DOROBEK ORGANIZACYJNY
KS. DRA PAWŁA LEWANDOWSKIEGO

 

I. PEŁNIONE FUNKCJE W STRUKTURACH KOŚCIELNYCH

 • sędzia diecezjalny (2017-)
 • członek Komisji ds. Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej (2018-)
 • konsultor Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej (2018-2020); członek Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej (2020-)
 • członek Komisji Weryfikacyjnej ds. finansowych w Diecezji Tarnowskiej (2019-2021)
 • promotor sprawiedliwości: Tarnoviensis, Beatificationis et Canonizationis super vita, virtutibus, fama sanctitatis Servae Dei Stephaniae Łącka, christifidelis laicae (2021-)

 

II. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (2015-)
 • członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2015-)
 • członek Canadian Canon Law Society (2018-)
 • członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (2020-)
 • członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (2022-)

 

III. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Członkostwo w Komitecie Redakcyjnym:

 • członek Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Kościół i Prawo” (2015-)
 • członek Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (2019-); sekretarz półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (2022-)
 • członek Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (2019-2022) 
 • członek Komitetu Redakcyjnego rocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (2020-)

 

Sporządzanie recenzji do następujących czasopism naukowych:

 • „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
 • „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”
 • „Kościół i Prawo”
 • „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”
 • „The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”

 

Szkolenia związane z działalnością czasopism naukowych:

 1. EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych, Thomson Reuters, 18 lutego 2016 r.
 2. EndNote online II – wykorzystanie w pisaniu publikacji naukowych, Thomson Reuters, 19 lutego 2016 r.
 3. Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports na platformie InCites, Thomson Reuters, 25 lutego 2016 r.
 4. Tworzenie profilu Researcher ID i integracja z Web of Science, Clarivate Analytics, 21 listopada 2016 r.
 5. Ja, moi koledzy i nasza instytucja w bazie Scopus, Elsevier, 24 listopada 2016 r.
 6. Scopus jako pomocnik w pisaniu wniosków o granty, Elsevier, 6 grudnia 2016 r.
 7. Jak mądrze i dobrze wybrać czasopismo?, Elsevier, 15 grudnia 2016 r.
 8. Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku, Elsevier, 27 lutego 2017 r.
 9. Zgłaszanie poprawek do bazy Scopus, Elsevier, 24 kwietnia 2017 r.
 10. InCites Benchmarking & Analytics dla badaczy, Clarivate Analytics, 28 października 2019 r.
 11. InCites Benchmarking & Analytics – dostępne wskaźniki i ich wykorzystanie, Clarivate Analytics, 30 października 2019 r.
 12. Co nowego w InCites Benchmarking & Analytics?, Clarivate Analytics, 30 października 2019 r.
 13. InCites Benchmarking & Analytics dla wydawców, Clarivate Analytics, 31 października 2019 r.
 14. Znajdź swój profil autora Author Record – teraz w Web of Science, Clarivate Analytics, 31 października 2019 r.
 15. Odkryj więcej dzięki inteligentnym miernikom do rzetelnej analizy, Clarivate, 24 lutego 2020 r.
 16. Twórz bibliografie i cytuj swoje odkrycia we właściwy (i łatwy) sposób, Clarivate, 27 lutego 2020 r.
 17. How to Get Published in Academic Journals, Webinar of John Wiley & Sons, 27 października 2020 r.
 18. Poznaj i porównaj najbardziej wpływowych badawczy w swoich dyscyplinach, Clarivate, 30 listopada 2021 r.

 

Szkolenia związane z działalnością naukową:

 1. Publikacje naukowe w ewaluacji jakości działalności naukowej, Centrum Kształcenia IDEA, Warszawa, 15 stycznia 2020 r.
 2. Promocja dorobku naukowego, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 21 stycznia 2020 r.
 3. System komercjalizacji wyników naukowych na uczelniach i w instytutach, Centrum Kształcenia IDEA (on-line), Warszawa, 17 listopada 2020 r.
 4. Czasopisma naukowe oraz narzędzia pracy badacza, Centrum Kształcenia IDEA (on-line), 25 listopada 2020 r.
 5. Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań w ramach projektu pn. Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nr POWR.03.05.00-00-z043/18, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-21 września 2021 r.
 6. Sprawozdawczość projektów naukowych w Systemie POL-on 2.0 na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, Centrum Kształcenia IDEA (on-line), 1 października 2021 r.
 7. Wykorzystanie platformy Moodle jako narzędzia wspierającego dydaktykę w ramach projektu pn. Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 22-23 listopada 2021 r.
 8. Metodyka dydaktyki pracy zdalnej w ramach projektu pn. Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 7 lutego - 4 kwietnia 2022 r.
 9. Konferencja pt. Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową, Warszawa, 18 października 2022 r.
 10. Podstawy tutoringu w ramach projektu pn. Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 18-20 kwietnia 2023 r.

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UCZELNI

 1. Udział w akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tarnów, 30 listopada 2014 r.
 2. Udział w akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, Chorzelów, 5 marca 2017 r.
 3. Udział w akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, Radgoszcz, 15 kwietnia 2018 r.
 4. Udział w akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, Gruszów Wielki, 19 maja 2019 r.
 5. Sekretarz Uniwersyteckiej Komisji Wydawniczej (2021-2022)
 6. Protokolant publicznej obrony rozprawy doktorskiej Fakultatywne organy kolegialne w Kościele partykularnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa metropolii warmińskiej ks. mgra lic. Sebastiana Margiewicza, Lublin, 28 czerwca 2021 r.
 7. Opiekun studentów I roku na kierunku prawo kanoniczne studia stacjonarne jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022
 8. Członek trzeciej grupy roboczej ds. HR Excellence in Research (2022-)
 9. Członek Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej KUL - Podkomisja: Nauki prawne i prawo kanoniczne (2022/2023)
 10. Protokolant publicznej obrony rozprawy doktorskiej Geneza, struktura i kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ks. dra Krzysztofa Białowąsa, Lublin, 26 września 2022 r.
 11. Członek Uniwersyteckiej Komisji Wydawniczej (2022-2023)
 12. Opiekun studentów II roku na kierunku prawo kanoniczne studia stacjonarne jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023

 

V. WYGŁOSZONE REFERATY PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH
I KRAJOWYCH KONFERENCJI ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 1. Ofiary mszalne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 2. Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 3. Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 4. Pięć lat internowania. Biskup lubelski Marian Leon Fulman na plebanii kościoła kolegiackiego pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1940-1945), Biesiadki, 23 marca 2018 r.
 5. Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 maja 2018 r.
 6. Polska szkoła za granicą drogą do realizacji prawa rodziców do otrzymania od państwa pomocy potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci (kan. 793 § 2 KPK/83), Rozpoczęcie działalności polskiej Szkoły prowadzonej przez Asociación Cultural Polaca Juan Pablo II, C/ Vincente Yánez Pinzón nº 33, 21810 Palos de la Frontera (Hiszpania), Palos de la Frontera, 29 września 2018 r.
 7. Utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Obrady Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Tarnów, 21 maja 2019 r.
 8. Podatek na potrzeby diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2019 r.
 9. The Special Fund for the Support of the Clergy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Młody Naukowiec Część VI – Nauki interdyscyplinarne (on-line, nr w rejestrze 768/KNPR/19), Kraków, 14-15 czerwca 2019 r.
 10. Obowiązek rodziców formowania dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego (kan. 774 § 2 KPK/83), Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 polskiej Szkoły prowadzonej przez Asociación Cultural Polaca Juan Pablo II, C/ Vincente Yánez Pinzón nº 33, 21810 Palos de la Frontera (Hiszpania), Palos de la Frontera, 15 czerwca 2019 r.
 11. Inkardynacja jako podstawa prawa duchownych do godziwego utrzymania, National Scientific e-Conference “e-Factory of Science” 2nd Edition, Łódź (on-line), 16 listopada 2019 r.
 12. Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Lublin, 1 lutego 2020 r.
 13. [z: Agnieszka Romanko], Prezentacja: Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, red. A. Romanko, P. Lewandowski, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 576, ISBN 978-83-948764-9-4, ISBN 978-83-8061-765-0, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Lublin, 1 lutego 2020 r.
 14. Utrzymanie osób duchownych w polskim prawie partykularnym, Zebranie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 11 marca 2020 r.
 15. Ofiary iura stolae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskiego ustawodawstwa partykularnego, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 września 2020 r.
 16. Ochrona i obrona prawa do godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 5 czerwca 2021 r.
 17. Utrzymanie duchownych według polskiego ustawodawstwa partykularnego, Słowacko-Polska Internetowa Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21 pt. International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava-Lublin, 24 sierpnia 2021 r.
 18. La educación católica (Can. 793-821), Zebranie Asociación Cultural Polaca Juan Pablo II, C/ Vincente Yánez Pinzón nº 33, 21810 Palos de la Frontera (Hiszpania), Palos de la Frontera, 7 października 2021 r.

