Dr Anna Słowikowska

Dorobek naukowy

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.

W latach 2004-2008 odbyła jednolite magisterskie studia stacjonarne z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskała 21 maja 2008 r. z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej pt. Celebracja eucharystyczna w ujęciu adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL. Egzamin licencjacki z Prawa Kanonicznego złożyła dnia 25 czerwca 2008 r. W latach 2005-2010 na WPPKiA KUL odbyła jednolite magisterskie studia stacjonarne na kierunku Prawo. Dnia 15 czerwca 2010 r. obroniła pracę magisterską pt. Zasada współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., której promotorem był ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. W latach 2011-2012 odbyła studia podyplomowe w zakresie projektowania dynamicznych stron WWW.

Od 1 października 2009 r. zatrudniona na stanowisku asystenta przy Katedrze Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, mps, Lublin 2013, ss. 279, odbyła się 28 maja 2013 r. (promotor: dr hab. Elżbieta Szczot; recenzenci: o. prof. dr hab. dr h. c. Bronisław Wenaty Zubert OFM oraz ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL). W uchwale z dnia 4 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Od 1 października 2014 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

AKTUALNY ZAKRES BADAŃ

 • podstawy przynależności do Kościoła;
 • kompetencje proboszcza;
 • prawo dziecka do duchowych dóbr Kościoła;
 • relacje prawne między Kościołem Katolickim i państwem.

 

Pełnione funkcje:

 

Przynależność do organizacji:

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone od 2008 roku:

 • ćwiczenia z Prawa o sakramentach świętych;
 • ćwiczenia z Prawa zakonnego;
 • ćwiczenia z Norm o chrześcijanach;
 • ćwiczenia z Technologii informatycznych w administracji publicznej;
 • ćwiczenia z Historii ustrojów państw;
 • ćwiczenia z Zarysu prawa kanonicznego;
 • laboratorium z Informatyki prawniczej;
 • laboratorium z Informatyki w administracji;
 • proseminarium;
 • konwersatorium z Metodologii prawa kanonicznego;
 • wykład z Legislacji administracyjnej;
 • wykład z Instytutów świeckich;
 • wykład z Norm o chrześcijanach;
 • wykład z Prawa konkordatowego;
 • wykład z Metodologii prawa kanonicznego;
 • wykład z Ustroju hierarchicznego Kościoła;
 • wykład z Prawa o sakramentach świętych;
 • wykład z Wybranych zagadnień z prawa polskiego.

 

Prowadzone szkolenia:

 • we wrześniu 2009 r. prowadziła szkolenie pt. Komputerowe wspomaganie biura. Podstawy programu Microsoft Word, realizowanego w ramach projektu Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • w kwietniu 2011 r. w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Lexalia) przeprowadziła szkolenie pt. Metodologia pisania prac naukowych.

 

Udział w szkoleniach związanych z działalnością na rzecz czasopism naukowych:

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020, godz. 22:45 - Anna Słowikowska