Dr Agnieszka Romanko

 

Agnieszka RomankoUrodziła się 20 kwietnia 1987 r. w Przeworsku. W latach 2003-2006 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie (profil lingwistyczny). W 2006 r. podjęła studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dnia 19 kwietnia 2011 r. uzyskała tytuł magistra z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem, na podstawie pracy magisterskiej pt. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL. Jednocześnie, w latach 2007-2011 odbyła studia na kierunku Prawo na WPPKiA KUL. Pracę magisterską pt. Symbole religijne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, obroniła 15 czerwca 2011 r.

Uczestniczyła w wymianie międzynarodowej Erasmus w Univerzita Komenského v Bratislave (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), gdzie studiowała prawo w języku angielskim oraz ukończyła kurs języka słowackiego (01.02.-15.06.2010). W latach 2009-2011 odbyła kurs dokształcający w zakresie Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego na WPPKiA KUL (Projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Chicago-Kent College of Law).

W 2013 r. ukończyła 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na WPPKiA KUL. Posiada certyfikaty: mediatora rodzinnego, mediatora gospodarczego, mediatora w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu, wystawione przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.

W latach 2014-2016 odbyła aplikację radcowską. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

W latach 2011-2015 odbyła stacjonarne studia doktoranckie. Dnia 22 czerwca 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL (recenzenci: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 23 czerwca 2015 r. nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność procedura administracyjna.

Od 1 października 2015 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Od dnia 1 października 2018 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

 

I. WYKAZ PUBLIKACJI

 

Monografia

 

 

A. Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 322, ISBN 978-83-7306-726-4.

 
 

Redakcja monografii

 

Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 869, ISBN 978-83-7702-472-0.

 

 

 
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9.
 
The Enrollment to the Catholic Church, red. Stanisław Kawa, Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 170, ISBN 978-88-209-9993-3.
 

Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5. 

 
Церковно-державні відносини в Україні, red. Stanisław Kawa, Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Anna Słowikowska, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, ss. 212, ISBN 978-617-7510-32-0.

 

 

Artykuły 

 1. Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 85-103, ISSN 0208-7928.
 2. Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 207-226, ISSN 0208-7928.
 3. Godność osoby ludzkiej w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i jej znaczenie w procesie mediacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Materiały z Konferencji Doktorantów zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 12 czerwca 2013 roku, red. Marek Saj, Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2013, s. 63-74, ISBN 978-83-64028-10-6.
 4. Kompetencje Papieskiej Rady Tekstów Prawnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 23 (2013), nr 1, s. 93-109, ISSN 1507-7896.
 5. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 165-183, ISSN 0208-7928.
 6. Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w prawie polskim, w: Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. Robert Tabaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 185-194, ISBN 978-83-7702-789-9.
 7. Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2), „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 1, s. 53-72, ISSN 0208-7928.
 8. Teologiczne podstawy mediacji w prawie kanonicznym, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 2, s. 151-169, ISSN 1507-7896.
 9. Mediation organs in proceedings before administrative courts, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. VIII (2015), s. 94-106, ISSN 1899-7694. 

