Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

czerwiec 2012

 

 

2 czerwca 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otwarcia konferencji dokonali: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W ramach konferencji odbyły się cztery sesje, którym przewodniczyli kolejno: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL, Kierownik Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego (sesja I); ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (sesja II); dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego (sesja III); ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanoniczego (sesja IV). W ramach poszczególnych sesji referaty wygłosili kolejno: mgr Anna Słowikowska, pt. Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej - pojęcie i wymogi, ks. mgr Michał Grochowina, pt. Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr Magdalena Kołbuc, pt. Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, mgr Mariola Lewicka, pt. Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące „munus docendi”, mgr Kinga Przepiórka, pt. Polubowne rozstrzyganie sporów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr Agnieszka Romanko, pt. Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ks. mgr Marcin Królik, pt. Zadanie „votum separatum” w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej, ks. mgr Grzegorz Delmanowicz, pt. Środki społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr Urszula Wasilewicz, pt. Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr Agata Warmuz, pt. Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim.   

 

19 czerwca 2012 r. – w Ołomuńcu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe, zorganizowana przez Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská Teologická Fakulta, podczas której referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Przestępstwa na tle seksualnym w Kodeksie Prawa Kanonicznego w świetle najnowszych postanowień Stolicy Apostolskiej z 2010 r., oraz ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej. 

 

27-29 czerwca 2012 r. - w Zamościu odbyła się XII Regionalna Konferencja Prawa Pracy pt. Stosunki pracy u małych pracodawców, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL i UMK, pt. Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych pracodawców; dr Ewa Wronikowska, pt. Kontrola pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy; dr Paweł Nowik, pt. Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców; mgr Sławomir Graboń, pt. Mały pracodawca jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 19:38 - Sławomir Graboń