 19. Decent Remuneration of Church Organists According to Polish Particular Legislation, International Online Conference Human Resources in the Catholic Church and Their Funding organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava, 10 listopada 2021 r.
 20. Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, Rhodes and Malta. History - Mission - Reform, International Scientific Congress Dies Iuris Tyrnavienses 2022: Reforms in law, justice and public administration organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava (on-line), 29 września 2022 r.
 21. Financial aspects of the activities of churches and other religious organizations, International Scientific Colloquium: Theoretical and practical aspects of financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava (on-line), 18 października 2022 r.
 22. The Clergy's Right to Holidays, National Scientific e-Conference “e-Factory of Science” 8th Edition, Łódź (on-line), 19 listopada 2022 r.
 23. The position of women in the social teaching of John Paul II, On-line International Scientific Conference Women in the Church and religious societies, Trnava (on-line), 8 marca 2023 r.
 24. Warunki dobrej komunikacji według papieża Franciszka na podstawie orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym” pt. Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Józefów, 4 kwietnia 2023 r.

 25. Stefan Kardynał Wyszyński jako krzewiciel dążeń wolnościowych Polaków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wolność wiele ma twarzy i imion, Stalowa Wola, 18 kwietnia 2023 r.
 26. The Holy See towards international organizations, Online International Scientific Conference pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21: International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing of the Catholic Church, Trnava (on-line), 5 maja 2023 r.

 27. Aktualne obszary badawcze w dyscyplinie prawo kanoniczne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Trendy w badaniach naukowych XXI wieku, Stalowa Wola (on-line), 9 maja 2023 r.
 28. Wizytacje kanoniczne przeprowadzone przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, XVII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Lublin, 22 maja 2023 r.
 29. Wychowanie młodego pokolenia według Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Drogi pedagogizacji współczesnego młodego pokolenia, Stalowa Wola, 23 maja 2023 r.

 

VI. UCZESTNICTWO W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI

ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 1. Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL J.Em. Francesco Kard. Coccopalmerio, Przewodniczącemu Papieskiej Rady Tekstów Prawnych, Lublin, 8 grudnia 2014 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 4. Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r.
 5. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL… Kandydat na ołtarze, Lublin, 10 grudnia 2016 r.
 7. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, Lublin, 18 października 2017 r.
 9. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 maja 2018 r.
 10. Uroczystość Odnowienia Doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.
 11. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, IV Sesja pt. Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 r.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko w prawie kanonicznym i polskim, Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 13. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2019 r.
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Lublin, 18 stycznia 2020 r.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Lublin, 1 lutego 2020 r.
 16. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 września 2020 r.
 17. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” pt. Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego, Sesja pt. Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin, 15 października 2020 r.
 18. Konferencja Naukowa pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Rektora KUL ks. Mirosława Kalinowskiego pt. Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację, Lublin, 30 stycznia 2021 r.
 19. Konferencja Naukowa pt. Posłannictwo Kościoła względem Narodu połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin, 14 kwietnia 2021 r.
 20. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 5 czerwca 2021 r.
 21. Konferencja Naukowa pt. Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae pod honorowym patronatem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Lublin, 15 czerwca 2021 r.
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego, Sandomierz, 8-10 września 2021 r.
 23. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Lublin, 17-18 września 2021 r.
 24. Konferencja Naukowa pt. Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 29 stycznia 2022 r.
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wartości chrześcijańskie w świecie cyfrowym pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 11 kwietnia 2022 r.
 26. Konferencja Naukowa z cyklu Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z KUL pod patronatem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. Chrzest fundamentem świętości, Lublin, 5 maja 2022 r.
 27. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Lublin, 19-20 maja 2022 r.
 28. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2022 r.
 29. International Scientific Congress Dies Iuris Tyrnavienses 2022 Reforms in law, justice and public administration organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava, 29-30 września 2022 r.
 30. Konferencja Naukowa z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci i 130. rocznicy urodzin bł. kmdr. por. Władysława Miegonia, męczennika, absolwenta Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 15 października 2022 r.
 31. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym” pt. Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Józefów, 4 kwietnia 2023 r.
 32. Online International Scientific Conference pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21: International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing of the Catholic Church, Trnava (on-line), 5 maja 2023 r.
 33. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2023 r.

