Prof. Jerzy Gocko SDB

Katedra Teologii Moralnej Społecznej

 

Wykaz prac magisterskich

 

2000

 1. RYK Andrzej SDB: „Rola Kościoła w wychowaniu młodzieży polskiej w okresie transformacji systemowej na przykładzie salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”. Kraków 2000.

 2. KREMIS Jan: „Moralne aspekty świętowania niedzieli w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II «Dies Domini»”. Lublin 2000.

 3. NAWALANIEC Paweł MIC: „Podstawowe aspekty moralności chrześcijańskiej w twórczości C. S. Lewisa (1989-1963)”. Lublin 2000.

 4. MAGIERA Violetta OP: „Duch Święty w życiu moralnym chrześcijanina w świetle polskiej literatury teologicznej z okazji Roku Ducha Świętego”. Lublin 2000.

 5. ZABURKO Marcin: „Jedność i nierozerwalność małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II”. Lublin 2000.

 6. IŻYKOWSKI Dariusz SDB: „Ocena liberalizmu ekonomicznego w encyklice «Centesimus annus» Jana Pawła II”. Lublin 2000.

 7. FEYDASH Marianna: „Doskonałość życia chrześcijańskiego w traktacie Mądrość Boża Sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego”. Lublin 2000.

 8. BŁAZIAK Izabela: „Prawość sumienia jako wyraz godności osoby ludzkiej w świetle nauczania Jana Pawła II”. Lublin 2000.

 9. SZYMAŃSKA Edyta: „Miłość małżeńska w świetle nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Lublin 2000.

10. BARCZYK Tomasz: „Nadzieja źródłem zaangażowania chrześcijanina w świat współ­czesny w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Lublin 2000.

11. WARSZCZUK Agnieszka: „Moralna ocena klonowania człowieka w świetle wy­po­wie­dzi Magisterium Kościoła”. Lublin 2000.

12. NIEDBAŁA Monika: „Kara śmierci w świetle wezwania do tworzenia nowej kultury życia w nauczaniu Jana Pawła II”. Lublin 2000.

2001

13. BUCZEK Zbigniew SDB: „Świętowanie niedzieli – Dnia Pańskiego w świetle Listu apostolskiego Dies Domini Jana Pawła II”. Kraków 2001.

14. KRUCZEK Leszek SDB: „Posłannictwo twórcy sztuki sakralnej w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Kraków 2001.

15. KRUCZEK Robert SDB: „Rola sztuki sakralnej w dziele Nowej Ewangelizacji”. Kraków 2001.

16. ŻABICKA Iwona: „Etos nauczyciela na łamach «Głosu Nauczycielskiego» w latach 1989-1996”. Lublin 2001.

17. LASAK Stanisław SDB: „Wychowanie do wspólnoty w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko”. Lublin 2001.

18. MARCINKO Barbara: „Technicyzacja ludzkiej prokreacji w świetle nauki Jana Pawła II o miłości małżeńskiej”. Lublin 2001.

19. SERAFIN Irena: „Wpływ antykoncepcji na wieź małżeńską w świetle współ­czes­ne­go nauczania Kościoła”. Lublin 2001.

20. WAŚKIEWICZ Małgorzata: „Wpływ pornografii na wizję małżeństwa i rodziny w świetle współczesnego nauczania Kościoła”. Lublin 2001.

21. MATWIJENKO Irena: „Odpowiedzialność rodziny za tworzenie «kultury życia» w świetle «Evangelium vitae». Lublin 2001.

22. FIJAŁKIEWICZ Ludmiła: „Zadania wychowawcze rodziny w świetle „Listu do rodzin”. Lublin 2001.

23. ONYSZCZUK Wasyl: Pokuta w życiu i dziełach św. Efrema Syryjczyka”. Lublin 2001.

24. WARCABIUK Mikołaj: „Problematyka moralna w nauczaniu Józefa Slipyja. Lublin 2001.

25. MAJKUT Dmytro: „Lęk jako ograniczenie czynu ludzkiego”. Lublin 2001.

2002

26. BEDNARCZUK Tomasz SDB: „Problem odpowiedzialności moralnej w akcie samo­bój­czym w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznomoralnej”. Kraków 2002.

