Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

czerwiec 2017 r.

 

 

 

 

2 czerwiec 2017 r. - podczas odbywającej się w Lublinie VIII Polsko – Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej pt. Efektywna ochrona sądowa – rzymskie korzenie i instytucje współczesne, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Universidad Jaume I de Castellon oraz Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria, referat wygłosiła m.in. dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Indignitas – rzymskie korzenie niegodności dziedziczenia , dr Edyta Gapska pt. Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure oraz dr Bożena Czech-Jezierska pt. Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego.

 

2 czerwiec 2017 r. – podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Międzynarodowego prawa Humanitarnego pt. Prawo Humanitarne Wobec Wyzwań XXI wieku, zorganizowanej w Gdańsku przez Uniwersytet Gdański referat pt. Dopuszczalne ograniczenia prawa człowieka do zdrowia w międzynarodowym prawie humanitarnym wygłosił dr Robert Tabaszewski.

 

2-4 czerwiec 2017 r. – w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski – wymiar publiczno – i prywatnoprawny, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji referat wygłosiła dr Małgorzata Ganczar pt. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji (Dyrektywa NIS).

 

3 czerwiec 2017 r.  – podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisje Prawniczą Polskiej akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowe KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL referat wygłosiły dr Anna Słowikowska pt. Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego oraz dr Agnieszka Romanko pt. Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego.

 

5-8 czerwiec 2017 r. - w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Defendants and detainees with psychiatric disturbances in the criminal process and in the prison system, zorganizowanej w Ponta Delegata (Azory) przez International Penal and Penitentiary Foundation dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL wygłosiła referat pt. Health care and human rights requirements as regards detainees with psychiatric disturbances (also in relation to the UN Convention on Disabled Persons, and the question if people with mental health problems can be detained at all).

 

7 czerwiec 2017 r. – podczas odbywającego się w Lublinie Forum spółdzielczego 2017 r. Prawo-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości referat wygłosili m.in. dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL pt. Prawo spółdzielcze, stan aktualny i perspektywy, dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL pt. Konstytucyjne uwarunkowania rozwoju spółdzielni oraz dr Marta Stepnowska pt. Zakres postępowania lustracyjnego w Spółdzielni.

 

9 czerwiec 2017 r. – podczas odbywającej się w KUL międzynarodowej konferencji naukowej pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL, referat pt. Zadania uniwersytetów katolickich według Jana Pawła II wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

 

9 czerwiec 2017 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL wygłosił w Chełmie referat pt. Dorobek naukowy prof. Andrzeja Wawryniuka w trakcie sympozjum pt. Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim” połączone z promocją książki pt. „Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim” autorstwa dr hab. Andrzeja Antoniego Wawryniuka.

 

10 czerwiec 2017 r. – podczas odbywającej się w Lublinie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy referat wygłosił dr Robert Tabaszewski pt. Freedom to communicate as a fundamental human right in the universal and regional protection systems.

 

12-14 czerwca 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zbiorowe prawo zatrudnienia zorganizowanej się w Gdańsku przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego referat pt. Kilka Uwag na temat pojęcia zbiorowe prawo zatrudnienia wygłosił dr hab. Paweł Nowik.

 

12-14 czerwiec 2017 r. – w trakcie odbywania się w Kiecach Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Ordery i odznaczenia jako odbicie konstytucyjnych zasad i  wartości. Uwagi de lege lata.

 

13 czerwiec 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wrzaszcza pt. Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym. Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, recenzenci:. dr hab. Izabella Gil, prof. UWr oraz prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS).

 

27 czerwiec 2017 r. – dr Agnieszka Romanko wygłosiła referat pt. Organy i procedura mediacyjna w prawie kanonicznym podczas Posiedzenia Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie.

 

27 czerwiec 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zmierz demokracji liberalnej referat wygłosił dr Robert Tabaszewski pt. Demokracja bezpośrednia a integracja europejska.

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:46 - Adam Jankowski