  * Organy mediacyjne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (2) 2015, s. 47-69, ISSN 1896-8406.
 10. Ekspozycja chusty islamskiej przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 195-214, ISSN 0208-7928.
 11. Udział wiernych świeckich w organach mediacyjnych w prawie kanonicznym, w: Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. Piotr Zamelski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015, s. 161-168, ISBN 978-83-65-235-22-0.
 12. Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych przetwarzanych przez Kościół Katolicki. Przegląd orzecznictwa, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, nr 13 (2) 2016, s. 57-71, ISSN 1896-8406.
 13. Nowe struktury ekonomiczno-administracyjne w Kurii Rzymskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 3, s. 99-120, ISSN 1507-7896.
 14. Protection of the personal data processed by the Catholic Church in Poland, „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. IX (2016), s. 166-182, ISSN 1899-7694. 
  * Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 279-296, ISBN 978-83-8061-384-3.
 15. Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych, „Prawo Kanoniczne” 59 (2016), nr 3, s. 122-142, ISSN 0551-911X.
 16. Amendments to Prescripts Concerning Ecclesiastical Enrollment in Motu Proprio De Concordia inter Codices Issued by Pope Francis, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 133-154, ISBN 978-88-209-9993-3.
 17. Watykańskie instytucje finansowe, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, nr 14 (1) 2017, s. 65-79, ISSN 1896-8406.
 18. Przesłania Biskupów Rzymu do Organizacji Narodów Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 9 (2017), s. 75-88, ISSN 0031-0980.
 19. Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego, „Journal of Modern Science” 34 (2017), nr 3, s. 11–28, ISSN 1734-2031.
 20. Nowelizacja postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, nr 14 (2) 2017, s. 35-48, ISSN 1896-8406.
 21. Reformy papieża Franciszka w dziedzinie prawa majątkowego Stolicy Apostolskiej, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. X (2017), s. 163-171, ISSN 1899-7694.
 22. Potrzeba erygowania stałych organów mediacyjnych w polskim prawie partykularnym, „Kościół i Prawo” 6 (19) 2017, nr 2, s. 93-106, ISSN 0208-7928.
 23. System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, nr 15 (1) 2018, s. 127-141.
  * System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, „Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Збірник наукових праць” [„International Relations: Theory and Practical Aspects. Collection of Scientific Papers”] 2 (2018), s. 243-252.
 24. Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem-Miasta Watykan, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. XI (2018), nr 1, s. 321-330, ISSN 1899-7694.
 25. Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku, „Kościół i Prawo” 7 (20) 2018, nr 2, s. 191-207, http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-13, ISSN 0208-7928.
 26. Плюралізм систем церковно-державних відносин у сучасному світі [Plyuralizm system tserkovno-derzhavnykh vidnosyn u suchasnomu sviti], w: Церковно-державні відносини в Україні [Tserkovno-derzhavni vidnosyny v Ukrayini], red. S. Kawa, M. Sitarz, A. Romanko, A. Słowikowska, Видавництво Святого Павла [Vydavnytstvo Svyatoho Pavla], Львів [L’viv] 2018, s. 39-58, ISBN 978-617-7510-32-0.
 27. Prawo do obrony w kanonicznym procesie karno-administracyjnym. Zarys problematyki, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” t. XI (2018), nr 2, s. 363-373, ISSN 1899-7694.

 

Recenzje

 

 1. Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 2, s. 183-190, ISSN 1507-7896.  
  * Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 252-260, ISSN 0208-7928.
 2. Paweł Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 165, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 217-221, ISSN 0208-7928.

 

 

Sprawozdania

 

 1. Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, „Przegląd Uniwersytecki” 4 (132), lipiec-sierpień 2011, s. 24, ISSN 0866-9961.
 2. Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 6 (2011), nr 7, s. 25-27, ISSN 1896-8406.
 3. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 2 czerwca 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 31-34, ISSN 1731-1438.
 4. Międzynarodowe Sympozjum „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła”. Kraków, 17 listopada 2011, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 1, s. 197-200, ISSN 1507-7896 (współautor: Michał Grochowina).
 5. Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 7 (2012), nr 9, s. 22-24, ISSN 1896-8406.
 6. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 2 czerwca 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 7 (2012), nr 9, s. 28-31, ISSN 1896-8406.
 7. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”. Lublin, 9-10 grudnia 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 22 (2012), nr 2, s. 193-198, ISSN 1507-7896.
 8. Sympozjum Naukowe „Wolność wiary a posłuszeństwo prawu”. Kraków, 14 listopada 2012, „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 249-251, ISSN 0208-7928.
 9. Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Lublin, 23 lutego-21 kwietnia 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 7-8, ISSN 1896-8406.
 10. Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Lublin, 24 czerwca 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10, s. 16-18, ISSN 1896-8406.
 11. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji. Lublin, 23 października 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 8 (2013), nr 10 (2), s. 25-38, ISSN 1896-8406.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Antoni Kość jako filozof prawa” połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 227-232, ISSN 0208-7928.
 13. Konferencja Doktorantów pt. „Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Warszawa, 12 czerwca 2013, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 254-256, ISSN 0208-7928.
 14. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. IX, 11 (1) 2014, s. 11-13, ISSN 1896-8406.
 15. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. X, 12 (1) 2015, s. 11-13, ISSN 1896-8406.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, Lublin, 4-5 września 2015 roku, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 245-252, ISSN 0208-7928 (współautor: Urszula Wasilewicz).

   * Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2 (2016), s. 227-233, ISSN 1897-7146 (współautor: Urszula Wasilewicz).
 17. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Łomża, 8 września 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 26 (2016), nr 29, s. 11-14, ISSN 1731-1438.
 18. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, 13 (1) 2016, s. 9-12, ISSN 1896-8406.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego”. Warszawa, 21 listopada 2015, „Roczniki Nauk Prawnych” 26 (2016), nr 1, s. 179-186, ISSN 1507-7896.
 20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, nr 13 (2) 2016, s. 101-106, ISSN 1896-8406.
 21. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (1) 2017, s. 9-12, ISSN 1896-8406.
 22. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (1) 2017, s. 135-136, ISSN 1896-8406.
 23. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Włocławek, 6 września 2016 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 27 (2017), nr 30, s. 11-13, ISSN 1731-1438.
 24. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Lublin, 3 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 3 (2017), s. 189-192, ISSN 1897-7146.
 25. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, 15 (1) 2018, s. 191-195, ISSN 1896-8406.
 26. Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, 15 (1) 2018, s. 197-198, ISSN 1896-8406.
 27. Nauczyciel praw Bożych, „Przegląd Uniwersytecki” 2-3 (172-173), marzec-czerwiec 2018, s. 28, ISSN 0866-9961.
 28. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Poznań, 4 września 2017 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31, s. 11-13, ISSN 1731-1438.
 29. Uroczystość odnowienia doktoratu, „Przegląd Uniwersytecki” 4-5 (174-175), lipiec-październik 2018, s. 32, ISSN 0866-9961.
 30. Relacje Kościół–Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 1 (2018), s. 165-166, ISSN 1897-7146.
 31. Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 13 stycznia 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 1 (2018), s. 167-168, ISSN 1897-7146.
 32. Uhonorowani przez SAWP, „Przegląd Uniwersytecki” Nr 2 (178), marzec-kwiecień 2019, s. 37, ISSN 0866-9961.
 33. Jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Biuletyn Informacyjny. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2019, nr 24, s. 77-78.

 

Hasła encyklopedyczne

 

 1. Sede impedita, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1331-1333 (współautor: Mirosław Sitarz).
 2. Sede vacante, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1333-1334 (współautor: Mirosław Sitarz).
 3. Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, „Encyklopedia Katolicka”, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 991-992 (współautor: Mirosław Sitarz).

 

Biogramy

 

 1. Ś.P. Ks. kan. dr Stanisław Cierkowski, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 109-110.
 2. Ś.p. ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak (1968-2017), „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31, s. 189.

 

Tłumaczenia

 

 1. Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Instrukcja o synodach diecezjalnych, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 517-557, ISBN 978-83-7306-635-9. Tłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski (współautor: Magdalena Romanko).
 2. Ponad 60 streszczeń w j. angielskim do artykułów naukowych m. in. w takich czasopismach jak: „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” i „Kościół i Prawo”.

 

Inne

 

 1. Indeks rzeczowy, w: Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Józef Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 291-296, ISBN 978-83-7306-607-6 (współautor: Urszula Wasilewicz).
 2. Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6, ISBN 978-83-7306-635-9 (współautor).
 3. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 121-122 (współautor: Paweł Zając).
 4. Introduction, w: The Enrollment to the Catholic Church, red. S. Kawa, A. Romanko, M. Sitarz, A. Słowikowska, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, s. 5-9 (współautor).
 5. Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (1) 2017, s. 139-140, ISSN 1896-8406.
 6. Nowości wydawnicze polskich kanonistów, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 27 (2017), nr 30, s. 145-147.
 7. Wykaz literatury, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 4, red. M. Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 245-264.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-ORGANIZATORSKA