 

VII. UCZESTNICTWO W KOMITETACH NAUKOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI

ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 1. Online International Scientific Conference pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21: International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing of the Catholic Church, Trnava (on-line), 5 maja 2023 r.

 

VIII. PRZEWODNICZENIE SESJOM PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH

I KRAJOWYCH KONFERENCJI ORAZ INNYCH WYDARZEŃ NAUKOWYCH

 1. Sesja pt. Reforms in canon and confessional law, International Scientific Congress Dies Iuris Tyrnavienses 2022: Reforms in law, justice and public administration organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava (on-line), 29 września 2022 r.
 2. Sesja trzecia, Online International Scientific Conference pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21: International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing of the Catholic Church, Trnava (on-line), 5 maja 2023 r.
 3. Sesja IV B, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2023 r.

 

IX. UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH ORAZ INNYCH WYDARZENIACH NAUKOWYCH

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, Lublin, 23 października 2013 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 r.
 3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 r.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Łomża, 7-9.09.2015 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Auctoritas in iudicium połączona z uroczystym odnowieniem doktoratów o. dr. Gabriela Bartoszewskiego i ks. prof. Wojciecha Góralskiego, Lublin, 21 października 2015 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Mitis Iudex Dominus Iesus, Lublin, 5 listopada 2015 r.
 7. VII Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii, Gródek nad Dunajcem, 8-9 czerwca 2015 r.
 8. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim oraz Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Włocławek, 5-7 września 2016 r.
 9. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina, Lublin, 15-17 września 2016 r.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL… Kandydat na ołtarze, Lublin, 10 grudnia 2016 r.
 12. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 r.
 13. VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia, Gródek nad Dunajcem, 12-13 czerwca 2017 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, Lublin, 18 października 2017 r.
 15. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 maja 2018 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja, Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.
 17. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, IV Sesja pt. Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 r.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko w prawie kanonicznym i polskim, Lublin, 12 stycznia 2019 r.
 19. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2019 r.
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Młody Naukowiec Część VI – Nauki interdyscyplinarne (on-line, nr w rejestrze 768/KNPR/19), Kraków, 14-15 czerwca 2019 r.
 21. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Częstochowa, 8-10 września 2019 r.
 22. National Scientific e-Conference “e-Factory of Science” 2-nd Edition, Łódź (on-line), 16 listopada 2019 r.
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Lublin, 18 stycznia 2020 r.
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Lublin, 1 lutego 2020 r.
 25. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 26 września 2020 r.
 26. IV Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” pt. Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego, Sesja pt. Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin, 15 października 2020 r.
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach Programu Ministra MNiSW „DIALOG” pt. Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020. Wyzwania i perspektywy, Kraków, 18-19 listopada 2020 r.
 28. Konferencja Naukowa pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Rektora KUL ks. Mirosława Kalinowskiego pt. Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację, Lublin, 30 stycznia 2021 r.
 29. Konferencja Naukowa pt. Posłannictwo Kościoła względem Narodu połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin, 14 kwietnia 2021 r.
 30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Misja rodziny we współczesnym świecie. 40-lecie adhortacji Familiaris Consortio, Tarnów, 15 maja 2021 r.
 31. I Ogólnopolska Konferencja Redaktorów Naczelnych i Sekretarzy Redakcji Czasopism Prawniczych pt. Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej, Warszawa, 24 maja 2021 r.

