Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2014

 

 

 

3-4 czerwca 2014 r. – dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, wygłosiła referat, pt. Rola kapłana w zakresie opieki paliatywnej, podczas odbywającej się w Łucku, międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, pt. Prawosławna Cerkiew we współczesnym społeczeństwie: problemy i perspektywy, zorganizowanej przez Wołyńską Prawosławną Akademię Teologiczną oraz Ukraińską Prawosławną Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego.

 

 

4 czerwca 2014 r. – dr Katarzyna Kułak-Krzysiak wygłosiła referat, pt. Efektywność alternatywnych wobec postępowania sądowo - administracyjnego metod rozstrzygania sporów, podczas odbywającej się w Częstochowie ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki- instytucje, standardy, efektywność.

 

 

7 czerwca 2014 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się III ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Anna Słowikowska, pt. Regulacje prawne dotyczące sprawowania Eucharystii przez kapłana uzależnionego od alkoholu; ks. dr Krzysztof Białowąs, pt. Kompetencje Kongregacji ds. Kanonizacyjnych; mgr lic. Urszula Wasilewicz, pt. Uprawnienia władz państwowych dotyczące nominacji biskupów we Francji; ks. mgr lic. Grzegorz Delmanowicz, pt. Prawa i obowiązki biskupów ustępujących z urzędu według dyrektorium Kongregacji ds.Biskupów Il vescovo eremito; mgr lic. Patrycja Kwiecień, pt. Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanoniczego z 1983 r. i partykularnym prawie polskim; mgr lic. Aneta Piątkowska, pt. Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa; mgr lic. Magdalena Bartoszek, pt. Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji Dignitas connubii; ks. dr Wojciech Witkowski, pt. Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa; ks. dr Paweł Kaleta, pt. Alienacja a akty nadzwyczajnego zarządzania; mgr lic. Monika Grzyb, pt. Wiek jako czynnik specyfikujący pozycję religijną osoby fizycznej w Kościele katolickim i judaizmie; ks. dr Adam Kaczor, pt. Źródła współczesnej teologii prawa kanonicznego według Klausa Mörsdorfa i szkoły monachijskiej; mgr lic. Sylwia Maziarczyk, pt. Autonomia wiernych chrześcijan w stowarzyszeniach prywatnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.; mgr lic. Agnieszka Romanko, pt. Podstawy teologiczno-prawne mediacji w prawie kanonicznym; ks. dr Maciej Staszak, pt. Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące sakramentaliów; ks. mgr lic. Krzysztof Sipior, pt. Rodzice chrzestni w Kodeksach Jana Pawła II, mgr lic. Paweł Zając, Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej; mgr lic. Angelika Próchniak, pt. Podstawy prawne postulatu zakonnego; mgr lic. Katarzyna Suplewska, pt. Sposób życia osób konsekrowanych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.; mgr lic. Paweł Rogalski, pt. Kompetencje brata zakonnego w domu instytutu; ks. mgr lic. Dariusz Mikołajczyk, pt. Posługa władzy w instytutach Świeckich; ks. mg lic. Arkadiusz Saternus, pt. Zasada legalności w kontekście kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.; mgr lic. Anna Terpin, pt. Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.; ks. mg lic. Michał Grochowina, pt. Formacja duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.; mgr lic. Aneta Kociuba, pt. Prawny wymiar doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie; ks. mgr lic. Robert Kaszak, pt. Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej; mgr lic. Andrzej Kukulski, pt. Konsekwencje braku upoważnienia ordynariusza na zawarcie umowy pożyczki i kredytu przez zarządcę kościelnego.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2014, godz. 13:14 - Sławomir Graboń