Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2015

 

 

 

6 czerwca 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się IV ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL), prof. dr hab. Jan Gliński (Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie), ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (Prezes TN KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Podczas poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili kolejno: mgr lic. Patrycja Kukulska, pt. Obowiązek wizytacji kanonicznej w diecezji; mgr lic. Andrzej Kukulski, pt. Prawa biskupa emeryta; mgr lic. Sebastian Margiewicz, pt. Obowiązek biskupa diecezjalnego wizyty ad limina Apostolorum; dr Agnieszka Romanko, pt. Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733§2); dr Anna Słowikowska, pt. Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi; ks. mgr lic. Krzysztof Sipior, pt. Przyjęcie akatolików ochrzczonych do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim; ks. dr Robert Kaszak, pt. Komunia św. na sposób Wiatyku; ks. mgr Paweł Koleśnikowicz, pt. Realizacja zadań obrońcy węzła w procesie kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa na przykładzie wybranych spraw prowadzonych w Sądzie Biskupim w Rzeszowie; ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, pt. Wykluczenie dobra potomstwa na przykładzie orzecznictwa Sądu Biskupiego w Rzeszowie; mgr lic. Marcin Sokół, pt. Dowód z oświadczenia oskarżonego w kanonicznym procesie karno-sądowym; ks. dr Wojciech Witkowski, pt. Urzędy w sądownictwie kościelnym w czasie wakatu stolicy biskupiej; ks. mgr Damian Kwiatkowski, pt. Obowiązek przyjmowania sakramentów przez duchownych; ks. mgr lic. Paweł Lewandowski, pt. Ofiary mszalne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej; mgr lic. Maria Uryć, pt. Cenzura książek według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.; mgr lic. Urszula Wasilewicz, pt. Stowarzyszenia diecezjalne we Francji; ks. mgr Stanisław Błaszczuk, pt. Exclusio boni polis na podstawie wybranych wyroków Sądu Biskupiego w Zamościu w latach 2010-2012; Magdalena Tuszyńska, pt. Zasada równości stron w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa; ks. dr Paweł Kaleta, pt. Zadania nadzorcze ordynariusza w odniesieniu do dóbr doczesnych (kan. 1276); mgr lic. Magdalena Staworko, pt. Kolegialność w ujęciu Kodeksu Prawa kanonicznego z 1983 r. i tradycji cerkwi prawosławnej; mgr lic. Małgorzata Oroń, pt. Proces ad suspensionem declarandam. Poszczególnym sesjom konferencji przewodniczyli: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Sesja I), ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL (Sesja II A), o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL (Sesja III A), ks. bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL (Sesja IV A), ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Sesja V A), ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor (Sesja IV B), ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (Sesja V B), ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (Sesja II C), ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL (Sesja IV C).

 

 

10 czerwca 2015 r. – w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, zorganizowana przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego Radomiu, Katedrę Prawa Administracyjnego KUL, Katedrę Prawa i Nauki o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”. Podczas obrad konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, pt. Samorząd terytorialny: między wspólnotą samorządową a społeczeństwem obywatelskim; dr hab. Tomasz Barankiewicz, pt. Partycypacja społeczna - prawo i administracja jako „społeczne targowisko”; mgr Szymon Psonka, pt. Referendum lokalne  w przedmiocie  odwołania wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako przykład partycypacji społecznej w administracji publicznej; mgr Paweł Śwital, pt. Udział obywateli w posiedzeniach organów stanowiących samorządu terytorialnego; dr Anna Haładyj, pt. Funkcje udziału społeczeństwa w ochronie środowiska; Adrian Misiejko, pt. Wykorzystanie przez gminę narzędzi partycypacyjnych w realizacji zadania zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na przykładzie Lublina.

 

 

10 czerwca 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa pt. Studenci zagraniczni w lublinie: między integracją a wykluczeniem, zorganizowana przez Fundację Instytut na rzecz państwa prawa oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), dr hab. Artur Kuś, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL), dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin) oraz dr Tomasz Sieniow (Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów). Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje tematyczne w ramach których organizatorzy poruszali następujące pola problemowe, tj. Sesja I, pt. Integracja studentów zagranicznych w Lublinie (moderator dr Anna Kosińska), Sesja II, pt. Studenci z Ukrainy w Lublinie. Podczas konferencji referat pt. Działalność Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów w latach 2009-2015, wygłosił dr Tomasz Sieniow.

 

 

17 czerwca 2015 r. - w Collegium Iuridicum KUL odbyła się konferencja naukowa pt. Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej, zorganizowana przez Fundację Instytut na rzecz państwa prawa oraz Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), dr hab. Artur Kuś, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL) oraz dr Tomasz Sieniow (Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów). Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Anna Kosińska, pt. Polityka powrotowa a ochrona praw podstawowych migrantów – analiza problemu w świetle obecnych ruchów migracyjnych w UE oraz mgr Paweł Wojtasik, pt. Perspektywa finansowania polityki powrotowej w Polsce w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Konferencję zakończyło podsumowanie działań projektowych i prezentacja publikacji „Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej” dokonane przez dr Annę Kosińską.

 

 

23 czerwca 2015 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Reklamowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety przez sportowców podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Medycyna i sport, zorganizowanej w Warszawie przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:28 - Adam Jankowski