Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2009

 

 

3 czerwca 2009 r. – ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna wygłosił referat pt. Stosunki państwo – Kościół w wybranych państwach Europy zachodniej na sympozjum naukowym pt. Poszanowanie wolności sumienia i wyznania w życiu publicznym, zorganizowanym przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

4 czerwca 2009 r. – dr Paweł Fajgielski wygłosił referat pt. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podczas konferencji naukowej pt. VI Forum Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Warszawie.

 

9 czerwca 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Sylwestra Kasprzaka. Rozprawa habilitacyjna pt. Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

 

9 czerwca 2009 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, w ramach odbywającego się w Drohiczynie sympozjum naukowego pt. Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II.

 

10 czerwca 2009 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

mgr Beaty Stanibuły, pt. Zadaniowy czas pracy jako nietypowy system świadczenia pracy. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wratny (URz). Recenzenci: dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL; dr hab. Jakub Stelina, prof. UG;

mgr. Artura Krukowskiego, pt. Czynność cywilnoprawna w świetle ustaw podatkowych. Promotor: prof. dr hab. Jan Głuchowski. Recenzenci: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL; prof. dr hab. Andrzej Drwiłło (UG).

 

15 czerwca 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Czech-Jezierskiej, pt. Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. S. Tymosz, prof. KUL; prof. dr hab. Bronisław Sitek (UWM).

 

15-16 czerwca 2009 r. – w Gródku nad Dunajcem odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, podczas którego dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz wygłosiła referat pt. Rola adwokata w procesie małżeńskim wg orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej.

 

16 czerwca 2009 r. – dr Paweł Fajgielski wygłosił referat pt. Dane osobowe z rejestrów gospodarczych dostępne w Internecie, podczas konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo w Internecie zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

19 czerwca 2009 r. – dr Anna Szarek wygłosiła referat pt. Rozwój praktyki traktatowej w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka, podczas konferencji naukowej pt. 40 lat minęło – praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów w Warszawie. 

 

23 czerwca 2009 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Migdała. Rozprawa habilitacyjna pt. Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 kontynuacja czy zmiana.

 

23 czerwca 2009 r. –  dr Michał Chajda wygłosił referat pt. Transakcje opcyjnie i swoboda ich kształtowania, podczas odbywającej się w Warszawie konferencji naukowej pt. Odpowiedzialność menedżerów w czasie kryzysu. Kto odpowie za opcje i straty firm?

 

24 czerwca 2009 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

mgr. Pawła Bały, pt. Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty. Promotor:  prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka (URz). Recenzenci: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL; prof. dr hab. Dariusz Górecki (UŁ);

mgr Anny Bohdan, pt. Zasięg władztwa jednostek pomocniczych gminy. Promotor: dr hab. Stanisław Stadniczeńko, prof. UO. Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; prof. dr hab. Konrad Nowacki (UWr).

 

25-26 czerwca 2009 r. – w Łęcznej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez WSA w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Urząd Skarbowy w Łęcznej. Podczas konferencji referat pt. Podmioty posiadające legitymację procesową do występowania w postępowaniu podatkowym w charakterze strony wygłosiła dr Monika Münnich.  

 

30 czerwca 2009 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Butrymowicz, pt. Jurydyczne aspekty powstawania państw Indian w Ameryce Północnej. Promotor: dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL. Recenzenci: prof. dr hab. Borys Tyszczyk (KUL); dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ).

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2010, godz. 22:11 - Monika Wójcik