27. PARSZYWKA Adam SDB: „Moralno-społeczne aspekty inkulturacji na przykładzie ewangelizacji Indian w Brazylii”. Kraków 2002.

28. NICZYPOR Jan SDB: „Rozeznanie powołania salezjańskiego w świetle La formazione dei salesiani di Don Bosco. Kraków 2002.

29. AUGUSTYN Tadeusz SDB: „Wychowawcze aspekty sportu w świetle polskich publikacji Salezjańskiej Organizacji Sportowej”. Kraków 2002.

30. STRYKOWSKI Piotr SDB: „Destrukcyjny wpływ sekt na przykładzie świadków Jehowy”. Kraków 2002.

31. URBAN Przemysław CSsR: „Koncepcja prawdy i wolności w encyklice Veritatis splendor Jana Pawła II. Lublin 2002.

2003

32. CIEŚLA Władysława FMA: „Zadania rodziny chrześcijańskiej na progu III tysiąclecia w świetle nauczania Jana Pawła II z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”. Lublin 2003. 

33. IWASECZKO Andrzej: „Prawo człowieka do życia i problem jego prawnej ochrony na Ukrainie”. Lublin 2003.

34. KESTER Witali: „Zasady życia wspólnotowego w Regułach św. Bazylego Wielkiego”. Lublin 2003.

35. MELNYK Orysya: „Nadzieja chrześcijańska w świetle pism Metropolity Andrzeja Szeptyckiego”. Lublin 2003.

36. MIZIJUK Wasyl: „Wychowanie młodzieży w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko”. Lublin 2003.

37. NATOŁOCZNYJ Anatolij: „Obrona nienarodzonych w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II”. Lublin 2003.

38. TEMNYK Piotr: „Powołanie rodziny chrześcijańskiej w świetle „Listu do rodzin” Jana Pawła II”. Lublin 2003.

39. TERLECKI Włodzimierz: „Modlitwa w życiu chrześcijańskim w świetle wschodniej literatury teologicznej i ascetycznej”. Lublin 2003.

40. LITWIN Tatiana: „Trwałość i nierozerwalność małżeństwa w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2003.

41. KASTRAN Damian OSBM: „Doskonałość życia zakonnego w świetle pism św. Bazylego Wielkiego”. Lublin 2003.

42. LOMAGA Ulana: „Moralno-społeczne aspekty obrony życia nie narodzonego w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2003.

43. ZOSZCZUK Roman: „Odnowa życia społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II”. Lublin 2003.

2004

44. KOSTRZEWSKI Mariusz SDB: „Satanizm jako zjawisko religijno-społeczne”. Kraków 2004.

45. DMITERKO Igor: „Prawo do pracy i formy jego realizacji na Ukrainie w świetle nauczania Kościoła i literatury socjologiczno-ekonomicznej”. Lublin 2004.

46. FETSYUKH Oksana: „Wpływ religijności na trwałość więzi małżeńskiej w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

47. FRANKIV Julia: „Problematyka moralna pierwszego przykazania Dekalogu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Lublin 2004.

48. KOCUROWSKI Mychajło: „«Jedno ciało» jako paradygmat duchowości małżeńskiej w posoborowym nauczaniu Kościoła”. Lublin 2004.

49. KOLEBA Ludmiła: „Wiara jako fundament życia moralnego w świetle wybranej posoborowej literatury teologicznej”. Lublin 2004.

50. SZENDERA Milena: „Chrystocentryczny charakter życia zakonnego w świetle pism bł. Honorata Koźmińskiego”. Lublin 2004.

51. WARCABIUK Aleksandra: „Wiara w życiu chrześcijanina w świetle pism i życia Josefa Slipyja”. Lublin 2004.

52. BUTZ Tatiana: „Problematyka moralna przygotowania do życia w rodzinie w świetle wybranej literatury teologicznej”. Lublin 2004.

