Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

kwiecień 2009

  

 

2 kwietnia 2009 r. – Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych współorganizowała odbywające się w Lublinie seminarium naukowe pt. Uprawnienia związków zawodowych działających w zakładach opieki zdrowotnej w procesie przekształceń własnościowych. Referat pt. Uprawnienia związków zawodowych w procesie przekształceń własnościowych zakładów opieki zdrowotnej. Konsekwencje przekształceń w sferze zatrudnienia wygłosiła dr Ewa Wronikowska.

 

14 kwietnia 2009 r. ks. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił wykład pt. Małżeństwo konkordatowe oraz nauczanie religii w szkołach publicznych w ramach kursu jurysdykcyjnego zorganizowanego w Krakowie przez Polską Prowincję Księży Salwatorianów.

 

15 kwietnia 2009 r. - ks. dr Krzysztof Mikołajczuk brał udział w konsultacjach prawnych z ramienia Kościoła rzymskokatolickiego w ramach spotkania przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce (Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie - polityka Rządu RP), które odbyło się w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawie.

 

16-17 kwietnia 2009 r. podczas Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt. Pozitiwnoje prawo w sowremiennych prawowych sistemach zorganizowanej w Brześciu przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu referaty wygłosili: ks. dr hab. Artur Mezglewski, Legal position of offender in Polish law; dr Marta Ordon, The Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion; dr Jadwiga Potrzeszcz, Importance of the Human Nature in Contemporary Conceptions of Law.

 

20 kwietnia 2009 r. odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

mgr Anny Chochowskiej, pt. Status prawny służby cywilnej w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS). Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; prof. dr hab. Mirosław Granat (UKSW);

mgr. Marka Krawczaka, pt. Reglamentowanie działalności gospodarczej w zakresie hazardu. Promotor: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL. Recenzenci: ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL; prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS).

 

22-24 kwietnia 2009 r. dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawno-organizacyjne oraz prawno-finansowe aspekty funkcjonowania Urzędu Dozoru Technicznego jako państwowej osoby prawnej podczas ogólnopolskiej konferencji dozoru technicznego, zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego w Rydzynie.

 

22 kwietnia 2009 r. – odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

mgr. Krzysztofa Buczyńskiego, pt. Status prawny Agencji Nieruchomości Rolnych. Promotor: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS). Recenzenci: dr hab. Artur Kuś, prof. KUL; prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz);

mgr Moniki Lisowskiej, pt. Zasada pomocniczości na najniższych szczeblach wykonywania zadań publicznych. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Recenzenci: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL; prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS).

 

23 kwietnia 2009 r. dr Maciej Jońca wygłosił wykład pt. Meandry wolności słowa. Proces Kremucjusza Kordusa dla Koła Naukowego Amatorów Antyku UMCS.

 

24 kwietnia 2009 r. – Katedra Prawa Konstytucyjnego we współpracy z Uniwersytetem w Bari zorganizowała konferencję międzynarodową pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Ustawy majowe – o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP – z perspektywy 20 lat; ks. dr hab. Piotr Stanisz, Relacje Państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej; dr Marek Dobrowolski, Bezstronność (neutralność) państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych – rzeczywistość czy utopia? oraz dr Przemysław Czarnek, Autonomia i współdziałanie w relacjach Państwa i Kościoła jako standard państwa prawa.

 

24 kwietnia 2009 r. – dr Sebastian Kwiecień wygłosił referat pt. Pojecie działalności gospodarczej. Analiza porównawcza przepisów prawa przemysłowego z 1927 roku oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy (Lwów, Uniwersytet Iwana Franki).

 

25 kwietnia 2009 r. – dr Ewa Wronikowska przeprowadziła szkolenie dla członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE-Lublin Pracownik jak nim zostać i pozostać w ramach VIII edycji Dni Wyszkolonych „Dzień Rozpracowany”.

 

28-29 kwietnia 2009 r. – ks. dr hab. Artur Mezglewski wygłosił referat pt. Myślenie stereotypowe podstawą działań osób i instytucji publicznych podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt. Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2009, godz. 00:00 - Monika Wójcik