ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH
(Wykaz najważniejszych instytucji grantodawczych i skrócony opis warunków
udziału w konkursach)

 

Materiał przygotowany przez Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych KUL
Lublin 2013 NARODOWE CENTRUM NAUKI
www.ncn.gov.pl

 

Główne i najważniejsze miejsce dla pozyskiwania środków finansowych na projekty
naukowe z dziedziny badań podstawowych. Badania podstawowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki – są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

 

Opis projektu wg standardu: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm. Prosimy o konsekwentne stosowanie się do limitów objętości tekstu podanych dla każdej sekcji wniosku. Przy tworzeniu plików, które mają być przesłane do systemu, należy dołożyć staranności
w zachowaniu wymaganej struktury prezentowanych informacji (właściwa kolejność sekcji, wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji, zachowanie odpowiedniej objętości tekstu dla każdej z sekcji).

 

KONKURSY NCN-u

 

Ogłoszone z reguły dwa razy do roku z datą składania projektów – 15 grudnia oraz 15 marca (najbliższe 15.03. 2013 roku)

 


1. SYMFONIA najbliższy termin 15.03.2013r.
Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością…
Warunki:
1. Projekty muszą dotyczyć minimum dwóch z wymienionych obszarów badawczych tj. nauk humanistycznych HS, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych ST oraz nauk o życiu NZ.
2. Projekty mogą składać zespoły badaczy lub konsorcja naukowe.
3. Wartość kosztorysowa projektu – od 2 do 7 mln zł.
3. Czas realizacji – od 36 do 60 m-cy (z możliwością przedłużenia o kolejne 24 m-ce)
4. Obowiązek zatrudnienia w jednym z podmiotów realizującym projekt min 1 doktora oraz min. 4 doktorantów na pełny etat na minimum okres realizacji projektu.
Budżet konkursu 30 mln zł
Wniosek:
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie www.osf.opi.org.pl
Obowiązkowo zawiera między innymi:
- dane wnioskodawcy – jednostki i partnerów konsorcjum
- dane kierownika projektu/ zespołu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie
- uzasadnienie spełnienia kryterium badań podstawowych i badań
międzydziedzinowych
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów
- streszczenie projektu
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO
(maks. do 30 stron standardowego maszynopisu w języku angielskim).


1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy)
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do nauki, w tym do rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy, w jaki sposób badania wykraczają poza stan wiedzy).
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, przełomowy charakter badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).
4. Koncepcja i plan badań (jaki jest ogólny plan badań, jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach, czy podmiot ma do nich bezpośredni dostęp).
6. Przewidywany efekt realizacji projektu (zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki).
7. Literatura
- umowa konsorcjum, list intencyjny partnera zagranicznego

 

2. FUGA najbliższy termin 15.03.2013r.
Krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
Warunki:
1. Osoba uzyskała stopień doktora do 5 lat przed ogłoszeniem konkursu ( 2008- 2012).
2. Czas trwania stażu – od 12 do 36 miesięcy
3. Do wniosku składa się CV opiekuna oraz zgodę podmiotu na zatrudnienie stażysty
4. Oprócz wynagrodzenia (od 9 -11 tys /m-c) stażysta może wnioskować o środki na prowadzenia badań do 24 tys na rok.
Budżet konkursu 25 mln zł (maksymalnie 50 staży)
Wniosek
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie
www.osf.opi.org.pl
Obowiązkowo zawiera między innymi:
- dane jednostki z której składany jest wniosek oraz dane jednostki gdzie ma być
odbywany staż
- dane stażysty i opiekuna naukowego – przebieg kariery, osiągnięcia,
doświadczenie
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów
- uzasadnienie spełnienia kryterium badań podstawowych
- OPIS BADAŃ NAUKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO
REALIZACJI PODCZAS STAŻ PODOKTORSKIEGO (maks. do 10 stron
standardowego maszynopisu)
1. Cel naukowy planowanych badań (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, przewidywany efekt końcowy).
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie planowanych badań wraz z wykazem literatury (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy).
3. Znaczenie planowanych badań (co uzasadnia podjęcie tych badań naukowych, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do realizacji proponowanych badań podczas odbywania stażu, znaczenie ich wyników dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).
4. Koncepcja i plan badań (jakie są założenia przebiegu stażu: cele badawcze, ogólny plan badań, sposób realizacji postawionych celów, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu, na czym będzie polegać analiza i
opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura będą wykorzystywane podczas badań naukowych, czy jednostka naukowa ma do nich bezpośredni dostęp).
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki).
- załączniki: listy referencyjne, kopie dyplomu, oświadczenie promotora, kopia pracy
doktorskiej

 

3. ETIUDA najbliższy termin 15.03.2013r.
Stypendia doktorskie
Warunki:
1. Osoba musi mieć otwarty przewód doktorski lub zamierza go otworzyć wkrótce, posiada sukcesy w dotychczasowej działalności naukowej, praca doktorska wyróżnia się unikatową wartością.
2. Podczas pobierania stypendium odbędzie min 3 do 6 miesięczny staż zagraniczny (ryczałt 9000 zł m-c plus ryczałt na koszty podróży)
3. Wartość stypendium – 3000 zł/m-c
4. Czas pobierania stypendium – do 12 miesięcy
5. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium – 1 październik 2013 r.
6. Uzyskanie stopnia doktora maksymalnie do 12 miesięcy od daty ukończenia pobierania stypendium
7. Do wniosku aplikacyjnego wymagane jest dołączenie uchwały Rady Wydziału o otwarciu przewodu oraz zgodę ośrodka zagranicznego na odbycie stażu.
Budżet konkursu:
10 mln zł (maksymalnie 100 stypendiów)
Wniosek:
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie
www.osf.opi.org.pl
Obowiązkowo zawiera między innymi:
- dane wnioskodawcy – jednostki
- dane doktoranta/kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie
- dane jednostki wskazanej do odbycia stażu
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów
- OPIS BADAŃ NAUKOWYCH
1. Cel naukowy prowadzonych badań (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać w pracy doktorskiej, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, przewidywany efekt końcowy).
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie prowadzonych badań wraz z wykazem literatury (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy).
3. Znaczenie prowadzonych badań (co uzasadniało podjęcie tych badań naukowych i jakie jest znaczenie ich wyników dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej).
4. Koncepcja, plan badań (jakie jest ogólny plan badań i sposób realizacji postawionych celów).
5. Metodyka badań
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, nowe metody i urządzenia badawcze).
- załączniki: uchwała RW o wszczęciu przewodu, zgoda jednostki zagranicznej na
odbycie stażu

 

4. HARMONIA najbliższy termin 15.03.2013r.
Projekty realizowane we współpracy międzynarodowej w ramach
Warunki:
1. Projekty nie mogą być finansowane z innych źródeł wspólnotowych
2. Czas trwania – od 12 do 36 miesięcy
3. Nie można zakupywać aparatury naukowej
4. Nie można finansować badań prowadzonych przez partnera zagranicznego ( w tym wypłacać partnerom wynagrodzeń)
5. Do wniosku dołączany jest dokument opisujący ramy współpracy lub dokument potwierdzający możliwość wykorzystania urządzeń
Budżet konkursu 40 mln zł
Wniosek
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie
www.osf.opi.org.pl
Obowiązkowo zawiera między innymi:
- dane wnioskodawcy – jednostki
- dane partnera – jednostki(ek) zagranicznej,
- opis zasad współpracy zagranicznej
- dane kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie
- dane kierownika projektu po stronie partnera – przebieg kariery, osiągnięcia,
doświadczenia
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów
- spełnienie kryterium badań podstawowych
- streszczenie projektu
- skrócony opis projektu
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy).
2. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań wraz z wykazem literatury (jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w Polsce i na świecie, czy w Polsce i na świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy).
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych wyników będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie).
4. Koncepcja i plan badań (jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach, czy jednostka naukowa ma do nich bezpośredni dostęp).
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki).
7.Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego (znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem zagranicznym, zakres współpracy).
8. Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego 21 (jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione).
- załączniki: określenie ram współpracy zagranicznej w projekcie

 

5. MAESTRO najbliższy termin 15.03.2013r.
Projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Doświadczony naukowiec – definicja na potrzeby projektu
- opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
polskich lub zagranicznych,
- kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze
konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych
- spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji
międzynarodowej,
opublikował co najmniej jedną monografię,
wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji
naukowych lub akademii,
ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
Warunki:
1.Czas realizacji od 36 do 60 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 24 miesiące)
2. Stworzenie pełnoetatowych miejsc pracy dla min 1 doktora i min 1 doktoranta.
3. Wartość projektu – nauki humanistyczne od 500 do 3 mln zł; nauki ścisłe i o życiu
1-3 mln zł.
Wniosek
wypełniany i składany elektronicznie za pomocą platformy dostępnej na stronie
www.osf.opi.org.pl
Obowiązkowo zawiera między innymi:
- dane wnioskodawcy – jednostki
- dane kierownika projektu – przebieg kariery, osiągnięcia, doświadczenie
- harmonogram – wykaz zadań badawczych w ramach projektu, oraz ich wartość
- budżet projektu wraz z uzasadnieniem wnioskowanych kosztów
- uzasadnienie spełnienia kryterium badań podstawowych
- streszczenie projektu
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy, w tym potencjalne odkrycia naukowe).
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy, w jaki sposób badania wykraczają poza stan wiedzy).
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, pionierski charakter badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych wyników będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie).
4. Koncepcja i plan badań (jakie są założenia szczegółowych celów badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń).
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach, czy podmiot ma do nich bezpośredni dostęp).
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu (zakładany sposób
przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na
konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy habilitacyjne,
nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych
badań na dalszy rozwój nauki, przewidywane odkrycia naukowe).
7. Literatura
- załączniki: min opis badań prowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat
Budżet konkursu
100 mln zł
Konkursy NCN obecnie niedostępne - planowane ogłoszenie – marzec 2013

 

6. OPUS
finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
Warunki:
1. Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może
przekraczać 36 miesięcy.
2. Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać
wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w
dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce (HS).
Wniosek:
-Szczegółowy opis projektu naukowego
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co
jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku
danej dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim
zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki
skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników
projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju
cywilizacyjnego);
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie szczegółowych celów badawczych, jaki jest
ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki
badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie
polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną
wykorzystane w badaniach i czy są dostępne);
6.Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w
Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe
metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań
na dalszy rozwój nauki);
7. Literatura.

