Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracjiczerwiec 2016

 

 

1-2 czerwca 2016 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego jako instrument walki z otyłością podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lubelskie Dni Promujące Zdrowie Nadwaga i otyłość. Trening zdrowia zorganizowanej przez Katedrę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

 

 

2-4 czerwca 2016 r. – w Sali Consulatus w Ratuszu Zamojskim odbył się 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, pt. Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać?, zorganizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego KUL oraz Fundację Rozwoju KUL. Uroczystego otwarcia Zjazdu oraz przywitania przybyłych Gości dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL). Swym zasięgiem tematycznym Zjazd objął trzy sesje zatytułowane odpowiednio: Sesja I - Aksjologia i metodologia zmiany Konstytucji, Sesja II - Władza wykonawcza - tradycja czy wymogi współczesności?; Sesja III - Przepisy „Europejskie” w Konstytucji - Polska w Unii czy Unia w Polsce?. Podczas Zjazdu referat, pt. Integracja europejska a suwerenność narodu i państwa - pytania o dalszy przebieg integracji, wygłosił dr hab. Marek Dobrowolski.

 

 

3 czerwca 2016 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) oraz ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Anna Kosińska, pt. Irregular Migrants and Asylum Seekers Access to Healthcare in V4 Countries. Polish Example Analysis; dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz, pt. Between the Competitiveness of EU Member States and the Safety of Pantients in Clinical Trials; dr Renata Pal, pt. Informatization in Polish Health Care System - An Easy Way to Effectiveness?; dr Katarzyna Mełgieś, pt. Public and Private Entities in Polish Health Care System - Synergy or Competition?. Patronat honorowy nad konferencją objął European Association of Health Law.

 

 

4 czerwca 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się V ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; prof. dr hab. Jan Gliński - Wiceprezes Oddziału PAN w Lublinie; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski - Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann - Prezes Towarzystwa Naukowego KUL, oraz ks. dr. hab. Piotr Stanisz - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. dr Wojciech Witkowski, pt. Prawno - procesowe ograniczenia w gromadzeniu dowodów w sprawach o nieważność małżeństwa; ks. mgr lic. Andrzej Kumor, pt. Podmiot sakramentu namaszczenia chorych;  dr Anna Słowikowska, pt. Fetus abortivus jako podmiot duchowych dóbr Kościoła; mgr Monika Grzyb, pt. Forma kanoniczna zawarcia małżeństwa strony katolickiej z osobą nieochrzczoną; mgr lic. Patrycja Kukulska, pt. Cel wizyty ad limina Apostolorum; mgr lic. Andrzej Kukulski, pt. Przyczyny rezygnacji z urzędu biskupa; ks. mgr Radosław Wnuk, pt. Prowizja kanoniczna na urząd proboszcza; mgr lic. Maria Uryć, pt. Biskup jako szafarz Słowa Bożego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; ks. dr Adama Kaczor, pt. Eklezjologiczne aspekty Kodeksu Jana Pawła II; ks. mgr lic. Arkadiusz Rogalski, pt. Urzeczywistnianie się Kościoła w małżeństwie i rodzinie na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku; dr Agnieszka Romanko, pt. Reforma Kurii Rzymskiej przez papieża Franciszka dotycząca spraw ekonomicznych; ks. mgr lic. Paweł Lewandowski, pt. Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych; ks. dr Paweł Kaleta, pt. Wytyczne Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania finansami w instytutach zakonnych; mgr Małgorzata Turek, pt. Prałatura personalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku; ks. mgr lic. Mariusz Sitko, pt. Kompetencje Papieskiej Rady Migrantów i Podróżujących; mgr lic. Magdalena Stawarko, pt. Kremacja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

 

8-10 czerwca 2016 r. – w Centrum Edukacyjno - Kongresowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim w ramach II Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej, zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejską Sieć Uniwersytetów, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski oraz Fundację Mercatus et Civis. Uroczystego otwarcia forum oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), prof. Ihor Kocan (Rektor  Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku), dr hab. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski), Jan Kowalczyk (Starosta Powiatu Tomaszowskiego) oraz Wojciech Żukowski (Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski). Forum swym zasięgiem tematycznym objęło sześć sesji zatytułowanych odpowiednio: Sesja I - Wystąpienie zaproszonych Gości, Sesja II - Wpływ reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich, Sesja III - Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej, Sesja IV - Odnawialne Źródła Energii jako wyzwanie dla sektora samorządu i gospodarki, Sesja V - sesja doktorancka, Sesja VI - Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu. Podczas Forum referaty wygłosili: dr Dominik Tyrawa, pt. Współpraca transgraniczna polskiej administracji samorządowej w świetle relacji prawa administracyjnego i międzynarodowego; mgr Paulina Jaszczuk, pt. Kilka uwag na temat Euroregionu Bug jako formy współpracy trans granicznej; mgr Krzysztof Pyter, pt. Kilka uwag na temat nadchodzących zmian w prawie dotyczącym OZE.

 

 

14–17 czerwca 2016 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. More Compassion in Compassionate Use of Medicinal Products – New European Approach Needed podczas 13th World Congress of the International Association of Bioethics Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics? zorganizowanej w Edynburgu (Szkocja) przez The International Association of Bioethics;

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:34 - Adam Jankowski