53. CZAWA Natalia: „Rodzina środowiskiem wychowania religijno-moralnego w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

54. DEMYDIW Irena: „Chrześcijański sens umierania i śmierci w świetle wybranych publikacji teologicznomoralnych”. Lublin 2004.

55. HAVINSKA Maria: „Znaczenie modlitwy w życiu rodziny w świetle współczesnego nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

56. HLUSHKA Maria: „Zagrożenia życia ludzkiego u jego początków w świetle współczesnego nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

57. LECH Stanisław: „Znaczenie cnót teologicznych w życiu chrześcijanina w świetle wybranych filmów Andrieja Tarkowskiego”. Lublin 2004.

58. OLEKSIJ Halina: „Radość konsekracji w posoborowym nauczaniu Kościoła”. Lublin 2004.

59. SHTOKAYLO Orysya: „Wychowanie religijno-moralne w okresie dorastania w świetle wybranych publikacji teologiczno-moralnych i psychologiczno-pedagogicznych”. Lublin 2004.

60. STECYSZYN Natalia: „Rodzina jako «Kościół domowy» w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

61. STETSKO Anatoliy: „Kryzys współczesnego człowieka w perspektywie teologicznomoralnej w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

62. SZELUCH Lesia: „Sakramentalny charakter małżeństwa w świetle nauczania i tradycji liturgicznej Kościoła Greckokatolickiego”. Lublin 2004.

63. TRULICZ Anzela: „Postawy wobec człowieka umierającego w świetle nauczania Kościoła”. Lublin 2004.

64. TRULICZ Rusłana: „Śmierć w perspektywie nadziei chrześcijańskiej w świetle wybranej literatury teologicznomoralnej”. Lublin 2004.

65. ZHOVNIR Oksana CSSF: „Koncepcja wychowania w ujęciu bł. Marii Angeli Truszkowskiej”. Lublin 2004.

2005

66. ŁOBODZIŃSKI Mirosław SDB: „System prewencyjny w wychowaniu osób niepełnosprawnych na przykładzie Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach”. Kraków 2005.

67. PYDA Marcin SDB: „Salezjańskie wspólnoty ewangelizacyjne w służbie nowej ewangelizacji”. Kraków 2005.

68. GRYGORCHAK Yuriy: „Teologia modlitwy w pismach kardynała Tomáša Špidlíka”. Lublin 2005.

69. MELNYCHUK Lyubomyr: „Rola ikony w modlitwie chrześcijan w świetle wybranej literatury teologicznej”. Lublin 2005.

70. MIKHOVYCH Roman: „Wiara w życiu chrześcijanina w świetle wybranej literatury teologicznej”. Lublin 2004.

71. NAZAREWICZ Anna: „Religijno-moralne znaczenie ubóstwa w świetle współczesnej literatury teologicznej”. Lublin 2005.

72. MALINOWSKI Łukasz: „Kościół głosicielem nadziei dla Europy w świetle adhortacji Ecclesia in Europa Jana Pawła II”. Lublin 2005.

73. STANKIEWICZ Emilia: „Narzeczeństwo w kontekście powołania do małżeństwa i rodziny w świetle posoborowej literatury teologicznej”. Lublin 2005.

74. WIECZOREK Krzysztof: „Zadania rodziny chrześcijańskiej w kontekście przemian społecznych po 1989 roku”. Lublin 2005.

2006

75. RZEPECKI Artur SDB: „Aktualność systemu prewencyjnego w wychowaniu młodzieży w świetle Dokumentu Kapitały Generalnej XXIII Salezjanów”. Kraków 2006.

76. STARZYK Adam SDB: „Globalizacja a dobro osoby ludzkiej w świetle społecznego nauczania Kościoła”. Kraków 2006.

77. CHRZEŚCIJANEK Sławomir: „Wezwanie do odnowy życia społecznego w orędziu Miłosierdzia Bożego według Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej”. Lublin 2006.

78. CHWEDCZUK Mariusz: „Wolność fundamentem życia chrześcijańskiego w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Lublin 2006.

