x

Doktorzy, doktorzy habilitowani oraz doktorzy honoris causa wypromowani przez kierowników/p.o. kierowników Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego[1]

 

1. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Jana Wiślickiego

1926

 1. Kiszkurno Antoni, ks., Prawa i obowiązki proboszczów w świetle synodów prowincjonalnych polskich XVI wieku.

1929

 1. Wyszyński Stefan, ks., Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.

 

2. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem Leona Halbana

 

1947

 1. Michalski Jan, ks., Wikariusz generalny. Studium historyczno-kanonistyczne.
 2. Pawelczak Władysław, ks., Wybór papieża według konstytucji Piusa XIIVacantis Apostolicae Sedisz dnia 8 grudnia 1945 r.

1949

 1. Szychowski Franciszek, ks., Ołtarz w świetle przepisów prawa kanonicznego.

 

3. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Jana Nowickiego

 

1959

 1. Zimałek Marian, ks., Nieprawidłowość z przestępstwa uzurpacji święceń i nieprzestrzegania kar kościelnych (kan. 985,7º). Studium historyczno-prawne.

1960

 1. Białobok Jan, ks., Instytucja rodziców chrzestnych w ustawodawstwie Kościoła zachodniego.
 2. Dworecki Roman, ks., Szafarz sakramentu bierzmowania w Kościele zachodnim.
 3. Kluz Mieczysław, ks., Obowiązek komunii wielkanocnej w Kościele zachodnim.

1961

 1. Cały Stanisław, ks., Kult relikwii świętych w ustawodawstwie Kościoła zachodniego. Studium historyczno-prawne.
 2. Marek Józef, ks., Czas udzielania święceń w ustawodawstwie Kościoła zachodniego.
 3. Myszkowski Kazimierz, ks., Przechowywanie Najświętszego Sakramentu w Kościele zachodnim.
 4. Waliczek Kazimierz, ks., Podmiot chrztu świętego.

1963

 1. Mikołajewski Benedykt, ks., Ślub w ustawodawstwie Kościoła zachodniego, studium historyczno-prawne.
 2. Mituś Józef, ks., Podmiot sakramentu namaszczenia w dyscyplinie Kościoła zachodniego.

1965

 1. Sawka Teodor, ks., Czas odprawiania mszy świętej w Kościele zachodnim. Studium historyczno-prawne.

 

4. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem Leszka Winowskiego

 

1953

 1. Grzywacz Jerzy, ks., Powstanie i rozwój prawa nominacji biskupów w Polsce.
 2. Sikorki Bogdan, ks., Kanoniczna przeszkoda pokrewieństwa naturalnego w rozwoju historycznym do IV Soboru Lateraneńskiego.

1954

 1. Latusek Paweł, ks., Udział świeckich w zarządzie majątkiem kościoła parafialnego w Polsce przedrozbiorowej.
 2. Jóźwiak Wacław, ks., Przeszkoda małżeńska występku.

1955

 1. Gajda Piotr, ks., Powtórne małżeństwo w prawie kanonicznym. Studium prawno-historyczne.

1956

 1. Ilcewicz Edmund, ks., Prawa i obowiązki metropolity gnieźnieńskiego w latach 1570-1795.

1960

 1. Domański Nikodem, ks., Kształcenie oraz poziom intelektualny duchowieństwa parafialnego w Polsce do Soboru Trydenckiego na tle ustaw synodalnych.
 2. Hejne Jerzy, ks., Ustawodawstwo Benedykta XIV odnoszące się do Kościoła w Polsce.
 3. Majcher Zdzisław, ks., Powstanie i organizacja kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego.
 4. Pieronek Tadeusz, ks., Organizacja prawna kapituły kolegiaty św. Anny w Krakowie.

1961

 1. Dudziak Jan, ks., Annaty papieskie w Polsce przedrozbiorowej.
 2. Trepka Adolf, ks., Organizacja i działalność Konsystorza foralnego w Radomsku w wieku XVIII.

1962

 1. Jabłoński Tadeusz, ks., Ustawy kościelne w Kodeksie Zamojskiego.
 2. Wajzner Zdzisław, ks., Organizacja i uprawnienia Kościoła w Królestwie Kongresowym 1815-1830.

1963

 1. Bajda Jerzy, ks., Prawowitość władztw pogańskich w nauce Pawła Włodkowica.
 2. Hemperek Piotr, ks., Sprawa zakonów w Polsce w wieku oświecenia.

