DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
kwiecień – czerwiec 2004

1 kwietnia 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Znaczenie personalizmu Jacquesa Maritaina w kształtowaniu podstaw systemów prawno-ustrojowych państw w dobie przemian społeczno-gospodarczych podczas konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 30-lecia Międzynarodowego Instytutu Jacquesa Maritiana w Rzymie.

5 kwietnia 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Zasady partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań publicznych w Unii Europejskiej podczas Konferencji Wójtów i Burmistrzów Gmin Wielkopolskich, zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Puszczykowie.

6 kwietnia 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI przedstawił raport nt. Kształtowanie prawnych podstaw specjalizacji zawodowej w zakresie zamówień i zaopatrzenia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach posiedzenia naukowego The Chartered Institute of Purchasing and Supply w Stamford, Leincershire (Wielka Brytania).

14-16 kwietnia 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił cykl wykładów nt. Integracja europejska i współpraca międzynarodowa podczas seminarium szkoleniowego dla kandydatów do służby cywilnej, zorganizowanego przez Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu.

19 kwietnia 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Ile mogą kosztować błędy samorządu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej podczas seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Ostrowie Wielkopolskim.

22 kwietnia 2004 r. – ks. prof. dr hab. TADEUSZ SYCZEWSKI wygłosił referat nt. Tajemnica Wcielenia w praktykach pobożności ludowej podczas sympozjum naukowego pt. „Pobożność ludowa i jej formy w praktyce duszpasterskiej”, zorganizowanego przez Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL.

- Dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Proekologiczne oraz gospodarcze znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich energetyki cieplnej opartej o biomasę podczas konferencji naukowej pt. „Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie zgodnie z potrzebami środowiska społeczno-przyrodniczego”, zorganizowanej przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

22-23 kwietnia 2004 r. CENTRUM PRAWA AMERYKAŃSKIEGO wraz z Fundacją Instytut na Rzecz Państwa Prawa oraz Wydziałem Administracyjno-Prawnym Akademii Polonijnej w Częstochowie zorganizowało w KUL konferencję naukową pt. „Stany Zjednoczone po 11 września 2001 r. Międzynarodowe i prawne reperkusje”. Prof. dr hab. PASQUALE POLICASTRO wygłosił referat nt. Wartości amerykańskie i europejskie, czy są tożsame?

23 kwietnia 2004 r. – dr TOMASZ SIENIOW wygłosił referat nt. Parallel Importation of Patented Goods. The Developed World’s Position podczas V International Bioethical Conference „The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents” w Warszawie.

27 kwietnia 2004 r.KATEDRA PRAWA KARNEGO zorganizowała konferencję naukową pt. „Prawo karne i jego instytucje według profesora Juliusza Makarewicza”. Wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. ALICJA GRZEŚKOWIAK nt. Kara w poglądach Juliusza Makarewicza, dr KRZYSZTOF WIAK nt. Juliusz Makarewicz o prawie karnym i prawach obywatela, dr RADOSŁAW HAŁAS nt. Zasady postępowania z nieletnimi według Juliusza Makarewicza, dr MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK nt. Poglądy Juliusza Makarewicza na proces karny, mgr MAŁGORZATA GAŁĄZKA nt. Subiektywizm i indywidualizacja odpowiedzialności karnej w poglądach Juliusza Makarewicza, mgr DAMIAN SZELESZCZUK nt. Juliusza Makarewicza wizja prawa karnego, mgr SŁAWOMIR HYPŚ nt. Poglądy Juliusza Makarewicza na przestępstwo, mgr FILIP CIEPŁY nt. Środki zabezpieczające według koncepcji Juliusza Makarewicza.

2-7 maja 2004 r. – ks. prof. dr hab. HENRYK MISZTAL, ks. dr ARTUR MEZGLEWSKI, ks. dr PIOTR STANISZ wygłosili cykl wykładów z prawa wyznaniowego w Vytautas Magnus Universytet w Kownie (Litwa).

10 maja 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Konsekwencje członkostwa Polski w UE w sferze funkcjonowania administracji publicznej szczebla regionalnego podczas seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

10-11 maja 2004 r. - prof. dr hab. PASQUALE POLICASTRO wygłosił referaty nt. 1. Swoboda świadczenia usług: wprowadzenie, ostatnie przedsięwzięcia w kierunku zniesienia barier utrudniających utworzenie rynku wewnętrznego usług, 2. Swoboda świadczenia usług w wybranych sektorach: usługi telekomunikacyjne i transportowe, 3. Najnowsze orzecznictwo  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji w zakresie świadczenia usług podczas konferencji naukowej pt. „Jednolity rynek usług w Unii Europejskiej. Prawo i praktyka”, zorganizowanej przez Instytut Europejski i Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

10-12 maja 2004 r.KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego pt. „Współczesna Romanistyka Prawnicza” w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. Referaty wygłosili m.in. dr MARZENA DYJAKOWSKA nt. Crimen laese maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej, ks. dr STANISŁAW JÓŹWIAK nt. Audientia episcopalis w działalności św. Augustyna, dr MONIKA WÓJCIK nt. Rozporządzenia na rzecz jeńców i ubogich w prawie poklasycznym, mgr JOANNA MISZTAL-KONECKA            nt. Status prawny incestuosi filii w prawie rzymskim, mgr MACIEJ JOŃCA nt. Ateńskie procesy o zabójstwo w prawie w IV i V w. p. n. e.