 

7. PRELUDIUM
finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Warunki:
1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest
nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
2.Wysokość finansowania nie może przekraczać:
a) 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
b) 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
c) 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
3. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech
osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym
lub promotorem.
4. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie
może być opiekun naukowy lub promotor.
5. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której
koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację
projektu.
Wniosek:
- Szczegółowy opis projektu
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co
jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku
danej dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim
zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki
skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników
projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju
cywilizacyjnego);
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie szczegółowych celów badawczych, jaki jest
ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki
badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie
polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną
wykorzystane w badaniach i czy są dostępne);
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w
Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i
urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy
rozwój nauki);
7. Literatura.

 

8. SONATA
finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego
warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych
przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Warunki:
1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest
nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie
zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje
możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.
Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie
pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
2.Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60
miesięcy.
3. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co
najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza
podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
4. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w
którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w
realizację projektu badawczego.
5.W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowobadawczej,
przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo - badawczego
nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i
Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
Wniosek:
- Szczegółowy opis projektu
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co
jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku
danej dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim
zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki
skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników
projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju
cywilizacyjnego);
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie jakie są założenia szczegółowych celów
badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione
cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie
polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną
wykorzystane w badaniach i czy są dostępne);
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w
Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe
metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań
na dalszy rozwój nauki);
7. Uzasadnienie stworzenia unikatowego warsztatu naukowego;
8. Literatura.

 

9. SONATA BIS
konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu
naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł
naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Warunki:
1.Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest
nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie
zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje
możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.
Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie
pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
2. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60
miesięcy.
3. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być
pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub
tytuł naukowy.
4. Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w
którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w
realizację projektu badawczego.
5.W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowobadawczej,
przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowobadawczego
nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale
Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys.
zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
Wniosek:
- Szczegółowy opis projektu
1. Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co
jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);
2. Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku
danej dyscypliny naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim
zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy);
3. Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki
skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników
projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju
cywilizacyjnego);
4. Koncepcja i plan badań (wskazanie jakie są założenia szczegółowych celów
badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione
cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń);
5. Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na czym będzie
polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną
wykorzystane w badaniach i czy są dostępne);
6. Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany sposób przekazu i
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w
Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe
metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań
na dalszy rozwój nauki);
7. Uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego
8. Literatura.
MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE KOORDYNOWANE PRZEZ NCN

 

10. KONKURS
„PRZYSZŁOŚĆ PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO”
Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE
( http://www.norface.net/pagina.asp?id=819)
Uzasadnienie: Na początku XXI wieku nastąpił punkt zwrotny w kształtowaniu się
państw opiekuńczych, których rozwój stanowi jeden z wyróżników XX wieku. U progu
XXI stulecia konieczne jest zatem nowe spojrzenie na ideę państwa opiekuńczego
oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość krajów realizujących politykę
bezpieczeństwa socjalnego w naszych czasach.
Konkurs obejmuje pięć tematów:
1. People and the welfare state.
2. Inequalities, diversity and welfare states.
3. Rethinking the economics of the welfare state.
4. The future politics of the welfare state.
5. Shifting responsibilities for welfare.
Warunki:
1. O finansowanie w programie mogą się starać naukowcy realizujący projekty w
zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów
należących do sieci NORFACE http://www.norface.net/pagina.asp?id=793
( Austria , Canada , Denmark , Estonia, Finland, France , Germany , Iceland, Ireland , The Netherlands,
Norway, Poland, Portugal , Slovenia, Sweden , United Kingdom)
2. Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2013 r. o godz. 11.59 (przed
południem) czasu środkowoeuropejskiego.
3. Szczegółowe informacje dotyczące tematu konkursu oraz warunków ubiegania się
o finansowanie badań: http://www.norface.net/pagina.asp?id=955 .
Budżet:
Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 826 tys.
EUR.

 

11. KONKURS THE EU JOINT PROGRAMME –
NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH
W ramach tej inicjatywy zostały ogłoszone dwa konkursy.
1. Konkurs pierwszy dotyczy epigenetycznych i środowiskowych czynników ryzyka
chorób neurodegeneracyjnych (Call 1: “A call for European research projects for the
identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors)
Warunki:
1. Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez
minimum 3 i maksimum 10 zespołów badawczych z co najmniej 3 różnych krajów. 2.
2. Termin zamknięcia konkursu 19 marca 2013r.
3. Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/
Osoba do kontaktu Pani Dr. Magdalena Majewska, tel: +48 12 341 9088,
e-mail: magdalena.majewska@ncn.gov.pl
Budżet:
Narodowego Centrum Nauki przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 € na
sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych:
2. Konkurs drugi dotyczy oceny opieki zdrowotnej chorób neurodegeneracyjnych
(Call 2: “A call for European research projects for the evaluation of health care
policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases”)
Tematyka konkursów obejmuje następujące choroby neurodegeneracyjne:
• Alzheimer’s disease and other dementias
• Parkinson’s disease and PD‐related disorders
• Prion disease
• Motor neuron diseases
• Huntington’s disease
• Spinocerebellar ataxia (SCA)
• Spinal muscular atrophy (SMA)
Warunki:
1. Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez
minimum 3 i maksimum 8 zespołów badawczych z co najmniej 3 różnych krajów. 2.
Termin zamknięcia konkursu 21 marca 2013r.
3. Projekty w ramach tych konkursów są trzy letnie i składa się je w języku
angielskim w systemie elektronicznym: electronic submission system
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPND_RF.
4. Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Moczulska +48 515 061 519,
e-mail: Katarzyna.moczulska@ncbir.gov.pl Więcej informacji na stronie:
http://www.ncbir.pl/ oraz na stronie:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnationalcalls/
open-calls/risk-factors/
Budżet
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczyło budżet w wysokości
600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów
badawczych:

 

12. HERA
Konsorcjum HERA JRP - sieć 21 instytucji partnerskich, które wraz z Komisją
Europejską wspierają badania naukowe z dziedziny humanistyki w Europie.
Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego celem jest inicjowanie
współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz
zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i
wyzwania współczesnej Europy. Konkursy ogłaszane przez HERA JRP są
przeznaczone dla naukowców z krajów, które zgłosiły akces do programu.
Szczegółowe informacje i warunki udziału w programie na stronie
http://heranet.info/
Konsorcjum corocznie ogłasza konkurs na projekty z podaniem tematu konkursu np.
w roku 2012 temat Spotkanie kulturowe

 

13. ASPERA
ASPERA jest europejską siecią instytucji koordynującą i finansującą badania z
dziedziny astrofizyki cząstek. Rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku i do tej pory
ogłosiła dwie edycje konkursów. Celem pierwszego konkursu, otwartego w 2006 r.,
było wspieranie badań nad ciemną materią oraz prac z zakresu dizajnu, służących
obserwatorium Cherenkov Telescope Array. Drugi natomiast dotyczył
wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego oraz eksperymentów
związanych z masą neutrin.
Szczegółowe informacje i warunki udziału w programie na stronie
http://www.aspera-eu.org

 