79. LITWIN Janusz: „Zadania rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na postawie publikacji „Studia nad Rodziną” w latach 1997-2002.

80. KULICKI Paweł: „Przebaczenie jako akt miłosierdzia Bożego względem człowieka w nauczaniu i praktyce sakramentalnej”. Lublin 2006.

2007

81. JEŻEWICZ Mariusz SDB: „Moralne aspekty reklamy w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Kraków 2006.

82. PAŃCZYSZYN Tomasz SDB: „Zagrożenia życia społecznego w Polsce po roku 1989 r. w świetle nauczania społecznego Kościoła”. Kraków 2006.

83. WALKOWIAK Paweł SDB: „Troska Kościoła o godność człowieka na przykładzie działalności charytatywnej w Polsce po 1989 roku”. Kraków 2006. 

84. ŁUBIARZ Mirosław SDB: „Moralne aspekty męczeństwa za wiarę na przykładzie męczeńskiej śmierci bł. Józefa Kowalskiego SDB (1911-1942). Kraków 2007. 

85. GRACZ Bogusław: „Radość chrześcijańska jako czynnik odnowy dusz­pasterstwa młodzieżowego”. Lublin 2007.  

86. KOTWICA Ewelina: Miłość fundamentem życia chrześci­jań­skiego w świetle encykliki «Deus caritas est» Benedykta XVI”. Lublin 2007.

87. MROZEK Rafał: „Sport jako element wychowania moralne­go człowieka w świetle publikacji Salez­jańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypos­po­litej Polskiej”. Lublin 2007.  

88. RÓG Mirosław: „Ocena liberalnej koncepcji wolności we­dług Stanisława Kowalczyka”. Lublin 2007. 

89. SZYMCZYCHA Janusz: „Odpowiedzialność moralna w akcie samo­bój­czym w świetle wybranej literatury polskiej”. Lublin 2007.

90. NEKERUY Galyna:  „Wezwanie do czystości w świetle nauczania Kościoła i wybranej literatury teologicznej”. Lublin 2007.

2008

91. PUCHACZ Jolanta: „Kapłaństwo jako wezwanie do ojcostwa duchowego w świetle nauczania Jana Pawła II”. Lublin 2008.

92. SKOWROŃSKA Anna: „Wizja miłości małżeńskiej w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły. Lublin 2008.

93. STOPYRA Lucyna: „Ochrona środowiska jako obowiązek moralny w świetle Kompendium Nauki Społecznej Kościoła”. Lublin 2008.

94. ADAMCZYK Kamila: „Modlitwa jako źródło życia chrześcijańskiego w ujęciu Sergio Bastianela”. Lublin 2008.

95. DZIADOSZ Monika: „Zbawczy sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II”. Lublin 2008.

96. TURBAK Katarzyna: „Kondycja człowieka w procesie globalizacji w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Lublin 2008.

97. ZAWADA Magdalena: „Integralny charakter miłości małżeńskiej w świetle posoborowego nauczania Kościoła”. Lublin 2008.

2009

98. KRZYPKOWSKI Jacek SDB: „Kultura audiowizualna jako narzędzie nowej ewangelizacji w świetle wybranej literatury przedmiotu”. Kraków 2009.

99. SMARDZEWSKI Krzysztof SDB: „Społeczno-moralne aspekty biedy na wsi w okresie przemian w Polsce po 1989 roku”. Kraków 2009.

100. PŁAWECKA Joanna: „Aspekty moralne jedzenia w świetle wybranej literatury polskiej”. Lublin 2009.

101. SĘKOWSKA Dorota: „Problematyka religijno-moralna w młodzień­czej twórczości Jana Kasprowicza”. Lublin 2009.

102. RADZIEŃCZAK Sylwia: „Praca jako stwórcze zadanie chrześcijanina w świetle encykliki Laborem exercens Jana Paw­ła II”. Lublin 2009.

