Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2008

 

 

2 czerwca 2008 r. - dr Małgorzata Gałązka wygłosiła referat pt. Status prawny ludzkiego embrionu in vitro podczas konferencji Macierzyństwo i ojcostwo - naturalne powołanie i wyzwania współczesności zorganizowanej w Krakowie przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, Katedrę Teologii Duchowości WT PAT i Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

 

3 czerwca 2008 r. - dr Piotr Kasprzyk wygłosił referat pt. Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego istotne w pracy urzędnika stanu cywilnego w ramach konferencji naukowo - szkoleniowej dla urzędników stanu cywilnego, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Odział Lubelski.

 

4 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Łuszcz, pt. Zasada jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL; dr hab. Czesław Martysz, prof. UŚ.

 

5-24 czerwca 2008 r. - prof. Delaine Swenson uczestniczył w wyjeździe naukowym do Azji, w ramach którego jako główny ekspert przeprowadził następujące szkolenia: z zakresu retoryki prawniczej oraz zmian wprowadzonych do chińskiego prawa postępowania karnego dla prokuratorów organizowane przez The China Prosecutorial Daily w Renmin University, Pekin, Chiny (5-6 czerwca); z zakresu Legal Reasoning and Writing dla prawników kancelarii prawniczej White & Case w Pekinie (9-10 czerwca); dla prawników kancelarii prawniczej White & Case w Bangkoku w Tajlandii (12-13 czerwca); z zakresu retoryki prawniczej dla studentów prawa i profesorów prawa, organizowane przez East West Management Institute and American Bar Associations w ramach inicjatywy Project on Rights and Justice w Phnom Pehn w Kambodży (18-19 czerwca); z zakresu negocjacji dla prawników kancelarii prawniczej White & Case w Singapurze (23-24 czerwca). W dniu 7 czerwca 2008 r. uczestniczył w konferencji w Renmin University, w Pekinie (Chiny) System prawa procesowego w Chinach a Retoryka Prawnicza (Chinese Trial Systems and Legal Advocacy), w ramach której zaprezentował wystąpienie pt. Introduction of the Adversarial Trial System and Teaching of Legal Advocacy in Poland.

  

7 czerwca 2008 r. - ks. prof. dr hab. Marian Stasiak wygłosił w Prato (Włochy) dwa referaty  dla członków stowarzyszenia Confraternità di San Vincenzo oraz Misericordia di Prato: Jana Pawła II wizja małżeństwa zawarta w książce Miłość i odpowiedzialność i Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz Dyscyplina Eucharystii wobec małżeństw niesakramentalnych.

 

9 czerwca 2008 r. - z okazji oddania do użytku budynku Collegium Iuridicum odbyło się sympozjum naukowe pt. Kształcenie kadr dla administracji publicznej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Referaty pt. Systemowe ujęcie administracji publicznej wygłosili: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL; dr Jacek Dziobek-Romański; ks. dr Tadeusz Stanisławski; dr Jan Mariusz Izdebski; dr Małgorzata Ganczar; dr Kazimierz Ostaszewski; dr Piotr Zacharczuk; dr Jacek Szczot; dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś; dr Magdalena Kisała; dr Michał Domagała.

 

10 czerwca 2008 r. - ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat pt. Europejski Kodeks Dobrej Administracji  na Zjeździe Kierowników USC w Lublinie.

 

10 czerwca 2008 r. - Katedra Prawa Wyznaniowego wspólnie z II Katedrą Prawa Administracyjnego zorganizowały ogólnopolską konferencję pt. Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych. Referaty wygłosili: ks. dr hab. Piotr Stanisz, Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Zbiórki publiczne; ks. dr hab. Stanisław Dubiel, Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych;  ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Prawne uwarunkowania ochrony zabytków kościelnych i ich finansowanie; ks. dr Tadeusz Stanisławski, Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

 

10 czerwca 2008 r. - dr Anna Haładyj wygłosiła referat pt.: Jaka partycypacja społeczna? Uwagi na tle projektu ustawy z dnia 15 maja 2008 r. o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie, podczas konferencji Reforma zasad dostępu do informacji o środowisku i ocen oddziaływania na środowisko, która odbyła się w Collegium Civitas w Warszawie.

 

17 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Zbigniewa Zielińskiego, pt. Problemy subiektywności w stosowaniu prawa przez sędziego kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa. Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (UKSW).

 

21-22 czerwca 2008 r. - pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego zorganizowali w Lublinie Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W trakcie obrad przyjęty został Statut PTPW, zgodnie z którym celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego (§5). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (pod numerem KRS 0000311635).
Do władz Towarzystwa zostali wybrani m. in. pracownicy Katedry Prawa Wyznaniowego: ks. dr hab. Piotr Stanisz (Kierownik Katedry) - na Wiceprezesa Zarządu, dr Marta Ordon - na sekretarza Zarządu, a także inni pracownicy Wydziału: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski - na Wiceprezesa Zarządu, dr Anna Tunia i ks. dr Tadeusz Stanisławski - na członków Komisji Rewizyjnej.

 

23 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Głuchowskiego, pt. Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Promotor: dr hab. Adam Jedliński, prof. WSMSGiP w Gdyni. Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL); prof. dr hab. Andrzej Kidyba (UMCS).

 

23 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gapskiego, pt. Prawo wyborcze a cele państwa demokratycznego. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; dr hab. Roman Hauser, prof. UAM.

 

23 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Antolak, pt. Mediacje sądowe w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym oraz możliwość rozwoju tej formy mediacji w Polsce. Promotor: dr hab. G. Górski, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Józef Skoczylas, prof. KUL; dr hab. Andrzej Wach, prof. UW.

 

23 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Dobieżyńskiego, pt. Wpływ zdolności odróżniającej na prawną ochrona znaku towarowego. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski (KUL); prof. dr hab. Andrzej Wróbel (PAN).

  

24 czerwca 2008 r. - odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Marcina Trzebiatowskiego. Rozprawa habilitacyjna pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium prawa polskiego na tle prawnoporównawczym.

 

25 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kielin, pt. System zarządzania środowiskowego EMAS w świetle prawa Wspólnot Europejskich. Promotor: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

25 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Kopacza, pt. Publikacja aktów prawa miejscowego. Promotor: dr hab. Stanisław Sagan, prof. URz. Recenzenci: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

25 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kosior, pt. Prawno-finansowe aspekty realizacji zrównoważonego rozwoju. Promotor: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

25 czerwca 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Maziarza, pt. Polska koncepcja ochrony konkurencji i konsumentów. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL. Recenzenci: dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

 

26 czerwca 2008 r. - dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Sprostowanie medialne jako środek kształtowania opinii publicznej, w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

 

29 czerwca 2008 r. - ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawo dziecka do nieujawniania przekonań religijnych lub ich wyrażania w aspekcie  przepisów prawa polskiego dotyczących nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, podczas międzynarodowej konferencji Ochrona życia, zdrowia i godności dziecka, zorganizowanej w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

 

30 czerwca 2008 r. - mgr Kinga Stasiak wygłosiła referat  pt. Subject matter jurisdiction of Internationalized Tribunals, podczas Marie Curie Top Summer School in den Haag (Holandia).

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2009, godz. 23:55 - Marta Ordon