14. KONKURS NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage zaprasza do
udziału w konkursie na temat dziedzictwa kulturowego.
Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty
badawcze obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować jedynie projekty z
zakresu badań podstawowych dotyczące czwartego tematu: Increasing
understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around
all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).
(tłum robocze: Zwiększenie zrozumienia wartości kulturowych, wyceny, interpretacja,
etyki i tożsamości wokół wszystkich form dziedzictwa kulturowego (materialne,
niematerialne i dziedzictwo cyfrowe).
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z
co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty
badawcze w zakresie wspomnianego tematu. Czas trwania projektów nie może
przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację polskich projektów Rada NCN przeznaczyła
budżet w wysokości 150 tys. EUR.
Kraje biorące udział w konkursie finansujące projekty badawcze na temat Increasing
understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around
all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage):
Belgia, Cypr, Dania, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska,Hiszpania
Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 czasu
środkowoeuropejskiego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej JPI
Cultural Heritage.
Kontakt: Anna Plater-Zyberk, anna.plater@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9028.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
www.ncbr.gov.pl
Główne i podstawowe miejsce aplikowania na realizację badań stosowanych
Badania stosowane – definicja
są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej
konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych
zastosowań praktycznych dla wyników badań bądź na poszukiwaniu nowych
rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych.
1. PROGRAMY STRATEGICZNE
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe
programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi
społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy
Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.,
który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu
o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je
ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.
Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych
problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację
projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni
uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania.
Aktualne strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych pn.:
1. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii;
2. Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo
technicznej;
oraz trzy strategiczne projekty badawcze pn.:
1. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków;
2. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach;
3.Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.
2. PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
Obszary objęte Programem to:
1. Nauki chemiczne
2. Geologia, górnictwo i budownictwo
3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
4. Energetyka i elektrotechnika
5. Materiały i technologie materiałowe
6. Mechanika i transport
7. Nauki medyczne i farmaceutyczne
8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
9. Interdyscyplinarny
Możliwe dwie ścieżki aplikowania:
a) A – ścieżka obejmująca badania podejmowane w celu określenia zastosowań
praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach
naukowych (np. badania nowych materiałów o specyficznych właściwościach pod
kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach);
b) B – ścieżka obejmująca badania ukierunkowane na poszukiwanie nowych
rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych
(modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia
jego parametrów);
Warunki:
1. Dofinansowanie może być przyznane przede wszystkim na badania przemysłowe
-
należy przez to rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub
wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług;
badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych,
szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów
objętych zakresem prac rozwojowych. W wyjątkowych przypadkach projekty mogą
do 15% budżetu planować badania podstawowe, studium wykonalności tylko dla
przedsiębiorców
2. Jednostki naukowe – do 100% kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy od 80%
do 50%
3. Podmioty gospodarcze intensywność pomocy publicznej do 50% kosztów
kwalifikowanych
4. Nabór jednoetapowy trwający 45 dni
Budżet konkursu
240 mln zł
Wniosek:
OPIS PROJEKTU (Maksymalna objętość i format – do 42 stron A4: czcionka Times
New Roman 11, pojedynczy odstęp między wierszami, plik załączony w formacie
PDF)
1. Cel i założenia projektu
Opis celu praktycznego projektu z uwzględnieniem przesłanek stanowiących
podstawę do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu w
kontekście aktualnego stanu w obszarze dotyczącym projektu (do 3 stron A4)
Ścieżka A: określenie zastosowania praktycznego wyników badań objętych
projektem:
Ścieżka B: założony cel praktyczny, którego osiągnięcie wymaga przeprowadzenia
badań w ramach projektu
Opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu w kontekście aktualnego stanu
techniki - przewaga proponowanego rozwiązania nad obecnie stosowanymi,
uzasadnienie zapotrzebowania na wyniki projektu: wskazanie grupy docelowej
odbiorców (podmiotu/grupy podmiotów) wyników projektu w kontekście potrzeb
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub innej (do 3 stron A4).
Zewnętrzne/wewnętrzne czynniki ryzyka (czy mogą mieć niekorzystny wpływ na cele
projektu) (do 1 strony A4).
2. Opis przyjętej metodologii badawczej.
Przedstawienie sposobu rozwiązania problemu badawczego, opis proponowanej
metodyki badawczej z uzasadnieniem jej adekwatności do założonego celu projektu,
wykaz zadań z uzasadnieniem konieczności ich realizacji, uzasadnienie konieczności
przeprowadzenia w ramach projektu badań podstawowych - o ile dotyczy (do 4 stron
A4).
Opis poszczególnych zadań: tytuł, cel, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji,
wskazanie podmiotu/podmiotów wykonujących, określenie rodzaju zadania (BPR -
badania przemysłowe, BPO - badania podstawowe, TSW – techniczne studia
wykonalności na potrzeby prac rozwojowych), sposób realizacji zadania: metodologia
badawcza, sposób analizy wyników badań, planowane rezultaty, mierzalne efekty,
kamienie milowe (do 1 strony A4 na zadanie w formie tabelarycznej zgodnie z
wzorem poniżej, zalecana liczba zadań w projekcie: nie więcej niż 15, razem do 15
stron A4).
3. LIDER
Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w
samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem
badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość
wdrożenia w gospodarce.
Warunki:
1. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
2. Program adresowany jest do osób, które:
- nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu
macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać
wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),
- posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku
udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub
wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres
korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają
patenty lub wdrożenia,
- dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,
- pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która
zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji
Projektu zespołu badawczego,
- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.
3.Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r
4.Okres realizacji projektu do 36 miesięcy (możliwość przedłużenia o 24m-ce)
Budżet konkursu
40 mln
Wniosek:
- OPIS projektu
Składający się z części:
1. Aktualny stan wiedzy - istniejące rozwiązania technologiczne wykorzystywane w
praktyce, w Polsce i za granicą;
2. Charakterystyka problemu;
3. Cel projektu;
4. Efekt końcowy;
5. Harmonogram prac z wyszczególnieniem elementów postępu realizacji projektu;
(kamienie milowe i wskaźniki zgodnie z załącznikiem A do wniosku)
6. Cel ekonomiczny i znaczenie praktyczne projektu (należy wskazać potencjał
komercjalizacyjny: przewidywane korzyści z wdrożenia wyników projektu, możliwości
praktycznego zastosowania wyników projektu, potencjalni odbiorcy, działania w
ramach prac przygotowujących wyniki badań do wdrożenia; sposoby transferu
wyników prac do gospodarki; nowe metody badawcze)
Opis dołączony w pliku PDF, max. 20 stron A4
4. PATENT PLUS
Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców
w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla
uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Program obejmuje dofinansowanie projektów mających na celu:
1) dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania
zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do
urzędu patentowego państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w tym również
czynności rzecznika patentowego;
2) finansowanie zadań związanych z ułatwianiem pozyskiwania partnerów do
komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechnianie wiedzy
o ochronie własności przemysłowej.
Warunki
1. Dokonanie zgłoszenia patentowego
2. Wkład własny – 10% kosztów kwalifikowanych
Wniosek:
Składany w formie papierowej
Wzór wniosku oraz wykaz załączników dostępny na stronie NCBiR
5. PROGRAM INNOTECH
Ścieżka In-Tech:
Dofinansowanie Projektów może być przeznaczone na:
1) fazę badawczą (faza A), obejmującą badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4 ustawy z dn. 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki,
albo
2) fazę badawczą (faza A), obejmującą badania przemysłowe lub prace rozwojowe
oraz fazę przygotowań do wdrożenia (faza B) obejmującą działania, których celem
jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności
gospodarczej (tj. komercjalizacji), w szczególności:
a) badania rynku dla przyszłego produktu,
b) sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,
c) opracowania procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego
produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
d) uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem
zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,
e) certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.),
f) działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw
własności przemysłowej.
Warunki
1.Dofinansowanie projektu maksymalnie do 10 mln zł
2. Dofinansowanie w ramach Projektu obejmuje:
1) dofinansowanie fazy badawczej (faza A), które w przypadku przedsiębiorcy
stanowi pomoc publiczną na działalność badawczą i rozwojową;
2) dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia (faza B), które może być
przyznane przedsiębiorcy pod warunkiem pozytywnej oceny wyników uzyskanych w
fazie badawczej (faza A) i stanowi pomoc de minimis.
Wniosek:
Wniosek składany jest wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego OSF,
dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl.
Ścieżka Hi-Tech
Dofinansowanie Projektów może być przeznaczone na:
1) realizację zadań badawczych, z których każde musi być zakwalifikowane do jednej
z kategorii: badania przemysłowe lub prace rozwojowe, zgodnie z definicjami
zawartymi w art. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki;
2) dofinansowanie działań przygotowujących wyniki badań do wdrożenia, tj. kosztu
zakupu usług doradczych w zakresie innowacji lub usług wsparcia innowacji,
określonych w § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, z
zastrzeżeniem załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu w odniesieniu do katalogu
kosztów kwalifikowalnych.
Warunki:
Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 mln zł.
5. Dofinansowanie w ramach Projektu obejmuje:
1) pomoc publiczną na realizacją zadań badawczych, o których mowa w rozdziale II
pkt. 2.1) niniejszego regulaminu;
2) pomoc publiczną na zakup usług doradczych w zakresie innowacji lub usług
wsparcia innowacji, o których mowa w rozdziale II pkt. 2.2 niniejszego regulaminu.
- udzielaną Wnioskodawcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy
publicznej.
Wniosek:
Wniosek składany jest wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego OSF,
dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl.
MIĘDZYNARODOWE KONKURSY KOORDYNOWANE PRZEZ NCBIR
6. INICJATYWA LEKÓW INNOWACYJNYCH
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 17 grudnia 2012 r. nowy już 8 konkurs
w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI. Tematyka konkursu obejmuje
zagadnienia dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zasad i
metod klasyfikacji etiologii chorób człowieka. Poniżej tematy, na które można
składać wnioski:
1. Under the Theme Combatting Antimicrobial Resistance: NewDrugs4BadBugs
(ND4BB)
2. ND4BB Subtopic 1C (as part of ND4BB Topic 1 launched in 6th Call3): Conduct of
clinical trials supporting the development of MEDI4893, a monoclonal antibody
targeting Staphylococcus aureus alpha toxin