Doktorzy L. Winowskiego, którzy się habilitowali

1969

 1. Dudziak Jan, ks., Dziesięcina papieska w Polsce średniowiecznej. Studium historyczno-prawne.
 2. Grzywacz Jerzy, ks., Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich.

1972

 1. Hemperek Piotr, ks., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego.

1975

 1. Pieronek Tadeusz, ks., Duplex sententia conformis w sprawach o nieważność małżeństwa w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne.

1980

 1. Bajda Jerzy, ks., Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej.

Tytuł profesora nadano

1978

 1. Hemperek Piotr, ks. (nauki prawne)

1987

 1. Pieronek Tadeusz, ks. (nauki prawne)

 

5. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Józefa Rybczyka

 

1952

 1. Górecki Stanisław, ks., Porwanie kobiety jako przeszkoda małżeńska w prawie kanonicznym.

1960

 1. Sztafrowski Edward, ks., Warunki budowy kościoła w prawie kanonicznym.
 2. Szulc Bronisław, ks., Szafarz dedykacji kościoła.

1964

 1. Bieńkowski Henryk, ks., Kościół nabożeństwa pogrzebowego w prawie kanonicznym.
 2. Kurpiewski Stanisław, ks., Wikariusz współpracownik w polskim prawie synodalnym.

1966

 1. Kujawski Tadeusz, ks., Podatek na rzecz seminarium duchownego w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne.
 2. Przekop Edmund, ks., Kapituła kolegiacka w Dobrym Mieście (powstanie, organizacja prawna oraz działalność do roku 1429). Studium historyczno-prawne.

1967

 1. Bista Stanisław, ks., Niższe seminaria duchowne diecezjalne w Kościele zachodnim do 1917 roku (studium historyczno-prawne).
 2. Zubert Bronisław OFM, Małżeńska przeszkoda wieku w prawodawstwie Kościoła zachodniego do Soboru Trydenckiego.

1968

 1. Farmus Cyprian, ks., Małżeńska przeszkoda duchowego pokrewieństwa w prawodawstwie Kościoła zachodniego.
 2. Krukowski Józef, ks., Wpływ bojaźni z szacunku na wartość umowy małżeńskiej. Studium historyczno-prawne.

1969

 1. Hedeszyński Stanisław, ks., Pochodzenie od rodziców akatolickich jako przeszkoda do święceń w prawodawstwie Kościoła zachodniego. Studium historyczno-prawne.

1971

 1. Podolecki Jerzy, ks., Szafarz sakramentu chrztu w prawodawstwie Kościoła zachodniego. Studium historyczno-prawne.

1972

 1. Górecki Edward, ks., Powstanie i rozwój małżeńskiej przeszkody uroczystej profesji zakonnej do Bonifacego VIII. Studium historyczno-prawne.
 2. Rybczyński Henryk, ks., Instytucja zasiedzenia i przedawnienia w rzymskim prawie rzeczowym i pierwsze próby jej dostosowania do potrzeb kościelnego prawa majątkowego do końca IX wieku (studium historyczno-prawne).

1978

 1. Rola Marian, ks., Problemy współistnienia zgody małżeńskiej i przeszkody zrywającej w prawie kanonicznym i nauce kanonistów.

1980

 1. Wawro Roman, ks., Władza biskupa w dziedzinie dyspensowania od powszechnych praw Kościoła w rozwoju historycznym od 1917 r. Studium historyczno-prawne.

Doktorzy ks. J. Rybczyka, którzy się habilitowali

1973

 1. Krukowski Józef, ks., Problem wpływu intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne.
 2. Przekop Edmund, ks., Problem legalności wyboru patriarchów wschodnich w I tysiącleciu Kościoła. Studium historyczno-prawne.
 3. Sztafrowski Edward, ks., Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II.

1981

 1. Zubert Bronisław OFM, Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małżeństwa w nauce prawa kanonicznego i jurysprudencji (1517-1917). Studium prawno-historyczne.

1990

 1. Górecki Edward, ks., Współudział katolików i niekatolików w Sakramencie Pokuty w prawodawstwie kodeksowym z 1917 i 1983 roku, a więc Communicatio in sacramento paenitentiae w kodeksach prawa kanonicznego z 1917 i 1983.