 

Dydaktyka

 

 1. W latach 2011-2014 ćwiczenia z Ustroju hierarchicznego Kościoła w ramach bezpłatnych praktyk doktoranckich.
 2. Od 1 października 2015 r. prowadziła/prowadzi:
 • wykład Kościelne prawo publiczne;
 • wykład Normy o chrześcijanach;
 • wykład Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich);
 • wykład w języku angielskim Mediation in Polish and Canon Law;
 • ćwiczenia Kościelne prawo publiczne;
 • ćwiczenia Normy o chrześcijanach;
 • ćwiczenia Ustrój hierarchiczny Kościoła;
 • ćwiczenia Prawoznawstwo;
 • ćwiczenia Historia prawa.

 

Udział w charakterze promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej

 

 • ks. Miloš Kohútek, Ponowne włączenie prezbitera do stanu duchownego. Studium historyczno-prawne, 18 czerwca 2019 r. Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Jozef Marčin, ks. dr hab. Robert Kantor, prof. UPJPII.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2009 r.);
 • członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2011 r.);
 • członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 2016 r.);
 • członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (od 2016 r.).

 

Pełnione funkcje

 

 • członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 2013 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” (od 2012 r.); sekretarz „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” (od 2018 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego (sekretarz) „Kościół i Prawo” (od 2012 r.);
 • członek komitetu redakcyjnego „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” (od 2016 r.);
 • sekretarz Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (2012-2014; 2016-);
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2013 r.);
 • członek komitetu organizacyjnego (sekretarz) Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (2013 r.; 2014 r.; 2017 r.; 2018 r.; 2019 r.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Prawa Kanonicznego (rok akademicki 2013/2014);
 • opiekun studentów I roku prawa kanonicznego (od roku akad. 2015/2016);
 • sekretarz w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - od 2019 r.

 

 

Stypendia naukowe i wykłady zagraniczne

 

 • Stypendium z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus+ (Universidad de Huelva, Hiszpania, 21.11.2016 r.-24.11.2016 r.); przeprowadzone wykłady: Matrimonial consent, Canonical form of the celebration of marriage, Theological and legal foundations of mediation in the Code of Canon Law of 1983, Mediation organs and procedure of mediation in the Code of Canon Law of 1983

 

 

Otrzymane nagrody

 

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (22 grudnia 2015 r.).
 • Wyróżnienie Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową na terenie Lubelszczyzny w roku 2016: Monografię pt. „Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim” (26 maja 2017 r.).
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (12 grudnia 2017 r.).
 • Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” (Medaliam Stephani Cardinalis Wyszyński „Magister iurum Dei”) Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia (13 stycznia 2018 r.).
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych (7 grudnia 2018 r.).
 • Medal pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie "Pacta sunt servanda" za współpracę między Wydziałem Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pracę na rzecz rozwoju Wydziału (8 lutego 2019 r.).

 

Wygłoszone referaty

 

