Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

grudzień 2016 r.

 

 

1-2 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL międzynarodowej konferencji naukowej pt. Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, Fundację Rozwoju KUL, Fundację Konrada Adenauera oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Beata Kucia-Guściora pt. Status podatkowoprawny migrujących pracowników w UE, dr Michał Skwarzyński pt. Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia oraz dr Robert Tabaszewski pt. Dostęp do służby zdrowia obywateli migrujących w państwie przyjmującym. .

2 grudnia 2016 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, wygłosił referat pt. Wielki Głód w relacjach polskiej prasy w trakcie odbywającego się w Chełmie sympozjum naukowego pt. Głód na Ukrainie w latach 30. XX wieku jako efekt polityki rządu sowieckiego, zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Fundację Partnerstwo i Współpraca w Chełmie.

 

5 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym, zorganizowanej przez Izbę Komorniczą w Lublinie, Katedrę Postępowania Cywilnego KUL oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, wygłosiła referat pt. Legitymacja komornika do wnoszenia środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

 

6 grudnia 2016 r. – w trakcie odbywającego się w KUL seminarium naukowego pt. Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych, współczesne ojcostwo, zorganizowanego przez Sekcję Socjologii Rodziny PTS oraz Instytut Socjologii KUL, ks. dr Zbigniew Jancewicz wygłosił referat pt. Status prawny ojca dzisiaj.

 

6-7 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego ogólnopolskiej konferencji prawno-medycznej, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, dr Katarzyna Mełgieś wygłosiła referat pt. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

7 grudnia 2016 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Witczaka pt. Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej. Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, oraz dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK).

 

9-10 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL międzynarodowej konferencji naukowej pt. Od Kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, wygłosił referat pt. Szlachta chełmska i lubelska wobec postanowień Ugody Zborowskiej. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Lubelski Klub Inteligencji Katolickiej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

 

10 grudnia 2016 r. – w Collegium Jana Pawła II KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL... Kandydat na ołtarze oraz jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji i walnego zebrania referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Stefan Wyszyński - od dzieciństwa do Absolwenta KUL oraz 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także ks. prof. dr hab. Józef Krukowski pt. Stefan Wyszyński - uprawnienia nadzwyczajne wobec reżimu komunistycznego.

 

10 grudnia 2016 r. – dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Koszty mediacji – czy aktualna regulacja sprzyja instytucji?, podczas odbywającej się w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

12 grudnia 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego RP, zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dr hab. Anna Haładyj wygłosiła referat pt. Dostęp do informacji o środowisku.

 

12 grudnia 2016 r. – dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. Podmioty bezpieczeństwa prawnego w trakcie odbywającej się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie posiedzenia Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie.

 

13 grudnia 2016 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habilitowanego dr. Jerzemu Nikołajewowi w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym).

 

16-17 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Toruniu międzynarodowej konferencji naukowej pt. Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dr Małgorzata Ganczar i dr Renata Pal wygłosiły referat pt. Ochrona konsumenta w transporcie morskim.


oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz

 
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 09:05 - Adam Jankowski