Dr Urszula Wasilewicz

 

I. ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Urodziła się w Lublinie 25 listopada 1987 r. W latach 2003-2006 uczęszczała do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. W latach 2006-2011 studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – na kierunku prawo kanoniczne. Tytuł magistra prawa kanonicznego uzyskała 7 czerwca 2011 r. na podstawie obrony pracy magisterskiej Przestępstwo przymusu fizycznego względem duchownych i zakonników w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku napisanej pod kierunkiem Ks. Bp dr hab. Artura Mizińskiego. W latach 2008-2011 studiowała filologię romańską na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Dnia 27 czerwca 2011 uzyskała tytuł licencjata z prawa kanonicznego i w tym roku samym podjęła studia doktoranckie.

Od października 2012 r. została wpisana na listę adwokatów współpracujących z Sądem Metropolitalnym w Lublinie.

Dnia 23 lutego 2016 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL (recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (UKSW), ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL)). Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w uchwale z dnia 15 marca 2016 r. nadała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, specjalność: kościelne prawo publiczne.

 

II. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I PEŁNIONE FUNKCJE

 

 • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2012 r.);członek kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” (od 2014 r.)
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2011 r.); członek komitetu redakcyjnego (sekretarz od 2013 r.) „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” (od 2012 r.)
 • Członek komitetu redakcyjnego „Kościół i Prawo” (od 2012 r.)

                                                                                                                                              III. WYKAZ PUBLIKACJI

 

1) Monografie

 1. Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 264, ISBN 978-83-948764-1-8.

 

2) Redakcja monografii

 1. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9 (współredaktor).

 

3) Artykuły

 1. Geneza kan. 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Kościół i Prawo” 1 (14) 2012, s. 219-235, ss. 17, ISSN 0208-7928.
 2. Wolność religijna w deklaracji Dignitatis humanae i Kodeksie Prawa Kanonicznego, Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego w: Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego. Materiały z Konferencji Doktorantów zorganizowanej na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 12 czerwca 2013 roku, red. M. Saj, Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2013, s. 231-240, ss. 10, ISBN 978-83-64028-10-6.
 3. Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym,„Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 197-208, ss. 12, ISSN 1507-7896.
 4. Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i jego tłumaczenia na język polski i francuski, „Roczniki Humanistyczne” LXI (2013), z. 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka, s. 163-175 (współautor).

 

4) Sprawozdania

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa Kanonistów pt. „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Gdańsk 9-11 września 2012, „Kościół i Prawo” 2 (15) 2013, s. 284-293, ss. 10, ISSN 0208-7928.
 2. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Eminencji kard. Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013, „Kościół i prawo” 2 (15) 2013, nr 2, s. 239-241, ss.3 , ISSN 1507-7896.
 3. Sympozjum naukowe „Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolicki", Kraków, 14 listopada 2013, „Roczniki Nauk Prawnych” 23 (2013), nr 4, s. 184-188, ISSN 1507-7896.
 4. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach Konstytucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2 (66) 2016, s. 227-233, ISSN 1897-7146 (współautor: Agnieszka Romanko).

 

5) Recenzje

 1. Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 863, „Kościół i Prawo” 1(14) 2012, s. 239-241.
 2. Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 863, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, nr 3 (30.01.2013), str. 22.
 3. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 241, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, nr 47 (24.11.2013), str. 31.

 

6) Tłumaczenia 

 1. M. Dyjakowska, M. Sitarz, Les problèmes de la trduction et de l’interprétation dans les textes du droit canonique,  „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011) z.8, s. 23-51, ss. 29, ISSN: 0035-7707 (na jęz. francuski).
 2. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio o nowych formach sprawowania kultu w Bazylice świętego Pawła za Murami L’antica e venerabile basilica (31.05.2005), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 91-95, ss. 3, ISBN978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 3. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio W sprawie zmiany niektórych norm dotyczących Wyboru Biskupa Rzymu (11.06.2007), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 97-99, ss. 2, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 4. Benedykta XVI, List apostolski motu proprio zatwierdzający Nowy Statut Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej (ULSA) (7.07.2009), w:Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 173-205, ss. 17, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 5. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Latina Lingua ustanawiający Papieską Akademię Łacińską (10.11.2012), w:Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 227-235, ss. 5, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 6. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Fides per doctrinam, którym zmienia się Konstytucję Apostolską Pastor Bonus i kompetencje dotyczące katechezy zostają przeniesione z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. krzewienia nowej ewangelizacji (16.01.2013), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 255-261, ss. 4, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 7. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Ministrorum instituti, którym modyfikuje się Konstytucję Apostolską Pastor Bonus a kompetencje dotyczące seminariów przenosi z Kongregacji Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa  (16.01.2013), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 263-271, ss. 5, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 8. Benedykt XVI, List apostolski motu proprio Normas nonnullas o niektórych modyfikacjach norm dotyczących wyboru Biskupa Rzymu (22.02.2013), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 273-281, ss. 5, ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).
 9. Kongregacja d. Biskupów, Dyrektorium o wizycie „Ad limina” (29.06.1988), w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 499-515, ss. 9 ISBN 978-83-7306-635-9 (tłumaczenie na jęz. polski).

  

7) Inne

 1. Indeks rzeczowy, w: Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 291-296, ss. 6, ISBN 978-83-7306-607-6 (współautor).
 2. Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 5-6, ISBN 978-83-7306-635-9 (współautor).

                                                                                                                                      IV. WYGŁOSZONE REFERATY

 

 1. Geneza kan. 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 2. Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 3. Wolność religijna w deklaracji Dignitatis humanae i Kodeksie Prawa Kanonicznego, Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konferencja Naukowa nt. Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizator: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, 12 czerwca 2013 r.
 4. Termin „portio populi Dei" w Kodeksie Prawa Kanonicznego (1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski, Międzynarodowa Konferencji pt. Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne, Lublin 2013 (współautor).
 5. Uprawnienia władz państwowych dotyczące nominacji biskupów we Francji, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 7 czerwca 2014.
 6. Możliwość utajnienia zeznań świadka w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, The 3rd Central European Young Canonists Forum, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, organizator: Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 24 listopada 2017 r.

 

V. DYDAKTYKA

 

Od 1 października 2012 r. ćwiczenia na kierunku Prawo Kanoniczne z Kościelne prawo publiczne.

 

VI. UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

  

 1. Grant wewnętrzny WPPKiA KUL, nr 1/6-1-13-02-4290, pt. Modele relacji państwo – Kościół we Francji Miejsce realizacji grantu: KUL. Charakter udziału: kierownik. Przyznany dnia 6 maja 2013 r. Projekt w trakcie realizacji.

 

VII. CZŁONKOSTWO W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI NAUKOWYCH

 

 1. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 16 maja 2012 r.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, 2 czerwca 2012 r.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Gdańsk Oliwa, organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 9-11 września 2012 r.
 4. Konferencja Naukowa „30 lat minęło jak jeden dzień” z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku Prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 22 maja 2013 r.
 5. Uroczystość wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego Jego Eminencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, 27 maja 2013 r.
 6. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 1 czerwca 2013 r.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Kielce, Wyższe Seminarium Duchowne, organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 5-7 września 2013 r.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Katedra Języków Romańskich KUL, 17-18 października 2013r.
 9. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 14 grudnia 2013 r.
 10. Międzynarodowa Konferencja Kanonistów Polskich nt. II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8 - 10 września 2014 r., organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2017, godz. 08:23 - Magdalena Sawa