3. ND4BB Topic 3: Discovery and development of new drugs combatting Gramnegative
infections (divided in Subtopic 3A and Subtopic 3B)4
4. Under the Theme Developing an aetiology-based taxonomy for human diseases
Topic A: Approaches to develop a new classification for Systemic Lupus
Erythematosus (SLE) and related connective tissue disorders and Rheumatoid
Arthritis (RA).
Termin zakończenia konkursu mija 19 marca 2013. Wnioski można składać
jedynie przez system elektroniczny – SOFIA (Submission OF Information
Application). Budżet konkursu stanowi wkład pieniężny Komisji Europejskiej oraz
wkład przedsiębiorstw zrzeszonych w Europejskiej Federacji Przemysłu i
Towarzystw Farmaceutycznych EFPIA (NCBR nie jest stroną finansującą projekty
wyłonione w konkursie). Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można
uzyskać na stronie internetowej: http://www.imi.europa.eu/content/8th-call-2012
Informacji dotyczących konkursu udziela w NCBiR:
Aleksandra Mościcka-Studzińska
e-mail: aleksandra.moscicka@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 785 662 015
7. KONKURS ERA-NET E_Rare-2
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 grudnia 2012 roku ogłosiło
drugi konkurs ERA-NET E_Rare-2 na międzynarodowe projekty badawcze w
zakresie badań translacyjnych w obszarze chorób rzadkich pt.: „European Research
Projectson Rare Diseases”
Termin zamknięcia konkursu to 31 stycznia 2013.
Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na
finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu
NCBR dysponuje budżetem 1 miliona euro.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu ERA-NET E-Rare:
http://www.e-rare.eu/
oraz stronie NCBR (zakładka: Programy międzynarodowe): http://www.ncbir.pl
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Marcin Chmielewski
marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl
Tel: +48 (22) 39 07 109
Dział Zarządzania Programami
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
8. KONKURS CORNET
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 15. międzynarodowego
konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.
NCBiR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału
polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.
Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres
internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten
składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum
badawczego. Wnioski można składać w terminie od 1 grudnia 2012 r. do 28 marca
2013 r.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie
będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego), zgodnie z
zasadami dofinansowania udziału w projekcie międzynarodowych w ramach
Inicjatywy CORNET, przedkłada w NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie
projektu.
Termin składania wniosków krajowych upływa 28 marca 2013 r. - wersja
elektroniczna wysłana na adres cornet@ncbr.gov.pl, oraz 11 kwietnia 2013 r. -
wersja papierowa. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę
stempla pocztowego.
Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronach internetowych:
http://www.cornet-era.net/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywacornet/
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udzielają:
Joanna Makocka
tel. 22 39 07 233
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl
Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551
e-mail: adam.kazmierczak@ncbr.gov.pl
9. KONKURS ERA-NET EURONANOMED II
10 grudnia 2012 roku otwarto konkurs ERA-NET EuroNanoMed II na
międzynarodowe
projekty badawcze w zakresie nanomedycyny pt.:„European Innovative Research &
Technological Development Projects in Nanomedicine”. Tematyka zgłaszanych
projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
- Regenerative medicine;
- Diagnostics;
- Targeted delivery systems.
Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata.
Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu,
NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.
Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7
grup
badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz
muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup
wnioskodawców
spośród następujących trzech wyodrębnionych:
- uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
- szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
- przedsiębiorstwa.
Konkurs przebiega jednoetapowo.
Koordynator projektu składa wspólny wniosek w języku angielskim drogą
elektroniczną za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem:
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed
w terminie do dnia 04 marca 2013 roku.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed:
http://www.euronanomed.net
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Aleksandra Mościcka-Studzińska
aleksandra.moscicka@ncbr.gov.pl
Tel: +48 (22) 39 07 131, +48 785 66 20 15
Dział Zarządzania Programami
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
10. KONKURS STUDENT WYNALAZCA
(w ramach projektu KREATOR INNOWCYJNOŚCI) www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs
Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami
wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony.
Adresaci Konkursu:
Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają jeden z następujących warunków:
a) są studentami I, II lub III stopnia studiów na polskich uczelniach i są twórcami/współtwórcami
wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony
w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej
za granicą w okresie trwania studiów,
b) są absolwentami polskich uczelni, niezależnie od roku ukończenia studiów, w tym studiów
doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru
użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP
lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą
w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów,
c) są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który
zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.
Warunki:
1.Dostarczenie, w terminie do 31 stycznia 2013 r., następujących dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy;
b) kserokopia/skan potwierdzenia zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do
ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą
lub kserokopia/skan decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego;
c) oświadczenie, stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego, wraz
z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia. W przypadku
zgłoszenia w formie elektronicznej wymagany jest skan podpisanego oświadczenia.
Wniosek:
1. Dane twórcy
2. Dane uczelni
3.Tytuł wynalazku /wzoru użytkowego /przemysłowego:
4.Data i nr zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego/przemysłowego do Urzędu
Patentowego RP lub odpowiedniego urzędu ds. własności przemysłowej za granicą
(podać kraj/nazwę urzędu) lub nr patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji (jeśli
prawo wyłączne zostało udzielone):
5.Słowa kluczowe wynalazku/wzoru użytkowego/przemysłowego:
6. Opis wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego:
7. Przewidywane zastosowanie wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego:
8.Spodziewane efekty zastosowania wynalazku lub wzoru
użytkowego/przemysłowego:
Politechnika Świętokrzyska
Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej
Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
11. PROGRAM POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA
BADAWCZA
Małe granty dla kobiet w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014 ogłasza konkurs w ramach Funduszu Małych Grantów tzw. ‘Small Grant
Scheme’ na projekty badawcze realizowane przez kobiety w naukach technicznych
1. Obszary tematyczne objęte konkursem
W ramach Funduszu Małych Grantów przewiduje się wsparcie projektów
badawczych realizowanych przez kobiety naukowców w obszarze nauk
technicznych. Nauki techniczne są najmnej sfeminizowane w porównaniu z innymi
obszarami nauki. Dlatego też, projekty realizowane przy wsparciu Funduszu Małych
Grantów przyczyniać się mają do budowania kompetencji i wzmocnienia dorobku
naukowego uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego
lub tytułu profesora.
Celem projektów realizowanych w ramach przedmiotowego Funduszu jest
budowanie dorobku naukowego w obszarach wchodzących w skład następujących
dyscyplin nauk technicznych: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka,
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja
maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i
kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna,
inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika,
metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.
2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for
State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).
3. Promotor projektu
· Wniosek składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot
polski (instytucja), formalnie odpowiedzialny za projekt
· Kierownik projektu (Principal Investigator) - kobieta naukowiec odpowiedzialna
za koordynację naukową i techniczną projektu.
4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych
Grantów wynosi 2 352 941 EUR.
5. Wartość dofinansowania
Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu
· Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast
maksymalna 100 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – od 12
do 24 miesięcy
· Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2016 r.
6. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów
Termin zamknięcia konkursu upływa 31 stycznia 2013 r. System on-line,
umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla
wnioskodawców od 1 grudnia 2012 r.
Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line
znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie
później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 31 stycznia 2013 r.
Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.
12. INICJATYWA EUREKA
wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
Warunki:
- realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć
przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich
EUREKI;
- ukierunkowanie rynkowe;
- cywilny cel projektu;
- przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
- konsorcja projektowe tworzone są oddolnie. Wszyscy partnerzy wypełniają
EUREKA Project Form (dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na stronie
www.eurekanetwork.org) oraz podpisują wstępną umowę o współpracy. Krajowy
koordynator EUREKI z kraju lidera danego konsorcjum projektowego, notyfikuje
projekt w Sekretariacie EUREKI, gdzie jest nadawany numer i akronim projektu.
Następnie, każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z
obowiązującymi w danym państwie zasadami.
- po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać
status projektu EUREKI. Decyzję podejmuje Grupa Wysokiego Szczebla, która
spotyka się cztery razy do roku. Dopiero po uzyskaniu przez projekt statusu EUREKI,
możliwe jest zawarcie z NCBR umowy o wykonanie i finansowanie projektu.
- dofinansowanie przyznawane jest przez NCBR na badania przemysłowe oraz prace
rozwojowe.
Wniosek:
Składany w formie papierowej
Wzór wniosku oraz wykaz załączników dostępny na stronie NCBiR
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO www.nauka.gov.pl
Obecnie w formie projektów naukowo-badawczych finansuje głównie tzw. Inicjatywy
Ministra oraz NPRH
KONKURSY
1. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
planowany termin ogłoszenia konkursu marzec 2013 roku
1. Moduł badawczy
1. Konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe
dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o
fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy
1.1
Do konkursu mogą być zgłoszone w szczególności projekty obejmujące:
- opracowanie zespołów archiwalnych,
- scalone opracowanie zespołów zabytków ruchomych i nieruchomych na terenach
Polski i dawnej Rzeczypospolitej,
- kontynuację prac edytorskich nad seriami wydawniczymi źródeł historycznych i
literackich
- projekty zmierzające do podjęcia lub zakończenia prac nad zespołowymi
przedsięwzięciami badawczymi,
-projekty dotyczące spuścizny o szczególnym znaczeniu,
- edycje źródeł.
- nowatorskie projekty badawcze dotyczące współczesnej humanistyki.
Preferowane będą projekty zespołowe z obszarów nauk humanistycznych
zagrożonych utratą ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została
utracona, projekty dotyczące problematyki rzadko będącej przedmiotem
zainteresowań naukowych – zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości
rozszerzenia bazy źródłowej stanowiącej podstawę podejmowanych tematów,
istotnych z punktu widzenia wiedzy o kulturze.
Warunki:
1. Budżet pojedynczego projektu to min 300 tys zł
2. Okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
3. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów
ogółem.
Wniosek składany w wersji papierowej wg ustalonego wzoru
2. Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy
międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i
zagranicznych – moduł badawczy 1.2.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące badania naukowe dotyczące
długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym
znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, realizowane we współpracy
międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i
zagranicznych, a w szczególności:
- projekty obejmujące opracowanie zespołów archiwalnych,
- projekty obejmujące scalone opracowanie zespołów zabytków ruchomych i
nieruchomych na terenach Polski i dawnej Rzeczypospolitej,
- projekty obejmujące kontynuacje prac edytorskich nad seriami wydawniczymi
źródeł historycznych i literackich,
- projekty zmierzające do zakończenia lub podjęcia prac nad zespołowymi
przedsięwzięciami badawczymi,
-projekty dotyczące spuścizny o szczególnym znaczeniu,
- edycje źródeł.
- nowatorskie projekty badawcze dotyczące współczesnej humanistyki.
Preferowane będą projekty z obszarów nauk humanistycznych zagrożonych utratą
ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została utracona, projekty
dotyczące problematyki rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych
zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej
stanowiącej podstawę podejmowanych tematów, istotnych z punktu widzenia wiedzy
o kulturze
Warunki
1. List intencyjny lub deklaracja udziału w projekcie minimum 1 partnera
zagranicznego
2. Moduł wspierający młodych humanistów
1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju
humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy
interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający
młodych naukowców 2.1.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące zespołową
realizację badań naukowych przez doktorantów w ramach współpracy
interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej
Warunki:
1. Dołączony list intencyjny lub deklaracja udziału w projekcie partnera
zagranicznego
2. Okres realizacji do 24 miesięcy
3. Koszty pośrednie 10%
2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w
zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla
humanistyki. - moduł wspierający młodych naukowców 2.2.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
1) przeprowadzenie badań naukowych o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju
humanistyki w zagranicznych jednostkach naukowych, w szczególności
pozwalających na uzyskanie unikatowych specjalizacji w problematyce rzadko
będącej przedmiotem zainteresowań naukowych – zwłaszcza tam, gdzie należy się
spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej mogącej stanowić podstawę
zrewidowanego spojrzenia na dzieje i rolę kultury polskiej w tradycji europejskiej;
2) przeprowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwalnych lub
bibliotecznych albo badań terenowych, których celem jest poszukiwanie i eksploracja
niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych niezbędnych do prowadzenia badań
naukowych.
Warunki:
1. Kierownik projektu zatrudniony u Wnioskodawcy
2. Wiek do 35 rż
3. Dla osób nie posiadających stopnia naukowego doktora – rozpoczęty przewód
4. Okres realizacji do 24 miesięcy
3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na
świecie
1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań
humanistycznych na świecie - moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2.
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące następujące zadania:
1) tłumaczenie i publikację w renomowanych wydawnictwach naukowych o
międzynarodowym zasięgu (także w kooperacji wydawnictw polskich i
zagranicznych) dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych
stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej
humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu
zapewnienia im szerokiej dostępności;
2) wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w
szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki
wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów
czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników
spoza kręgu użytkowników języka polskiego.
Warunki:
1. Okres realizacji do 36 miesięcy
2. Koszty pośrednie 10 %
2. DIAMENTOWY GRANT
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań
naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub
promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów
pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów
magisterskich,
Warunki:
1. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat,
2. Koszt realizacji nie może przekroczyć 200 000 zł.
3. Wynagrodzenie miesięczne minimum 2500 zł
4. Koszty pośrednie maks.10%
5. Wnioski mogą składać jednostki posiadające kategorię A+,A, B
Wniosek:
Składany elektronicznie za pomocą platformy www.osf,opi.org.pl
1. Opis jednostki naukowej
2. Opis wnioskodawcy – studenta doświadczenia, aktywność
3. Harmonogram projektu
4. Kosztorys projektu
5. OPIS PROJEKTU - CEL NAUKOWY PROJEKTU, OPIS PROJEKTU I
CHARAKTERYSTYKA KOŃCOWEGO WYNIKU
3. GENARACJA PRZYSZŁOŚCI
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich
aktywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach
lub zawodach. Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może
być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich uczestnictwa w
międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także na zakup drobnej aparatury
naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji
projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu.
Skutkować powinno to zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez
uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości.
Warunki:
1. nie ukończyli 25 lat;
2. studiują na kierunku studiów należącym do jednego z poniższych obszarów
wiedzy:
a) obszar nauk ścisłych,
b) obszar nauk przyrodniczych,
c) obszar nauk technicznych,
d) obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
e) obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
f) obszar nauk społecznych;
3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego,
na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta
o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub
certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
4. posiadają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat
dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia
planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w
środowisku międzynarodowym.
5. Okres realizacji maksymalnie 2 lata
6. Koszt projektu 100 tys dla studenta lub 500 tys (dla zespołu studentów)
Budżet konkursu
7 mln zł
Wniosek:
4. MOBILNOŚĆ PLUS
W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie
zagranicznych pobytów uczestników programu, obejmujących udział w badaniach
naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach
naukowych
Warunki:
Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:
a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w
miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu
w miejscowości, o której mowa w lit. a;
c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka
uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
Uczestnikiem programu może być:
1) młody naukowiec, zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o
pracę lub mianowania, będący:
a) pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.1)), albo
b) pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
c) pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r.
Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);
2) uczestnik studiów doktoranckich.
Wniosek:
- dane wnioskodawcy
- informacje dotyczące kandydata na uczestnictwo w programie
- informacje dotyczące zagranicznego ośrodka oraz planowanych badań
naukowych (temat, dziedzina, okres)
- harmonogram
- kalkulacja kosztów
5. IDEAS PLUS
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące zadania badawcze
(lub ich część) zgłoszone do uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY
przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych (konkursy IDEAS
European Research Council): ERC – 2011-StG i ERC-2011-AdG, które uzyskały w
pierwszym etapie ocenę wyższą niż 70 punktów, ale nie zostały przyjęte do
finansowania.
Warunki:
Do wniosku dołącza się:
1) zgłoszenie do konkursu POMYSŁY przeprowadzanego przez Europejską Radę
Badań Naukowych;
2) dokumenty informujące o wyniku merytorycznej oceny zgłoszenia.
3) Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy
Wniosek:
- dane wnioskodawcy
- informacje ogólne o projekcie
- ankieta dorobku naukowego kierownika
- Cel naukowy projektu, opis i metodyka planowanych badań oraz
charakterystyka oczekiwanych wyników (nie więcej niż 10 stron A4)
- harmonogram
- budżet
6. JUVENTUS PLUS
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców,
którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań
zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych
czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub
European Reference Index for the Humanities (ERIH).
Warunki:
1. Do wniosku dołącza się kopie artykułów, opublikowanych w latach 2010-2012
w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie JCR lub ERIH albo
dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których
kierownik projektu występuje jako główny autor.
2. Okres realizacji maksymalnie 24 miesiące
Wniosek:
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
www.fnp.org.pl
1. NAGRODA FNP
Otrzymują je wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które
przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą
wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają
Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań
współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i
potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe
perspektywy badawcze.
Warunki:
1. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:
· nauki o życiu i o Ziemi,
· nauki chemiczne i o materiałach,
· nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
· nauki humanistyczne i społeczne.
2. Wartość nagrody 200 tys zł
3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę
Fundacji wybitni przedstawiciele nauki.
4.Recenzenci dokonują oceny i wyboru kandydatów
2. NAGRODA COPERNICUS
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS / Copernicus Award
Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polskoniemieckiej
współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym dorobkiem
badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również znaczącymi sukcesami
w promowaniu młodej kadry badawczej.
Przyznawana jest w drodze konkursu parze uczonych, niezależnie od uprawianej
przez nich dziedziny nauki.
Warunki:
1. Do nagrody mogą kandydować uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy
doktora, nie ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej i
są zaangażowani w polsko-niemiecki projekt naukowy.
2. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy
doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.
3. Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro (50 000 euro dla każdego z dwóch
laureatów). Laureat z Polski otrzymuje 20 000 euro nagrody imiennej oraz kwotę 30
000 euro z przeznaczeniem na kontynuację współpracy polsko-niemieckiej, a w
szczególności na wsparcie młodych uczonych.
4. Nagroda przyznawana jest co dwa lata
STYPENDIA I SUBSYDIA FNP
3. PROGRAM MISTRZ
Celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie im subsydiów na
rzecz zintensyfikowania prowadzonych dotychczas prac lub umożliwienia
podejmowania nowych kierunków badań.
Warunki:
1. Subsydia przyznawane są na drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co
roku jeden z czterech poniższych obszarów:
· obszar I: nauki o życiu i o Ziemi
· obszar II: nauki chemiczne i o materiałach
· obszar III: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie
· obszar IV: nauki społeczne i humanistyczne.
2. W 2013 roku konkurs skierowany będzie do uczonych prowadzących badania w
obszarze nauk chemicznych i o materiałach.
3. Kandydatów zgłasza powołana przez Fundację grupa kilkudziesięciu wybitnych
uczonych, uznawanych za autorytety w danej dziedzinie. Na tej podstawie Fundacja
tworzy listę zaproszonych do udziału w konkursie.
4. Zaproszeni uczeni, którzy zechcą w nim uczestniczyć, przedstawić powinni
informację o swoich zamierzeniach naukowych wraz z projektem wykorzystania
subsydiów.
5.Zarząd Fundacji wyłania laureatów posiłkując się opiniami recenzentów.
6. Obecna wysokość subsydium: 300 tys. zł.
4. PROGRAM HOMING PLUS
Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku
uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).
Warunki:
1. Program jest adresowany do osób, które:
· posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym
etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie*);
· przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy** (prowadząc
badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę
doktorską);
· zamierzają przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty
przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12
miesięcy przed tą datą;
· pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z
niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu.
2. Podstawę oceny kandydata stanowią dorobek naukowy z ostatnich 4 lat, projekt
badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium oraz informacje
o zespole, w którym projekt będzie realizowany.
3. Finansowaniu podlegają:
· subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie (przeznaczone