Tytuł profesora nadano

1979

 1. Krukowski Józef, ks. (nauki prawne)

1992

 1. Zubert Bronisław OFM (nauki prawne)

1998

 1. Górecki Edward, ks. (nauki teologiczne)

 

6. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Piotra Hemperka

 

1975

 1. Bakalarz Józef, ks., Parafia personalna dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła zachodniego.

1978

 1. Białczyk Andrzej, ks., Rozdział między Kościołem a państwem w świetle nauki Kościoła katolickiego.

1981

 1. Mielczarek Józef, ks., Komunia pod dwiema postaciami w ustawodawstwie Kościoła zachodniego (od XV wieku).
 2. Śliwkowski Tadeusz, ks., Diakonat stały w Kościele łacińskim w nauce Soboru Watykańskiego II. Studium kanoniczne.
 3. Wróblewski Michał, ks., Życie wspólne instytutów zakonnych według obowiązującego ustawodawstwa kościelnego.

1984

 1. Gręźlikowski Janusz, ks., Komunia św. wiernych obrządku łacińskiego w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej.

Doktorzy ks. P. Hemperka, którzy się habilitowali

2000

 1. Gręźlikowski Janusz, ks., Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego.

 

7. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Józefa Krukowskiego

 

1974

 1. Sawiński Kazimierz, ks., Rozwój dyscypliny kościelnej na odcinku małżeństw mieszanych od Kodeksu Prawa Kanonicznego do motu proprio Matrimonia mixta.

1977

 1. Paczóski Mieczysław, ks., Struktura rekursu administracyjnego do Drugiej Sekcji Sygnatury Apostolskiej.

1981

 1. Kokoszka Adam, ks., Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego.

1982

 1. Kołoczek Piotr, ks., Rekurs hierarchiczny do kongregacji Kurii Rzymskiej. Studium historyczno-prawne.
 2. Sztychmiler Juliusz Ryszard, ks., Problematyka celów małżeństwa w okresie od promulgacji KPK do zgłoszenia propozycji na Sobór Watykański II.

1983

 1. Przytuła Franciszek, ks., Zasada legalności a funkcjonowanie administracji kościelnej.

1984

 1. Gabryel Edward, ks., Podstawowe obowiązki i uprawnienia chrześcijan (teoria i formalizacja).
 2. Lempa Florian, ks., Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego.

1986

 1. Kościsz Henryk, ks., Stolica Apostolska i ONZ. Podstawy i formy współdziałania.

1988

 1. Stawny Stanisław, ks., Ochrona prawa Kościoła w listach pasterskich Prymasa i Episkopatu Polski w latach 1945-1981.

1989

 1. Korytkowski Jerzy, ks., Geneza i struktura prałatury personalnej według KPK z 1983 r.

1991

 1. Szubka Jan, ks., Przestępstwa i kary w statutach polskich synodów odprawionych w latach 1918/1983.

1993

 1. Plichta Stanisław, ks., Kompetencje ustawodawcze Konferencji Biskupów.

1994

 1. Bielec Czesław, ks., Amerykańska koncepcja rozdziału Kościoła od państwa i jej zastosowanie w szkolnictwie.

1996

 1. Warchałowski Krzysztof, ks., Sprawy szkolne w obowiązujących umowach konkordatowych.

1998

 1. Sitarz Mirosław, ks., Kolegium konsultorów w KPK 1983 r. i w partykularnym prawie polskim.
 2. Byś Jelena*, Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej (1990-1997).

2000

 1. Kosek Mirosław, ks., Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym.
 2. Orzeszyna Krzysztof, ks., Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego.
 3. Feduš Marián, ks., Władza administracyjna proboszcza według KPK 1983 i prawa partykularnego Diecezji Rożniawskiej.

2001

 1. Gołąb Jan, ks., Działalność ustawodawcza Ignacego Tokarczuka Arcybiskupa w diecezji przemyskiej (1965-1993).
 2. Marčin Jozef, ks., Udział katolików z niekatolikami w sakramentach pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych w KPK 1983 i w praktyce na Słowacji.
 3. Theisen Berthold, Wartości chrześcijańskie w porządku prawnym Republiki Federalnej Niemiec.

2002

 1. Bučko Peter, ks., Prawa i obowiązki proboszcza dotyczące zadania nauczania Kościoła według KPK 1983 i prawa partykularnego Archidiecezji Koszyckiej.