12 maja 2004 r. – dr RAFAŁ BISKUP wygłosił referat nt. Wolność gospodarcza a etyka podczas konferencji „Etyka w działalności gospodarczej”, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

12-14 maja 2004 r.I KATEDRA PRAWA CYWILNEGO zorganizowała wraz z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego konferencję naukową pt. „Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Perspektywy zmian”. Wykłady wygłosili m.in. dr PIOTR  KASPRZYK nt. Przedstawienie i analiza danych dotyczących zawartych małżeństw w Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce, dr PIOTR POGONOWSKI nt. Postępowanie w sprawach o przysposobienie, dr JACEK WIDŁO nt. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym, ks. dr LESZEK ADAMOWICZ nt. Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa konkordatowego, ks. dr MIROSŁAW WRÓBEL nt. Problem pochodzenia i przysposobienia dziecka w prawie kanonicznym.

13 - 14 maja 2004 r. - mgr Sławomir Hypś wziął udział w konferencji naukowej pt. „Europejskie Standardy Praw Człowieka a Polski Wymiar Sprawiedliwości" zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, i wygłosił referat na temat: „Prawo rodziny do ochrony przed przemocą";

15 maja 2004 r. – dr ROBERT ANDRZEJCZUK wygłosił referat nt. Prawo do wolności religijnej podczas sympozjum naukowego pt. „Kościół – Państwo – Polityka – Etyka” zorganizowanego w Tomaszowie Lubelskim przez Katedrę Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL oraz Katedrę Psychoprofilaktyki Społecznej KUL.

19 maja 2004 r. – ks. prof. dr hab. ANTONI DĘBIŃSKI wygłosił referat nt. Wkład Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa do nauki prawa rzymskiego podczas konferencji naukowej pt. „Biskup jako pasterz pośród swego ludu. Wątki zaangażowania pasterskiego Księdza Prymasa Józefa Glempa” zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

26 maja 2004 r. – dr MACIEJ RUDNICKI wygłosił referat nt. Aktualny stan dostosowania samorządu terytorialnego w Polsce do funkcjonowania w Unii Europejskiej podczas sesji Rady Powiatu Konińskiego.

11-12 czerwca 2004 r. – ks. prof. dr hab. HENRYK MISZTAL udzielał konsultacji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, w związku z organizacją konferencji pt. „Cud w sprawach kanonizacyjnych”.

14 czerwca 2004 r. – ks. dr LESZEK ADAMOWICZ wygłosił referat nt. Prawo małżeńskie. Zarys systemu podczas Międzynarodowej Konferencji Wschodniego Prawa Procesowego we Lwowie.

17 czerwca 2004 r.KATEDRA PRAWA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM zorganizowała wraz z Katedrą Ochrony Środowiska KUL, Katedrą Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych SGH oraz Wydziałem Stosunków Międzynarodowych WSH w Radomiu konferencję naukową pt. „Polska w Unii Europejskiej – nowy wymiar współpracy międzynarodowej w ochronie środowiska”, która odbyła się w WSH w Radomiu.

23-25 czerwca 2004 r. KATEDRA NAUKI ADMINISTRACJI zorganizowaławraz z Katedrą Prawa Administracyjnego KUL oraz Wydziałem Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim ogólnopolską konferencję naukową pt: „Nowy ład przestrzenny w kraju”, która odbyła się w Krasnobrodzie. Mgr SŁAWOMIR SERAFIN wygłosił referat nt: Odstępstwa od norm technicznych w prawie budowlanym.

24 - 27 czerwca 2004 r. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „La famiglia in Europa Fondamenti - Esperienze - Prospettive" zorganizowanej przez Pontificia Università Lateranense w Rzymie, i wygłosiła referat pt: „Situazione della famiglia nei paesi dell`Europa Centrale e dell`Est";

24 - 27 czerwca 2004 r. Mgr Sławomir Hypś wziął udział w 2 Simposio Europeo dei docenti universitari pt. „La famiglia in Europa Fondamenti - Esperienze - Prospettive" zorganizowanej przez Pontificia Università Lateranense w Rzymie, i wygłosił komunikat na temat: „The Polish Bill on Homosexual Relationships";

(opr. Filip Ciepły)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 00:38 - Sławomir Hypś