wyłącznie na realizację projektu badawczego, m.in.: wynagrodzenia
personelu, zakupy aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań,
publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego,
finansowanie współpracy z partnerami zagranicznymi);
· stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie.
4. Na wniosek laureata programu (kierownika projektu):
· stypendia naukowe w wys. 1 tys. zł miesięcznie dla dwóch studentów
realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem,
wyłonionych w trybie konkursowym.
5. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 2 lat.
Wniosek:
5. PROGRAM POMOST
GRANT POWROTOWY - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu
płci wychowujących małe dzieci
Grant powrotowy jest adresowany do naukowców, którzy posiadają co najmniej
stopień naukowy doktora, pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania
naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania
projektu. Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku
do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy
korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka,
trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do
pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania
wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.
Warunki:
1.Finansowaniu podlega:
· grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac
badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany
międzynarodowej);
· stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub
doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla
nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.
2. Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi: 140 000 zł rocznie
3. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku i zakończyć się nie
później niż 30 czerwca 2015 roku.
4. Projekt może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.
5. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2013 roku.
Wniosek:
6. PROGRAM START
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód
uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich
zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się
pracy badawczej.
Warunki:
1. O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
· nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w
przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów
wychowawczych/macierzyńskich),
· są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub
doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów
statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
· mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych
periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
2. W ramach stypendium Fundacja może finansować krótkie naukowe wyjazdy
studyjne na okres łącznie do 4 tygodni – do jednego lub dwóch zagranicznych
ośrodków naukowych ważnych dla danej dyscypliny – służące nawiązaniu
współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach.
3. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione
plany badawcze.
4. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
5. Nabór do kolejnego konkursu w programie START odbędzie się jesienią 2013
roku.
7. PROGRAM VENTURES
Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez
studentów, absolwentów i doktorantów.
(PROGRAM VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007–2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”)
Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce,
zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie
liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności
gospodarczej.
Warunki:
1. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
• studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego
roku studiów) lub studiów II stopnia;
• absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich)
zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych;
• doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).
2. W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w
jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na
etatach naukowo-dydaktycznych.
3. W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych –
finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym
największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.
4.Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.
5. Finansowaniu podlegają:
• imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości
odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł
miesięcznie dla doktorantów);
• grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.
6. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2013 roku.
Wniosek:
opis projektu badawczego – do 4 stron A4,
opis potencjału komercyjnego projektu i jego zastosowania w gospodarce
(uprawdopodobnienie popytu na wyniki tego projektu) wraz z planowanymi
rezultatami - do 4 stron A4,
8. STYPENDIA JÓZEFA TISCHNERA DLA POLSKICH
UCZONYCH
Stypendium Józefa Tischnera daje możliwość spędzenia sześciu miesięcy (od lipca
do grudnia) w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu i wykonania tam projektu
badawczego w zakresie nauk humanistycznych/ społecznych.
Materiały aplikacyjne:
- Formularz zgłoszeniowy
- Krótki opis projektu badań w języku angielskim
- Życiorys
- Dwa listy polecające
Kto może wziąć udział w konkursie:
młodzi naukowcy z tytułem doktora do 35. roku życia
Budżet: 9.000 EUR na pokrycie kosztów zakwaterowania, kosztów utrzymania,
podróży i ubezpieczenia zdrowotnego
Termin składania wniosków upłynął 31 stycznia 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu
przez organizatora.
Aplikację należy wysłać pocztą na adres:
Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
Austria
Więcej informacji: http://www.iwm.at/info/IWM_Jozef_Tischner_Fellowship_2012.pdf
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
ul. Grażyny 11
02-548 WARSZAWA
Tel.: (022) 845 95 00
Fax: (022) 845 95 05
Email: fnp@fnp.org.pl
Strona www
Prof. Maciej Żylicz
WYDAWNICTWA I KONFERENCJE
9. PROGRAM MONOGRAFIE
Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
Warunki:
1. W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w
konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych.
2. Prace na najbliższe posiedzenie będą przyjmowane do 20 lutego 2013 r.
3. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na
jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii
Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest
udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony
uznanego wydawnictwa zagranicznego.
Wzór listu intencyjnego od wydawcy zagranicznego, zawierający
promesę wydania, jest załączony w menu bocznym, przy wniosku o
dofinansowanie tłumaczenia.
Wniosek:
10. PROJEKT SKILS
Celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami
badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i
kształtowanie postaw proinnowacyjnych.
Projekt jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w
Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i
doktorantów.
O udział w projekcie mogą ubiegać się laureaci lub stypendyści
reprezentujący wszystkie dziedziny nauki; także laureaci i stypendyści
programów FNP z ubiegłych lat.
Warunki:
1. W ramach projektu SKILLS pokrywane są między innymi:
koszty uczestnictwa w organizowanych przez Fundację warsztatach, szkoleniach i
spotkaniach, np. zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal i sprzętu dojazd w
przypadku udziału w wydarzeniu organizowanym zagranicą.
Wniosek:
11. PROGRAM INTER
Szkolenia i konkurs na zaprezentowanie projektu interdyscyplinarnego.
OFERTA PROGRAMU OBEJMUJE:
1) szkolenia (z zakresu współpracy interdyscyplinarnej oraz popularyzacji nauki)
oraz
2) nagrodę w konkursie na zaprezentowanie projektu naukowego o charakterze
interdyscyplinarnym w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.
ADRESACI:
aktualni bądź byli laureaci lub stypendyści FNP będący na początku kariery
naukowej:
- doktoranci lub
- doktorzy będący pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej -
do 6 lat po doktoracie.
NAGRODA: Zwycięzcy otrzymują 100.000 zł, w tym 20.000 zł rocznego stypendium
oraz subwencję w wysokości 80.000 zł na realizację zwycięskiego projektu
badawczego.
Wniosek:
PROGRAMY RAMOWE 7 PR UE
1. 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (NOWY PR
UE HORYZONT 2020)
Programy ramowe dofinansowują tylko te badania, które są w interesie Europy i
służą rozwiązywaniu jej problemów. Kryterium projektów badawczych finansowanych
w programach ramowych jest wspólny wkład myśli, umiejętności, pomysłów, pracy,
infrastruktury, aparatury, danych i realizacja badań przez minimum trzy kraje UE lub
stowarzyszone z 7PR. Wyniki prac badawczych, uzyskane w ramach współpracy
europejskiej muszą być przydatne dla rożnych odbiorców znajdujących się w rożnych
krajach
1.Europejska Rada Badań (ERC – European Research Council) finansująca badania
podstawowe na szczeblu europejskim (Program IDEAS), POMYSŁY: wspieranie
badań podstawowych „na granicy wiedzy” (frontier research),inicjowanych przez
naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.
2.Programy badawcze Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), naukowe i
technologiczne wspieranie koncepcji, rozwoju wdrażania i monitorowania polityk Unii
Europejskiej
3. Programy mobilności naukowców (Program PEOPLE), LUDZIE: ilościowe i
jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju
technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej
międzysektorowej.
4. Budowanie wspólnych wielkich infrastruktur badawczych (Program CAPACITIES).
MOŻLIWOŚCI: wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury
badawcze, regionalne klastry badawcze, zwiększenie potencjału badawczego we
wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa
opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w
zakresie współpracy międzynarodowej.
5.Program szczegółowy COOPERATION – WSPÓPRACA wspieranie
ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w określonych 10 priorytetach
tematycznych.
OSTATNIE KONKURSY w 7PR
Ostatnie konkursy w 7PR, ogłoszone na początku lipca 2012r. zamykają się na
przełomie roku 2012/2013. Najdłużej (do jesieni 2013r) otwarte będą niektóre
konkursy Programu Szczegółowego PEOPLE i IDEAS.
· Wszystkie konkursy ogłaszane są na stronach "Participant Portal"
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
· Tabela z ogólnymi informacjami na temat planowanych i obecnie otwartych
konkursów w Programach Szczegółowych 7PR, Euratomie i instytutach JRC -
7PR_konkursy_2012/2013
· Programy Pracy na 2013r -
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation
Plik EXELL – WYKAZ KONKURSÓW NA ROK 2013
NIE MOŻNA LICZYĆ NA SUKCES W 7PR, jeśli:
1.Badania, które chcemy wykonać były już realizowane (nie są nowością).
2.W konsorcjum projektowym brakuje wiodących jednostek europejskich.
3. Nie potrafimy wskazać jasnego, wyraźnego celu i wykorzystania badań.
4.Cel nie jest zbieżny z kierunkami rozwoju UE.
5. Nie potrafimy określić istniejącego stanu wiedzy.
6. W programie pracy bieżącego konkursu nie ma tematu (topic), który chcemy
realizować.
Pomoc informacyjną i doradczą nad przygotowywanymi projektami świadczą Krajowy
Punkt Kontaktowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk - http://www.kpk.gov.pl/ oraz regionalne punkty kontaktowe w
Lublinie przy Instytucie Agrofizyki PAN astep@demeter.ipan.lublin.pl
W Sieci KPK pracują eksperci, którzy mogą sprawdzić wniosek pod kątem zgodności
z danym konkursem. Mogą także zwrócić się z prośbą do właściwych urzędników
(scientific officers) w KE o przejrzenie abstraktu i opinię na temat proponowanych
badań.
INNE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
1. KOMISJA EUROPEJSKA – PROGRAM JEAN MONNET
Następny termin: 15-02-2013
Program Jean Monnet stymuluje naukę, badania i debatę w zakresie studiów nad
integracją europejską w instytucjach szkolnictwa wyższego na całym świecie. Ma na
celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją
europejską oraz wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń
zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w
perspektywie europejskiej.
Cele operacyjne programu Jean Monnet:
- stymulowanie procesów doskonalenia w nauczaniu, badaniach i debatach w
zakresie studiów nad integracją europejską w szkołach wyższych na terenie
Wspólnoty i poza jej granicami;
- rozszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie kwestii integracji europejskiej wśród
specjalistów akademickich oraz obywateli europejskich;
- wspieranie kluczowych instytucji europejskich zajmujących się kwestiami integracji
europejskiej;
- wspieranie aktywności renomowanych instytucji i stowarzyszeń europejskich
działających na rzecz kształcenia i szkolenia.
Działanie kluczowe 1: Wspieranie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów w
zakresie integracji europejskiej na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego (w Unii
Europejskiej i poza nią). W ramach tego działania wspierane będą następujące
projekty:
PROJEKTY JEDNOSTRONNE
Projekty dotyczące kształcenia:
- Katedra Jeana Monneta - praca nauczyciela akademickiego na pełen etat
poświęcona całkowicie integracji europejskiej, projekt zakłada minimum 90 godzin
