Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

grudzień 2013

 

3 grudnia 2013 r. - w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, pt. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego KUL oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Systemowe aspekty rejestracji przedsiębiorców; dr Paweł Zdunikowski, pt. Postępowanie rejestrowe - propozycje zmian.

 

 

6 grudnia 2013 r. – dr Piotr Sławicki, wygłosił referat, pt. Konstrukcja negocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w trakcie konferencji naukowej, pt. Paragrafy w medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

9 grudnia 2013 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. Cudzoziemcy w Polsce i Europie:między integracją a wykluczeniem, zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, podsumowująca działania Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. W ramach otwarcia konferencji dr Tomasz Sieniow dokonał prezentacji działalności Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów w latach 2009-2013. Podczas konferencji referaty wygłosili: mgr Paula Mazurek (Instytut na rzecz Państwa Prawa), pt. Prezentacja wyników badań dotyczących współpracy instytucjonalnej realizowanych przez Instytut na rzecz Państwa Prawa; mgr Barbara Wójcik, pt. Abolicja na Lubelszczyźnie i co dalej?; dr Tomasz Sieniow, pt. Unia Europejska otwarta na imigrantów?. Przewodniczenie sesji konferencji, pt. Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie - wyniki badań i doświadczenia organizacji pozarządowych, objęła dr Anna Kosińska.

 

 

10 grudnia 2013 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w 65 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe, pt. Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych, zorganizowane przez Katedrę Nauk o Polityce oraz Katedrę Prawa Kanonizacyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Lech Buczek, pt. Pojęcie praw politycznych; dr Lidia Fiejdasz, pt. Kanoniczne regulacje dotyczące działalności politycznej duchownych; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Misja wiernych świeckich w polityce; o dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku.

 

 

12 grudnia 2013 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL. Otwarcie obrad konferencji poprzedziło uroczyste złożenie wieńca przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie przez przedstawicieli organizatorów konferencji w przeddzień 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego; ks.dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, pt. Bezpieczeństwo publiczne a ograniczenia praw człowieka w stanach nadzwyczajnych; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, pt. Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.); dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, pt. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle standardów strasburskich - wybrane zagadnienia; dr Sławomir Hyś, pt. Problematyka przestępstw korupcyjnych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego; dr Michał Skwarzyński, pt. Uprawnienia służb ochrony bezpieczeństwa publicznego a prawa człowieka - wybrane zagadnienia; dr Radosław Hałas, pt. Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; ks. dr Wojciech Pęcherzewski, pt. Etyczne aspekty działalności służb ochrony bezpieczeństwa publicznego; dr Małgorzata Gałązka, pt. Czymże jest jedno życie wobec bezpieczeństwa wielu? Odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne w świetle orzeczenia TK z 20.9.2008 r. (K44/07); dr Damian Szeleszczuk, pt. Rola Żandarmerii Wojskowej  w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2014, godz. 13:03 - Sławomir Graboń