Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

  kwiecień 2008

 

1-25 kwietnia 2008 r. - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL przebywał jako profesor wizytujący w Papieskim Instytucie Nauk Wschodnich w Rzymie na Wydziale Wschodniego Prawa Kanonicznego, gdzie wygłosił cykl wykładów Introduzione al CIC.

 

4-5 kwietnia 2008 r. - podczas Międzynarodowego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego pt. Nowe modele pożycia - nowe rejestry, tendencje europejskie (Neue Partnerschaftsmodelle - neue Register, europäische Entwicklungen), odbywającego się w Portorož (Słowenia), dr Piotr Kasprzyk wygłosił referat pt. Instytucja małżeństwa i inne formy pożycia pozamałżeńskiego w Polsce - stan obecny, pytanie o potrzebę zmian.

 

5 kwietnia 2008 r. - ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL wygłosił referat pt. Misja ewangelizacyjna Legionu Maryi na dorocznej uroczystości Legionu Maryi „Acies" w Zamościu.

 

7 kwietnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Gumieniak, pt. Prawo jako integralny element porządku społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Kość (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL; ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW.

 

7-8 kwietnia 2008 r. - prof. Delaine Swenson brał udział i współorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland - Sprostać Wyzwaniom Przyszłości: Edukacja prawnicza i Prawo w interesie publicznym, która odbyła się w KUL w dniach 7-8 kwietnia 2008 r. Podczas konferencji wygłosił referat pt. Rola edukacji prawniczej w procesie kształcenia prawników na miarę XXI wieku. Konferencję zorganizowali: Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

 

8 kwietnia 2008 r. - dr Michał Chajda wygłosił wykład otwarty pt. Plagiat w pracy naukowej. Zasady pisania prac naukowych, cywilno i karnoprawna ochrona praw autorskich. Organizatorem spotkania była Sekcja Prawa Prywatnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

 

8-10 kwietnia 2008 r. - podczas odbywającego się w Lublinie sympozjum 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe, o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL wygłosił wykład pt. Długa droga do chwały ołtarza - dlaczego?

 

10 kwietnia 2008 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski był współorganizatorem konferencji Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji, zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konferencji wygłosił referat pt.  Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym.

 

14 kwietnia 2008 r. - Katedra Finansów i Prawa Finansowego była organizatorem konferencji podatkowej Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, która odbyła się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, podczas której pracownicy katedry: prof. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Paweł Smoleń, dr Beata Kucia-Guściora, dr Michalina Duda i dr Piotr Pomorski przedstawili referaty naukowe dotyczące spraw związanych z regulacją prawną oraz praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o PIT.

 

14 kwietnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Krzysztofa Dziuba, pt. Urząd wikariusza generalnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Antoni Kość (KUL); ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW).

 

14 kwietnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Dariusza Mazurkiewicza, pt. Działania Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego 1950-1972. Studium prawno-historyczne. Promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Miszal (KUL). Recenzenci: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Jan Dyduch (PAT).

  

16-17 kwietnia 2008 r. - prof. Delaine Swenson uczestniczył w charakterze opiekuna i szkoleniowca drużyny reprezentującej KUL w Rundzie Europejskiej konkursu międzynarodowego The Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition w Rydze, Łotwa.

 

17 kwietnia 2008 r. - dr Maciej Jońca wygłosił referat pt. Ius vitae ac necis. Wokół mitów o rodzinie rzymskiej podczas zebrania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.

 

18 kwietnia 2008 r. - dr Katarzyna Maćkowska wygłosiła referat pt. Historia prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, podczas konferencji Wiza - przepustka do lepszego świata czy tylko polityczna karta przetargowa, zorganizowanej na KUL w ramach projektu „Odkrywamy Amerykę".

 

20-21 kwietnia 2008 r. - podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej (Radom, 20-21 kwietnia 2008 r.) referaty wygłosili: dr Małgorzata Ganczar, Zarządzanie informacją - praktyczne aspekty zastosowania; dr Wojciech Wytrążek, Zarządzanie jakością w administracji publicznej; dr Marcin Szewczak, Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych a sprawne funkcjonowanie administracji publicznej.

 

20-24 kwietnia 2008r. - dr Marcin Szewczak wygłosił cykl wykładów pt. Corporate Social Responsibility and human rights in Poland na Wydziale Administracji Uniwersytetu w Ljubljanie.

 

23-24 kwietnia 2008 r. - dr hab. Paweł Smoleń wziął udział w konferencji naukowej Podatki lokalne w praktyce, która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, podczas której przewodniczył panelowi samorządowych kolegiów odwoławczych.

 

24 kwietnia 2008 r. - dr Katarzyna Skubisz-Kępka wygłosiła referat pt. Sprostowanie prasowe - pomiędzy Scyllą wolności słowa a Chybrydą ochrony jednostki, w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka Mediów" zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

 

25 kwietnia 2008 r. - prof. dr hab. Władysław Witczak wygłosił referat pt. Błąd w sztuce lekarskiej, podczas konferencji Odpowiedzialność prawna lekarza zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Lubelską Izbę Lekarską.

 

27 kwietnia 2008 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Kość wziął udział w dyskusji panelowej: Kościół - Lewica - Dialog A.D. 2008, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. A. Frycza-Modrzewskiego.

 

28 kwietnia 2008 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Norberta Szczęcha, pt. Teoria i ewolucja konstytucyjna podziału władz. Promotor: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; prof. dr hab. Mirosław Granat (UKSW).

 

28 kwietnia 2008 r. - dr Marcin Szewczak wział udział w konferencji naukowej pt. Chiny, Indie - ekonomiczne skutki rozwoju, podczas której wygłosił referat pt. Wpływ rozwoju gospodarczego Chin na konkurencyjność rolnictwa w Unii Europejskiej.

 

29 kwietnia 2008 r. - prof. Delaine Swenson wygłosił referat pt. Instytucja tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje oparte na ogólnych zasadach prawa oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w ramach zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa konferencji naukowej pt. Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje.

 

30 kwietnia 2008 r. - dr Maciej Jońca wygłosił referat pt. Ius imaginum, podczas IX Sympozjum Kazimierskiego Poświęconego Kulturze Późnego Antyku i Wczesnego Chrześcijaństwa.

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 17:21 - Marta Ordon