Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2010

 

7 czerwca 2010 r. – ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Instytut Pamięci Narodowej po tragedii smoleńskiej podczas odbywającej się w Radomiu konferencji naukowej pt. Funkcjonowanie państwa w kontekście katastrofy smoleńskiej, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.

 

7 czerwca 2010 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kimak, pt. Administracyjnoprawne aspekty działalności kierownika urzędu stanu cywilnego. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL); dr hab. Jan Olszewski, prof. URz.

 

8 czerwca 2010 r. – dr Paweł Fajgielski wygłosił referat pt. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana w Internecie, podczas trwającej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo w Internecie.

 

16 czerwca 2010 r. – dr Maciej Jońca wygłosił referat pt. Laudatio Turiae. Język, polityka, prawo w ramach seminarium pt. Język – znak czasu, zorganizowanego przez Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

16-18 czerwca 2010 r. – odbyła się w Otwocku (Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych) konferencja naukowa Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej, Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, podczas której referat pt. Europejskie prawo karne po Traktacie z Lizbony wygłosiła dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

 

17 czerwca 2010 r. – dr Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat pt. Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej na seminarium informacyjnym pt. Własność intelektualna w biznesie i nauce, zorganizowanym na Politechnice Lubelskiej w Lublinie przez Enterprise Europe Network we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Patentowym RP. 

 

21 czerwca 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr. Jerzego Nikołajewa, pt. Wolność sumienia i religii osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Promotor: ks. dr  hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO.

mgr Justyny Stadniczeńko-Sinicy, pt. Kompetencje komunikacyjne w zawodach prawniczych. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL); prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk (UWr).

 

22 czerwca 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

mgr Sabiny Marszałek, pt. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL). Recenzenci: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz).

mgr. Pawła Sosnowskiego, pt. Zakres i forma oddziaływania administracji rządowej na gminne planowanie przestrzenne. Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (SGH-Warszawa). Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL); dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. UMK.

 

24 czerwca 2010 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

S. mgr Marii Bilskiej, pt. Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym. Promotor: o. prof. dr hab. Bronisław Zubert. Recenzenci: ks. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL); dr hab. Bożena Szewczul (UKSW).

ks. mgr. Martina Chomiwa, pt. Nadzwyczajny Synod Ukraińskiej Hierarchii Katolickiej z 1980 roku. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL); o. abp prof. dr hab. Cyril Vasil (PISW-Rzym).

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2011, godz. 19:03 - Monika Wójcik