Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (ISSN 1731-1438) to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 4 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 6 pkt.

 

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich został zaakceptowany przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 


 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ISSN 1896-8406) to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące administracji, prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości uniwersyteckich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 10 pkt.

 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został zaakceptowany przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 

Streszczenia opublikowanych w "Biuletynie SAWP KUL" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 


 

Kościół i Prawo (ISSN 0208-7928, e-ISSN 2544-5804) to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1995 pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.

 

"Kościół i Prawo" zostało zaakceptowane przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) oraz Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index.

 

Czasopismo "Kościół i Prawo" pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 

Streszczenia opublikowanych w "Kościół i Prawo" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, godz. 19:49 - Magdalena Sawa