103. TYPA Ewa: „Depresja jako problem społeczny. studium te­o­­lo­gicznomoralne”. Lublin 2009.

104. BUNZYŁO Andriy: „Eutanazja jako narzędzie „kultury śmierci” w świetle encykliki Evangelium vitae Jana Paw­ła II”. Lublin 2009.

105. DYMEK Wojciech: „Pokój jako dar i wyzwanie w świetle publikacji Sanktuarium Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim”. Lublin 2009.

106. PRZYSTUPA Piotr: „Moralno-społeczne aspekty ubóstwa w świetle Roczników Naukowych Caritas (1997-2003)”. Lublin 2009.

2010

107. JARZĄBEK Adam SDB: „Powstanie i działalność Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach”. Kraków 2010.

108. RZEPECKI Krzysztof SDB: „Fenomen pokolenia JPII w świetle orędzi i przemówień z okazji światowych dni młodzieży”. Kraków 2010.

109. ŻMICH Tomasz SDB: „Prawo narodów do samostanowienia w kontekście dziejów Ameryki Łacińskiej. Studium w świetle nauczania Kościoła”. Kraków 2010.

110. SUŁEK Iwona: „Miejsce środków społecznego przekazu w po­słan­nictwie Kościoła w świetle Dokumentu Kon­ferencji Episkopatu Włoch Communicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni socia­li nella missione della Chiesa”. Lublin 2010 [praca licencjacka].

111. KOSCHE Magdalena: „Stygmatyzacja społeczna jako problem teo­lo­­­giczno­Mo­ral­ny” Lublin 2010.

112. PORZUCEK Dariusz SDB: „Teologicznomoralne aspekty harcerskiej służ­­­by bliźniemu w świetle Przyrzeczenia i Pra­wa Harcer­s­kiego oraz wybranej litera­tu­ry przedmiotu”. Lublin 2010.

113. BEŁZO Łukasz: „Problematyka moralna pracy w ujęciu Józefa Majki (1918-1993). Lublin 2010.

2011

114. CHMIELEWSKI Bartłomiej SDB: „Chrześcijańskie ujęcie patriotyzmu w świetle wybranej literatury polskiej”. Kraków 2011.

115. DUDEK Edyta: Prawa rodziny na tle praw człowieka. Studium teologicznomoralne. Lublin 2011.

116. DUDEK Małgorzata: Moralno-społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu na podstawie wybranej literatury polskiej. Lublin 2011.

117. MAŁOCHA Angelika: Pornografia jako zniewolenie w świetle posoborowego nauczania Kościoła. Lublin 2011.

118. MOJSKA Justyna: Laicyzacja jako wyzwanie dla Kościoła w świetle wybranej literatury polskiej. Lublin 2011.

119. MOŚCIBRODZKA Małgorzata: Salezjańska wizja wychowania i świętości młodzieży na przykładzie św. Dominika Savio (1842-1857). Lublin 2011.

120. POLESZAK Anna: Godność i prawa dziecka poczętego w świetle wybranej literatury teologicznomoralnej i prawniczej. Lublin 2011.

121. STEFAN Anna: Środki społecznego przekazu jako narzędzie nowej ewangelizacji w świetle Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (1979-2002). Lublin 2011.

122. VIKTOROVA Tetyana: Status ludzkiego embrionu w kontekście praktyki in vitro. Ocena teologicznomoralna. Lublin 2011.

2012

123. JAWNY Mariusz SDB: Zjawisko satanizmu jako wyzwanie dla Kościoła. Studium w świetle nauczania Kościoła i współczesnej refleksji teologicznej. Kraków 2012.

124. NOWAK Dawid SDB: Młodzież jako podmiot nowej ewangelizacji w świetle dokumentów Kościoła i Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Kraków 2012.

125. PIASKOWSKI Adam SDB: Rola kryzysów w odkrywaniu i kształtowaniu sensu życia w świetle wybranej literatury. Kraków 2012.

126. TYSZKIEWICZ Marcin SDB: Wolność i jej zagrożenia w świetle wybranej literatury polskiej. Kraków 2012.

127. GOŁOFIT Katarzyna: Społeczno-kulturowe uwarunkowania świętowania Dnia Pańskiego w świetle wybranej literatury polskiej. Lublin 2012.

