WYKAZ CZASOPISM O TEMATYCE PRAWNEJ, PRAWNO-KANONICZNEJ ORAZ PRAWNO-ADMINISTRACYJNEJ Z CZĘŚCI B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

Lp.

Tytuł czasopisma

ISSN

Liczba punktów

1

Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)

0867-5805

3

2

Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)

2083-4373

3

3

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO

0524-4544

4

4

Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe

1730-5306

3

5

Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka

1896-0049

5

6

Annales Canonici

1895-0620

3

7

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

2082-3304

4

8

Archiwum Kryminologii

0066-6890

5

9

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

0324-8267

5

10

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

1689-7404

7

11

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

1896-8406

3

12

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

1731-1438

3

13

Bulletin of Mariupol State University. Series: Law [ Вісник

Маріупольського державного університету. Серія: Право ]

2226-3047

5

14

Bulletin of Alfred Nobel University. Series "Legal Science"

2226-2873

6

15

Casus

1427-2385

4

16

Czasopismo Prawno-Historyczne

0070-2471

7

17

Diariusz Prawniczy

1896-7426

2

18

Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

1427-2008

4

19

Edukacja Prawnicza

1231-0336

4

20

EKONOMIA I PRAWO

1898-2255

8

21

Europejski Przegląd Sądowy

1895-0396

7

22

Finanse Komunalne

1232-0307

6

23

FORUM PRAWNICZE

2081-688X

5

24

Gdańskie Studia Prawnicze

1734-5669

4

25

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa

1734-5677

5

26

GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I

KOMENTARZACH

1233-4634

6

27

International Journal of Public Health and Human Rights

2277-6052

5

28

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

1689-9601

4

29

Ius Matrimoniale

1429-3803

4

30

IUS NOVUM

1897-5577

5

31

Journal of Financial Crime

1359-0790

10

32

Klinika - Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

1508-1583

1

33

KONTROLA PAŃSTWOWA

0452-5027

6

34

Kortowski Przegląd Prawniczy

2300-4673

2

35

Kościół i Prawo

0208-7928

1

36

Krajowa Rada Sądownictwa

1689-5088

3

37

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

2084-4115

8

38

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem

2080-1084

1

39

Kwartalnik Prawa Podatkowego

1509-877X

5

40

KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO

1230-7173

6

41

Kwartalnik Prawa Publicznego

1642-9591

5

42

Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych

1733-0777

4

43

Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

1640-8365

2

44

Law and Forensic Science

2080-9670

4

45

LESIJ- Lex ET Scientia International Journal

1583-039X

8

46

Medyczna Wokanda

2081-4143

2

47

Międzynarodowe Prawo Humanitarne

2081-5182

5

48

Miscellanea Historico-Iuridica

1732-9132

6

49

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

2084-0195

2

50

Monitor Podatkowy

1231-1855

5

51

MONITOR PRAWA BANKOWEGO

2081-9021

3

52

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

1732-5544

7

53

Monitor Prawa Pracy

1731-8165

6

54

Monitor Prawniczy

1230-6509

5

55

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

2084-5065

3

56

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne

1731-8297

6

57

Orzecznictwo Sądów Polskich

0867-1850

4

58

Palestra

0031-0344

4

59

Państwo i Prawo

0031-0980

6

 

Lp.

Tytuł czasopisma

 