 1. Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 2. Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w prawie polskim, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 17 listopada 2012 r.
 3. Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 4. Godność osoby ludzkiej w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i jej znaczenie w procesie mediacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konferencja Naukowa nt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, 12 czerwca 2013 r.
 5. Podstawy teologiczno-prawne mediacji w prawie kanonicznym, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 7 czerwca 2014 r.
 6. Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 6 czerwca 2015 r. 
 7. Reforma Kurii Rzymskiej przez papieża Franciszka dotycząca spraw ekonomicznych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 4 czerwca 2016 r.
 8. Watykańskie instytucje finansowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundacja Fundamenta, 24 kwietnia 2017 r.
 9. Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 3 czerwca 2017 r.
 10. Organy i procedura mediacyjna w prawie kanonicznym, Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie, Lublin, organizator: Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, 27 czerwca 2017 r.
 11. Pluralizm systemów relacji Kościół - Państwo w epoce współczesnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie, Lwów, Ukraina, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, 24 listopada 2017 r.
 12. Prawa rodziny, Kościoła i Państwa do szkoły w interpretacji ks. Stefana Wyszyńskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, 13 stycznia 2018 r.
 13. System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Ukraina i świat: teoretyczne i praktyczne aspekty działalności w dziedzinie stosunków międzynarodowych”, Kijów, 18 kwietnia 2018 r.
 14. Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Fundacja Fundamenta, 9 maja 2018 r.
 15. Prawo do obrony przed sądem w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 26 maja 2018 r.
 16. Konkordat w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego Mimokodexové právo katolické církve, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy, organizator: Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze, 31 października 2018 r.
 17. Podmioty zobowiązane do wychowania dziecka według Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko w prawie kanonicznym i polskim pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 12 stycznia 2019 r.
 18. Registration of Churches and Religious Communities in Poland [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce], International Scientific Conference „Registration of Churches and Religious Communities” [Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych”], Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja, organizator: Uniwersytet Trnawski w Trnawie, 8 lutego 2019 r. [z: Mirosław Sitarz].
 19. Zebranie biskupów regionu kościelnego i zebranie biskupów prowincji kościelnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 1 czerwca 2019 r.

  

Odbyte szkolenia związane z działalnością na rzecz czasopism naukowych

 1. Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, organizatorzy: Index Copernicus International, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, PBN, 25 września 2015 r. 
 2. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN). Wydawanie czasopism i monografii naukowych oraz upowszechnianie wyników prac B+R, Centrum Kształcenia IDEA, Warszawa, 23 lipca 2018 r.

 

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowych

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Postępowanie administracyjne w Kościele, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6 czerwca 2011 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 19 listopada 2011 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Życie i działalność Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 stycznia 2012 r.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 16 kwietnia 2012 r.
 5. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 16 maja 2012 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk Oliwa, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 9-11 września 2012 r.
 8. Konferencja Naukowa „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 22 maja 2013 r.
 9. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, 27 maja 2013 r.
 10. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce, Wyższe Seminarium Duchowne, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 5-7 września 2013 r.
 12. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 grudnia 2013 r.
 13. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 7 czerwca 2014 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: WPPKiA KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 27 stycznia 2015 r.
 15. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 6 czerwca 2015 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L`UFR de Langue Française ŕ l’Université Paris-Sorbonne, 4-5 września 2015 r.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Łomża, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 7-9 września 2015 r.
 18. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 19 grudnia 2015 r.
 19. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 4 czerwca 2016 r.
 20. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego pt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Wyższe Seminarium Duchowne, Włocławek, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 5-7 września 2016 r.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, organizatorzy: Komisja Prawnicza Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Republika Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie (Ukraina), 15-17 września 2016 r.
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pt. Przynależność do Kościoła Katolickiego, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego; Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, 30 września 2016 r.
 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na ołtarze oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 10 grudnia 2016 r.
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundacja Fundamenta, 24 kwietnia 2017 r.
 25. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 3 czerwca 2017 r.
 26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski nt. Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 3-5 września 2017 r.
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, 24 listopada 2017 r.
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, 13 stycznia 2018 r.
 29. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Fundacja Fundamenta, 9 maja 2018 r.
 30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość, Płock, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 17 maja 2018 r.
 31. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, KUL, Lublin, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 26 maja 2018 r.
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja, KUL, Lublin, organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, 6-7 czerwca 2018 r.
 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka, Rzeszów, organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej; Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 3-5 września 2018 r.
 34. IV Sesja Prawo a wartości w Europie w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, Lublin, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, 17 października 2018 r.
 35. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko w prawie kanonicznym i polskim pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 12 stycznia 2019 r.
 36. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka "Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy", Lublin, organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego; Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie; Fundacja Polskiej Akademii Nauk; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego, 24-25 maja 2019 r.
 37. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bankowość centralna w Polsce i na świecie", Lublin, organizatorzy: Katedra Historii Ustroju Prawa; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Fundacja Fundamenta, 25 maja 2019 r.
 38. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, KUL, Lublin, organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL; Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 1 czerwca 2019 r.

 

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 15:11 - Agnieszka Romanko