Dr Agnieszka Romanko

 

Agnieszka Romanko

 https://orcid.org/0000-0001-9206-747X

 

     → Dorobek naukowy

     → Dorobek organizacyjny

     → Dorobek dydaktyczny

     → Nagrody i wyróżnienia

 

 

Życiorys naukowy

Urodziła się 20 kwietnia 1987 r. w Przeworsku. W latach 2003-2006 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (profil lingwistyczny).

 

W 2006 r. podjęła studia z Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dnia 19 kwietnia 2011 r. uzyskała tytuł magistra z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem, na podstawie pracy magisterskiej pt. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Jednocześnie, w latach 2007-2011 odbyła studia na kierunku Prawo na WPPKiA KUL. Pracę magisterską pt. Symbole religijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, obroniła 15 czerwca 2011 r.

 

Uczestniczyła w wymianie międzynarodowej Erasmus w Univerzita Komenského v Bratislave (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), gdzie studiowała prawo w języku angielskim oraz ukończyła kurs języka słowackiego (01.02.-15.06.2010).

 

W latach 2009-2011 odbyła kurs dokształcający w zakresie Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego na WPPKiA KUL (Projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Chicago-Kent College of Law).

 

W 2013 r. ukończyła 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na WPPKiA KUL. Posiada certyfikaty: mediatora rodzinnego, mediatora gospodarczego, mediatora w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu, wystawione przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.

 

W latach 2014-2016 odbyła aplikację radcowską.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

 

W latach 2011-2015 odbyła stacjonarne studia doktoranckie. Dnia 22 czerwca 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL (recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 23 czerwca 2015 r. nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność procedura administracyjna.

 

Od 1 października 2015 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Od dnia 1 października 2018 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2020, godz. 12:09 - Agnieszka Romanko