Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

czerwiec 2013

 

 

1 czerwca 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisję Prawniczą Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. Paweł Kaleta, pt. Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Magdalena Kołbuc, pt. Sprawy wpadkowe w kanonicznych procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa; Monika Zając, pt. Małżeństwo i rodzina w statutach I Synodu diecezji drohiczyńskiej; ks. Marcin Królik, pt. Inwokacja w wyroku wezwaniem do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej; Kinga Przepiórka, pt. Wpływ Lumen gentium na obowiązki i uprawnienia wiernych świeckich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku; ks. Grzegorz Delmanowicz, pt. Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego; Aneta Piątkowska, pt. Zaręczyny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Agata Grabowska, pt. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;ks. Krzysztof Pokorski, pt. Sędziowska dyskusja przedwyrokowa w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa; Magdalena Stawarko, pt. Formy rezygnacji z urzędu Biskupa Rzymu; ks. Michał Grochowina, pt. Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali; Mariola Lewicka, pt. Pojęcie recognitio w prawie kanonicznym; Agnieszka Romanko, pt. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji; Urszula Wasilewicz, pt. Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym; Karolina Majewska, pt. Troska o osobę samotną w prawie polskim i w prawie kanonicznym; Paweł Rogalski, pt. Kompetencje braci zakonnych w zarządzaniu instytutem; ks. Paweł Orpik, pt. Obowiązki członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego dotyczące zarządzania i dysponowania prywatnymi dobrami doczesnymi; Marta Łuczak, pt. Darowizny przeznaczane na cele kultu religijnego i działalność charytatywno - opiekuńczą instytutów zakonnych; Aneta Kociuba, pt. Przestępstwa przeciwko życiu człowieka jako przyczyna obligatoryjnego wydalenia z instytutu zakonnego; ks. Maciej Staszak, pt. Pasterska posługa biskupa w diecezji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku; ks. Wojciech Witkowski, pt. Uzyskanie reskryptu według norm Kodeksu łacińskiego; ks. Adam Kaczor, pt. Papieska Rada Tekstów Prawnych; ks. Tomasz Kwiecień, pt. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich kodeksem ekumenicznym; Maria Uryć, pt. Odmowa kościelnego pogrzebu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Agata Warmuz, pt. Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych jako jeden ze sposobów realizacji obowiązku z kan. 222 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; Lidia Fiejdasz, pt. Przykłady odpowiedzialności społecznej polskich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze w latach 2005 – 2013; ks. Piotr Grzegorzewicz, pt. Kompetencje legatów papieskich ad intra. Poszczególnym sesjom konferencji przewodniczyli kolejno: dr hab. Marta Greszta - Telusiewicz, prof. KUL, ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor.

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2014, godz. 17:55 - Sławomir Graboń