Bydgoskich Dni Społecznych. Bydgoszcz 6 XII 2001.

7. Ekonomiczny i społeczny wymiar globalizacji. Referat wygłoszony podczas Sympozjum „Globalizacja szansa czy zagrożenie w rozwoju społeczeństw?" UKSW Warszawa, 13 V 2002 r.

8. Życie konsekrowane wobec wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas 108 Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Warszawa 14-15 V 2002 r.

9. Salezjanie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Perspektywa historyczna. Referat wygłoszony podczas Sympozjum „75 lat salezjanów w Lublinie. Wychowawca w stylu salezjańskim", 16-17 IX 2002 r.

10. Wzrastanie w aspekcie społecznym. Osoby potrzebujące szczególnego wsparcia we wzrastaniu społecznym. Konferencja Naukowa: JA-CZŁOWIEK: w pełni zdrowia, niepełnosprawny, chory, zmarginalizowany. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu. Stróże 23 IX 2004.

11. Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej WT UO: Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie. Perspektywa społeczno-moralna. Opole, 17 XI 2004 r.

12. Kościół jako sakrament ewangelizacji świata. Referat wygłoszony podczas Sesji Naukowej Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: «Idźcie i nauczajcie». Wyzwania ewangelizacyjne dzisiaj. Sosnowiec, 27 XI 2004 r.

13. Pornografia. Referat wygłoszony podczas Sympozjum „Moralność życia seksualnego
Przesłanie moralne Kościoła". KUL, 2 grudnia 2004 r.

14. Apostolstwo świeckich a polityka - perspektywa teologicznomoralna. Referat wygłoszony podczas Seminarium naukowego z okazji promulgacji Dekretu o apostolstwie świeckich. KUL, 18 listopada 2005 r.

15. Elementy polityki prorodzinnej państwa - refleksje na kanwie nauczania społecznego Kościoła. Referat wygłoszony podczas Sympozjum „Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła". KUL, 1 grudnia 2005 r.
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2006, godz. 22:20 - Jerzy Gocko