Dr hab. Anna Słowikowska

Dorobek naukowy

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.

W latach 2004-2008 odbyła jednolite magisterskie studia stacjonarne z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskała 21 maja 2008 r. z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej pt. Celebracja eucharystyczna w ujęciu adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL. Egzamin licencjacki z Prawa Kanonicznego złożyła dnia 25 czerwca 2008 r. W latach 2005-2010 na WPPKiA KUL odbyła jednolite magisterskie studia stacjonarne na kierunku Prawo. Dnia 15 czerwca 2010 r. obroniła pracę magisterską pt. Zasada współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., której promotorem był ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. W latach 2011-2012 odbyła studia podyplomowe w zakresie projektowania dynamicznych stron WWW.

Od 1 października 2009 r. zatrudniona na stanowisku asystenta przy Katedrze Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, mps, Lublin 2013, ss. 279, odbyła się 28 maja 2013 r. (promotor: dr hab. Elżbieta Szczot; recenzenci: o. prof. dr hab. dr h. c. Bronisław Wenaty Zubert OFM oraz ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL). W uchwale z dnia 4 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Od 1 października 2014 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

W dniu 11 stycznia 2021 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.

 

AKTUALNY ZAKRES BADAŃ

 • podstawy przynależności do Kościoła;
 • kompetencje proboszcza;
 • prawo dziecka do duchowych dóbr Kościoła;
 • relacje prawne między Kościołem Katolickim i państwem.

 

Pełnione funkcje:

 • sekretarz Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego (w latach 2009-2014);
 • członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 2010 r.);
 • członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” (od 2011 r.);
 • członek kolegium redakcyjnego „Kościół i Prawo” (od 2012 r.);
 • przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej dla studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji do oceny merytorycznej wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rok akademicki 2011/2012);
 • członek  Wydziałowej Komisji ds. Promocji (rok akademicki 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016);
 • sekretarz Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (2013-2017);
 • członek i sekretarz komitetu redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych” (od października 2013 r.);
 • członek i sekretarz komitetu redakcyjnego „Teki Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” (od 2013 r.);
 • koordynator ds. promocji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (2016 r.);
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na kadencję 2016-2020;
 • koordynator wspierający sekcji prawa kanonicznego w Klinice Prawa (od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017);
 • członek Zespołu do przygotowania raportu samooceny Instytutu Prawa Kanonicznego dla AVEPRO - L'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (od 15 stycznia 2021 r.).

 

Przynależność do organizacji:

 • członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2006 r.);
 • członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2009 r.);
 • członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (od 2013 r.);
 • członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (od 2015 r.).

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 2008 roku:

 • ćwiczenia z Prawa o sakramentach świętych;
 • ćwiczenia z Prawa zakonnego;
 • ćwiczenia z Norm o chrześcijanach;
 • ćwiczenia z Technologii informatycznych w administracji publicznej;
 • ćwiczenia z Historii ustrojów państw;
 • ćwiczenia z Zarysu prawa kanonicznego;
 • laboratorium z Informatyki prawniczej;
 • laboratorium z Informatyki w administracji;
 • proseminarium;
 • konwersatorium z Metodologii prawa kanonicznego;
 • wykład z Legislacji administracyjnej;
 • wykład z Instytutów świeckich;
 • wykład z Norm o chrześcijanach;
 • wykład z Prawa konkordatowego;
 • wykład z Metodologii prawa kanonicznego;
 • wykład z Ustroju hierarchicznego Kościoła;
 • wykład z Prawa o sakramentach świętych;
 • wykład z Wybranych zagadnień z prawa polskiego.

 

Prowadzone szkolenia:

 • we wrześniu 2009 r. prowadziła szkolenie pt. Komputerowe wspomaganie biura. Podstawy programu Microsoft Word, realizowanego w ramach projektu Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • w kwietniu 2011 r. w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Lexalia) przeprowadziła szkolenie pt. Metodologia pisania prac naukowych.

 

Udział w szkoleniach związanych z działalnością na rzecz czasopism naukowych:

 • XIV seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE - Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków, 22 października 2014 r., Biblioteka Narodowa, Warszawa, organizator: Centrum Promocji Informatyki;
 • Konferencja szkoleniowa pt. Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych, 25 września 2015 r., Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, organizatorzy: Index Copernicus International, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, PBN;
 • sesja treningowa EndNote - EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych, 18 lutego 2016 r., szkolenie on-line, organizator: Thomson Reuters;
 • sesja treningowa Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports na platformie InCites, 25 lutego 2016 r., szkolenie on-line, organizator: Thomson Reuters;
 • XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE – Ocena i rozwój czasopism naukowych – podnoszenie jakości i standardów wydawniczych, 30 sierpnia 2016 r., Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, organizator: Centrum Promocji Informatyki.
Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021, godz. 21:41 - Anna Słowikowska