128. KOŁTUN Katarzyna: Znaczenie trzech dobrych uczynków: postu, modlitwy i jałmużny w życiu chrześcijanina w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin 2012.

129. PRZYBYŁA Zuzanna: Doktrynalne i moralno-prawne aspekty związków niesakramentalnych w świetle wybranej literatury przedmiotu. Lublin 2012.

130. CZYŻYK Magdalena: Godność osoby ludzkiej jako podstawa normatywna praw człowieka w świetle wybranej literatury przedmiotu. Lublin 2012.

2013

131. CENTNAR Paweł SDB: Salezjański wymiar kierownictwa duchowego. Kraków 2013.

132. KOPANIECKI Mateusz SDB: Oratorium salezjańskie jako środowisko integralnego wychowania młodzieży w świetle pism św. Jana Bosko oraz wybranych dokumentów Zgromadzenia Salezjańskiego. Kraków 2013.

133. KULCZYK Bartosz SDB: Internet w służbie nowej ewangelizacji w świetle nauczania Kościoła. Kraków 2013.

134. KWIATKOWSKI Michał SDB: Podstawa programowa z 2009 roku i treści nauczania II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa) „wychowania do życia w rodzinie” w perspektywie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Kraków 2013.

135. PAWLAK Sylwester SDB: Problematyka moralna syndromu poaborcyjnego w świetle wybranej literatury. Kraków 2013.

136. SEROCZYŃSKI Piotr SDB: Problematyka moralna czwartego warunku dobrej spowiedzi w świetle wybranych publikacji polskich. Kraków 2013.

137. TYTUTKI Krzysztof SDB: Wiara i miłość do ojczyzny w życiu i pismach błogosławionych wychowanków Oratorium św. Jana Bosko w Poznaniu. Kraków 2013.

138. WĄTOR Paweł SDB: Uczestnictwo świeckich w posłannictwie salezjańskim. Kraków 2013.

2014

139. CHORĄŻY Michał SDB: Problematyka moralna kibicowania w świetle wybranej literatury. Kraków 2014. 

140. DRAPIEWSKI Sławomir SDB: Destrukcyjny wpływ muzyki rockowej. Studium w świetle wybranej literatury i badań własnych. Kraków 2014.

141. DROZD Adam SDB: Agresja jako problem wychowawczy w środowisku młodzieży. Studium teologicznomoralne. Kraków 2014.

142. KRZYWDA Mateusz SDB: Salezjańska duchowość młodzieżowa w świetle wybranych dokumentów Towarzystwa Św. Franciszka Salezego. Kraków 2014.

2015

143. CEPIL Krzysztof SDB: Problematyka wojny w nauczaniu społecznym Ko-ścioła. Kraków 2015. 

144. GRUSZCZYK Marian SDB: Kapłan spowiednik w ujęciu listów wielkoczwartkowych św. Jana Pawła II. Kraków 2015.

145. ZYGMUNT Sebastian: Gender w świetle personalistycznej wizji płciowości. Lublin 2015.

146. SZUMSKI Marcin: Porządek społeczny w ujęciu Ronalda Reagana (1911-2004). Lublin 2015.

2016

147. PISKUŁA Łukasz SDB: Współczesne formy niewolnictwa w kontekście godności ludzkiej. Kraków 2016.

148. ZIELIŃSKI Piotr SDB: Wiara jako fundament życia chrześcijańskiego w świetle publikacji z okazji roku wiary. Kraków 2016.

149. MUTALANSHI Catherine: Moralno-społeczne aspekty inkulturacji na przykładzie misji Sióstr Słuzebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia w Zambii.

 

2017

150. SZOSTKOWSKI Patryk SDB: Posługa Kościoła wobec współczesnych zniewoleń człowieka.

151. SURDACKA Teresa Alina: Sumienie i jego formacja w świetle encykliki „Veritatis splendor” Jana Pawła II.

 

 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017, godz. 10:55 - Jerzy Gocko