ISSN

Liczba punktów

60

Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego

1505-3520

2

61

POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

1640-9280

3

62

Polish Review of International and European Law

2299-2170`

2

63

Polish Yearbook of International Law

0554-498X

6

64

POLSKI PROCES CYWILNY

2082-1743

3

65

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

2082-1786

3

66

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Z Dziejów Prawa

1898-6986

4

67

Prawo Asekuracyjne

1233-5681

6

68

Prawo i Medycyna

1506-8757

7

69

Prawo i Polityka

2080-5799

3

70

Prawo Kanoniczne

0551-911X

10

71

Prawo Morskie

0860-7338

4

72

Prawo w Działaniu

2084-1906

2

73

Pro Fide Rege et Lege

0867-6771

4

74

PROBACJA

1689-6122

4

75

Problemy Kryminalistyki

0552-2153

5

76

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

1896-7604

4

77

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

EUROPEJSKIEGO I PORÓWNAWCZEGO

1730-4504

3

78

Problemy współczesnej kryminalistyki

1643-2207

1

79

Prokuratura i Prawo

1233-2577

6

80

Przegląd Legislacyjny

1426-6989

2

81

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

1230-5065

6

82

Przegląd Podatkowy

0867-7514

6

83

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych

1641-6856

5

84

PRZEGLĄD POLICYJNY

0867-5708

6

85

Przegląd Prawa Egzekucyjnego

1731-030X

3

86

Przegląd Prawa Handlowego

1230-2996

6

87

Przegląd Prawa i Administracji

0137-1134

7

88

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

2082-1212

6

89

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

2080-9506

6

90

PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO

1896-8996

5

91

PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO

1897-7626

6

92

Przegląd Prawa Wyznaniowego

2080-3788

1

93

Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny

 

 

2084-0403

4

94

Przegląd Sądowy

0867-7255

6

95

PRZEGLĄD SEJMOWY

1230-5502

7

96

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

0137-5490

7

97

Rejent

1230-669X

4

98

Review of Comparative Law

0860-8156

3

99

RIDROM. REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

1989-1970

3

100

Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa

Spółdzielczego

2083-8247

1

101

Roczniki Administracji i Prawa

1644-9126

4

102

Roczniki Nauk Prawnych

1507-7896

7

103

Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

1896-6365

3

104

RODZINA I PRAWO

1895-5797

1

105

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

0035-9629

7

106

SAMORZĄD TERYTORIALNY

0867-4973

6

107

Security Dimensions and Socio-Legal Studies

2299-4041

6

108

Silesian Journal of Legal Studies

2080-1912

5

109

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

1733-5779

6

110

Studia Administracyjne

2080-5209

2

111

STUDIA BAS

2080-2404

7

112

STUDIA EUROPEJSKIE

1428-149X

7

113

Studia i analizy europejskie

2081-5530

4

114

STUDIA IURIDICA

0137-4346

5

115

STUDIA IURIDICA AGRARIA

1642-0438

6

116

Studia Iuridica Lublinensia

1731-6375

4

117

Studia Iuridica Toruniensia

 

 

1689-5258

5

118

STUDIA PRAWA PRYWATNEGO

1895-1279

5

 

Lp.

Tytuł czasopisma

ISSN

Liczba punktów

119

STUDIA PRAWNICZE (PAN)

0039-3312

5

120

Studia Prawnicze i Administracyjne

2081-8025

3

121

Studia Prawnicze KUL

1897-7146

6

122

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały

1689-8052

2

123

Studia Prawno-Ekonomiczne

0081-6841

7

124

STUDIA PRAWNOUSTROJOWE

1644-0412

7

125

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

1733-0335

4

126

Studia Wyborcze

1898-0082

4

127

Studia z Prawa Wyznaniowego

2081-8882

5

128

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej

1429-9585

4

129

TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

1899-7694

5

130

Transformacje Prawa Prywatnego

1641-1609

6

131

US-China Law Review

1548-6605

6

132

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

0137-7272

3

133

WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE

2084-0454

3

134

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze Вроцлавсько-львівський

юридичний збірник

2082-4939

4

135

Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami

1230-8781

2

136

YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES

1689-9024

5

137

Z Zagadnień Nauk Sądowych

1230-7483

5

138

Z zagadnień zabezpieczenia społecznego

2081-2310

2

139

ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

1734-803X

6

140

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z prawa

własności intelektualnej"

1689-7080

7

141

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w

Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

2082-5501

8

142

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO SERIA

PRAWNICZA

1730-3508

2

143

Zeszyty Naukowe WSEI seria ADMINISTRACJA

2084-8080

3

144

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej

2084-1809

5

145

Zeszyty Prawnicze

1643-8183

7

146

ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH

1896-9852

4

 

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 17:36 - Marcin Szewczak