2003

 1. Sądej Józef, ks., Współdziałanie Kościoła i państwa w nauczaniu Prymasa i Episkopatu Polski (1945-1980).

2004

 1. Bogacki Paweł, Podmiotowość publicznoprawna Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.
 2. Hrdina Antonín Ignác, ks., Wolność religijna w prawie Republiki Czeskiej.
 3. Lipian Ryszard, ks., Legaci papiescy do państw i organizacji międzynarodowych.
 4. Sobczyk Paweł*, Zasady relacji państwo-Kościół w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w postulatach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących Konstytucji RP.
 5. Łukawski Grzegorz OP, Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II.
 6. Magut Stefan, ks., Formacja kandydatów do kapłaństwa według KPK i prawa partykularnego na Słowacji.
 7. Makarska Małgorzata, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku.
 8. Rakoczy Tomasz, ks., Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Konkordatach posoborowych.
 9. Vitkovský Michał, ks., Prawa i obowiązki proboszcza dotyczące zadań uświęcania według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa partykularnego na Słowacji.

2005

 1. Zadrożny Tomasz, ks., Sytuacja ekonomiczna Kościoła katolickiego we Włoszech według konkordatu z 1984 roku.

2006

 1. Wiśniewski Piotr, Gwarancje posługiwania się przez Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe radiofonią i telewizją w prawie III Rzeczypospolitej.
 2. Trzeciak Bogusław* SJ, Klauzule odsyłające w obowiązujących konkordatach z Hiszpanią i z Polską.
 3. Makowski Marek*, ks., Nominacje biskupów według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i konkordatów obowiązujących.

2007

 1. Czuryk-Kulasza Małgorzata, Podstawy działalności charytatywnej Kościoła w prawie kanonicznym i w prawie polskim.
 2. Kacprzyk Wiesław, ks., Prawo do intymności w prawie kanonicznym a prawo do prywatności w prawie polskim. Studium prawno-porównawcze.

2008

 1. Dziub Krzysztof, ks., Urząd wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

2010

 1. Stadniczeńko-Sinica Justyna, Kompetencje komunikacyjne w zawodach prawniczych.

2012

 1. Poniatowski Michał, Zasada poszanowania wzajemnej niezależności i autonomii Kościoła i państwa w prawie kanonicznym i jej recepcja w konkordatach i konstytucjach współczesnych państw.

2013

 1. Keiler Joachim, Konstytucyjne podstawy prawa wyznaniowego w Niemieckiej Republice Federalnej.
 2. Szerszeń Krzysztof*, Zasada poszanowania wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym w kościelnym prawie publicznym, w prawie konstytucyjnym RP i w prawie traktatowym Unii Europejskiej. Studium prawno-porównawcze.

Doktorzy ks. J. Krukowskiego, którzy się habilitowali

1992

 1. Lempa Florian, ks., Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego.

1994

 1. Sztychmiler Juliusz Ryszard, ks., Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w KPK z roku 1983.

2004

 1. Warchałowski Krzysztof, ks., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

2008

 1. Orzeszyna Krzysztof, ks., Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze.

2009

 1. Sitarz Mirosław, ks., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

2010

 1. Rakoczy Tomasz, ks., Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

2014

 1. Czuryk Małgorzata, Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Sobczyk Paweł, Konstytucyjna zasada konsensualnego określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim.

2015

 1. Marčin Jozef, ks., Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowackiej.

2017

 1. Kosek Mirosław, ks., Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego.

Tytuł profesora nadano

1999

 1. Sztychmiler Juliusz Ryszard, ks. (nauki prawne)

2016

 1. Lempa Florian, ks. (nauki prawne)

Doktorzy honoris causa, których promotorem był ks. J. Krukowski

2000

 1. Rüthers Bernd, doktor honoris causa

2001

 1. Kowalczyk Józef abp, doktor honoris causa

2009

 1. Tarcisio Bertone kardynał, doktor honoris causa

2011

 1. Suchocka Hanna, doktor honoris causa

2014

 1. Coccopalmerio Francesco kardynał, doktor honoris causa

 

8. Wykaz prac naukowych pisanych pod kierunkiem ks. Mirosława Sitarza

 

2013

 1. Dosz Ireneusz, ks., Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w archidiecezji poznańskiej (1946-1956).

2014

 1. Kawa Stanisław, ks., Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie.
 2. Wierzbicki Piotr, ks., Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

2015

 1. Pankiewicz Ryszard, Prawo patronatu w Polsce. Studium historyczno–prawne.
 2. Romanko Agnieszka, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim.
 3. Grochowina Michał, ks., Utrata przynależności do stanu duchownego w prawie Kościoła łacińskiego.
 4. Delmanowicz Grzegorz, ks., Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II i norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku dotyczących środków społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym.