nauczania na rok akademicki
- Katedra Jeana Monneta "Ad personam" - dla doświadczonego profesora z
długoletnim stażem i doświadczaniem badawczym i naukowym i/lub uznawanymi na
poziomie międzynarodowym osiągnięciami organizacyjnymi w dziedzinie studiów z
zakresu integracji europejskiej, projekt zakłada minimum 90 godzin nauczania na rok
akademicki
- Centra doskonalenia Jeana Monneta - wielodyscyplinarna struktura grupująca
naukowe, humanistyczne i dokumentalne zasoby dla studiów z zakresu integracji
europejskiej i badań na jednym lub więcej uniwersytetach
- Moduły Jeana Monneta - krótki program studiów z zakresu integracji europejskiej,
minimum 40 godzin nauki na rok akademicki, może być wielodyscyplinarny
PROJEKTY NAUKOWE I BADAWCZE
- Wsparcie dla stowarzyszeń profesorów i badaczy, specjalizujących się w integracji
europejskiej: stowarzyszeń, których głównym celem jest wspomaganie procesu
studiów z zakresu integracji europejskiej i zwiększenie widoczności źródeł informacji
w tej dziedzinie na szczeblu regionalnym lub krajowym
- Wsparcie dla działań badawczych i informacyjnych związanych z integracją
europejską, mających na celu promocję dyskusji, debat i wiedzy na temat procesu
integracji europejskiej.
- Wsparcie dla działań informacyjnych i badawczych w ramach "Uczenia się Europy
w szkole", które ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych, średnich i
zawodowych wiedzy na temat Unii Europejskiej - jej instytucji i sposobu ich
funkcjonowania (same szkoły nie są uprawnione do składania wniosków).
Zaproszenie do składania wniosków znajduje się na stronie programu Jean Monnet
PROJEKTY WIELOSTRONNE
- Wielostronne grupy badawcze: partnerstwo co najmniej trzech katedr Jeana
Monneta z trzech różnych krajów prowadzące do stworzenia zintegrowanej sieci
akademickiej w dziedzinie studiów z zakresu integracji europejskiej
Działanie kluczowe 2: Dotacje operacyjne na pokrycie niektórych kosztów
operacyjnych i administracyjnych dla następujących instytucji realizujących cele o
znaczeniu europejskim:
· - Kolegium Europejskie (w Brugii i Natolinie)
· - Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
· - Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht
· - Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze
· - Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej w Odense
· - Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich (CIFE) w Nicei.
Kto może składać wnioski:
- instytucje szkolnictwa wyższego lub stowarzyszenia profesorów i badaczy z Unii
Europejskiej lub poza UE pod warunkiem, że są uznawane za takowe w swoich
własnych krajach
- stowarzyszenia profesorów i badaczy zajmujących się studiami obejmującymi
proces integracji europejskiej z UE lub poza UE
- stowarzyszenia europejskie aktywne na poziomie europejskim w dziedzinie
edukacji i szkoleń
Termin składania wniosków: 15 lutego 2013 r.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www
2. PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW FUNDUSZU
WYSZEHRADZKIEGO
wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.
Cele:
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz
integrację tych państw z Unią Europejską.
Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje,
badania)
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci)
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują
się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy
Wyszehradzkiej. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć
miesięcy.
Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z
Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również
wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.
Terminy składania wniosków:
1 marca 2012 (termin upłynął)
1 czerwca 2012 (termin upłynął)
1 września 2012 (termin upłynął)
1 grudnia 2012
Więcej informacj: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republik
Tel.: +421 259 203 811
Fax: +421 259 203 805
Email: visegradfund@visegradfund.org
Strona www
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
1. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.pokl.gov.pl
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR
Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w
rozwoju gospodarczym - 61 500 000 EUR
Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach
kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Projekty innowacyjne i projekty współpracy międzynarodowej
Projekty z komponentem badawczym (PROJEKTY INNOWACYJNE , PROJKETY
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ)– w planach działania na rok 2013
można zapoznać się z warunkami konkursów poszczególnych priorytetów i
które z konkursów będą adresowane do wnioskodawców działających w
partnerstwie z uczelniami i zawierają elementy badań naukowych.
Projekty innowacyjne:
1. Celem projektu innowacyjnego jest poszukiwanie nowych, lepszych,
efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w
obszarach wsparcia EFS;
2. Projekt innowacyjny ma być nastawiony na badanie i rozwój oraz/lub
upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów, służących
rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych
problemów;
3. Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu problemów grup docelowych,
co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów,
Projekt innowacyjny może:
- być skierowany do grup pomijanych lub wykluczanych;
- proponować aktywne metody wsparcia skierowane do grup dotychczas
wspieranych biernie;
- kierować działania do grup dobrze znanych i dotychczas szeroko i aktywnie
wpieranych oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.
Projekt innowacyjny może dotyczyć problemu:
- dotychczas nierozpoznanego lub niedostrzeżonego;
- problemu już rozpoznanego, bez istniejących narzędzi interwencji;
- problemu już rozpoznanego, z niewystarczającymi, nieskutecznymi narzędziami
interwencji;
- problemu już rozpoznanego, z istniejącymi narzędziami interwencji.
Projekt innowacyjny może:
- zakładać nowatorskie metody działania;
- proponować znane, sprawdzone metody wobec innych grup niż te, które
dotychczas były objęte daną metodą;
- doskonalić dotychczasowe metody, wprowadzając do nich korekty, stosowane
wobec tych samych, co dotychczas, grup które mogłyby zostać wykorzystane przy
wspieraniu grup docelowych.
2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA
GOSPODARKA
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
- 465 000 613 EUR
Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - 70 037 029 EUR
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych
przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530
EUR
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek
naukowych - 349 117 647 EUR
Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
-258 729 412 EUR
3. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EUR
INNE PROGRAMY RZĄDOWE
1. MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO www.mnidn.gov.pl
2. FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH www.fio.org.pl
Program dedykowany jest głownie dla organizacji pozarządowych, uczelnie mogą
jednak być partnerem w projektach. Warto śledzić informację na stronie FIO
corocznie zamawia w trybie PZP wykonanie badań i ekspertyz np. w roku 212
na temat: Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego
wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, lub wykonanie ekspertyz np. w roku 2012
na temat Wolontariat osób dojrzałych w Polsce.
3. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
KONKURS POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2013 http://www.polskapomoc.gov.pl
Nabór wniosków zakończył się 3 grudnia 2012 r.
KONKURS DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH I EDUKACJI
GLOBALANEJ
Wnioski składane do dnia 24 stycznia 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00
Kwota na konkurs 1 mln zł
FUNDACJE I PROGRAMY POMOCOWE
1.INSTYTUT SZWEDZKI
stypendia dla doktorantów i osób ze stopniem doktora na rok 2013/2014.
Program skierowany jest do obywateli: Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Estonii,
Litwy, Łotwy, Gruzji i Mołdawii. Daje on możliwość studiowania lub prowadzenia
badań w jednej ze szwedzkich instytucji we wszystkich dziedzinach naukowych, z
uwzględnieniem tematów priorytetowych dla regionu bałtyckiego.
Program daje również możliwość zaproszenia obywateli Szwecji do polskich
instytucji (na okres od 1 miesiąca do 1 roku) w celu podejmowania wspólnych
przedsięwzięć naukowych lub edukacyjnych.
Termin aplikowania: dla Polaków 31 stycznia 2013; formularz aplikacyjny
dla obywateli Szwecji zostanie udostępniony 1 lutego 2013.
Więcej informacji o stypendiach w Szwecji:
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/PhD-andpost-
doctoral-studies/#idx_10
2. FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
FWPN udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie
współpracy polsko-niemieckiej.
Dofinansowane działania:
Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:
- spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup
zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów,
różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,
- prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka
niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada -
prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polskoniemiecka,
np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź
publikacji,
- media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju
sąsiada,
- działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polskoniemieckiego
- projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i
architektury.
Inne obszary działalności Fundacji:
o badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej;
o konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej;
o projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;
o działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty
edukacyjne, seminaria i konferencje;
o działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy
partnera niemieckiego (bądź polskiego, jeśli wnioskodawca jest niemiecki).
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dotacji: 80.000 PLN lub 20.000 EUR.
Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% kosztów projektu.
Termin składania wniosków:
- do 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać na bieżąco,
jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
-powyżej 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać maks. raz na 3 miesiące,
jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie będą przyjmowane.
Więcej informacji na stronie: http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&category=39
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Tel.: +48 22 / 338 62 00
Fax: +48 22 / 338 62 01
Email: beata@fwpn.org.pl
Strona www
3. FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH
Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich
uczelniach.
Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy
doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno
dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach
laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.
Stypendia przyznawane na 6 lub 12 miesięcy.
Kto może ubiegać się o stypendium:
Stypendia są przeznaczone dla doktorantów na polskich uczelniach i instytucjach
naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014 będą uczestnikami III i IV
roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie
wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
Zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/, do
którego należy dołączyć dokumenty:
-fotokopia dyplomu magisterskiego, aktualne zaświadczenie o studiach, formularz
adresowy, kopia korespondencji z uczelnią amerykańską (jeśli kandydat otrzymał
wstępną akceptację z wybranej uczelni); -3 listy rekomendacyjne, wypełnione
elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura
Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012.
- list od opiekuna naukowego/promotora.
Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 29 czerwca 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu
przez organizatora.
Więcej informacji:
http://www.fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html
Pacific Institute Europe
ul. Bałuckiego 12
02-604 Warszawa
Tel.: (22)844 36 96, 844 53 16
Strona www
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
Tel.: (48-22) 628-7950; 625-6932
Fax: (48-22) 628-7943
Email: fulbright@fulbright.edu.pl
Strona www
Andrzej Dakowski
4. FUNDACJA IM. ROBERTA BOSCHA
Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha
Następny termin: 30-04-2013
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej.
Dofinansowane działania:
Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania materiałów do badań w
jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu dokumentalnego,
reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania stypendium jest wcześniejsze
pozyskanie jednego z niemieckich mediów, które zgodzi się na publikację lub
rozpowszechnienie przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą
publicznością.
Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej program zalicza: Polskę, Czechy, Słowację,