 32. Konferencja Naukowa online pt. Przesłanie encyklik: Rerum Novarum, Laborem exercens, Centesimus annus i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy, Kraków, 26 maja 2021 r.
 33. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 5 czerwca 2021 r.
 34. Konferencja Naukowa pt. Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae pod honorowym patronatem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Lublin, 15 czerwca 2021 r.
 35. Słowacko-Polska Internetowa Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21 pt. International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava-Lublin, 24 sierpnia 2021 r.
 36. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego, Sandomierz, 8-10 września 2021 r.
 37. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Lublin, 17-18 września 2021 r.
 38. Konferencja pt. Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian z inicjatywy Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, Warszawa, 3 listopada 2021 r.
 39. International Online Conference Human Resources in the Catholic Church and Their Funding organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava, 10 listopada 2021 r.
 40. Sympozjum naukowe pt. Przełożony podwładny. Odpowiedzialność prawna w Kościele, Kraków (on-line), 18 listopada 2021 r.
 41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu pt. Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych nr DNK/SP/464393/2020, Warszawa (on-line), 6 grudnia 2021 r.
 42. Konferencja Naukowa pt. Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 29 stycznia 2022 r.
 43. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wartości chrześcijańskie w świecie cyfrowym pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 11 kwietnia 2022 r.
 44. Konferencja Naukowa z cyklu Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z KUL pod patronatem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt. Chrzest fundamentem świętości, Lublin, 5 maja 2022 r.
 45. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Lublin, 19-20 maja 2022 r.
 46. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2022 r.
 47. Konferencja Naukowa pt. Filantropia czy sprawiedliwy podział, Lublin, 9 czerwca 2022 r.
 48. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, Kraków, 5-7 września 2022 r.
 49. International Scientific Congress Dies Iuris Tyrnavienses 2022: Reforms in law, justice and public administration organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava (on-line), 29-30 września 2022 r.
 50. Konferencja Naukowa z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci i 130. rocznicy urodzin bł. kmdr. por. Władysława Miegonia, męczennika, absolwenta Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 15 października 2022 r.
 51. International Scientific Colloquium: Theoretical and practical aspects of financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church, Trnava (on-line), 18 października 2022 r.
 52. National Scientific e-Conference “e-Factory of Science” 8th Edition, Łódź (on-line), 19 listopada 2022 r.
 53. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Unia Europejska i wybrane państwa członkowskie wobec konfliktu na Ukrainie, Lublin, 25 listopada 2022 r.
 54. Konferencja naukowa pt. Rodzina wobec wyzwań współczesności. Perspektywa prawna, polityczna, społeczno-kulturowa, Lublin, 21 grudnia 2022 r.
 55. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego połączone z wręczeniem Medalu Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”, Lublin, 14 stycznia 2023 r.
 56. On-line International Scientific Conference Women in the Church and religious societies, Trnava (on-line), 8 marca 2023 r.
 57. Konferencja pt. Ratowanie skazanych na nieistnienie. Pomoc udzielana Żydom przez księży i siostry zakonne w czasie Holokaustu na okupowanych ziemiach polskich połączona z prezentacją monografii Ryszarda Tyndorfa pt. Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy. The Testimony of Survivors and Rescuers, Lublin, 23 marca 2023 r.
 58. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym” pt. Różne wymiary współczesnych kryzysów wyzwaniem dla społeczeństwa cyfrowego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Józefów, 4 kwietnia 2023 r.
 59. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wolność wiele ma twarzy i imion, Stalowa Wola, 18 kwietnia 2023 r.
 60. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin, 18 kwietnia 2023 r.
 61. Online International Scientific Conference pt. Ideologies and State-Church Relations Legal Framework zorganizowana w ramach projektu VEGA 1/0170/21: International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing of the Catholic Church, Trnava (on-line), 5 maja 2023 r.
 62. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Trendy w badaniach naukowych XXI wieku, Stalowa Wola (on-line), 9 maja 2023 r.
 63. XVII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Lublin, 22 maja 2023 r.
 64. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Drogi pedagogizacji współczesnego młodego pokolenia, Stalowa Wola, 23 maja 2023 r.
 65. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2023 r.
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2023, godz. 19:52 - Paweł Lewandowski