2016

 1. Wasilewicz Urszula, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją.
 2. Zając Paweł, Status ordynariatów personalnych dla anglikanów w prawie Kościoła łacińskiego.
 3. Grzegorzewicz Piotr, ks., Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991-1999).

2017

 1. Maziarczuk Sylwia, Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dzieci według prawa kanonicznego.

2019

 1. Jagiełło Zygmunt, ks., Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym.
 2. Lewandowski Paweł, ks., Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego.

 3. Kohútek Miloš, ks., Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne.

 

Sakrę biskupią przyjęli

1946

 1. Wyszyński Stefan, ks.

1962

 1. Latusek Paweł, ks.

1964

 1. Sikorki Bogdan, ks.

1968

 1. Nowicki Jan, ks.

1969

 1. Ilcewicz Edmund, ks.

1973

 1. Marek Józef, ks.

1975

 1. Michalski Jan, ks.

1982

 1. Hemperek Piotr, ks.

1987

 1. Zimałek Marian, ks.

1992

 1. Pieronek Tadeusz, ks.

Zestawiła

Magdalena Sawa


[1] Zestawiono na podstawie: L. Fiejdasz, M. Pawelec, Doktoraty 1926-2010, w: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL: ludzie – nauka – struktura, red. L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 167-202; A. Petrani, Wydział Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego działalność dydaktyczno-naukowa w ciągu ubiegłego pięćdziesięciolecia, RTK 15 (1968), z. 5, s. 56-58; J. Dudziak, Profesor Leszek Winowski, RTK 28 (1981), z. 5, s. 16-17; J. Wroceński, Ks. prof. Edward Sztafrowski (1929-1992), „Prawo Kanoniczne” 39 (1996), nr 1-2, s. 207-208; W. Wenz, Odkrywać i służyć zbawczej prawdzie – sylwetka wrocławskiego teologa i kanonisty ks. prof. dr. hab. Edwarda Góreckiego, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin, red. W. Wenz, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2002, s. 34; Wykaz prac dyplomowych pisanych pod kierunkiem ks. prof. Józefa Krukowskiego, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 66-71; Dane ze strony Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, https://www.kul.pl/habilitacje-1955-2019,art_25774.html [dostęp: 2.02.2015]; Dane ze strony Nauka Polska, ludzie nauki, http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=88696&lang=pl [dostęp: 2.02.2015]; Dane ze strony Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Dorobek naukowy ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, https://www.kul.pl/dorobek-naukowy-ks-dra-hab-miroslawa-sitarza-prof-kul,art_14199.html [dostęp: 23.08.2017]; Dane ze strony archiwalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ks. Biskup Tadeusz Pieronek, http://old.up.krakow.pl/main/index.html%3Fpage=dhc_bp_T_Pieronek.html [dostęp: 23.02.2018]; Zmarł ks. prof. Jerzy Bajda, http://warszawa.gosc.pl/doc/1388062.Zmarl-ks-prof-Jerzy-Bajda [dostęp: 26.02.2018]; Dane ze strony KUL, Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), https://www.kul.pl/sluga-bozy-stefan-kardynal-wyszynski-1901-1981,art_9133.html [dostęp: 24.02.2018]; Dane ze strony internetowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Poczet Rektorów KUL, Bp Piotr Hemperek (1931-1992), https://www.kul.pl/bp-piotr-hemperek-1931-1992,art_9088.html [dostęp: 24.02.2018]; Dane ze strony Nauka Polska, http://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=btzdvq [dostęp: 24.02.2018]; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, wyd. II poprawione i uzupełnione, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, kol. 141-142, 157, 241, 283, 290-291, 311-312, 343, 402-403, 500, 516.

 

* Prace doktorskie oznaczone gwiazdką zostały obronione w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019, godz. 10:56 - Magdalena Sawa