Słowenię, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię, Łotwę, Rosję, Białoruś, Ukrainę,
Kazachstan, Gruzję, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę,
Macedonię, Kosowo, Albanię, Rumunię, Mołdawię, Bułgarię.
Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium Grenzgänger jest niemiecką edycją programu Fundacji Roberta Boscha.
Cudzoziemcy mogą się ubiegać o stypendium, jeśli posiadają wystarczającą
znajomość języka niemieckiego, by przygotować w tym języku publikację. Nie ma
określonej granicy wieku osób ubiegających się o stypendium.
Wysokość dofinansowania:
Stypendium obejmuje koszty związane z prowadzeniem badań (podróż,
zakwaterowanie, tłumaczenia). Osoby, które nie posiadają stałych dochodów, mogą
uzyskać wsparcie na pozostałe koszty utrzymania do wysokości 1000 euro
miesięcznie przez maksymalnie pół roku.
Termin składania wniosków:
Zgłoszenia przyjmowane są każdego roku 30 kwietnia i 31 października.
Program koordynuje Literarischen Colloqium Berlin. Osobą kontaktową jest p. Aylin
Rieger, e-mail: rieger@lcb.de
Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:
http://www.lcb.de/autoren/grenzgaenger/
Literarisches Colloquium Berlin
Am Sandwerder 5
14109 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 - 816 996-0
Fax: +49 (0) 30 - 816 996-19
Email: mail@lcb.de
Strona www
Fundacja im. Roberta Boscha
Postfach 10 06 28
D-70005 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 46084-0
Fax: +49 (0)711 46084-1094
Email: markus.lux@bosch-stiftung.de
Strona www
5. FUNDACJA KONRADA ADENAUERA
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Wspieranie osób młodych i wybitnie uzdolnionych, które będą w przyszłości budować
elity rządzące swoich krajów, jest kluczowym obszarem działalności Fundacji
Konrada Adenauera w Niemczech i na świecie. Wspieranie elit rządzących, które
kierują się w swoich działaniach zasadami chrześcijańskimi i demokratycznymi oraz
są zaangażowane w pracę społeczną i polityczną, należy do głównych zadań
placówki. Fundacja przyznaje stypendia dla Polaków chcących dokształcić się w
Niemczech.
Kto może ubiegać się o stypendia:
- absolwenci szkół wyższych i doktoranci kierunków społecznych, ekonomicznych i
prawniczych, którzy chcą zdobyć tytuł doktorski lub dodatkowy dyplom ukończenia
studiów w Niemczech (Fundacja nie przyznaje stypendiów absolwentom kierunków
medycznych)
- kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce
podczas studiów oraz wykazywać społeczne i polityczne zaangażowanie
Stawki stypendium: 750- 920 euro miesięcznie
Termin składania wniosków upłynął 30 października 2011 r.
Wybór stypendystów z Polski przeprowadzany jest co dwa lata, wyłącznie w
warszawskim biurze Fundacji Konrada Adenauera.
Osoba kontaktowa: Maria Golebiowska,Maria.Golebiowska@kas.pl, tel.+48 22 845
93 38
Więcej informacji: http://www.kas.de/polen/pl/pages/3418/
http://www.kas.de/upload/begabtenfoerderung/auslaender/RichtlinienAuswahlAuslan
d.pdf
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Konrada Adenauera
ul. J. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
Tel.: +48 22 845-9330
Fax: +48 22 848-5437
Email: kas@kas.pl
Strona www
Stephan Georg Raabe
6. FUNDACJA BAYER SCIENCE & EDUKATION
Stypendia Fundacji Bayer Science & Education
Następny termin: 15-07-2013
Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków
biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.
Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy
przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w
następujących dziedzinach:
o biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
o chemia, inżynieria chemiczna
o farmaceutyka
o fizyka
Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej
kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za
granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.
Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny
(stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta
Hansena).
Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od
ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu
studyjnego w Niemczech.
Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z
nauką w Niemczech.
Terminy składania wniosków : od 1 czerwca do 15 lipca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowshipprogram.
aspx
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111
oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.
Fundacja Bayer Science & Education
51368 Leverkusen
Niemcy
Tel.: Tel. +49 214 30-50100
Email: scholarships@bayer-stiftungen.de
Strona www
7. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników
Następny termin: 01-02-2013
Program wspiera wymianę studentów i pracowników uczelni między Polską a
państwami darczyńców: Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Fundusze pochodzą z
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W
Polsce program koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Dofinansowane działania:
Wymiany studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z
Państw-Darczyńców:
- wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku
akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym
w kraju docelowym;
- wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od
3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział
w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.
Wymiany pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-
Darczyńców:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych;
- uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
- staż towarzyszący „work shadowing”.
Kto może ubiegać się o fundusze:
O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie uczelnie posiadające Kartę Uczelni
Erasmusa, które zamierzają otrzymać środki z Funduszu na sfinansowanie
mobilności studentów i pracowników w partnerstwie z Norwegią, Islandią czy
Liechtensteinem.
Termin składania wniosków: 1 lutego 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fss.org.pl/mobility
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www
7. EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych
Europejski Bank Inwestycyjny zarządza stosunkami instytucjonalnymi z
uniwersytetami przede wszystkim za pośrednictwem wspólnej inicjatywy EBI i
uniwersytetów na rzecz badań naukowych, w której skład wchodzą trzy różne
programy.
1. EIBURS (EIB University Research Sponsorship) - program sponsorowania
uniwersyteckich badań naukowych, zajmujących się kwestiami, które są
przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku.
Granty EBI są przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydziałom
uniwersyteckim lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami w
państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub przystępujących, o uznanej
renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. Wsparcie stwarza im możliwość
rozszerzenia działalności w tych dziedzinach.
Program EIBURS pozwala beneficjentom, dzięki wsparciu w wysokości do 100 000
euro na rok przez okres trzech lat, na prowadzenie, w wybranych dziedzinach
badawczych, dodatkowej działalności obok tej, którą zazwyczaj prowadzą. Działania
są uzgadniane z Bankiem.
Propozycja programów badawczych powinna wyjść od uniwersytetu. Jednakże Bank
może zaproponować specyficzne działania, szczególnie w zakresie badań i
kształcenia swoich pracowników.
Informacje o kategoriach-dziedzinach naukowych na lata 2012-2013 znajdują się na
stronie internetowej
Termin składania wniosków upłynął: 14 września 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu
przez organizatora
Więcej informacji: http://institute.eib.org/programmes/knowledge/eiburs/
2. Program STAREBEI wspiera inicjatywy będące przedmiotem wspólnego
zainteresowania ośrodków uniwersyteckich i EBI poprzez przyznawanie staży
młodym naukowcom, zainteresowanym realizacją projektów naukowych
zaproponowanych przez Bank pod wspólnym nadzorem opiekuna uniwersyteckiego i
opiekuna z EBI.
Więcej informacji o STAREBEI znajduje się na stronie:
http://institute.eib.org/programmes/knowledge/starebei-2/:
3. Sieci uniwersytetów EBI (EIB University Networks) - mechanizm sponsorowania
sieci uniwersytetów wykazujących cechy, które są szczególnie odpowiednie do
wspierania celów EBI.
Te sieci powinny zajmować się działalnością w konkretnym celu w zakresie edukacji,
badań i rozwoju. EBI będzie je wykorzystywać jako uprzywilejowane narzędzia
reklamowania tych dwóch pozostałych programów i informowania o innych
wnioskach badawczych ze strony służb Banku.
W razie potrzeby te sieci będą miały prawo do wykorzystywania znaku firmowego
EBI w swoich kampaniach promocyjnych.
Więcej o sieciach uniwersytetów EIB:
http://institute.eib.org/programmes/knowledge/eib-university-networks/
Europejski Bank Inwestycyjny - Inicjatywa na rzecz Uniwersyteckich Badań
Nau kowych
Human Resources Department
Staffing Division
100, boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tel.: (+352) 43 79 1
Email: jobs@eib.org
Strona www
Europejski Bank Inwestycyjny
Human Resources Department
Staffing Division
100, boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg
Tel.: (+352) 43 79 1
Email: jobs@eib.org
Strona www
8. UNESCO/L’OREAL
Wspólne stypendia UNESCO-L'OREAL dla młodych kobiet - naukowców
specjalizujących się w naukach przyrodniczych
Doroczne stypendia UNESCO-L'OREAL mają pomóc młodym kobietom -
naukowcom posiadającym tytuł doktora lub doktora habilitowanego w
przeprowadzaniu badań w dziedzinie nauk przyrodniczych w wybranym przez siebie
laboratorium, zwykle poza miejscem zamieszkania.
Stypendia otrzyma 15 kandydatek, po trzy z każdego z pięciu regionów UNESCO
(Afryka, Państwa Arabskie. Azja/Pacyfik, Europa/Ameryka Północna i Ameryka
Łacińska/Karaiby).
Kandydatki powinny być już zaangażowane w badania naukowe na poziomie
doktoratu lub habilitacji w jednej z dziedzin powiązanych z naukami przyrodniczymi:
biologia, biochemia, biotechnologia, rolnictwo, medycyna, farmacja i psychologia.
Preferowane są kandydatki pochodzące z najmniej rozwiniętych państw.
Kryteria:
- stypendia przeznaczone są dla kobiet poniżej 35 roku życia
- preferowane są kandydatki posiadające tytuł doktora nauk przyrodniczych,
jednakże rozpatrywane będą także kandydatury osób w trakcie studiów/badań
doktorskich
- zgłoszenia będą przyjmowane jedynie od kandydatek posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz wyróżniających się intelektualnie
- wymagana jest znajomość języka kraju wybranego na odbycie stypendium
- kandydatki powinny być w dobrym zdrowiu.
Nagrody przyznawane przez L'OREAL a zarządzane i administrowane przez
UNESCO to:
- wkład finansowy w wysokości do 40 000 dolarów na wsparcie badań;
- zwrot kosztów podróży z kraju macierzystego do Paryża na ceremonię rozdania
nagród;
- kieszonkowe i zakwaterowanie podczas pobytu w Paryżu;
- certyfikat uzyskania nagrody.
Proces:
W wyniku krajowej preselekcji, Komisja Narodowa UNESCO wysyła do siedziby w
Paryżu maksymalnie cztery kandydatury. Ostateczny wybór stypendystek należy do
Komitetu Selekcyjnego UNESCO-L'OREAL.
Dane kontaktowe do Komisji Narodowej UNESCO można znaleźć tutaj.
Terminy:
- zgłoszenia indywidualne: 15 czerwca 2012 r.
- dla państw członkowskich, na zgłoszenie kandydatów do UNESCO: 15 lipca 2012 r.
UNESCO/L’ORÉAL - Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowców
UNESCO
7, place de Fontenoy
FR- 75352 Paris 07 SP
Tel.: +33 (0)1 45 68 10 00
Email: a.zaid@unesco.org
Strona www
9. NARODOWY BANK POLSKI
dofinansowanie projektów edukacyjnych w tematach zgodnych z priorytetowymi
obszarami edukacji ekonomicznej ustalonymi na rok2013 przez NBP
Warunki:
1. Maksymalna kwota dofinansowania NBP w projekcie – 30 tys. zł
2. Wymagany wkład wnioskodawcy (bez określenia wysokości)
3. Ze środków NBP nie można pokrywać kosztów pośrednich ani organizacyjnych
4. Składanie wniosków w trybie ciągłym na min 2 m-ce przed planowanym czasem
rozpoczęcia realizacji
5. Do wniosku należy dołączyć:
· potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego (niestarszego niż
trzy miesiące) odpisu z właściwego rejestru, do którego jest wpisany
Wnioskodawca lub równoważnego aktualnego dokumentu (Uchwały/
Rozporządzenia/ Statutu podmiotu),
· decyzję o nadaniu NIP Wnioskodawcy,
· zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Wnioskodawcy, o ile jest
on objęty wymogiem posiadania numeru identyfikacyjnego REGON,
· Pełnomocnictwo/ upoważnienie uprawniające do działania w imieniu
Wnioskodawcy dla osoby/ osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
finansowych (może ono wynikać z KRS lub z oddzielnego upoważnienia).
Wniosek:
- informacja o wnioskodawcy
- opis projektu (główne cele projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu, odbiorcy projektu, miejsce realizacji)
- harmonogram zadania opis, formy i/lub metody, daty, kwoty,
- rezultaty w tym możliwość wykorzystania rezultatów po zakończeniu
projektu
- ewaluacja
- doświadczenie wnioskodawcy
- kosztorys
POLECANA LITERATURA I STRONY
INTERNETOWE
A. Yavuz Oruç, Handbook of Scientific Proposal Writing, CRC Press, Boca Raton,
FL, 2012
- http://www.eurofundsnews.pl
- CORDIS http://cordis.europa.eu/
- http://www.eurodesk.pl/
- www.ncn.gov.pl
- www.ncbr.gov.pl
- www.nauka.gov.pl
- www.eurodesk.pl
- www.kpk.gov.pl

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2013, godz. 23:30 - Marcin Szewczak